Evgeniya Khalyavka
中东及北非地区发展部经理
电话:+971 4 568 3476
手机:+ 971 50 900 0526
evgeniya.khalyavka@hilton.com
Evgeniya Khalyavka
Evgeniya Khalyavka
中东及北非地区发展部经理
电话:+971 4 568 3476
手机:+ 971 50 900 0526
Feras Hasbini
中东及北非地区发展部总监
电话:+971 4 364 2195
手机:+971 56 413 8810
feras.hasbini@hilton.com
Feras Hasbini
Feras Hasbini
中东及北非地区发展部总监
电话:+971 4 364 2195
手机:+971 56 413 8810
Nisrine Karazi
中东及北非地区发展部高级总监
电话:+971 4 363 0407
手机:+ 971 50 708 1692
nisrine.karazi@hilton.com
Nisrine Karazi
Nisrine Karazi
中东及北非地区发展部高级总监
电话:+971 4 363 0407
手机:+ 971 50 708 1692
Carlos Khneisser
中东及北非地区发展部副总裁
电话:+971 4 363 0406
手机:+ 971 50 130 4797
carlos.khneisser@hilton.com
Carlos Khneisser
Carlos Khneisser
中东及北非地区发展部副总裁
电话:+971 4 363 0406
手机:+ 971 50 130 4797
Amir Lababedi
中东与北非总经理
电话:+971 (0)4 364 2195
手机:+971 (0)56 995 3820
amir.lababedi@hilton.com
Amir Lababedi
Amir Lababedi
中东与北非总经理
电话:+971 (0)4 364 2195
手机:+971 (0)56 995 3820