ARACILIK SÖZLEŞMESİ

Genel Şartlar ve Koşullar

Her biri işbu Sözleşme’nin bir parçasını oluşturan bu Genel Şartlar ve Koşullar ile Aracılık Sözleşmesi’nin Özel Şartları (“Özel Şartlar”) birlikte (“Sözleşme” olarak anılacaktır). Özel Şartlar’da açıklanan Otel (“Otel”) ile Özel Şartların imza sayfasında açıklanan tüzel kişi (“Şirket”) tarafından ve söz konusu taraflar arasında akdedilmektedir.

Şirket’in faaliyeti, misafirlerin otel odalarında konaklamasını temin ve aracılık etmek olup, Otel de Şirket’in faaliyeti çerçevesinde verdiği hizmetlere ilişkin misafirlerin konaklamasını teminini sağlamaktadır.

Otel, Sözleşme kapsamında kendi takdirine bağlı olmak üzere odalarının gecelik ücretini ve rezervasyonuna yönelik diğer şartlar ile her bir odaya erişim ve söz konusu odaların müsaitliğini (örneğin bağlantılı olmayan/room-only (sadece oda) ürünlerini veya bağlantılı/paket ürünleri ya da her ikisini birden teklif edip etmeyeceği dahil olmak üzere) belirleme hakkına sahip olup işbu Sözleşme, Otel’in ve Hilton’un fikri mülkiyet haklarının korunması hizmeti dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere Şirket’in hizmetlerini sağlamaya yönelik şart ve koşulları ortaya koymaktadır.

 1. Güncellemeler:

Otel, uluslararası Hilton Oteller zinciri içerisinde ve Hilton’un ilgili tescilli markası (“Hilton”) altında faaliyet göstermekte olup, bu kapsamda Otel, Hilton hizmet kalitesi ve standartları çerçevesinde (“Hilton Standartları”) hizmet vermektedir. Şirket de Bağlı Ortaklıkları, sağlayıcıları, alt yüklenicileri ve misafirleri ile birlikte, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, faaliyeti çerçevesinde verdiği hizmetlere ilişkin kendisine bildirilecek veya Sözleşme esnasında Hilton tarafından güncellenebilecek işbu Hilton Standartlarına uygun hareket edeceğini; verdiği hizmet kapsamında Bağlı Ortaklıklarının, sağlayıcılarının, alt yüklenicilerinin ve misafirlerinin de işbu Hilton Standartlarına uygun hareket etmesini sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Devrolunmayan Ücretler

2.1 Şirket, Özel Şartlar’da bu konuda özel olarak yetkilendirilmedikçe ve sonrasında yalnızca işbu Sözleşme’de belirtilen şekilde yapılmadıkça, kendisinin veya başka herhangi bir gerçek ya da tüzel kişinin internet rezervasyon/elektronik veya çevrimdışı dağıtım sistemlerine ya da başka herhangi bir satış kanalına işbu Sözleşme’nin şart ve koşullarını ya da söz konusu Sözleşme kapsamında kendisine sağlanan ücretleri veya odaları sağlama yetkisine sahip değildir (Ör: uygun bir pakette bir araya toplanmadıkça sabit ücretler çevrimiçi (online) olarak ifşa edilemez).

2.2 Ayrıca Şirket, distribütörlerinin ya da alt yüklenicilerinin işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uyulmasını sağlama konusunda, tek sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Ücretler ve işbu Sözleşme, devredilemez ve temlik edilemez niteliktedir.

2.3 Sözleşme süresi boyunca zaman zaman Otel Şirket’e; otelin ücretlerini, Hilton politikalarına uymadığını tespit ettiği veya diğer bir şekilde sakıncalı gördüğü belirli üçüncü kişi distribütörlerin istifadelerine sunmaya son vermesini talep eden yazılı bir bildirimde bulunabilir. Şirket’in söz konusu bildirimi aldıktan sonra en geç on (10) işgünü içerisinde, Otel tarafından aksi yazılı olarak bildirilinceye kadar, Otel ücretlerini belirtilen söz konusu tüm distribütörlerin istifadelerine sunmaya etkin bir şekilde son verecektir.

2.4 İşbu bölümün Şirket veya Şirket’in herhangi bir distribütörü ya da altyüklenicisi tarafından ihlal edilmesi, sözleşmesi yapılmış odalar veya ücretler konusunda Otel’e, herhangi bir sorumluluk yüklenmeksizin, bu Sözleşmeyi derhal fesih hakkı vermektedir. Ayrıca Şirket, kendisi veya distribütörlerinin veya alt yüklenicilerinin ihlalinden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zararı Otel’e tazmin etmeyi kabul eder.

2.5 Özel Şartlar’da özellikle belirtilen bir durum dışında, şüpheye mahal olmaksızın; Otel, kendi takdirine bağlı olmak üzere Şirket’e teklif edilen otel odalarına ve ücret planlarına ilişkin fiyat, envanter ve müsaitlik durumu belirleme hakkına sahiptir.

2A. Otel İçeriğinin Başkaca Dağıtımına İlişkin Sınırlamalar. İşbu Sözleşme uyarınca Şirket’in; kendisinin istifadesine sunulan herhangi bir Otel Bilgileri’ni, herhangi bir üçüncü tarafa işbu Sözleşme şartları uyarınca belirtilen Web Siteleri dışında veya başka herhangi bir sebeple herhangi bir web sitesi üzerinden ya da herhangi bir çevrimiçi ya da çevrimdışı kanal aracılığıyla listelemek veya göstermek için sunmasına, ifşa etmesine veya iletmesine izin verilmemektedir. Otel Bilgileri’ni Şirket’in Bağlı Ortaklıkları’na sunup sunmamak tamamen Otel’in takdirindedir ve Şirket’in; Otel Bilgileri’ni, Görüntüleri’ni ve Hilton Fikri Mülkiyeti’ni herhangi bir Bağlı Ortaklığın istifadesine sunma hakkını Otel iptal edebilir; böyle bir durumda Şirket, her halükarda yazılı bildirim tarihinden sonra en geç on beş (15) gün içinde olmak üzere makul olan en kısa süre içinde Otel Bilgileri’ni, Görüntüleri’ni ve Hilton Fikri Mülkiyeti’ni ilgili Bağlı Ortaklığın/kların istifadesine sunmayı sona erdirecektir. Otel’in; herhangi bir Bağlı Ortaklığın işbu Sözleşme’nin şartlarına uymadığını tespit etmesi durumunda (makul ve iyi niyetli hareket ederek) Otel, bu durumu Şirket’e bildirecektir; söz konusu şartlara uymama durumunun, bahsedilen bildirim tarihinden itibaren on (10) gün içinde düzeltilmemesi durumunda Otel, Şirket’in; Otel Bilgileri’ni, Görüntüleri’ni ve Hilton Fikri Mülkiyeti’ni söz konusu Bağlı Ortaklığın istifadesine sunma hakkını iptal edebilecek; böyle bir durumda Şirket, her halükarda Otel’den gelen yazılı bildirim tarihinden sonra en geç on beş (15) gün içinde olmak üzere makul olan en kısa süre içinde Otel Bilgileri’ni, Görüntüleri’ni ve Hilton Fikri Mülkiyeti’ni söz konusu Bağlı Ortaklığın istifadesine sunmayı sona erdirecektir. Her bir Bağlı Ortaklık; işbu Sözleşme’nin bir tarafıymış gibi Şirket’in işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülükleri ve sınırlamalarıyla aynı yükümlülüklere ve sorumluluklara tabi olacağını Şirket taahhüt etmektedir. Söz konusu Bağlı Ortaklığın, addedilen yükümlülüklere ve sınırlamalara uymaması halinde Şirket söz konusu aykırılıktan dolayı Otel’e karşı sorumlu olacaktır.

 1. “Net” Ücretler. Özel Şartlar “net” ücretleri kapsıyorsa, aşağıdaki maddeler uygulanacaktır:

3.1 Net ücretler, net komisyonsuzdur.

3.2 Aksi Özel Şartlar’da belirtilmedikçe net ücretler; yürürlükteki ulusal ve yerel vergiler, fonlar, harçlar, konaklama vergisi ve/veya benzeri yasal yükümlülükler, ücretler ve vergi matrahları hariç olacak şekilde fiyatlandırılmaktadır.

3.3 Vergili oda ücretleri değişikliğe tabi olup oda ücretlerinin Özel Şartlar’da vergiler dahil olacak şekilde fiyatlandırılması durumunda, uygulanabilir vergi ve harçlardaki değişikliklere göre oda ücretleri de bu oranda arttırılabilir.

3.4 Ebeveynleriyle seyahat eden ve aynı odada kalan 18 yaş altı çocuklar için Otel’in çocuk politikası geçerli olacaktır.

3.5 Şirket, Özel Şartların “En Uygun Ücrete (Best Available Rate-BAR)” atıfta bulunması durumunda söz konusu yükümlülüğün; yalnızca Hilton’un veya Otel’in rezervasyon departmanının, ücretsiz rezervasyon servisleri ya da herhangi bir çevrimiçi dağıtım kanalı aracılığıyla (bir müşterinin oteli veya bir markayı seçemediği çevrimiçi kanallar dışında ör. Priceline) aynı oda tipi, aynı tarihler, aynı yatak tipi, aynı misafir sayısı, kahvaltı, rezervasyon değişiklikleri ve iptal şartları gibi aynı ya da daha iyi kısıtlamalar ve politikalar için genel kamuoyuna sunulan “yayınlanan ücretler” için geçerli olduğunu kabul eder. Bu paragrafın amaçlarına yönelik olarak “yayınlanan ücretler”; kamuoyundan herhangi bir kişi tarafından yapılacak rezervasyona uygun genel olarak sunulabilir, sınırlandırmaya, bağlantıya, spesifik bir niteliğe tabi olmayan, , sadece oda (room-only) ücreti olan ücretlerdir; ancak özellikle şunları kapsamamaktadır: (i) önceden yapılan satın alma veya konaklama uzunluğuna yönelik yapılan indirimler gibi indirimleri yansıtan ücretler, (ii) tur operatörü/toplu satış ücretleri gibi pazarlıklı ücretleri, (iii) grup veya etkinlik ücretleri, (iv) herhangi bir nitelikli veya sınırlı müsaitliğe tabi ücretleri (kurumsal müşteriler sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları vb. gibi farklı grup ve kullanımlar için rezerve edilmiş olanlar gibi), (v) kayıtlı veya ödemeli üyelik ya da ön tanımlı kullanıcı özelliklerini temel alan üyelik veya kullanım isteyen şirketler ya da diğer organizasyonlar aracılığıyla sunulan ücretler (örneğin yalnızca belirli bir şirketin (Hilton grubu dahil) çalışanlarına, belirli bir derneğin üyelerine vb. yönelik ücretler) ve (vi) Hilton Honors üyelerine yönelik ücretler. Yukarıda madde 2.5 veya yukarıda yer alan düzenlemelerde yer alan haklar saklı kalmak ve bunları herhangi bir şekilde sınırlandırmaksızın, herhangi bir şüpheye mahal vermeksizin; Şirket, Hilton Honors üyelerine veya ayrıca özel bir üçüncü taraf şirkete ya da organizasyona üye olan diğer müşterilere Otel’in özel fiyatlandırma yapabileceği, ek haklar, promosyonlar, ücretler ve özel teklifler verebileceğini, sunabileceğini, bu konuda pazarlama ve promosyon yapabileceğini (örneğin sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları, kurumsal pazarlıklı ücret vb.) anlamakta ve kabul etmekte olup Şirket Otel veya Hilton tarafından kendisine ve müşterilerine böyle bir fiyatlandırma, ek haklar, promosyonlar, ücretler ve özel teklifler yapılmasını talep edilmez.

