הסכם מפורש (אזורי EMEA ו-APAC) – תנאים והתניות נוספים

תנאים והתניות נוספים אלהוההסכם המפורש,הופכים בזאת לחלק מהסכם אחד (ביחד “ההסכם”), אשר נכרת בין ועל ידי המלון והלקוח, כפי שמונחים אלו מוגדרים בהסכם המפורש. כל המונחים המתחילים באות רישית ומשמשים במסמך זה אך אינם מוגדרים בו באופן ספציפי יקבלו את המשמעות שניתנה להם בהסכם המפורש. לכל תקופת האירוח והשימוש שלך במתקני המלון במהלך האירוע, עליך לעמוד בכל הדרישות המפורטות כאן, כפי שפורסמו באתר זה

 1. הוצאות נוספות: אתה מסכים לשלם למלון על כל מזון, משקאות ושירותים אחרים שלא צוינו מפורשות בהסכם המפורש או בכל נספח אך יסופקו לך על פי בקשתך במהלך האירוע. בתאריך ההגעה או לפניו תאשר לנו בכתב את שמות האנשים אשר הרשית להם לאשר הוצאות נוספות במהלך האירוע מעל ומעבר לסכומים שעליהם הוסכם. כל רישומינו בדבר הוצאות נוספות (השכרת חדרי פגישות, ציוד אודיו/וידיאו, לוחות פליפ צ’ארט, מזון משקאות והוצאות אחרות) יוגשו לאחד ממורשי החתימה שלך לבדיקה וחתימה על בסיס יומי. אם מורשה החתימה לא יבדוק חלק מההוצאות או את כולן על בסיס יומי, לא תקום מכך עילה למחלוקת על החיובים
 1. מזון ומשקאות חיצוניים: לפי חוק, חל איסור להכניס משקאות אלכוהוליים אל תוך המלון לטובת האירוע. עליך לקבל את אישורנו מראש לפני הכנסת מזון או משקה לא אלכוהולי ממקורות חיצוניים אל תוך המלון. דמי שירות יחולו על כל מזון או משקה חיצוני שיוגשו בחלל הפעילות שלנו, ללא תלות בשאלה אם נעשה לשם שימוש בכוח האדם של המלון
 1. משלוחים: סידורים למשלוחי חבילות יבוצעו באמצעות מנהל האירוע שמונה מטעמך. ייתכן שיחולו דמי קבלה, טיפול ומשלוח. לא נקבל חבילות המחייבות אותנו בתשלום עלויות משלוח. משלוחים יתקבלו רק בתוך 48 שעות לפני תאריך ההגעה שלך, אלא אם יוסכם אחרת בינינו מראש. על כל החבילות להיות מסומנות כהלכה בהתאם להנחיותינו. ככל שהדבר מותר לפי חוק, לא נהיה אחראים לכל אבדן או נזק שייגרמו לחבילות שלך
 1. קבלנים חיצוניים: אם תבחר להשתמש בקבלנים חיצוניים במתקני המלון במהלך האירוע, עליך להודיע לנו על כך 10 ימים לפחות לפני האירוע. ייתכן שנדרוש מהקבלנים החיצוניים שלך לחתום על הסכם פטור מחבות, שיפוי וביטוח בפורמט הנמצא היום בשימוש במלון עבור קבלנים חיצוניים דומים ולהציג הוכחת ביטוח בסכומים המקובלים עלינו (הסכומים וסוגי הביטוח ייקבעו על פי שיקול דעתנו הבלעדי על בסיס סוג השירות שהקבלן החיצוני אמור לספק) לפני שהקבלן החיצוני יורשה לספק את שירותיו במתקני המלון. במקרים מסוימים, ייתכן שיידרש מהמלון, בהתאם להתחייבויות שהוטלו עליו על ידי איגודי עובדים או הסכמים קיבוציים, להשתמש בכוח האדם של המלון לצורך אספקת שירותים מסוימים, ואתה מסכים לשלם את העמלות ו/או החיובים הקשורים לשירותים אלה
