Obchodní podmínky Hilton Honors

Datum platnosti: 1. ledna 2022. Následující ustanovení nahrazují veškeré předchozí obchodní podmínky. Svou účastí nebo pokračující účastí po tomto datu platnosti vyjadřujete svůj souhlas s tím, že:

Následující informace vysvětlují podmínky účasti ve Věrnostním programu členů Hilton Honors (dále „Hilton Honors“ nebo „Program“). Tyto Obchodní podmínky (dále „Obchodní podmínky“) jsou určeny pro ochranu členů Hilton Honors (dále „členů“) a společnosti Hilton Honors Worldwide, LLC (dále „Hilton Honors“ nebo „my“, „nás“, „naši“ atd.). Vaše účast v programu se bude řídit těmito Obchodními podmínkami a vaší povinností je si je přečíst a plně jim rozumět.

Pokud budete potřebovat vysvětlení nebo další informace, můžete se obrátit na nejbližší kancelář Rezervace Hilton a péče o zákazníky nebo poslat e-mail na adresu HiltonHonors@hilton.com. Chceme však upozornit, že Obchodní podmínky programu Hilton Honors nelze nahrazovat ani měnit jinak, než na základě písemné dohody se společností Hilton Honors.

Obecná ustanovení

Členství v programu Hilton Honors a jeho výhody se nabízejí výhradně podle uvážení společnosti Hilton Honors, dceřiné společnosti plně ve vlastnictví Hilton Domestic Operating Company Inc. Pojem Hilton Honors je definován jako společnost Hilton Honors Worldwide, LLC, její dceřiné společnosti, pobočky, úředníky, ředitele, partnery, zaměstnance a zástupce.

Obchodní podmínky programu HiltonHHonors se řídí a jsou interpretovány v souladu se zákony platnými ve státě New York, USA, aniž by byla dotčena možnost volby zákonné normy popř. konfliktu zákonných norem či ustanovení platných v jiných státech. Případné nároky nesmí být řešeny pomocí skupinové žaloby v jakékoli formě. Svou účastí v programu Hilton Honors členové vyjadřují souhlas s tím, že jakékoli žaloby budou předloženy soudu s působností v okrese Eastern District of Virginia nebo, v případě chybějící federální jurisdikce, bude místem řízení okres Fairfax, ve státě Virginia. Obchodní podmínky zde uvedené nahrazují veškeré předchozí obchodní podmínky programu.

Členství v programu Hilton Honors a aplikace jeho podmínek jsou neplatné, pokud je to zákonem zakázáno v zemi, kde člen nebo žadatel pobývá.

V programu není definováno datum ukončení a pokračuje tedy až do doby, než se společnost Hilton Honors rozhodne, že tento program ukončí, což může udělat kdykoliv a bez předchozího oznámení. Členové budou mít dvanáct měsíců od oznámeného data ukončení programu na to, aby sbírali body a čerpali požadované odměny za věrnost. Znamená to, že bez ohledu na rozsah vaší účasti v tomto programu vaše právo sbírat body a vyžádat si odměny za věrnost ukončí společnost Hilton Honors dvanáct měsíců poté, co Hilton Honors oznámí ukončení tohoto programu.

Společnost Hilton Honors si vyhrazuje právo přidat, upravit, smazat či jiným způsobem změnit jakákoli pravidla, postupy, podmínky, výhody či odměny za věrnost nebo úrovně odměn za věrnost stanovené v rámci tohoto programu, a to výhradně podle svého uvážení, na základě předchozího oznámení nebo bez něj, a to i v případě, že by takové změny ovlivnily hodnotu bodů nebo udělení Certifikátu na odměny za věrnost, popř. potvrzení, která už byla nasbírána. Znamená to, že společnost Hilton Honors může provést změny, které se budou týkat zejména hotelů v portfoliu Hilton, spojení s partnery v oboru, pravidel pro získávání bodů Hilton Honors, úrovní čerpaných odměn za věrnost, pravidel a postupů při využívání odměn za věrnost, pokračující dostupnosti odměn za věrnost, typů odměn za věrnost a charakteristik speciálních nabídek.

