Deze Aanvullende Algemene Voorwaarden en de Conferentie & Evenement Overeenkomst (“Evenement Overeenkomst”), (als collectief, deze “Overeenkomst”), wordt aangegaan door en tussen het Hotel en de Cliënt, zoals deze begrippen zijn gedefinieerd in de Evenement Overeenkomst. Alle gekapitaliseerde begrippen hierin gebruikt die niet specifiek zijn omschreven, zullen de betekenis hebben zoals aan hen toegeschreven in de Evenement Overeenkomst. Voor de volledige duur van uw gebruik van en verblijf in het hotel tijdens uw Evenement, zult u voldoen aan alle eisen die hierin zijn opgenomen en zoals deze van tijd tot tijd naar eigen goeddunken van Hilton kunnen worden gewijzigd door Hilton Worldwide, Inc. (“Hilton Worldwide”) en gepubliceerd op de website.

1. AANVULLENDE UITGAVEN:

U zult het Hotel betalen voor alle voedsel, drank en andere diensten die niet uitdrukkelijk in de Evenement Overeenkomst en enige bijlage zijn vernoemd maar op uw verzoek beschikbaar worden gesteld tijdens het Evenement. Op of voor de Datum van Aankomst, dient u ons schriftelijk de namen te bevestigen van de personen die u gemachtigd heeft goedkeuring te verlenen voor aanvullende uitgaven tijdens het Evenement die uitstijgen boven de contractueel vastgelegde bedragen. Alle onze gegevens omtrent aanvullende uitgaven (huur van vergaderruimte, audio/visuele apparatuur, flip-overs, verzorging van catering en andere kosten) zullen dagelijks worden voorgelegd aan een van uw tot ondertekening gemachtigden om te worden gecontroleerd en ondertekend.

2. EXTERNE CATERING:

U mag geen extern voedsel of drank ons Hotel in brengen voor gebruik tijdens uw plechtigheden/vergaderingen, tenzij dit schriftelijk voorafgaand aan het Evenement werd bevestigd.

3. LEVERINGEN:

Regelingen voor de levering van pakketten moeten worden gemaakt via uw aangewezen Evenement manager. Er zijn mogelijk kosten van toepassing voor ontvangst, afhandeling en verzending. Wij aanvaarden geen pakketten waarvoor wij verzendkosten moeten betalen. Leveringen worden uitsluitend geaccepteerd binnen 48 uur voor uw aankomstdatum, tenzij anders door ons van tevoren is overeengekomen. Alle leveringen dienen correct gelabeld te zijn volgens onze richtlijnen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan of verlies van uw pakketten.

4. EXTERNE AANNEMERS:

Als u ervoor kiest om externe aannemers of onderaannemers in te huren in ons hotelpand of terrein tijdens uw Evenement, dient u ons van uw voornemen om dergelijke dienstverleners in te huren ten minste 30 kalenderdagen vóór de Datum van Aankomst op de hoogte stellen. Uw externe aannemers moeten zich houden aan onze redelijke voorschriften (met inbegrip van, maar niet beperkt tot gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en regels). Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een externe aannemer uit ons hotel te verwijderen als de externe aannemer onze regels of toepasselijke wetten en voorschriften niet naleeft. Wij kunnen vereisen dat uw externe aannemers (i) een overeenkomst inzake vrijwaring, schadevergoeding en verzekering ondertekenen in de vorm momenteel in gebruik door het Hotel voor soortgelijke externe aannemers, en (ii) een bewijs van verzekering tonen met voor ons aanvaardbare bedragen (bedragen en soorten verzekeringen worden bepaald naar ons eigen goeddunken op basis van het type diensten die de externe aannemer zal leveren) voordat de externe aannemer wordt toegestaan om diensten te leveren in ons Hotel. Wij behouden ons het recht voor om extra kosten aan te rekenen op basis van uw specifieke behoeften, met inbegrip van maar niet beperkt tot, arbeidstoeslag voor audio/visuele en elektrische vereisten, ophangen van spandoeken, maken van borden en elektrische stroomvoorziening. Moet u enige tuigagediensten nodig hebben voor uw Evenement, dienen al deze diensten geregeld te worden door de interne audiovisuele medewerker van het Hotel en zult u verantwoordelijk zijn voor alle hiermee samenhangende kosten.