 1. ניהול האירוע: ככל שהדבר מותר לפי חוק, אתה מקבל אחריות מלאה לכל נזק שייגרם למתקנינו במהלך האירוע, בכלל זה נזק שייגרם על ידיך, על ידי העובדים, האורחים, הסוכנים והקבלנים שלך, וכל נזק שייגרם כתוצאה מהתקנה, הצבה והסרה של התצוגות, הציוד, התערוכות או פריטים אחרים שלך. לשם הבהרה, לא תהיה אחראי לנזק שייגרם לחדרי שינה של אורחים או לחללים ציבוריים במלון שבהם לא השתמשת; במקרים אלו, המלון ידרוש תשלום על הנזק מהאורח(ים) האחראי(ם). אנו ממליצים לך להשיג ולשמור בתוקף את הביטוח המתאים, אסמכתה שהמלון עשוי יהיה לדרוש ממך להציג. אתה יכול, על פי בחירתך, לרכוש כיסוי ביטוחי לעיצוב, לחפצים מיוחדים ולרכוש אחר שלך. למלון אין ביטוח לנזק או לאבדן שייגרמו לרכושך, וככל שהדבר מותר לפי חוק, המלון לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן כאמור. במידת הצורך ולשיקול דעתנו הסביר והבלעדי, במטרה לקיים אמצעי אבטחה מתאימים לאור גודל ו/או אופי הפעילות שלך, אתה תידרש לספק, על חשבונך, אנשי אבטחה מטעם סוכנות אבטחה או שמירה מורשית ובעלת מוניטין הפועלת בעיר או במדינה שבהן אנו נמצאים, ואותה סוכנות תהיה כפופה לקבלת אישורנו מראש. אנשי אבטחה אלו לא יוכלו לשאת נשק
 1. ציות לחוק: כל צד מסכים לציית לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים לאירוע נשוא הסכם זה, ובכלל זה קודי בריאות ובטיחות, חוקים ותקנית למניעת טרור, שחיתות והלבנת הון, ותקנות בטיחות אש. כל צד מסכים לשתף פעולה עם הצד השני ועם כל רשות ממשלתית רלוונטית כדי להבטיח את הציות לחוקים ולתקנות אלו. הקבוצה מכירה ומסכימה באופן מפורש שהיכולת של המלון לתפקד תחת הסכם זה כפופה לציות של המלון לכל החוקים הרלוונטיים. בנוסף לכל זכות ותרופה אחרות שמהן המלון נהנה לפי חוק, המלון רשאי לבטל את האירוע ואת הסכם זה ללא חבות כלפי שום גורם אם המלון מאמין באופן סביר שיש צורך לעשות זאת כדי שהמלון יעמוד בהתחייבויותיו בהתאם לחוקים ולתקנות הרלוונטיים
 1. עילה לביטול: בנוסף לכל זכות ותרופה אחרות שמהן אנו נהנים לפי חוק, אנו רשאים לבטל את האירוע ואת ההסכם המפורש ללא חבות בכל אחת מהנסיבות הבאות: (1) אם תשלומים או הפקדות מקדמה אינם משולמים בזמן; (2) אם אתה, או מישהו מהעובדים, הסוכנים, קבלני המשנה או הפקידים שלך מבצעים פעולה לא חוקית או פועלים באופן העלול להשפיע לרעה על המוניטין של המלון או של הילטון; או (3) מסיבות אחרות, אם אנו סבורים שיש צורך לעשות זאת כדי שנוכל לעמוד בהתחייבויותינו בהתאם לחוקים או לתקנות הרלוונטיים. במקרה שנבטל את האירוע מאחת מהסיבות לעיל, נהיה זכאים למלוא דמי הביטול כמפורט בהסכם המפורש
 1. זכותו של המלון לבטל אירועים עתידיים: אנו רשאים לבטל הסכמים שנכרתו בנפרד בינך ובין המלון עבור פגישות/פעילויות נוספות שאמורות להתקיים בעתיד ללא כל חבות כלפיך בגין ביטול זה (המלון לא יהיה חייב בשום עמלות, חיובים, נזקים או קנסות כתוצאה מהביטול ולא תוגש כל תביעה נגד המלון עקב הביטול) במקרים הבאים: (1) החשבון הראשי של אירוע שהסתיים לא שולם לאחר 60 יום; (2) העובדים, סוכנים, קבלנים או משתתפים שלך גרמו לנזק או הפרעה לא סבירים למתקני המלון, פעולותיו או אורחיו; (3) קיום פעילות פלילית במתקני המלון הנובעת מהאירוע שלך או קשורה אליו; או (4) אם הזמנת ולאחר מכן ביטלת מספר מוגזם של אירועים מאושרים, כפי שהמלון יקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי
 1. שיקולים שיווקיים: אנו רשאים לבדוק ולאשר כל פרסום או חומר פרסומי הקשורים לאירוע שלך ומאזכרים באופן ספציפי את שם המלון או שם או לוגו הנמצאים בבעלות חברת בת של הילטון. אתה מתיר לנו לשתף, אם נבחר לעשות כן, את הפרטים אודות האירוע ומתכנן האירוע שלך עם ספקי צד שלישי המציעים שירותים תומכים לקבוצות המקיימות פגישות/פעילויות במלון שלנו, כולל שירותי אודיו/וידיאו, מעצבים, מסדרי פרחים ואחרים
 1. תוכנית בונוס למתכנני אירועים (אם רלוונטי): והיה ומונה אדם במסגרת ההסכם המפורש לתפקיד של מתכנן האירוע, ייתכן שהוא יהיה זכאי ל”בונוס למתכנני אירועים” בגין אירוע המקנה זכאות לכך. רק מתכנן האירוע ששמו צוין במפורש בהסכם המפורש יהיה זכאי לבונוס למתכנני אירועים. ניתן למצוא פרטים וכללים מלאים בנוגע לתוכנית הבונוס למתכנני אירועים בכתובת hilton.com. אתה מקבל על עצמך את האחריות לקבוע אם יש צורך לפרסם את הבונוס למתכנני האירועים ולבצע פרסום זה ככל שהוא נחוץ
 1. עמלות (אם חלות, ואם כן רק לסוכנים): אם תעריפיך כוללים עמלות, נשלם עמלה רק לסוכנויות שהן חברות מורשות ב-IATA,‏ TIDS או HBAA (או גופים דומים). אם האירוע כולל אירוח בחדרים, העמלה תשולם על מחיר החדר (לא כולל הנחות, דמי חברת דיור או סבסוד אחר) בגין כל חדר אשר מאוכלס בפועל ושולם על ידיך או על ידי משתתפיך, ואשר הוזמן כחלק מבלוק החדרים בתעריפי הקבוצה המיוחדים כאמור בהסכם המפורש. העמלה תשולם אך ורק למתכנן הממונה, אלא אם נקבל לפני תחילת האירוע הודעה בכתב בחתימתך ובחתימת המתכנן הממונה שלפיה יש לשלם את העמלה לאדם או לישות אחרים. אלא אם צוין אחרת באופן ספציפי בהסכם המפורש, העמלה תשולם בתשלום אחד אך ורק לאחר שנקבל את מלוא התשלום על האירוע וכן חשבונית עמלה תקפה. איננו מחויבים לנקוט כל פעולה לגביית כספים האמורים להיות משולמים כעמלות. אתה מקבל על עצמך את האחריות לקבוע אם יש צורך לפרסם את העמלה ולבצע פרסום זה ככל שהוא נחוץ. אתה אף מסכים להחזיר לנו כל עמלה, עלות, חבות או הוצאה שייגרמו לנו במידה שאדם כלשהו יטען כי הפרסום לא היה מספק
 1. יישוב מחלוקות/הדין החל: הצדדים מסכימים להשתמש במאמצים סבירים מבחינה עסקית כדי ליישב באורח לא-פורמלי ובזמן מתאים כל מחלוקת הנוגעת לכל עניין הקשור להסכם על ידי הבאת המחלוקת לדיון בין נציגים בכירים של כל אחד מהצדדים והגעה לפתרון אפשרי בסדר שנקבע כאן; עם זאת, מחלוקת הקשורה להפרה של זכויות קניין רוחני לא תהיה כפופה להוראה זו. אם בתוך שלושים (30) ימים קלנדריים ממועד הבאתו לדיון של העניין השנוי במחלוקת בהתאם לסעיף זה, הצדדים לא יצליחו להגיע להסכמה על פתרון המחלוקת, רשאי כל אחד מהצדדים להודיע למשנהו על כוונתו לפנות לערכאות. על ההסכם יחול דין המדינה שבה נמצא המלון והוא יפורש על פיו, למעט חוקים הנוגעים לברירת הדין או התנגשות דינים. התדיינות משפטית בסכסוכים הנובעים מההסכם או קשורים בו תתקיים בבית המשפט או בערכאה המוסמכת בעיר ובמדינה שבה נמצא המלון (או במקום הזמין הקרוב יותר).