Do programu Hilton Honors se mohou zaregistrovat a stát se jeho členy pouze osoby plnoleté (podle definice jsou to osoby, které byly přijaty za členy Hilton Honors). Firmy, společnosti ani skupiny se do programu Hilton Honors zaregistrovat nemohou. Manželé, kteří se stali členy Vzájemného fondu Hilton Honors před 1. dubnem 2004 se mohou programu účastnit společně prostřednictvím Vzájemného fondu Hilton Honors.

Členství v programu dává členům právo získávat body, které mohou být čerpány formou odměn za věrnost v souladu s Obchodními podmínkami tohoto programu. Členské výhody a odměny za věrnost se nabízejí v dobré víře, nemusí ale být k dispozici v případě, že je zakazuje zákon nebo předpis v zemi, kde člen pobývá.

Členové nesmí udržovat členství ani získávat body prostřednictvím více než jednoho účtu.

Společnost Hilton Honors si vyhrazuje právo přerušit nebo ukončit členství v programu Hilton Honors každému členovi, a to včetně členů na úrovni statusu Elite (včetně členů Silver Elite, členů Gold Elite a členů Diamond Elite), dále členovi, který bude tento program využívat v rozporu s Obchodními podmínkami či záměrem programu nebo jakékoli jeho části, zejména pokud jde o čerpání odměn za věrnost nebo používání certifikátu za věrnost. Společnost Hilton Honors si také vyhrazuje právo ukončit členství jakémukoli členovi, o kterém se domnívá nebo u kterého na základě jejího vlastního uvážení existuje důvodné podezření, že se dopustil následujícího jednání: nejednal v souladu s platnými místními nebo federálními zákony, nařízeními nebo vyhláškami, porušil nebo přestoupil některou z těchto Obchodních podmínek, dopustil se jakéhokoli podvodného nebo nečestného jednání, krádeže, přečinu nebo deliktu v souvislosti se svým účtem, včetně a bez omezení na, čerpání odměn za věrnost nebo zneužití certifikátu, nebo jiných výhod pro členy, dopustil se jakéhokoli hrubého, podvodného, rušivého, nežádoucího, urážlivého nebo nepřátelského jednání, ať již fyzické, verbální či písemné povahy, vůči jakémukoli hotelu v rámci portfolia Hilton nebo jeho hostům či zaměstnancům, případně vůči společnosti Hilton nebo jakýmkoli jejím zaměstnancům či smluvním stranám, nebo nesplatil jakoukoli fakturu nebo účty dlužné společnosti Hilton nebo jakémukoli hotelu v rámci portfolia Hilton.

Důsledkem takto přerušeného členství může být ztráta všech nasbíraných bodů a zrušení Certifikátů Hilton Honors, výhod a privilegií, včetně ztráty jakéhokoli přidruženého statusu Elite. V případě přerušení členství v programu Hilton Honors má dále společnost Hilton Honors právo podniknout příslušné administrativní popř. právní kroky, zejména pokud jde o podání žaloby, a to v rozsahu, jak uzná za nutné a výhradně podle svého uvážení.

Prodávat nebo vyměňovat body Hilton Honors, certifikáty, potvrzení odměn za věrnost či jiné výhody poskytované v rámci programu Hilton Honors jiným způsobem, než jak předpokládá společnost Hilton Honors, je zakázáno. Veškeré body, certifikáty či výhody, o kterých se společnost Hilton Domestic Operating Company Inc., výhradně podle svého uvážení, bude domnívat, že byly převedeny, prodány nebo postoupeny v rozporu s Obchodními podmínkami tohoto programu, mohou být odebrány nebo zrušeny.

Obchodní podmínky programu budou vykládány výhradně dle vlastního uvážení společnosti Hilton Honors.

Výraz „hotel v portfoliu Hilton “ tak, jak se používá v těchto Obchodních podmínkách, znamená jakýkoli hotel, který se účastní programu Hilton Honors.