5. BEVEILIGING:

Indien vereist, naar ons eigen en redelijke goeddunken, teneinde adequate beveiligingsmaatregelen te handhaven voor de omvang en/of aard van uw Evenement, zult u, op uw kosten, veiligheidspersoneel voorzien van een erkend beveiligingsbedrijf. Dit bedrijf is onderworpen aan onze voorafgaande goedkeuring. Dergelijk beveiligingspersoneel mag geen wapens dragen en zal de lokale wetten van toepassing op dergelijk beveiligingspersoneel naleven. Naar ons eigen goeddunken, kunnen wij eisen dat uw beveiligingsbedrijf (i) een overeenkomst inzake vrijwaring, schadevergoeding en verzekering ondertekent zoals momenteel in gebruik door het Hotel voor beveiligingsbedrijven, en (ii) een bewijs van verzekering tonen met voor ons aanvaardbare bedragen voordat het beveiligingspersoneel zal worden toegestaan om diensten te leveren in ons Hotel.

6. GEDRAG TIJDENS EVENEMENT:

Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaardt u volledige verantwoordelijkheid voor het gedrag van alle personen die uw Evenement bijwonen en aansprakelijkheid voor verlies en/of schade aan enig onderdeel van ons Hotel gedurende de duur van uw Evenement veroorzaakt door uw werknemers en tijdelijke werknemers, vertegenwoordigers, aannemers, onderaannemers, alsmede door deelnemers aan uw Evenement. Voor de veiligheid van personen en goederen mogen geen vuurwerk of brandgevaarlijke voorwerpen binnen in het Hotel gebruikt worden. U gaat er ook mee akkoord dat uw Evenement geen onredelijke verstoring zal opleveren voor andere gasten of vergaderingen, zoals overmatige geluidsoverlast, rook of mistmachines, droog ijs, confetti-kanonnen, kaarsen, wierook, of elke activiteit die aanstootgevende geuren oplevert. Wij behouden ons het recht voor om uw Evenement onmiddellijk te beëindigen als u niet voldoet aan ons redelijke verzoek dergelijke overlast te verminderen of te stoppen, in welk geval u verantwoordelijk blijft voor de betaling van alle gecontracteerde kosten gerelateerd aan uw Evenement. Wij voeren in dit geval geen terugbetalingen uit.

7. NALEVING VAN WETTEN:

U gaat ermee akkoord om te voldoen aan alle toepasselijke wetten en voorschriften, met inbegrip van, zonder beperking, wetten en voorschriften inzake gezondheids- en veiligheidsreglementen, anti-terrorisme, anti-corruptie, anti-witwaspraktijken, en brandvoorschriften. U gaat ermee akkoord om uw samenwerking te verlenen aan ons en andere relevante overheidsinstanties om naleving van wetten en voorschriften te verzekeren. In geval van twijfel met betrekking tot brandvoorschriften, kunnen wij verlangen dat u op uw kosten een certificaat van conformiteit verkrijgt van de plaatselijke brandweer. Omdat het hoofdkwartier van Hilton Worldwide gevestigd is in de Verenigde Staten van Amerika, is het wettelijk verboden voor hotels in de Hilton Worldwide merkenportfolio om zaken te doen met alle personen of entiteiten die vermeld staan op de “List of Specially Designated Nationals and Other Blocked Persons” (inclusief terroristen en drugs smokkelaars) (de “OFAC Lijst”) van het U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) , omdat kan worden verondersteld dat deze hotels en Hilton Worldwide direct of indirect inkomsten hebben verkregen uit dergelijke verboden zakelijke activiteiten. De OFAC-lijst kunt u vinden op http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx. U verklaart en garandeert daarom dat u momenteel niet op de OFAC Lijst staat, noch op enige soortgelijke lijst van beperkte partijen, met inbegrip van dit soort lijsten van andere overheden overeenkomstig toepasselijke sancties van de Verenigde Naties, regionale of nationale handels- of financiële organisaties. Indien u op een dergelijke lijst van beperkte partijen wordt geplaatst voor uw Datum van Aankomst, dan moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

8. PROMOTIONELE OVERWEGINGEN:

Wij hebben het recht om alle advertenties of promotionele materialen te controleren en goed te keuren in verband met uw Evenement die specifiek verwijzen naar de naam van het Hotel of een naam of logo dat eigendom is van een dochteronderneming van Hilton Worldwide, inclusief, maar niet beperkt tot: Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Embassy Suites DoubleTree by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton Inn, Hampton Inn & Suites, Home2 Suites by Hilton, Homewood Suites by Hilton en Hilton Grand Vacations. U gaat ermee akkoord dat wij informatie inzake uw Evenement en Planner delen met onze externe leveranciers die ondersteunende diensten bieden aan groepen die evenementen in ons Hotel houden, inclusief audiovisuele dienstverleners, decorateurs, bloemisten en andere.