 1. Paket Ücretler. Özel Şartlar paket ücretleri kapsıyorsa, aşağıdaki maddeler uygulanacaktır:

4.1 Şirket veya onaylı distribütörleri paket ücretlerini, yalnızca, paket turlarında veya tur programlarında gösterebilir ve Şirket veya onaylı distribütörleri söz konusu paket ücretlerini herhangi bir şekilde room-only içeriği olarak teklif edemez (örneğin ayrı olarak listelenen oda, vergi ve/veya ücretler olarak gösteremez). Otel, tarafından, room-only içeriğine Oda & kahvaltı ve veya diğer farklı kombinasyonlarda hizmetler eklenebilir. Her bir paket içeriğinin herhangi bir unsuruna ilişkin fiyatlar (örneğin Otel odası, uçak bileti ücreti ve/veya araba kiralama vb.) herhangi bir şekilde ve zamanda (fatura belgeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) müşteriye listelenmeyecek, ifşa edilmeyecek veya müşteri tarafından fark edilebilir hale getirilmeyecek ve Şirket, Otel odası ücretlerini paket içeriğinden ayrı görecek şekilde misafirlerin ulaşmasına olanak kılacak herhangi bir işlevsellik sağlamayacaktır.

4.2 Misafir, paketine ek gece eklenmesini talep edebilir, Otel kendi takdirine bağlı olarak gecelik ücret için; o zaman mevcut olan ücretler veya room-only için net ücret üzerinden teklif verebilir.

4.3 Otel, materyal detaylarının doğruluğunu ve odalarla ilgili en yüksek kalitenin devamını sağlamak adına paketlerin tüm unsurları konusunda ön onay hakkına sahiptir. Buna göre Şirket, aşağıda yer alan şartları kabul etmektedir:

• Otel odalarının fiyatı son müşteri tarafından görülebilir olmayacaktır;

• Paketin toplam değeri, room-only içeriğinden büyük ölçüde fazladır;

• Son müşteri, tüm seyahat paketi unsurlarını satın almadan Otel odasını satın alamaz ve

• Otel odaları paketinde uygun olmayan öğeler bulunmaz (örneğin şehir ulaşım kartı, havaalanı transferi, müze bileti vb.)

4.4 Otel’in işbu bölüme ilişkin herhangi bir ihlali fark etmesi durumunda, sözleşmesi yapılmış odalar veya ücretler konusunda, Şirket’e karşı herhangi bir sorumluluk yüklenmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal fesih hakkı bulunmaktadır. Ayrıca, Şirket, işbu bölümü ihlalinden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan dolayı Otel’i tazmin etmeyi kabul etmektedir.

 1. Tahsisler. Özel Şartlar tahsis(ler)i kapsıyorsa, aşağıdaki maddeler uygulanacaktır:

5.1 Otel, ilerideki ücret yapılarını ve onaylanan odaların tahsis sayısını belirlemek amacıyla Şirket’in verimliliğini ve üç aylık bazda tahsis kullanımını gözden geçirebilir. Otel, Şirket’in verimliliğinin makul gereksinimleri karşılamaması durumunda, her üç ayın sonunda oda tahsisini ve ücretini değiştirme hakkını saklı tutar.

5.2 Otel; Şirket’in, Otel için üç aylık ortalama bazında hesaplanan tahsisin her ay %80 veya daha fazlasını kullanmaması ve/veya Otel’in kanaati uyarınca Şirket tarafından ya da Şirket aracılığıyla bildirilen rezervasyonların gerçek olmaması, sürekli iptal edilmesi ve/veya sürekli değiştirilmesi durumunda, bir ay öncesinde bildirimde bulunarak uygun gördüğü şekilde tahsisi azaltma hakkını da saklı tutar.

5.3 Tahsisler, belirtilen serbest kalma tarihine kadar Şirket için hazır tutulacak oda tipi ve sayısını ifade etmektedir. Şirket, herhangi bir tahsis açısından; istifadesine sunulan ve yalnızca işbu Sözleşme’de belirtilen usulde, tahsise konu odaların satışının yapılması konusunda azami gayreti göstererek Otel’i destekleyeceğini anlamakta ve kabul etmektedir.

5.4 Şirket tarafından doğrudan bağlantı kuruluncaya kadar, rezervasyon talepleri, öncesinde gerekli minimum bildirim sürelerine uyarak faks veya e-posta yoluyla Otel’e gönderilmelidir; aksi takdirde tahsis kalkacaktır. Tahsisi aşan odalar, paket ücretler ya da cari ücretler üzerinden sunulabilir.

5.5 Otel, zaman zaman bildirimde (e-mail yoluyla bildirim mümkündür) bulunarak Şirket’e “satış-durdurma” talimatı verebilir; Böyle bir durumda, aksi Otel tarafından bildirilinceye kadar (e-mail yoluyla bildirim mümkündür) Şirket, Otel tarafından belirtilen tarih ve zamanda, Otel’in tahsis edilen tüm odalarının envanterini, tüm dağıtım kanallarından çıkarılması için gerekli bütün önlemleri alacaktır.

 1. İndirim Dışı Tarihler (Blackout Dates).

Özel Şartlar indirim dışı tarihleri kapsıyorsa, söz konusu tarihler bildirimde bulunulmaksızın Otel tarafından değiştirilebilir. Şirket’in son dakika uygunluğu için Otel ile iletişime geçmesi gerekmektedir. Otel, Şirket talebini mevcut en uygun ücret üzerinden sağlamak için çaba gösterecektir.

 1. Misafir odaları, Run of House-(ROH) esasına tabidir.

Örnek olmak ancak, bunlarla sınırlı olmamak üzere Otel içindeki bir misafir odasının özel konumu, sigara içme odalarına karşı sigara içilmeyen odalar veya yatak tipi garanti edilmemektedir. Sonuç olarak belirli bir özelliğe sahip olan (örneğin asansörün yanında olmayan oda, sigara içilmeyen ya da iki yataklı) bir misafir odasının onayı, talep bazlıdır.

 1. Şirket’in Doğrudan Bağlantı Kurma Yükümlülüğü.

Şirket işbu Sözleşme’nin Yürürlük tarihinden itibaren en geç altı (6) ay içinde olacak şekilde Otel’in rezervasyon sistemiyle tam fonksiyonel doğrudan bağlantı kurmak için gerekli çabayı gösterir. Bu zaman öncesinde ve işbu sözleşme süresi boyunca her zaman; Şirket, kendisine veya üçüncü bir tarafa (örneğin Global Dağıtım Sistemleri (GDS’ler), switch tedarikçileri vb.) ödenmesi gereken ya da ödenecek her türdeki tüm giderler, ücretler veya maliyetler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere rezervasyonlarla ilgili giderlerin veya ücretlerin ödenmesine ilişkin her türdeki başka sözleşmelere ve anlaşmalara bakılmaksızın işbu sözleşme kapsamındaki her türlü rezervasyon işlemiyle ilgili olarak herhangi bir zamanda ödenmesi gereken ya da ödenecek her türdeki tüm maliyetler, ücretler, giderler, masraflar ve tazminattan tek başına ve doğrudan sorumlu olacaktır. Şirket’e yapılması gereken ödemeler, Otel ödeme sistemi aracılığıyla gerekli ödemeyi ve ödemeden yapılacak mahsupları hesaplayarak bu mahsupları gerçekleştirmek suretiyle, yapılacaktır. Ödemeler yalnızca Şirket’e yapılacak olup, hiçbir koşulda herhangi bir üçüncü tarafa yapılmayacaktır. Doğrudan bağlantı kurulur kurulmaz, Şirket Otel ücretlerini diğer üçüncü taraflar aracılığıyla değil doğrudan Otel aracılığıyla edinmelidir.

 1. Erken Check-out.

Bir misafirin, kendisi için rezerve edilen chek-out tarihinden önce çıkış yapması durumunda, söz konusu misafirin bireysel hesabına erken çıkış ücreti eklenecektir. Erken check-out ücretinden kaçınmak isteyen misafirlerin, planlanan kalma süresine ilişkin herhangi bir değişikliği Otel’e giriş işleminde veya öncesinde bildirmesi gerekmektedir. Otel’in kendi takdirinde değişikliğe tabi olmak üzere güncel check-out ücreti için Otel ile iletişime geçilmelidir.

 1. Misafir Değişiklikleri.

Bir misafirin varış tarihinde veya konaklama esnasında rezervasyonunda değişiklik (kalma süresini uzatma dahil olmak üzere) yapılmasını doğrudan Otel’den talep etmesi halinde, Otel, uygulanabilir herhangi bir ücret, arızi giderler ve diğer ücretler ile vergiler dahil olmak üzere söz konusu ek ücretleri doğrudan misafire yansıtılacaktır. Söz konusu ücretler, misafirin giriş yapması üzerine tesis edilen ferdi krediyle söz konusu misafir ayrılmadan önce tam olarak ödenmelidir.

 1. İptaller.