Členové, kteří nevyvinou žádnou započitatelnou aktivitu dle definic v bodech a.–d. níže po dobu 24 po sobě jdoucích měsíců, mohou být z programu vyřazeni a jejich nasbírané body propadají. Podle uvážení programu Hilton Honors může být těmto členům umožněno zůstat v programu a mohou být vyřazeni po pěti letech neaktivity. Aby členovi zůstaly nashromážděné body Hilton Honors, musí během 24 po sobě jdoucích měsíců provést jeden z následujících kroků: (a) pobyt v některém z hotelů v portfoliu Hilton v souladu se zde uvedenými podmínkami, (b) získání bodů Hilton Honors prostřednictvím bodů nasbíraných od zdroje bodů Hilton Honors třetí strany, včetně platebních karet společného marketingu Hilton v souladu s jejich obchodními podmínkami, (c) zakoupení bodů Hilton Honors nebo (d) darování bodů prostřednictvím programu The Hilton Honors Giving Back Program.

Pokud člen neprovede některou z akcí (a), (b), (c) nebo (d) popsaných výše, veškeré nasbírané body propadají a, po pěti letech nečinnosti, bude účet tohoto člena deaktivován. Jakmile body propadnou, nemůže je člen žádným způsobem obnovit, ale člen může od takového okamžiku začít získávat body znovu. Všechny odměny za věrnost, čerpané tímto členem předtím, než body propadly (např. rezervace hotelu, která už byla provedena, nebo poukázka na nájem auta, kterou už tento člen obdržel) zůstávají v platnosti. Toto se týká libovolného roku, včetně prvního roku členství. Členům, kteří nebudou mít uhrazenu splátku půjčky na nemovitost po lhůtě splatnosti, kterou dluží společnosti Hilton Grand Vacations®, zejména pokud jde o platby jistiny, úroků, poplatků z prodlení a servisních poplatků, propadají body odpovídající počtu bodů nasbíraných v rámci programu Hilton Grand Vacations®. Dále členové, kteří neuhradí částky splatné v rámci programu Hilton Grand Vacations®, ztrácejí stav úrovně Elite získaný prostřednictvím programu Hilton Grand Vacations®.

Bez ohledu na výše uvedené budou všechny body, které mají vypršet v roce 2022, platné až do 31. prosince 2022.

Každý člen je povinen udržovat si povědomí o Obchodních podmínkách tohoto programu a o počtu bodů na svém účtu. Ačkoliv to není povinnost, Hilton Honors může aktivním členům zasílat informace, které by je mohly zajímat, zejména oznámení o propadnutí bodů nebo o změnách v programu. Ani společnost Hilton Honors, ani společnosti třetích stran, které se programu účastní jako marketingoví partneři („marketingoví partneři“) nenesou odpovědnost v případě, že toto nebylo učiněno, a neodpovídají ani za nesprávný či nepřesný přepis kontaktních informací člena v případě problémů týkajících se vybavení či programování spojovaného s členem či členem využívaného, ani za lidskou chybu, přerušení, smazání, vynechání, závadu či nefunkčnost linky některé telefonní sítě nebo elektronického přenosu, v případě problémů týkajících se počítačového vybavení, softwaru, nemožnosti přístupu na webové stránky nebo k online službě, ani za jinou technickou či jinou chybu nebo nefunkčnost, za ztracenou, opožděnou, ukradenou, nečitelnou, neúplnou, zkomolenou, chybně směrovanou, poškozenou nebo poplatku podléhající poštovní komunikaci nebo jinou poštu či e-mail, a to z jakéhokoli důvodu.