9. EVENEMENTENPLANNER BONUS PROGRAMMA (INDIEN VAN TOEPASSING)

Als een persoon in de Evenement Overeenkomst als de Evenementenplanner is aangeduid, komt deze persoon in aanmerking voor een Evenementenplanner Bonus voor een in aanmerking komend evenement. Alleen de Evenementenplanner specifiek vernoemd in de Evenement Overeenkomst komt in aanmerking voor deze Evenementenplanner Bonus, tenzij wij voorafgaand aan het Evenement schriftelijke bevestiging ontvangen ondertekend door u of de Planner (voor zover van toepassing) dat een andere persoon de Evenementenplanner Bonus dient te ontvangen. De toepasselijke Evenementenplanner Bonus voor uw Evenement word gespecificeerd in de Evenement Overeenkomst. Alle details en regels met betrekking tot het Evenementenplanner Bonusprogramma zijn beschikbaar op www.hilton.com. Het Hilton HHonors lidmaatschap, het verdienen van punten en inwisselen van punten is onderworpen aan HHonors Algemene Voorwaarden. De Evenementenplanner Bonus wordt slechts uitgegeven na onze ontvangst van de volledige betaling voor het Evenement en in overeenstemming met de regels van het Evenementenplanner Bonus Programma. Om misverstanden te voorkomen wordt er geen Evenementenplanner Bonus aan de Evenementenplanner toegekend voor schadevergoeding inzake annulering of kosten voor niet komen opdagen. Voordat de Evenementenplanner Bonus kan worden uitgegeven, moet een bevestigingsformulier worden ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van de werkgever van de Evenementenplanner en bij ons worden ingediend. Dit formulier bevestigt dat de werkgever zich bewust is van de “benefits” die worden geboden aan de Evenementenplanner, en dat de uitgifte van deze “benefits” geen schending vormt tegen het beleid van de werkgever op de datum van uitgifte van de Evenementenplanner Bonus. Wij kunnen u voorzien van een voor ons aanvaardbaar bevestigingsformulier. U (en de Planner als de Planner namens u de Evenement Overeenkomst ondertekent) gaat ermee akkoord de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de beoordeling van de vraag of openbaarmaking van de Evenementplanner Bonus is vereist en voor deze openbaarmaking indien deze vereist is. Verder gaat u (en de Planner als de Planner namens u de Evenement Overeenkomst ondertekent) ermee akkoord om ons te vergoeden voor enige honoraria, kosten, schulden of uitgaven die wij oplopen terug te betalen indien een persoon beweert dat de openbaarmaking onvoldoende was.