 1. גבייה/שכר טרחה: הצדדים מסכימים שבכל מקרה של מחלוקת הנובעת מההסכם או קשורה בו, הצד המנצח בכל בוררות או הליך משפטי יהיה זכאי להחזר שכר טרחה והוצאות משפט סבירים, בנוסף לריביות על תשלומים שיפסוק בית המשפט, לפני ואחרי פסק הדין. אם נשכור את שירותיהם של סוכנות גבייה או נציג חוקי כדי שיסייעו לנו בגביית סכומים המגיעים לנו מכוח ההסכם, תשלם את כל הוצאותינו בגין פעולות גבייה אלו
 1. יורשים ומוטבים ההתחייבויות שנעשו על ידי כל צד יחייבו את היורשים ואת המוטבים שלו. לא תוכל להעביר את ההסכם המפורש או כל זכות הנובעת ממנו ללא אישור מראש ובכתב מאת המלון. נוסף לכך, המתקנים שהוזמנו במסגרת ההסכם, כולל חדרי הפגישות, הם לשימושך הבלעדי. אינך רשאי למכור הזמנות מחדש. והיה וייוודע לנו על הפרה של חלק זה, אנחנו רשאים לסיים את ההסכם באופן מיידי ללא כל חבות כלפיך בגין החדרים שהוזמנו או התעריפים שסוכמו, ואתה תהיה אחראי לכל דמי ביטול מלאים הנובעים מהביטול
 1. היעדר תקדים מחייב: בהינתן שכל הזדמנות להזמנה קבוצתית נבחנת על ידי המלון על בסיס מספר רב של גורמים (בכלל זה התעריף וזמינות חדרים, הכנסה מינימלית כוללת צפויה, ביקוש עונתי, וכו’), הרי שלמען הסר ספק, התנאים וההתניות שלהם הסכים המלון בהסכם זה, ובכלל זה תעריפים והנחות מיוחדים המתוארים בו, הנם לטובת האירוע המוגדר בהסכם בלבד, ולא ניתן להשתמש בהם ליצירת תקדים מחייב על ידי הלקוח עבור אירועים עתידיים במלון שלנו או בכל מלון אחר הפועל במסגרת מבחר המלונות של הילטון
 1. שונות:כל תיקון או שינוי בהסדרים המתוארים בהסכם המפורש ייעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים; עם זאת, התחייבותך הסופית באשר להשתתפות אפשר שתינתן בטלפון. כל הוראה של ההסכם הנחשבת כבלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה בכל תחום שיפוט שהוא תהיה חסרת תוקף במסגרת אותה אי חוקיות או העדר יכולת אכיפה מבלי שיהיה בכך כדי לבטל את ההוראות הנותרות, וכל הוראה בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה כאמור תנוסח מחדש כך שתשקף בצורה הקרובה ביותר את הכוונות המקוריות של הצדדים בהתאם לדין החל.

עדכון אחרוןב-20 במרץ 2020