İptal ücretinden kaçınmak için planlanan check-in tarihinden önce Otel tarafından belirlenen zamana kadar, bireysel iptallerin Otel’e yapılması gerekmektedir. Bu zamandan sonra yapılan iptaller, bir iptal ücretine tabi olacaktır. Bir müşterinin hileli veya uygunsuz bir faaliyette bulunması veya rezervasyonların bir hata veya yanlış içermesi veya bunlardan kaynaklanması veya Hilton veya Otel politikalarına, şartlarına veya koşullarına aykırı bir teşebbüsten kaynaklanması hallerinde Otel söz konusu rezervasyonları iptal etme veya değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Böyle durumlarda Şirket, Otel’in ilgili rezervasyonu iptal etme konusunda ihtiyaç duyabileceği her türlü makul desteği sağlayacaktır (örneğin muhtemel misafir(ler)le iletişime geçmeye yardım etmek ve araştırmaları yapmak).

 1. Check-in/Check-out Zamanları.

Güncel check-in ve check-out saatleri ile geç check-out ücretleri için Otel ile iletişime geçilmelidir; bunların her biri Otel’in kendi takdirine bağlı olmak üzere değişikliğe tabidir. Aksi açıkça belirtilmedikçe, tüm saatler yerel Otel saatleridir ve tüm ücretler, Otel’in para birimindedir. Otel tarafından ücretlendirilmesi durumunda söz konusu erken gelen misafirler bir erken geliş ücreti ödemeyi seçmesi halinde, check-in saatinden önce gelen tüm misafirlere, odalar müsait oldukça yer sağlanabilir. Güncel erken check-in ücreti (böyle bir ücretlendirme yapılması halinde) için Otel ile iletişime geçilmelidir; söz konusu ücret Otel’in kendi takdirine bağlı olmak üzere değişikliğe tabidir. Odalar henüz hazır değilse, Otel’in Müşteri Hizmetleri Departmanı giriş zamanından önce gelen söz konusu misafirler için bagaj kontrolünü sağlayabilir.

 1. Çanta Yükleme-Boşaltma/Taşıma Ücretleri ve Arızi Giderler

13.1 Çanta yükleme-boşaltma/taşıma ücretlerinin ödenmesi, misafirin bireysel sorumluluğundadır. Güncel bagaj taşıma ücreti için Otel ile iletişime geçilmelidir; söz konusu ücret Otel’in kendi takdirine bağlı olmak üzere değişikliğe tabidir. Bagaj taşıma işleminin talep edilmesi halinde, Şirket misafirin geliş ve gidiş saatini bildirmelidir.

13.2 Her bir misafir, kendi arızi giderlerinden sorumludur. Bu giderler; sınırlama olmaksızın taşıma, işletme hizmetlerini (fakslar, toplantı odaları vb. dahil) ve tüm yemekleri (kahvaltı, öğlen yemeği ve akşam yemeği, başka herhangi bir yiyecek ve/veya oda servisi) kapsamaktadır. Söz konusu ücretlerin, misafirin giriş yapması üzerine tesis edilen ferdi krediyle söz konusu misafir ayrılmadan önce tam olarak ödenmesi Otel politikası kapsamındadır.

 1. Bağlılık Programları.

Şirket’in hizmeti aracılığıyla yapılan rezervasyonlar ve yer ayırma işlemleri için misafirler Hilton Honors puanları ya da haklarından faydalanamayacaklardır.

 1. Teminat. Özel Şartlar “net ücretleri” veya paket ücretlerini kapsıyorsa, aşağıdaki maddeler uygulanacaktır:

15.1 Şirket işbu Sözleşme uyarınca yükümlüklerinin teminatı olmak üzere, Otel’e; [ • ]tutarında veya Otel’de kalınan iki aylık bir süre için ortama faturalarına denk gelen (hangisi daha fazla ise) bir tutarda olmak üzere bir Otel tarafından kabul edilebilir nitelikte bir banka tarafından düzenlenen gayrikabili rücu, kesin ve süresiz teminat mektubu teslim etmelidir. Söz konusu teminata ilişkin tüm maliyetler/giderler Şirket tarafından ödenecektir. 12 aylık bir sürenin sonunda teminat miktarının Otel’de kalınan iki aylık bir süre için ortama faturalarına denk gelen tutardan az olması halinde Şirket, Otel’in talebi üzerine teminat mektubunu uygun başka bir teminat mektubu değiştirecektir. Şirket işbu Sözleşmeyi imzalayarak değişiklik öncesinde Şirket mülkiyetindeki herhangi bir değişikliği Otel’e yazılı olarak bildirme sorumluluğunu üstlenmektedir. Şirket’in bildirimde bulunmaması halinde Otel, sözleşmesi yapılmış odalar veya ücretler konusunda kendisine herhangi bir sorumluluk yüklenmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal feshedebilir.

15.2 Şirket’in, teminatının onaylandığına dair Otel tarafından yazılı bir bildirim almaması durumunda, misafirin gelişinden önce talep edilen gün sayısına göre tüm rezervasyonları tam olarak ödemesi gerekmektedir. Gereken şekilde tam ödemenin yapılmaması durumunda, Otel’e varıldığında misafirin cari ücret üzerinden yeni bir rezervasyon yapması gerekecektir.

15.3 Otel, kredinin yazılı olarak onaylanması durumunda, oda ve vergi açısından Şirket için oluşturulan kredi ayrıcalıklarını otuz (30) gün süre ile uzatır.

15.4 Özel Şartlar’da aksi belirtilmedikçe fatura edilmiş ihtilafsız tüm tutarların, faturanın alınmasından sonra otuz (30) gün içinde ödenmesi gerekecek ve ödenecektir. Geçerli faturanın alınmasından sonra otuz (30) gün içinde ödemesi yapılmayan ihtilafsız tutarların ödemesi; ilgili mevzuat uyarınca belirlenen azami oranları aşmayacak şekilde Türkiye Merkez Bankasının aylık avans faiz oranının %4 fazlası oranında faiz ücretine denk gelen gecikme giderlerine tabi olabilir. Bu ücretten kaçınmak için, Şirket’in ihtilafsız tüm ücretleri zamanında ödemesi ve ihtilaflı tüm ücretleri açıklayan yazılı bir bildiri göndermesi gerekmektedir.

15.5 Otel, Şirket’in kredi durumunun herhangi bir şekilde değişmesi durumunda, kendi takdirine bağlı olmak üzere krediyi periyodik olarak gözden geçirme ve herhangi bir zamanda ön ödeme talep etme hakkını saklı tutar.

15.6 Şirket’in, Özel Şartlar’da belirtilen şekilde ödemesini Otel’e göndermesi gerekmektedir.

15.7 Otel işbu Sözleşme kapsamında doğabilecek herhangi bir zararını veya Şirket’in yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesi nedeniyle doğabilecek her türlü cezai veya idari ödemeleri veya diğer her türlü alacaklarını diğer her türlü Sözleme’den doğan ve fazlaya ilişkin talep hakları saklı kalmak üzere işbu madde kapsamında verilen teminat mektubunu herhangi bir ihbara veya ihtara gerek olmaksızın paraya çevirebilir.

15.8 Söz konusu teminat mektubunun herhangi bir nedenle paraya çevrilememesi halinde paraya çevrilmesi gereken teminat mektubu miktarına alacağın tahsil edileceği tarihe kadar geçen süre için Sözleşme’de belirlenen faiz uygulanır.

 1. Ödeme İşlemi Programı.

Özel Şartlar’da aksi belirtilmedikçe, net ücretler ya da paket ücretler için Şirket’ten, Şirket aracılığıyla veya Şirket’e yapılan ödemeler, zaman zaman değişiklik gösterebilecek Otel’in ödeme işlemi programına ilişkin şartlara uygun şekilde yapılacaktır.

 1. Perakende Ücretler. Özel Şartlar perakende ücretleri kapsıyorsa, aşağıdaki maddeler uygulanacaktır:

17.1 Şirket, perakende ücretleri, Özel Şartlar kapsamındaki herhangi bir başka ücrete karşı öne çıkarmayacak ve Özel Şartlar kapsamındaki tüm ücretleri eşit ve ayrım yapılmaksızın uygulayacak ve Şirket’e ödeme Otel’in standart ödeme programı politikalarına uygun şekilde yapılacaktır. Zaman zaman değiştirilebilecek olan söz konusu politikalar; ödemeye esas toplam miktar (örneğin room-only ücreti ve arızi giderler, yemekler, aynı anda tahsil edilsin veya edilmesin ya da ödensin veya ödenmesin KDV veya eşdeğer diğer tüm vergiler vb.) ödenebilir ücretler, bundan yapılacak mahsuplar, gibi unsurları içerebilir.

17.2 Şirket, Otel’in zaman zaman kendi takdirine bağlı olmak üzere hangi oda işlemlerinden komisyon alınabileceğini ve hangi tutarın ödeneceğini belirleme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder. Bazı durumlarda, promosyon/özel ya da indirimli ücret üzerinden sunulan odalar üzerinden ödeme yapılması gerekmeyecek ya da yapılmayacaktır.

17.3 İşbu Sözleşme’de kullanıldığı gibi “kullanılan rezervasyon”, Otel’de yapılan bir rezervasyonun ödemesi yapılmış bir konaklama ile sonuçlanması (Otel’in opsiyonuna bağlı olarak garantili kullanılmayan rezervasyonları kapsayabilir) ifade etmekte ve şunları kapsamamaktadır: satış vergileri, KDV, harçlar, taşıma ve benzeri giderler için tahsil edilen tutarlar.

 1. Arama Sonuçları.

Şirket’in misafirin kriterlerini karşılayan mevcut herhangi bir oda gösterememesi durumunda, Otel’de herhangi bir türde oda bulunmadığına dair, misafiri yanıltabilecek şekilde bir mesaj gösteremezse; Otel’in mevcut odası bulunuyorsa varsa rezervasyon için uygun odalar bulundurmaya devam edilmelidir. Şirket, Otel tarafından uygun herhangi bir odaya erişimin sağlanmaması durumunda, rezervasyon kanalları aracılığıyla müsait odanın olmadığını ileri sürecek şekilde örneğin Otel’i “tükenmiş”, “dolu” ya da herhangi başka bir rezervasyon kanalı aracılığıyla da müsait olmadığını belirtir şekilde “müsait değil” olarak gösteremez. Daha net açıklamak gerekirse; misafirin kriterlerini karşılayan mevcut herhangi bir odanın bulunmaması durumunda, Şirket Otel’i arama sonuçlarında göstermez. Ancak Otel tarafından uygun herhangi bir odaya erişimin sağlanmaması fakat Şirket’e sağlanmış olduğu şekilde Otel için mevcut perakende ve diğer ücretlerin bulunması durumunda, Şirket söz konusu diğer mevcut ücretleri gösterebilir.