10. COMMISSIES (INDIEN VAN TOEPASSING EN DAN ALLEEN JEGENS VERTEGENWOORDIGERS):

Indien uw tarieven aan commissie onderhevig zijn, zullen wij alleen commissie betalen aan die agentschappen die gecertificeerde leden zijn van IATA, TIDS of HBAA (of soortgelijke instanties). Indien uw Evenement slaapkameraccommodatie omvat, zal de commissie betaald worden bovenop het slaapkamertarief (exclusief eventuele kortingen, vergoedingen voor huisvestingsmaatschappijen of andere subsidies) voor elke slaapkamer daadwerkelijk door u of uw deelnemers bezet en betaald en gereserveerd als onderdeel van uw Kamerblok tegen de speciale groepstarieven zoals aangegeven in de Evenement Overeenkomst. Commissie zal alleen worden uitbetaald aan de aangewezen Planner, tenzij voor aanvang van het Evenement, wij schriftelijk door u en de aangewezen Planner ondertekend bericht hebben ontvangen dat de commissie aan een andere persoon of entiteit moet worden betaald. Tenzij specifiek bepaald in de Evenement Overeenkomst, zal de commissie in één betaling worden uitgekeerd, maar alleen nadat wij de volledige betaling voor het Evenement evenals een geldige commissiefactuur hebben ontvangen. Wij hebben geen verplichting om enige actie te ondernemen om middelen te innen die worden betaald als commissies. U (en de Planner als de Planner namens u de Evenement Overeenkomst ondertekent) gaat ermee akkoord de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de beoordeling van de vraag of openbaarmaking van de commissie is vereist en voor deze openbaarmaking indien deze vereist is. Verder gaat u (en de Planner als de Planner namens u de Evenement Overeenkomst ondertekent) ermee akkoord om ons te vergoeden voor enige honoraria, kosten, schulden of uitgaven die wij oplopen terug te betalen indien een persoon beweert dat de openbaarmaking onvoldoende was. Tenzij specifiek bepaald in de Evenement Overeenkomst, zal de commissie in één betaling worden uitgekeerd, maar alleen nadat wij de volledige betaling voor het Evenement evenals een geldige commissiefactuur hebben ontvangen. Om misverstanden te voorkomen, hebben wij geen verplichting om enige actie te ondernemen om middelen te innen die worden betaald als commissies. Indien er geen reisbureau/planner/professionele organisator specifiek in de Evenement Overeenkomst is aangegeven, dan erkent u dat alle algemene voorwaarden met betrekking tot het Evenement rechtstreeks tussen u en ons zijn onderhandeld. Indien u er na de definitieve uitvoering van deze Overeenkomst voor kiest om de diensten van een reisagent/planner/professionele organisator te gebruiken ter ondersteuning van uw Evenement, dan erkent u en gaat u ermee akkoord dat dit uitsluitend uw eigen keuze is en dat alle vergoedingen verschuldigd aan dergelijke reisagent/planner/professionele organisator door u zullen worden betaald. Om misverstanden te voorkomen, gaat u ermee akkoord dat de commissie overeengekomen in de Evenement Overeenkomst slechts ten behoeve van het Evenement vermeld in de Evenement Overeenkomst is en dat het niet door u kan worden gebruikt om een bindend precedent te verkrijgen voor toekomstige evenementen in ons Hotel of enig ander hotel actief binnen de Hilton Worldwide portfolio van hotels.

11. ANNULERING WEGENS DRINGENDE REDENEN:

Naast eventuele andere wettelijke rechten en juridische middelen waarover wij beschikken volgens de toepasselijke wetgeving, kunnen wij uw Evenement en de Evenement Overeenkomst annuleren zonder aansprakelijkheid onder elk van de volgende omstandigheden: (I) indien vooruitbetalingen of deposito’s niet tijdig zijn betaald; (ii) indien u of een van uw werknemers, vertegenwoordigers, onderaannemers of functionarissen, enige onwettige daad begaan, of zich zodanig gedragen dat dit waarschijnlijk nadelige invloed zal hebben op de reputatie van het Hotel of Hilton Worldwide; of (iii) om andere redenen indien wij redelijk achten dat het noodzakelijk is dat wij dit doen om te voldoen aan onze verplichtingen volgens de toepasselijke wetten of voorschriften, waaronder begrepen wanneer u toegevoegd wordt aan een lijst van beperkte partijen zoals beschreven in de vorige clausule. In het geval dat wij uw Evenement wegens dringende redenen annuleren als bedoeld in deze clausule, dan zullen wij recht hebben op de volledige schadevergoeding voor annulering zoals voorzien in de Evenement Overeenkomst.

12. SCHADELOOSSTELLING:

Voor zover wettelijk toegestaan, bent u te allen tijde aansprakelijk voor, stelt u schadeloos, verdedigt en vrijwaart u het hotel en Hilton Worldwide (samen met hun respectievelijke eigenaren, managers, partners, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, ambtenaren en agenten) (gezamenlijk aangeduid als de “Hotel Schadeloosstelling Partijen”) van en tegen enige en alle claims, aansprakelijkheid, verliezen of schade aan personen of eigendom, gouvernementele heffingen of boetes, geldboetes, kosten, gerechtskosten, professionele en andere kosten van welke aard dan ook (collectief, “Claim(s) “) gemaakt of geleden door de Hotel Schadeloosstelling Partijen, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met uw Evenement met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Claims die voortvloeien uit de nalatigheid of opzettelijk wangedrag van uw werknemers, vertegenwoordigers, contractanten en deelnemers; op voorwaarde, daarentegen, dat er niets in deze schadeloosstelling van u vereist dat u schadeloosstelling eist van de Hotel Schadeloosstelling Partijen voor dat gedeelte van enige vordering die voortvloeit uit de enkele nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de Hotel Schadeloosstelling Partijen.

13. VERZEKERINGEN:

U verkrijgt en behoudt de gepaste verzekering redelijkerwijs in overeenstemming met alle activiteiten die voortvloeien uit of verbonden zijn met uw Evenement, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verzekering die dekking biedt voor publieke aansprakelijkheid en materiële schade. Op verzoek, gaat u ermee akkoord ons te voorzien van een certificaat of bewijs van dergelijke verzekeringen. Houd er rekening mee dat het verkrijgen en behouden van de toepasselijke verzekering u beschermt door dekking te bieden door het Hotel te betalen voor schade die tijdens uw Evenement plaatsvindt en die u anders zou moeten betalen volgens de clausule inzake schadeloosstelling. Slechts ter informatie, verzekeringen voor eenmalige evenementen (ook wel aangeduid als “particuliere evenementverzekering” of “bijzondere evenementverzekering”) zijn mogelijke beschikbaar voor aankoop tegen redelijke tarieven, met inbegrip van gerenommeerde online verzekeringsmaatschappijen. Als u een eenmalige evenementverzekering afsluit, dient u te kiezen voor dekking van publieke aansprakelijkheid en materiële schade. U kunt naar eigen keuze een verzekering afsluiten om uw persoonlijke eigendom zoals decoraties, bijzondere objecten en andere eigendommen te dekken. Wij hebben geen verzekering voor, en, voor zover toegestaan door het toepasselijk recht, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan of verlies van uw eigendommen. U accepteert de verantwoordelijkheid om de genoemde eigendommen te verzekeren.

14. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:

Niets in deze overeenkomst is bedoeld of wordt beschouwd als een poging van enige partij diens aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken voor enige aansprakelijkheid die niet uitgesloten of beperkt kan worden onder de toepasselijke wetgeving, waaronder zonder beperking de aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door diens nalatigheid of diens fraude of misleiding. Niettegenstaande enige andere term in deze overeenkomst, zal de totale aansprakelijkheid voortvloeiend uit of met betrekking tot deze Overeenkomst, of het nu gaat om contractbreuk, garantie of toezegging of onder enige andere schadeloosstelling, wegens onrechtmatige daad, voor nalatigheid of anderszins, op geen enkel moment hoger zijn dan de totale Totale Verwachte Inkomsten zoals in de Evenement Overeenkomst is vastgelegd.

15. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING:

De partijen komen overeen om commercieel redelijke inspanningen te leveren om informeel en tijdig enig geschil op te lossen over elke aangelegenheid die verband houdt met deze Overeenkomst door dit geschil voor te leggen aan senior vertegenwoordigers van elke partij voor bespreking en mogelijke oplossing ervan in de volgorde zoals hierin aangegeven; geschillen inzake inbreuk op intellectuele eigendomsrechten zijn echter niet onderworpen aan deze bepaling. Alle onderhandelingen op grond van deze clausule zijn vertrouwelijk en worden behandeld als onderhandelingen over verbintenis en afrekening voor geldende bewijsregels Indien binnen een periode van dertig (30) kalenderdagen na de indiening van een betwiste zaak in overeenstemming met deze clausule, de respectievelijke senior vertegenwoordigers het niet eens worden over een oplossing van het geschil, dan kan elke partij de andere partij kennis geven van haar voornemen om arbitrage te beginnen. Arbitrage bij geschillen voortkomende uit of in verband met deze Overeenkomst worden beslecht in het rechtsgebied waarin het Hotel zich bevindt onder de Regels van Arbitrage van de Internationale Kamer van Koophandel door een of meer bemiddelaars aangewezen overeenkomstig voornoemde Regels. De arbitrage wordt in het Engels gevoerd en deze Overeenkomst zal worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig de wetten van het rechtsgebied waarin het Hotel zich bevindt.

16. INCASSO/JURIDISCHE KOSTEN:

De partijen komen overeen dat in het geval van enig geschil voortkomende uit of verwant met de Evenement Overeenkomst, de in het gelijk gestelde partij in een arbitrale of gerechtelijke procedure recht heeft op vordering van een vergoeding van diens juridische honoraria en kosten, plus pre- en post-arrest belangen. Indien we de diensten van een incassobureau of wettelijke vertegenwoordiger inroepen om te assisteren bij de vordering van enige aan ons verschuldigde bedragen uit hoofde van de Evenement Overeenkomst, betaalt u alle kosten die door ons gemaakt worden voor een dergelijke inspanning tot invordering.