 1. Süre.

İşbu Sözleşme’nin süresi, Özel Şartlar’da belirtilen yürürlük tarihinden itibaren bir yıldır, Sözleşme bir yılın sonunda otomatik olarak yenilenmez. Taraflar; karşılıklı yazılı mutabakat ile Sözleşmeyi uzatmamayı seçebilir. Otel’in Şirket’e özgü bir kimlik numarası ataması durumunda, tüm rezervasyonları takip etmek için söz konusu Şirket’e özgü kimlik tanıtıcı kullanılacaktır.

 1. Oda Şartları ve Koşulları.

Şirket oda şartları ve koşullarının bir parçası olarak muhtemel misafirlere şunları bildireceğini kabul ve beyan eder: (i) misafirler, rezervasyon sırasında yürürlükte olan Otel şartları ve koşullarını kabul etmeye tabidir ve (ii) oda normalde, misafirin geldiği ilgili günde saat 15:00’dan önce müsait olmayacaktır. Şirket muhtemel misafirlerine, ayrıldıkları ilgili tarihte öğleni veya Otel’in belirlediği saati geçmeyecek şekilde odayı boşaltmaları gerektiğini bildireceğini kabul ve beyan eder. Şirket misafirin bunu yerine getirmemesi durumunda hesabına uygulanabilecek bir geç check-out ücretine sebebiyet vereceği ve bu ücretin ayrılırken misafir tarafından ödenmesi gerektiği konusunda misafirlerinin bilgilendirilmesini sağlayacağını kabul ve beyan eder.

 1. Odaların Müsait Olmaması.

Ara sıra beklenmedik durumlardan dolayı onaylı rezervasyonu olan ve belirli bir gecede giriş yapmak isteyen tüm misafirler için müsait oda olmayabilir. Otel; Şirket’in hizmetleri aracılığıyla rezervasyon yaptıran misafirleri etkileyen böyle bir durumdan kaçınmak için makul çabaları gösterir.

 1. Misafirleri Reddetme/Çıkarma Hakkı.

İlgili mevzuat kapsamında, Otel ve diğer misafirlerin güvelik ve huzurunun sağlanması için Otel, yetkili herhangi bir çalışanının makul düşüncesine göre misafirin alkol veya uyuşturucu etkisinde olduğunun, tehdit edici, küfürlü veya diğer bir şekilde kabul edilemez davrandığının veya uygunsuz bir durumda olduğunun tespit edilmesi durumunda Otel, söz konusu misafirin Otel’e girmesini reddetme, onu Otel’den çıkarma ve Otel’de kalacak yer sağlamama hakkını saklı tutar.

 1. Misafirlere Bilgi Verme.

23.1 Şirket, Otel’de konaklamalarıyla ilgili olarak Otel’in Şirket’e sağlamış olduğu tüm makul esaslı bilgileri misafirlere düzgün ve etkin bir şekilde vermesi gerektiğini kabul ve beyan eder. Söz konusu bilgiler şunları kapsayacaktır ancak bunlarla sınırlı değildir: Otel’de mevcut olmayan olanaklara, Otel’de veya civarında yapılan inşa, yenileme veya tamir işlerine ve Otel’de konaklamalarının neden beklendiği gibi olmayabileceğine dair diğer sebeplere ilişkin bilgiler.

23.2 Şirket, kayda ilişkin gereklilikler ve sağlık ve emniyet, güvenlik prosedürleri ve gereklilikleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Otel’de kalan misafirlerin konaklamalarını düzenleyen tabi oldukları şartlar, koşullar ve kurallara (talep üzerinde Otel tarafından güncel bir kopyası verilebilir) ek olarak misafirlerin işbu Sözleşme’nin kendilerini ilgilendiren şartlarını ve koşullarını kabul ve beyan etmelerini garanti altına alacaktır.

 1. Şirket’in Diğer Sorumlulukları. Şirket’in aşağıda sayılanlara uyması gerekmektedir:

24.1 Şirket işbu Sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini makul ölçüde beceri, özen ve gayretle; etkin, yetkin ve profesyonel bir şekilde ve en iyi endüstri uygulamasına ve zaman zaman yürürlükte olan tüm geçerli ulusal ve uluslararası kanunlara ve uygulama esaslarına (2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuat ve diğer uygulanabilir kanunlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) uygun şekilde gerçekleştirecektir.

24.2 Şirket, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için gerekli olan veya istenilen tüm izinlere, lisanslara ve yetkilere sahip olacak ve tüm distribütörlerinin, alt yüklenicilerinin ve çalışanlarının bunlara sahip olmasını sağlayacaktır.

24.3 Şirket, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini karşıladığına ilişkin bir değerlendirme, görüşme ve izleme yapmak amacıyla düzenli bir şekilde Otel muhasebesi ile birlikte hareket edecektir.

24.4 Şirket, Otel’in makul ölçüde gerekli gördüğü zamanlarda ve zaman zaman Otel’e yönetim bilgileri verecektir.

24.5 Şirket, Otel veya odalarla ilgili olarak bir misafir veya muhtemel bir misafir tarafından ileri sürülen herhangi bir şikâyeti, hak talebini veya kuşkuyu Otel’e derhal ve tam olarak bildirecektir.

 1. Yasaklanan Eylemler. Şirket, Otel’in yazılı ön onayı olmadan şunları yapmayacaktır:

25.1 Şirket, Otel’i herhangi bir sözleşmeye bağlamayacak (veya bağlarken kendini bunun dışında tutmayacak) veya Hilton veya Otel açısından herhangi bir yükümlülük oluşturmayacak ve de kendini Hilton’un veya Otel’in bağımsız yüklenicisi dışında başka herhangi bir şey olarak tanımlamayacak ve/veya

25.2 Şirket, Otel tarafından yazılı şekilde özel olarak yetkilendirildiği durumlar haricinde ve bu ölçüde olacak şekilde (örneğin konaklama yerleri ve ilgili hizmetler hakkında Otel tarafından Şirket’e sağlanan bilgileri misafirlere verme iznine sahiptir) Otel hakkında ya da herhangi bir Hilton otelindeki olanaklar hakkında hiçbir açıklamada, güvencede, beyanda veya iddiada bulunmayacak veya bunları vermeyecektir.

 1. Tazminat

26.1 Şirket, yasaların izin verdiği azami ölçüde ve aşağıdakilerin sebebiyet verdiği ölçüde olacak şekilde işbu Sözleşme’den kaynaklanacak veya söz konusu Sözleşmeyle bağlantılı olacak şekilde üçüncü bir tarafça Hilton veya Otel aleyhine yapılan herhangi bir hak iddiasıyla bağlantılı olacak şekilde Hilton’a veya Otel’e hükmedilen ya da Hilton ya da Otel tarafından maruz kalınan ya da ödenen tüm kayıplar, hak iddiaları, talepler, zararlar, para cezaları, maliyetler ya da giderler (makul ölçüde vekil ücretleri dahil olmak üzere) (toplu olarak “Hak Talepleri”) konusunda ve bunlara karşı Hilton’un ve Otel’in zararını tazmin edecek, Hilton’u ve Otel’i koruyacak ve her türlü cezai ve idari sorumluluk kendisine ait olmak üzere zarar görmelerini engelleyecek, tir:

• Şirket veya “Şirket Taraflarınca” işbu Sözleşme’nin herhangi bir şartının veya koşulunun çiğnenmesi veya ihlali (söz konusu şartın aşağıda madde 28 de tanımlandığı şekilde) veya

• işbu sözleşme kapsamında Şirket ya da Şirket Taraflarından herhangi biri tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin bir aykırılık veya ihlal ya da herhangi bir mahremiyet ve veri koruma kanunu, yönetmeliği veya gerekliliklerine ilişkin ihlalle bağlantılı Hak Talepleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyma yükümlülüğü dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili Şirket ya da Şirket Taraflarından herhangi biri tarafından gerçekleştirilen herhangi bir eylem ya da işlemden kaçınma ya da telif hakkı, patent, ticari sır, ticari marka veya diğer fikri mülkiyet kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Şirket ya da Şirket Taraflarından herhangi biri tarafından herhangi bir kişinin haklarının ihlali veya

(iii) İşbu Sözleşme şartları uyarınca Şirket’in veya Şirket Taraflarından herhangi birinin vergisel yükümlülüklerini yerine getirmemesi.

 1. Mücbir Sebep.

Otel’in “Mücbir Sebepten” dolayı işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirememesi ya da yerine getirmede gecikme yaşaması sebebiyle Otel, Şirket’e ya da herhangi bir misafire karşı sorumlu olmayacaktır. Sözleşme’nin amaçları doğrultusunda “Mücbir Sebep” Otel’in makul kontrolünün ötesinde olan herhangi bir sebebi ifade edecek; şunları kapsayacak ancak bunlarla sınırlı olmayacaktır: yangın, sel, patlama, deprem, fırtına ve diğer doğal felaketler, halk ayaklanması, grev, ambargo, salgın hastalık, alt yüklenicilerinin sebep olduğu hata veya gecikme, iş gücünün bir kısmı veya tamamıyla sınırlı herhangi bir endüstriyel ya da sivil ihtilaf, düşmanlıklar (savaş ilan edilsin veya edilmesin), sabotaj, terörist saldırısı ya da eylemleri ya da herhangi bir hükümet, kamu veya yargı makamı kararı (ilgili tarafın eylemi veya kusuruna istinaden olan durumlar dışında) ya da herhangi bir bağımsız hükümet yaptırımının uygulanması ya da bu Sözleşme tarihinden sonra gerçekleştirilen benzeri bir eylem.

 1. Bağımsız Yüklenici Durumu; Vergiler.

Şirket bağımsız bir işletmeci olarak kendi nam ve hesabına işbu Sözleşme konusu hizmetleri yerine getirecektir. İşbu Sözleşme süresi boyunca ve sonrasında, Şirket ve ortakları ve distribütörlerinden, altyüklenicilerinden, acentelerinden, görevlilerinden, lisans sahiplerinden, davetlilerinden veya çalışanlarından herhangi biri veya tümü ve herhangi bir ölçüde Şirket aracılığıyla, kapsamında ya da vasıtasıyla hak talebinde bulunan herhangi başka bir kişi (“Şirket Tarafları”) Otel tarafından çalışanlarına veya ailelerine sunulan haklardan faydalanamaz. Şirket ile Otel arasındaki ilişki işbu Sözleşme’den ibaret olup Şirket Tarafları temsilcileri ve çalışanları hiçbir şekilde ve hiçbir amaç için Otel’in hukuki temsilcisi, çalışanı veya acentesi değildir. Şirket işbu sözleşme konusu hizmetin yürütülmesi için istihdam edeceği elemanların münferiden işvereni olacaktır. Şirket ve Şirket Tarafları’nın çalıştırılacağı elemanlar ile ilgili olarak her türlü ücretten, fazla mesaiden, ihbar ve kıdem tazminatlarından, yan ödemelerden, sosyal haklardan, SSK ve sigorta primlerinden, vergi, harç ve resimlerden ve diğer yasal kesintilerden her türlü giderlerden ve sair ilişkilerden dolayı şahıslara ve resmi makamlara karşı doğabilecek hukuki, mali idari ve cezai tüm sorumluluklar kendilerine ait olacak, faaliyetlerine ilişkin her türlü vergi yükümlülükleri süresinde ve usulüne uygun olarak yerine getirilecek bu konudaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde de her türlü cezai, hukuki ve idari sorumluluk tamamen Şirket’e ait olacak, Otel’e her ne nam altında olursa olsun hiçbir sorumluluk ve ödeme tahakkuk ettirilmeyecek; gerektiği takdirde türlü yasal olarak tutulması gerekli belgeleri talebi üzerine Otel’e teslim edecektir Şirket; Özel Şartlar’da ayrıntılarıyla açıklanan ödeme prosedürleriyle tutarlı aynı zamanda ve şekilde olmak üzere Net Ücret ve Otel Ücretlerine (Şirket’in Otel Ücretlerini tahsil ettiği ölçüde) uygulanan tüm Uygulanacak Vergiler’i Otel’e ödeyecektir. Herhangi bir şekilde bir idari kurum tarafından ek vergi tahakkuk ettirildiği veya talep edildiği takdirde bundan Şirket sorumlu olup söz konusu talebi müteakip Otel’e varsa farkları ödemekle yükümlüdür.

 1. Masraflar.

Şirket seyahat masrafları, yemek ve taşıma masrafları dahil olmak üzere işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme konusunda ortaya çıkan ve cepten ödenen masraflardan ve işini yürütmeye ve yapmaya ilişkin tüm diğer maliyetlerden yalnızca tarafının sorumlu ve yükümlü olduğunu kabul eder.

 1. Beyanlar, Taahhütler ve Anlaşmalar.

30.1 Şirket işbu Sözleşme’nin akdedilmesi üzerine Şirket tarafından yazılı veya sözlü olarak ihlal edilen ve söz konusu Sözleşme süresi boyunca bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini bozan veya engelleyen hiçbir anlaşma ve düzenlemenin bulunmadığını beyan ve taahhüt etmektedir ve ayrıca işbu Sözleşme süresi boyunca yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli olan tüm vasıflara sahip olduğunu ve bunları sürdüreceğini ve işbu Sözleşmeyle çelişen hiçbir vaatte bulunmadığını ve bulunmayacağını veya böyle bir eylem gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

30.2 Otel’in, Amerikan menşeili Hilton Oteller zinciri içerisinde yer aldığı ve Hilton’un ana merkezinin Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunduğu göz önünde tutulursa; Hilton’un marka portföyü kapsamında iş yapan otellerin, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler (teröristler ve uyuşturucu kaçakçıları dahil) Listesinde (“OFAC Listesi”) belirlenen kişilerle ve tüzel kişiliklerle iş yapması yasal olarak sınırlandırılmıştır çünkü söz konusu otellerin ve Hilton’un doğrudan veya dolaylı olarak söz konusu yasaklı iş faaliyetlerinden gelir elde ettiği düşünülebilir. OFAC listesi, http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx adresinde bulunabilmektedir. Buna göre Şirket, Otel’e gerçek ve yasal bilgisi dahilinde şunları beyan ve taahhüt etmektedir: Şirket (müdürleri ve çalışanları dahil) ve Şirket’in herhangi bir bağlı ortaklığı, iştiraki, ilgili hissedarları, halka kapalı hissedarlarının intifa hakkı sahipleri veya bilgisi dahilinde yukarıdakilerden herhangi birinin fon kaynakları (i) OFAC Listesinde bulunmamaktadır;(ii) ABD hükümeti tarafından uygulanan bir ambargoya veya ekonomik ya da ticari yaptırımlara tabi değildir; (iii)ambargoya tabi olan herhangi bir ülkenin hükümeti adına hareket etmemektedir ve (iv) ABD hükümeti tarafından uygulanan bir ambargoya veya ekonomik ya da ticari yaptırımlara tabi olan ülkelerle iş anlaşmalarına girmemekte veya diğer bir şekilde işlemler yapmamaktadır. Şirket, bu hükme ilişkin yukarıdaki beyanları ve taahhütleri etkisiz hale getirebilecek herhangi bir durumun meydana gelmesi üzerine söz konusu durumu derhal Otel’e yazılı olarak bildireceğini kabul ve beyan eder. İşbu Sözleşme’de aksine herhangi bir hüküm bulunsa bile Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaş ve Engellenen Kişiye (aşağıda işbu Sözleşme’de tanımlanan şekilde) veya Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaş veya Engellenen Kişinin pay sahibi olduğu bir tüzel kişiliğe Şirket tarafından hiçbir devir, (satış, kiralama, temlik veya herhangi bir şekilde işbu Sözleşme kapsamındaki veya sizin sahip olduğunuz doğrudan veya dolaylı payın devri dahil) yapılmayacaktır. Bu Sözleşme’nin amaçları doğrultusunda “Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaş veya Engellenen Kişi” şunları ifade etmektedir: (i) zaman zaman ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi tarafından “özel olarak belirlenmiş vatandaş veya kişi” olarak ya da benzer bir statüde belirlenen bir kişi veya tüzel kişilik; (ii) 23 Eylül 2001 tarihinde çıkarılan 13224 sayılı ABD Kararnamesinin 1 nolu Bölümünde tanımlanan bir kişi veya tüzel kişilik ya da (iii) devlet veya yasal makamca Hilton’un iş yapmasının yasaklandığı bir şahıs olarak tanımlanan bir kişi ya da diğer bir şekilde bir tüzel kişilik. Yürürlük tarihinden itibaren söz konusu belirlemelerin bir listesi ve Kararname metni, www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac internet adresinde yayınlanmaktadır.

30.3 Şirket’in bu bölümde belirtilen şekilde kısıtlı taraf listelerinden herhangi birine eklenmiş olması durumunda, Otel’in, yapılmasının gerekli olduğuna makul ölçüde inandığı halde; Otel adına Otel yükümlülüklerine, Hilton Standartlarına veya yürürlükteki kanunlar, kurallar ve yönetmelikler (bunlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kapsamındaki yükümlülüklerine uymak adına sözleşmesi yapılmış odalar veya ücretler konusunda Şirket’e karşı herhangi bir sorumluluk yüklenmeksizin bu Sözleşmeyi iptal edebilme hakkı bulunmaktadır.

 1. Tanıtım, İsimlerin Kullanılmaması.

• Şirket şunları yapmayacaktır:

1. Hilton’un herhangi bir markasıyla, ticari markasıyla, alan adıyla veya anahtar kelimesiyle (birlikte “Markalar” olarak anılacaktır) aynı olan veya bunlara kafa karıştıracak şekilde benzeyen herhangi bir terimi, işareti veya ifadeyi tek başına ya da ticari bir markanın, hizmet markasının veya alan adının bir parçası olarak kullanmaya ve tescil ettirmeye teşebbüs etmeyecektir; söz konusu markalar http://hiltondistribution.com/brandprotections.htm adresinde bulunmaktadır [şifre: “mobley”] (Hilton’un yeni ticari markalarını yansıtmak için zaman zaman değiştirilen şekilde) (“Marka Şeması);

1. herhangi bir arama motoru optimizasyon uygulamasıyla, bir tüketicinin bir Marka için aramasını temel alan aramanın tekrar hedeflenmesiyle, ücretli arama motoru reklamcılığıyla bağlantılı ya da çevrimiçi tanıtıcılar, “etiketler (megatag)”, “kirli yazılımlar”, “casus yazılımlar”, özel adresler, sosyal medya site sayfaları, çevrimiçi işleyiciler veya benzeri kaynak tanımları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çevrimiçi veya diğer reklamcılıkla bağlantılı olarak ya da internet aramalarında Markalar açısından Şirket’in referans alındığı veya internet kullanıcılarını Şirket’in web sitelerine, çağrı merkezlerine ya da diğer hizmetlerine çeken başka herhangi bir hizmetle bağlantılı olarak , herhangi bir şekilde-Markalar için teklif veremez, veya Markalar için satın alamaz veya diğer bir şekilde Markalar için kullanamaz,

III. kullanım öncesinde Hilton tarafından açıkça yazılı olarak onaylanmadıkça herhangi bir Şirket işiyle veya operasyonuyla bağlantılı olarak herhangi bir Markayı doğrudan veya dolaylı olarak kullanmayacaktır; böyle bir onayın söz konusu olması durumunda kullanım, yalnızca söz konusu onayda belirtilen şekilde ve zamanlarda olacaktır.

1. Marka Şemasında referans amaçlı açıklananlarla aynı veya kafa karıştıracak şekilde benzer olan herhangi bir ismi, işareti, terimi, markayı ya da benzeri bir tanımı kullanmayacaktır ya da

1. haksız şekilde arama motorlarına Şirket’in web sitelerinin doğal şekilde yerleştirilmesini haksız bir şekilde etkilemek veya söz konusu web sitesinin ya da üçüncü taraf web sitesini Hilton veya Otellerin web sitesi şeklinde sunmak veya göstermek amacıyla Şirket’in web sitelerine Hilton veya Otelle ilgili herhangi bir içerik eklemeyecektir.