17. OPVOLGERS EN RECHTVERKRIJGENDEN:

De verbintenissen van elke partij zullen bindend zijn voor hun respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden. In het geval dat u alle of bijna alle activa toewijst, verkoopt, overdraagt, verpandt of zich er anderszins van vervreemdt (gezamenlijk aangeduid als een “overdracht”), door de werking van de wet of anderszins, moeten deze Overeenkomst en de hierin opgenomen verplichtingen ook worden overgedragen aan en aanvaard door de opvolgende organisatie, behoudens onze goedkeuring. In het geval een dergelijke overdracht wordt overwogen, gaat u ermee akkoord ons op de hoogte ter brengen van de betrokken entiteiten, ten minste 30 dagen voor de geplande afsluiting van de overdrachtstransactie. Wij zullen daarna 20 dagen hebben waarin wij u kunnen berichten over de goedkeuring van deze beoogde overdracht. Verder zijn de faciliteiten gecontracteerd in de Evenement Overeenkomst voor uw exclusieve gebruik, inclusief de slaapkamers en vergaderruimten. U erkent en stemt ermee in dat deze Overeenkomst u niet toestaat enige van onze faciliteiten op enigerlei wijze te verkopen of door te verkopen.

18. OVERMACHT:

Geen van beide partijen zal verantwoordelijk zijn voor de niet-nakoming van deze Overeenkomst indien omstandigheden buiten hun redelijke controle (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, force majeure, overheidsingrijpen, uitgeroepen oorlog in het land waar het Hotel zich bevindt, of een terroristische aanslag in de stad waar het Hotel zich bevindt) welke het voor het Hotel illegaal of onmogelijk maken om het Evenement te houden. De benadeelde partij kan deze Overeenkomst beëindigen zonder aansprakelijkheid na een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij binnen tien (10) dagen na een dergelijk voorval. Indien het Evenement correct door u wordt geannuleerd tengevolge van een geldige Overmacht-gebeurtenis zoals hierboven beschreven, dan stemt het hotel ermee in om op uw schriftelijk verzoek alle vooruitbetaalde deposito’s of aanbetalingen zonder sanctie terug te betalen, verminderd met eventuele kosten die wij gemaakt hebben ter voorbereiding van het Evenement.

19. DIVERSEN:

De partijen komen overeen dat voor de doeleinden van deze Overeenkomst en eventuele amendement of wijziging daarvan, of voor iedere andere kennisgeving of communicatie tussen de partijen, handtekeningen die worden verzonden of ontvangen via e-mail met een ondertekend en gescand document in bijlage of via fax, worden beschouwd als afdwingbaar en geldig als originele handtekening van de ondertekenende partij. De daadwerkelijke datum van communicatie tussen de partijen wordt als volgt bepaald: (1) Communicaties verzonden per koerier worden van kracht met ingang van de datum van ontvangst zoals blijkt uit bewijs van het koeriersbedrijf; (2) Communicaties toegezonden door eerste klasse post (first class mail of lokale equivalent), geregistreerde of aangetekende postzendingen worden van kracht met ingang vanaf 09:30 op de tweede dag na de datum van het poststempel; 3) Communicaties verzonden per fax worden van kracht beschouwd vanaf de datum en tijd vermeld op het faxbevestigingsblad bewaard door de afzender; en (4) Communicaties verzonden per e-mail worden van kracht met ingang van de datum verzonden. Elke bepaling in deze Overeenkomst die wordt beschouwd als onwettig of niet-afdwingbaar in enig rechtsgebied wordt niet effectief voor zover deze onrechtmatigheid of niet-afdwingbaarheid reikt, zonder invloed op de resterende bepalingen van deze Overeenkomst. Een dergelijke onwettige of niet-afdwingbare bepaling dient te worden aangepast om zoveel mogelijk de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen in overeenstemming met de toepasselijke wet te reflecteren. Het nalaten door een partij om enige bepaling of voorwaarde van deze Overeenkomst af te dwingen heft het recht van die partij niet op die of enige andere bepaling of voorwaarde op enig moment af te dwingen.