Buna ek olarak Şirket etkin bir şekilde, kendisinin çevrimiçi arama kampanyaları yürüttüğü herhangi bir internet arama motorunda tüm Markalar için negatif anahtar kelimeler (ve bunların genel yazım hatalarını) kullanacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına Şirket tüm platformlara şunları eklemeyi kabul etmektedir:

1. Marka Şemasında listelenen her bir Hilton stratejik ana marka anahtar kelimesi için negatif sıralı eşleme (negative phrase match),

2. Marka Şemasında listelenen her bir Marka için ve bunlara ilişkin genel yazım hataları için negatif sıralı eşleme (negative phrase match),

III. Marka Şemasında açıklanan Hilton terim kombinasyonları için negatif tam eşleme (negative exact match) ve

1. Marka Şemasında açıklanan benzersiz Otel mülkiyet isimleri için negatif sıralı eşleme (negative phrase match).

31.2 Şirket düzenli olarak arama sorgu raporlarını Markalara ilişkin geniş eşleme açısından takip edecek ve buna uygun şekilde negatifleri ekleyecektir. Hilton ve/veya Otel, Şirket’in arama motoru pazarlamasında görünen Markalarını takip edecek ve zaman zaman Marka Şemasını (çekirdek marka anahtar kelimeleri, markaya ek varış yeri anahtar kelimeleri, Markaları ve genel yazım hatalarını kapsayabilir) güncelleyecektir. Böyle bir güncelleme sonrasında Şirket, bu madde 31 düzenlemesine uygun şekilde derhal negatif anahtar kelimeleri kullanacaktır. Şirket ayrıca; Bağlı Ortakları’nın, distribütörlerinin ve alt yüklenicilerinin işbu madde kapsamındaki yükümlülüklere tam olarak uymasını sağlama konusunda yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan etmektedir. Şirket, Hilton ve/veya Otel tarafından Şirket’e yazılı olarak temin edilen herhangi bir ticari marka kullanım kılavuzuna ve buna ilişkin uygulamalara uyma konusunda makul olan çabayı gösterecektir ve söz konusu kılavuz kendi takdirine bağlı olmak üzere zaman zaman Hilton ve/veya Otel tarafından değiştirilebilir. Şirket, söz konusu kılavuza ve uygulamalara uymama durumunu derhal düzeltecektir. Şirket herhangi bir Markanın saygınlığına ve itibarına zarar vermeyecek; bunları kötülemeyecek veya bunlara gölge düşürmeyecektir.

31.3 Şirket, Hilton’un ve/veya Otel’in böyle herhangi bir onaylı materyalinde veya diğer Hilton Fikri Mülkiyetinde hiçbir şekilde değişiklik yapamaz. Şirket; benzer hizmetler sağlayan diğer üçüncü taraf aracılara ilişkin ödemelerde yönlendirmeye muhtemelen yol açabilecek yazılım yüklemelerini kullanamaz ya da dağıtamaz. Otel’in açık yazılı ön izni olmadıkça Şirket; Hilton’un, Otel’in veya Şirket’in işbu sözleşme kapsamındaki haklarının tanıtımını, promosyonunu yapmak amacıyla herhangi bir e-posta kullanamaz veya arama motoru bazlı pazarlama (search engine marketing) yapamaz.

31.4 Şirket; Hilton’un veya Otel’in herhangi bir ücretli yerleştirmede ve diğer arama motorlarında olmasını talep etmeyecektir. Şirket; 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat ve kanunlara ilişkin gerekliliklere, yasal mevzuatın izin verdiği en geniş kapsamda 2002/58/EC nolu AB Direktifini uygulamak için Avrupa Birliği (AB) üye devletleri tarafından çıkarılan yasalara ve bunlara ilişkin değişikliklere ve bu Sözleşmeyle, Hilton’la veya Otelle ilgili mesajlaşmayı içeren e-postanın Şirket tarafından dağıtımına ilişkin benzer başka bir mevzuata uymayı kabul etmektedir. Netlik açısından Şirket, kendisinin arama motorlarına doğal şekilde yerleştirmesini etkileyecek şekilde Şirket tarafından Şirket’in web sitelerine eklenen Hilton’la ilgili bir içerik (yani Hilton tarafından tedarik edilmeyen) yalnızca normal web sitesi operasyon mecrasına (kullanıcı deneyimi dahil) yönelik olmalı ve Şirket’in web sitesinin bir Hilton markası veya Otel’in web sitesi olduğunu ileri sürmemeli veya ima etmemelidir ya da Hilton veya Otel üzerinden haksız rekabet avantajı elde etmemelidir.

31.5 Yukarıdakilere tabi olmak üzere Otel işbu belgeyle yalnızca işbu Sözleşme kapsamında Otel’e yönelik pazarlama yapılması ve rezervasyon alınması amacıyla Şirket’e Otel’in ismini kullanma hakkını vermektedir; bu durum Otel’in her zaman veya zaman zaman belirli kullanımları reddetme hakkına tabidir ve söz konusu markalara reklam amaçlı yapılan herhangi bir ve tüm referansların onayını kapsamaktadır ancak bunlarla sınırlı değildir.

31.6 Şirket; Otel’in internet sitesi, Hilton.com, Hilton servisleri, Hilton Görüntüleri, mesajları, kodları, ticari isimleri ve ticari markaları ve tüm diğer Hilton fikri mülkiyeti (“Hilton Fikri Mülkiyeti”) konusunda herhangi bir türde hiçbir hakka sahip olmayacaktır.

31.7 Şirket, tüm ücretli yerleştirmelerde ve diğer arama motorlarında Hilton Fikri Mülkiyeti açısından Hilton’un ve Otel’in münhasır haklarını gözetmeyi kabul etmektedir. Şirket’in tur broşürüne veya kuponuna dahil edilmesi için Otel, Şirket’e Otel’in ismini ve logosunu ve Otel’in uygun resimlerini temin edebilir. Otel’in yazılı ön izni olmadıkça Şirket; Otel’in isminde, logosunda veya Otel’in fotoğraflarında herhangi bir değişiklik yapamaz veya bunları herhangi bir şekilde ve Şirket’in tur broşürü ve kuponu dışında herhangi bir materyalde kullanamaz.

31.8 Şirket’in işbu 31. maddenin herhangi bir şartını ihlal etmesi durumunda Otel, aşağıda yer alan fesih hükümlerine uygun şekilde bu Sözleşmeyi feshedebilir ve her tür ve tüm tazminatı geri ödetme ve/veya buna izin vermeme hakkını saklı tutmaktadır.

31.9 Şirket’in işbu Sözleşme uyarınca gerçekleştirdiği direkt veya dolaylı her türlü işlerle ve faaliyetleri ile ilgili olarak telif içeren veya lisans gerektiren herhangi bir eylem veya faaliyette bulunması veya ürün bulundurması nedeniyle 5846 sayılı Yasa kapsamında telif haklarına aykırı işlem ve eylemlerinden bunların izin ve lisanslarının alınmasından münhasıran Şirket sorumu olup Otel ve/veya Hilton aleyhine herhangi bir adli, cezai veya idari takibata gidilmesi, dava açılması durumlarında tüm yasal masraf ve ücretler dâhil olmak üzere Şirket tek sorumlu ve yetkili olacak ve/veya müdahil olarak davalara katılacaktır. Otel’in rücu hakkı saklıdır

 1. Gizlilik; Mahremiyet.

32.1 İşbu Sözleşme uyarınca Şirket; herhangi bir taahhüt veya beyan olmaksızın Hilton’dan ve/veya Otel’den ve/veya diğerlerinden Hilton’un, Otel’in veya Şirket’in özel ve gizli olduğunu ya da filli ya da olası olmak üzere Hilton ve/veya Otel açısından bağımsız ekonomik değere sahip olduğunu düşündüğü bilgileri ve materyalleri (bu Sözleşme dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın) herhangi bir kanun kapsamında bir şekilde korunabilir olup olmadığına bakılmaksızın ve korumaya, işaretlemeye ya da yaymaya bakmaksızın (“Gizli Bilgiler”) elde edebilir veya edinebilir. Şirket tüm Gizli Bilgilerin, Hilton’un ve/veya Otel’in özel veya gizli bilgileri olarak düşünüleceğini, addedileceğini ve korunacağını taahhüt ve kabul etmektedir. Şirket, Gizli Bilgileri ifşa etmeyecek ve söz konusu Gizli Bilgilerin herhangi bir Şirket Taraflarınca kaçınılmaz şekilde ifşasına (şu anda bilinen veya daha sonradan geliştirilen herhangi bir elektronik ortamda depolanması veya aktarımı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) izin vermeyecektir; Şirket, yalnızca Hilton’un Otel’in hakkı, unvanı, çıkarı ve faydasına olan durumlar hariç olmak üzere herhangi bir Gizli Bilginin bozulmasına veya bulaştırılmasına ya da kötüye kullanılmasına veya kullanılmasına müsaade etmeyecek ve izin vermeyecektir ve Hilton’un Otel’in bu taahhütleri ve anlaşmaları gerçekleştirmek amacıyla gerekli gördüğü şekilde söz konusu başka belgeleri uygulayacaktır. Her iki taraf, işbu sözleşme kapsamındaki sınırlamalar konusunda karşılıklı olarak mutabık kalındığını ve gizliliği sürdürmek için makul ölçüde çaba göstereceklerini kabul etmektedir.

32.2 Şirket, yasal mevzuatın izin verdiği en geniş kapsamda “Hizmet Sağlayıcıları İçin Hilton Mahremiyet ve Veri Koruma Standartlarına (“Mahremiyet Standartları”)” bağlı olduğunu ve bunlara uyacağını kabul eder; söz konusu standartların güncel bir kopyası şu adreste bulunmaktadır:

http://www.hiltondistribution.com/privacyanddataprotectionstandards.htm

söz konusu Mahremiyet Standartları zaman zaman değiştirilebilir. Taraflar; zaman zaman değiştirilen şekilde Mahremiyet Standartlarının işbu sözleşmeye dahil edildiğini ve sanki Mahremiyet Standartlarının tam metni işbu Sözleşme’de açıklanmış gibi bu Sözleşme’nin bir parçasını oluşturduğunu kabul ve beyan etmektedir. Bu Sözleşme’nin şartları ile Mahremiyet Standartları arasında bir çelişkinin olması durumunda, bu Sözleşme’nin bir hükmü Hilton – Otel açısından daha koruyucu nitelikte olmadıkça ve bu ölçüde olacak şekilde Mahremiyet Standartları üstün olacaktır. Mahremiyet Standartlarına ilişkin herhangi bir değişiklik, yukarıdaki URL’de ya da Hilton’un Otel’in Şirket’e bildirdiği ya da bildireceği başka bir URL’de yayınlanacaktır. Böyle bir değişikliliğin yayınlanmasından sonra hizmetlere ilişkin Şirket’in performansını devam ettirmesi, söz konusu değişikliğe ve bu değişikliğin bağlı bulunduğu anlaşmaya olan rızasını teşkil edecektir.

32.3 Şirket, hizmetlerin temini esnasında tarafınca işlenebilen, depolanabilen veya aktarılabilen Otel tarafından temin edilen tüm verilerin (“Hilton Verileri”), Otel’in özel verileri olduğunu ve işbu Sözleşme’de belirtilen gizlilik yükümlülüklerine tabi olduğunu kabul ve beyan etmektedir. Şirket, Sözleşme süresi boyunca veya sonrasında herhangi bir zamanda bu Sözleşme’nin yürürlükte olup olmadığına bakılmaksızın veya Şirket ile Otel arasında herhangi bir ihtilafın olup olmadığına bakılmaksızın, Hilton Verilerini çıkarmaya yönelik olarak Otel tarafından makul ölçüde izin verilecek bir şekilde ya da formatta ve böyle bir mecrada olacak şekilde uygun olduğu üzere Otel’in yazılı talebi üzerine o esnada sahip olduğu veya kontrolünde olan tüm Hilton Verilerini derhal Otel’e iade (veya Otel’in takdirine bağlı olmak üzere imha edecektir) edecektir (“Veri İade Yükümlülüğü”). Şirket, Veri İade Yükümlülüğü kapsamında Hilton Verilerine ilişkin bir teslimin, kullanımı veya kontrolünde olan Hilton Verilerinin tam ve eksiksiz bir kopyası olacağını kabul ve beyan etmektedir.

32.4 Şirket, işbu Sözleşme süresince ve Sözleşenin sona ermesinden sonra yasal saklama süreleri içerisinde, aşağıda tanımlanan kayıtların kopyalarını saklayacak ve temin edecektir. Şirket, işbu Sözleşme kapsamında yerine getirilen hizmetlerle bağlantılı olarak tahsil edilen tüm ücretlere (eğer varsa) ve veri güvenliği politikalarına ve işbu sözleşme kapsamındaki gizlilik yükümlülüklerine uyduğunu gösteren diğer dokümantasyona ilişkin tam bir denetim tarihçesi tutacaktır. Şirket, Otel’e veya Otel’in iç ya da dış denetçilerine, müfettişlerine, düzenleyicilerine ve görevlendirilmiş diğer temsilcilerine (her biri “Denetmen”) makul zamanlarda Şirket’e ilişkin denetimlerin yapılması amacıyla söz konusu kayıtların kopyalarını temin edecektir. Söz konusu denetimler yalnızca şunlar için yapılacaktır: (i) tüm ücretlerin ve faturaların doğruluğunu teyit etmek; (ii) bilgi ve veri güvenliğini ve bütünlüğünü teyit etmek ve (iii) Şirket’in yazılı dokümantasyonunda belirtilen şekilde güvenlik prosedürlerini ve kontrollerini incelemek. Şirket söz konusu denetimlerle bağlantılı olarak ve düzenleyici kurumlar tarafından yapılan denetimlerle ilgili olarak Otel ile iş birliğinde bulunacaktır.

32.5 Misafir Verilerinin Aktarımı ve Kullanımı: Otel, misafirin şahsi bilgilerini yasal mevzuatın izin verdiği en geniş kapsamda, Hilton’un Global Mahremiyet Beyannamesine uygun şekilde kullanmaktadır. Otel; Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği (Yönetmelik (AB) 2016/679) (“GDPR”) ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) dahil olmak üzere Otel için uygulanabilir nitelikteki kanunlara makul ölçüde uygun olacak şekilde şahsi bilgileri toplamakla, korumakla ve kullanmakla yükümlüdür. GDPR ve KVKK uyarınca her bir taraf, işbu Sözleşmeyle bağlantılı kişisel bilgileri işleme açısından bağımsız bir “Veri Denetleyicisi” olarak hareket edecek ve her bir taraf bu konuyla ilgili yükümlülüklerine uyacaktır. İşbu Sözleşme uyarınca bir tarafın diğer tarafa kişisel veri sağladığı ölçüde olmak üzere kişisel verileri temin eden taraf, verileri alan tarafa kişisel veri sağlama konusunda izninin ya da başka bir yasal dayanağının olduğunu teyit etmektedir. Netlik açısından; söz konusu birey tarafından yönlendirilen, izin verilen ya da istenilen ölçüde olacak şekilde bu Sözleşme’de yer alan hiçbir şey, bir tarafın bireyin kişisel verilerini kullanabilmesini sınırlamamaktadır. Şirket, rezervasyonları güvence altına almak amacıyla burada belirtilen şekilde Otelle misafir verilerini paylaşma konusunda her bir misafirden izin aldığını beyan etmektedir. Otel söz konusu misafir verilerini Hilton’un Global Mahremiyet Beyannamesine uygun şekilde kullanmayı kabul etmektedir ve Otel söz konusu veriler için bir “Veri Denetleyicisi” olacaktır.

 1. Hukuka Uygunluk; Ruhsatlar ve Yönetmelikler.

Şirket; işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen işle veya sağlanan ekipman ya da materyallerle ilgili olarak Hilton ve/veya Otel tarafından ve her ve tüm ulusal ve yasal makamlarca, işi ve işbu Sözleşme kapsamındaki temin edilen hizmetler niteliğinde olan hizmetler üzerinde yargı yetkisine sahip olan mahkemeler veya kurumlarca yürürlüğe konulan tüm geçerli yasalara, kanunlara, yönetmeliklere, talimatnamelere ve kurallara uyacaktır. Şirket masrafını kendi karşılayacak şekilde işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesiyle bağlantılı olarak herhangi bir zamanda gerekli olabilecek tüm izinleri ya da ruhsatları temin edecek ve devam ettirecektir.

 1. Devir ve Alt Yükleniciye Verme.

Şirket, Otel’in yazılı ön izni olmaksızın ve işbu Sözleşme’deki tüm diğer şartlara ve koşullara uymadan bu Sözleşmeyi ya da söz konusu Sözleşme kapsamındaki haklarından herhangi birini ve ayrıca işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir ifa yükümlülüğünü veya diğer yükümlülüklerini devredemez, delege edemez veya bunları alt yükleniciye veremez. Şirket zaman zaman üçüncü taraf aracılar önerebilir; ancak Otel’in söz konusu herhangi bir üçüncü taraf aracıyla anlaşma yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Otel işbu Sözleşmeyi veya söz konusu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkı, yükümlülüğü veya faydayı; şu anda mevcut olsun veya olmasın ya da gelecekte oluşsun ya da oluşmasın mal sahipleri, halefleri veya bağlı ortaklıkları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir tarafa devredebilir. İşbu Sözleşme Otel ve Şirket arasında akdedilmiş olup Hilton’un yararına olan hükümlerle ilgili olarak Hilton’un hakları saklı kalmak üzere işbu Sözleşme’den herhangi bir üçüncü taraf faydalanamaz. Yukarıdakilere tabi olmak üzere işbu Sözleşme; tarafların, onların ilgili haleflerinin ve devralanlarının lehine hüküm ifade edecek ve bunlar üzerinde bağlayıcı olacaktır.

 1. Fesih.

Otel, işbu Sözleşme’de belirtilen şekilde yapılacak bildirimle Şirket’e 1 ay öncesinde bildirimde bulunarak Sözleşmeyi herhangi bir neden göstermeksizin, tazminat söz konusu olmaksızın dilediği zamanda feshedebilir. İşbu Sözleşmeye ilişkin böyle bir fesih işlemine bakılmaksızın söz konusu fesih öncesinde taraflarca edinilen haklar ve üstlenilen yükümlülükler etkilenmeyecektir; Şirket, dolaylı ve diğer bir şekilde söz konusu fesih sebebiyle veya Şirket’in kusuru ya da ihlali sebebiyle Otel tarafından maruz kalınan her tür ve tüm zararlardan sorumlu olmaya devam edecektir; Otel, kanun ve hakkaniyet çerçevesinde olmak üzere zarar görmemiş tüm geçerli haklara ve kanun yollarına sahip olacak ve bunları saklı tutar. Otel’in, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe konulması veya yorumlanması için açılan herhangi bir davada makul ölçüde olacak şekilde vekil ücretlerini, maliyetlerini ve diğer masrafları karşılatma yetkisi olacaktır. Otel’in işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğün sıkı bir şekilde yerine getirilmesini ve gözetilmesini isteme hakkı, hiçbir şekilde önceden yapılan feragatten, sakınmadan veya işlem sürecinden etkilenmeyecektir.

 1. Yasal Yollar.

Şirket, Hilton’un ve Otel’in işbu sözleşme kapsamındaki Şirket’in yükümlülüklerinin ihlaline yönelik kanundaki yasal yolların yetersiz olabileceğini kabul ve beyan eder ve fiili hasarın kanıtına gerek duyulmadan bu Sözleşmeyi yürürlüğe koymak için yapılabilecek herhangi bir yasal işlemde Hilton tarafından veya Otel tarafından işbu sözleşme kapsamında yer alan veya kanunda mevcut olan tüm diğer yasal yollara ek olarak geçici veya sürekli ihtiyati tedbir yoluna ve/veya aynen ifa yoluna başvurulabileceğini kabul eder ve buna muvafakat eder.

 1. İşbu Sözleşme kapsamındaki tüm bildirimler, talepler ve diğer yazışmalar yazılı şekilde olacak ve hizmet tarihinde şu şartların var olması durumunda gönderilmiş sayılacaktır:

(i) bildirimin gönderileceği tarafa kişisel olarak taahhütlü veya iadeli taahhütlü birinci sınıf posta, ön ödemeli posta yoluyla veya özel posta dağıtım servisiyle (mesela Fed Ex) veya noter yoluyla tebliğ edildiğinde ve aşağıda belirtilen adreste bulunan tarafa veya diğer tarafa yazılı bildirimde bulunmak suretiyle bir tarafın belirleyebildiği başka herhangi bir adrese düzgün bir şekilde gönderildiğinde veya (ii) elektronik posta yoluyla gönderildiğinde. Bu Sözleşme’nin ve söz konusu sözleşmeye ilişkin herhangi bir düzeltme veya değişikliğin amaçlarına ve taraflar arasındaki herhangi bir bildirim veya yazışmaya uygun olarak ekinde taralı bir belge olan e-posta yoluyla veya faks iletimi yoluyla gönderilen ya da alınan imzalar, imzalayan tarafın attığı orijinal imza gibi yasal ve geçerli sayılacaktır. Şirket’in ve Otel’in bildirim bilgileri Özel Şartlar’da belirtildiği gibidir.

 1. Şirket

öncesinde Otel’in bir açıklama veya duyuruyu yazılı olarak kabul ettiği durumlar hariç olmak üzere Özel Şartlarla ilgili bir konu veya içerik hakkında herhangi bir basın açıklaması veya duyurusu yapmayacak veya düzenlemeyecektir. Şirket yürürlükteki yasa ve yönetmeliğin gerektirdiği durumlar hariç olmak üzere reklamcılıkta, tanıtımda veya başka şekilde işbu Sözleşmeyle ilgili herhangi bir bilgiyi, Otel’in ticari markasını, hizmet markasını, ticari isimlerini veya şirket isimlerini kullanmayacağını ya da Otel’in yazılı ön izni olmadan bu Sözleşme’nin şartlarını ve koşullarını ifşa etmeyeceğini kabul etmektedir.

 1. Sigorta.

Şirket işbu sözleşme süresi boyunca, masrafını karşılamak üzere Otel açısından makul derecede memnun edici olacak ve sınırlama olmaksızın umumi mali sorumluluğu ve mala zararı da kapsayan sigorta da dahil işbu Sözleşme konusu hizmetlerinden kaynaklanan veya bununla bağlantılı tüm faaliyetlere makul olarak orantılı şekilde sigorta şirketlerinden sigorta poliçeleri temin edecek ve sağlayacaktır. Özel Şartların ve eklerinin akdedilmesi üzerine söz konusu her bir ve tüm poliçeye ilişkin sigorta belgeleri Otel’e teslim edilecek veya sözleşme süresi boyunca yenileme belgeleri Otel’e zamanında teslim edilecektir. Genel Sorumluluk poliçesi; Şirket’in ve Otel’in sahibinin, ortağının, iştirakinin, bağlı ortaklığının, imtiyaz sahibinin ve söz konusu her bir kişinin veya tüzel kişinin görevlileri, yöneticileri, acenteleri, yüklenicileri ve çalışanları (birlikte “Tazminat Lehtarı” olarak anılacaktır) adına olacaktır ve bunların her biri ek sigortalı olacaktır.

39.1 Şirket’in, uygun sigortayı yaptırması ve sürdürmesi işbu Sözleşme konusu hizmetleri sırasında oluşabilecek zararların Otel’e ödenmesini sağlayarak -aksi takdirde bu zararlar tazminat maddesi kapsamında Şirket tarafından ödenecektir- Şirket’i de korumaktadır.

39.2 Otel, umumi mali sorumluluk ve mala zarar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın benzer ebat ve yerdeki oteller ile makul olarak eşdeğer sigortaları yaptırtmayı kabul eder. Otel, Şirket’in yazılı talebi üzerine bu sigorta kapsamını tevsik eden kanıtları sunacaktır. Bu kanıt yükümlülüğü, Hilton’un http://www.marsh.com/moi?client=0291 web sitesinden bulunabilecek olan Mevcut Sigortalara ilişkin Bilgi Notu ile yerine getirilmektedir.

 1. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme.

Taraflar, Sözleşme’nin Türkiye kanunlarına tabi olacağını ve söz konusu kanunlara göre yorumlanacağını kabul etmektedir. İşbu Sözleşme’yle ilgili herhangi bir hukuki ihtilaf veya Şirket ile Otel arasındaki ilişkiye ilişkin herhangi bir uyuşmazlık durumunda yalnızca, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri yetkilidir ve ihtilaf söz konusu mahkeme tarafından çözülecektir. Taraflar, bu bölümün şartlarına uygun şekilde başlatılan ve konumlandırılan mahkemenin yargı yetkisini kabul etmektedir.

 1. Sözleşme’nin Bütünlüğü.

İşbu Sözleşme’de atıf yapılan tüm belgeler dahil olmak üzere işbu Sözleşme, ana konuyla ilgili olarak taraflar arasındaki anlaşmanın ve mutabakatın bütünlüğünü oluşturmaktadır ve daha önceden yapılan ya da eş zamanlı olan tüm sözlü veya yazılı anlaşmaları veya beyanları geçersiz kılmaktadır.

 1. Güncellemeler.

Kendi takdirine bağlı olmak üzere uygulanabilen en geniş ölçüde Otel, işbu Sözleşme’de yer alan şartlar ve koşullarda ya da burada atıf yapılan belgelerde istediği zaman değişiklik yapabilir

 1. Çeşitli Hükümler.

Aşağıdaki ek şartlar ve koşullar uygulanacaktır:

43.1 İşbu Sözleşme’nin hiçbir tarafı, bu Sözleşme’nin hazırlayıcısı olarak addedilmeyecektir ve söz konusu Sözleşme’nin herhangi bir mahkemede veya tahkim yargılamasında yorumlanması durumunda söz konusu mahkeme veya hakem, bu Sözleşmeyi ya da herhangi bir hükmünü sözleşmenin herhangi bir tarafın hazırlayıcı olduğu şeklinde yorumlamayacaktır.

43.2 Şirket, herhangi bir şekilde işbu Sözleşmeyle veya söz konusu sözleşme kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olmak üzere şu anda bilinen veya bilinmeyen ve şu anda uygulanan veya sonrasında uygulanan ve taraflardan herhangi birine uygulanan her tür ve tüm uluslararası, ulusal, idari ve yerel tüketim, satış, kullanım, katma değer vergileri, harçlar, tarifeler ve tüm diğer vergiler veya ücretlerin derhal ödenmesinden yalnızca ve doğrudan kendisi sorumludur ve işbu belgeyle Tazminat Lehtarlarına söz konusu vergileri tazmin edecek ve onların bunlardan zarar görmesini engelleyecektir.

43.3 İşbu Sözleşme’nin tam olarak işlevsel olabilmek için açıkça sonlandırma veya feshi hayata geçirmeyi gerektiren ya da sonlandırma veya fesih işlemini hayata geçirmesi gereken herhangi bir hükmü, söz konusu Sözleşmeye ilişkin sonlandırma veya fesih işlemini hayata geçirecektir.

43.4 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz hale gelmesi durumunda, geriye kalan hükümlerin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği hiçbir şekilde bu durumdan etkilenmeyecek ve zarar görmeyecektir; geçerli kanun uyarınca söz konusu hükümlerin, mümkün olan en yaklaşık şekilde tarafların esas niyetlerini yansıtacak şekilde yeniden şekillendirildiği düşünülecektir.

 1. Ortaklığın Olmaması.

İşbu Sözleşme, taraflar arasında herhangi bir türde bir ortalık veya ortak girişim oluşturmayacaktır

 1. Belirli Tanımlı Terimler.

Özel Terimlerde kullanılması durumunda aşağıda tanımlanan terimler, şu anlamları ifade edecektir. “Bağlı Ortaklık”; başka bir kişi ya da tüzel kişi tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen, bunları kontrol eden veya bunların genel kontrolü altında olan bir kişiyi ya da tüzel kişiyi ifade etmektedir.

“Müsait Oda”, bir tüzel kişi tarafından veya onun aracılığıyla işbu Sözleşme kapsamında olası rezervasyon için Otel tarafından zaman zaman sunulan otel konaklamasına ilişkin herhangi bir hakkı ya da muhtemel hakkı ifade etmektedir.

“Müşteri Tutarı”, Şirket’in IA Müsait Oda rezervasyonu yapan kişilere açık şekilde ücretlendirdiği toplam tutarı ifade etmektedir.

“Tam Fiyat” Uygulanacak Vergiler ve diğer ücretler hariç olmak üzere halkın her bir müsait oda için ücretlendirildiği tutarı ifade etmektedir.

“Otel Ücretleri”; misafirlerin Otel’de kalabilmeleri için ödemesi gereken ve Otel tarafından söz konusu misafirlere uygulanan tüm günlük zorunlu ücretleri, tatil yeri ücretlerini, maliyetleri veya giderleri (Oda Fiyatı ve Uygulanacak Vergiler dışında) ifade etmektedir. Şüpheye mahal vermemek adına Otel Ücretleri; oda ücretine dahil olan hizmetlere veya imkanlara ya da misafirlerin ödeme yapmayı tercih ettiği tüm ek opsiyonel hizmetlere veya imkanlara (örneğin oda servisi veya spa randevuları) yönelik ücretleri, maliyetleri, Uygulanacak Vergiler’i ya da giderleri kapsamamaktır.

“Otel Bilgileri”; ücret planlarını (ön ödemeli veya kalındığında ödenen), oda ücretlerini, Otel Ücretlerini, Uygulanacak Vergiler’i, poliçeleri, envanteri, oda açıklamalarını, görüntülerini ve giriş, çıkış zamanları, otel imkanları ve hizmetleri (örneğin İş Merkezi, Toplantı Odaları, Tenis, yüzme havuzu, spa), erişilebilirlik, evcil hayvan bayrağı, park bilgileri, havaalanı ulaşımı ve civardaki tren istasyonları, tüm odalara uygulanan kolaylıklar (örneğin kahvaltı dahil, ücretsiz wi-fi), sigara politikası, engelli erişimi, Otel’de bulunan restoranların bir listesi ve çalışma saatleri dahil olmak üzere uygun her bir katılımcı Otel hakkındaki diğer ilgili bilgileri ifade etmektedir.

“IA Müsait Oda” müşteriler tarafından rezervasyon yapılması için Otel’in Şirket’e erişim sağladığı bir Müsait Odayı ifade etmektedir.

“Görüntüler”; Otel’in bir Görüntü Sağlayıcı vasıtasıyla Üçüncü Taraf Çevrimiçi Seyahat Acentelerine sunduğu fotoğrafları ve diğer görüntüleri ifade etmektedir.

“Görüntü Sağlayıcı”, Otel’in Üçüncü Taraf Çevrimiçi Seyahat Acentelerine Görüntüleri sunmak için kullandığı bir üçüncü tarafı ifade etmektedir.

“Net Ücret” Uygulanacak Vergiler hariç olmak üzere rezerve edilen her bir IA Müsait Oda için bir Katılımcı Otel tarafından ücretlendirilen tutarı ifade etmektedir.

“Uygulanacak Vergiler”; vergi yükümlülüğü otel tesislerinden yararlanan bireyin ya da otel tesislerini işletenin, Şirket’in ya da başka birinin üzerinde olsun veya olmasın yürürlükteki ulusal ve yerel vergiler, KDV, satış vergileri, fonlar, harçlar, konaklama vergisi ve/veya benzeri yasal yükümlülükler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir idari ya da yerel makam tarafından bir otel, motel, pansiyon veya benzeri bir işletmeye uyguladığı her ve tüm vergileri ve Net Ücret ya da

"Tam Fiyat” (yukarıda tanımlanan şekilde) ya da Net Ücret ve Tam Fiyat arasındaki fark üzerinden otel tesislerinin kiralanması, mülkiyeti ya da kullanımı temelinde uygulanan benzeri bir vergiyi ifade etmektedir.

“Web Siteleri”, her dilde olmak üzere Şirket’in web sitelerini ve Bağlı Ortalıkların sahip olduğu ve bunlar tarafından işletilen web sitelerini ifade etmektedir.