Každý člen nese odpovědnost za vytváření přístupových informací ke svému privátnímu účtu a za zabezpečení těchto informací. Pokud dojde narušení zabezpečení těchto informací členem nebo třetí stranou, společnost Hilton Honors nenese odpovědnost za neoprávněný přístup k účtu člena, za sbírání bodů, čerpání odměn za věrnost, ani za jinou aktivitu účtu, k níž dojde v důsledku takového narušení, a v žádném případě společnost Hilton Honors nemá povinnost členu nahradit vyčerpané body či jiné škody nebo ztráty, deklarované jako škody či ztráty vzniklé v důsledku takového neoprávněného přístupu. Pokud člen zaznamená jakoukoli podvodnou aktivitu, zejména neoprávněné čerpání členských bodů nebo odměn za věrnost, je jeho povinností oznámit takovou podvodnou aktivitu společnosti Hilton Honors písemně, a to do 90 dnů od jejího výskytu, a také poskytnout společnosti Hilton Honors veškeré další požadované informace a potřebnou součinnost, aby bylo možné obnovit ztracené body či odměny za věrnost, a takové obnovení závisí výhradně na uvážení společnosti Hilton Honors.

Každý člen je povinen oznámit společnosti Hilton Honors veškeré změny svých kontaktních informací.

Nasbírané body a certifikáty věrnosti či potvrzení odměn za věrnost nejsou majetkem člena. Kromě výjimek výslovně upravených těmito Obchodními podmínkami, nelze nasbírané body ani certifikáty/potvrzení odměn za věrnost převést z jakéhokoli důvodu ani jakýmkoli právním úkonem na jinou osobu. Body a certifikáty získané členy Investičního fondu může využít kterýkoli partner uvedený na účtu.

Pro všechny členy programu byly zřízeny zvláštní výhody a služby, výhody a služby nabízené různými hotely v portfoliu Hilton se však mohou lišit. Pokud společnost Hilton Honors nebo některý z marketingových partnerů programu Hilton Honors některému členu neoprávněně odepře připsání bodů nebo výhodu, povinnost náhrady společností Hilton Honors nebo marketingovým partnerem bude omezena maximálně do výše ekvivalentní hodnoty takového připsání bodů nebo výhody, a o konkrétní výši této náhrady rozhoduje Hilton Honors výhradně podle svého uvážení.

Společnost Hilton Honors Worldwide, L.L.C. neodpovídá za změny nebo ukončení poskytování služeb či produktů marketingových partnerů, které mohou mít dopad na nabízené odměny za věrnost, připsání bodů nebo snížení hodnoty certifikátů.

Nic z toho, co se uvádí v Obchodních podmínkách programu Hilton Honors, není myšleno a nesmí být interpretováno jako vytvoření nebo zřízení agentury, partnerství nebo společného podniku mezi společností Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. a marketingovými partnery.

V případě úmrtí člena mohou být body na jeho účtu převedeny na jiného aktivního člena po přijetí a schválení požadované dokumentace a informací ze strany programu Hilton Honors. Zobrazit požadovanou dokumentaci týkající se převodu výhod zesnulého člena. Aby měl člen na převedení bodů nárok, je nutné o převod zažádat a poskytnout veškerou požadovanou dokumentaci a informace do jednoho roku od data úmrtí člena. Jakýkoli převod je na výhradním uvážení programu Hilton Honors. Veškerá rozhodnutí, která program Hilton Honors učiní v reakci na převod, jsou konečná a nepodléhají dalšímu přezkoumání, ani proti nim nelze vznést námitky. Status Elite nelze převést a body, které člen získá prostřednictvím takového přenosu, se do něj nebudou započítávat.

Zaručená členská sleva

Členské sazby se řídí dostupností v rámci zúčastněných hotelů a resortů z portfolia skupiny Hilton. Slevy jsou následující:

Členové Hilton Honors získají slevu – od 2 % ze způsobilé sazby – a to v závislosti na době rezervace, regionu nebo zemi, dni v týdnu a dalších okolnostech specifikovaných v podmínkách Hilton Honors. Sleva Hilton Honors neplatí na všechny sazby. Mohou být uplatněny poplatky za předčasný odjezd a omezení týkající se záloh a rušení rezervací, které se mohou mezi jednotlivými hotely lišit.

Na rezervace se vztahují uvedené obchodní podmínky, jako v případě stornování, časného odjezdu, platby předem a dalších platebních podmínek.

Pokud není uvedeno jinak, uvedené sazby platí za pokoj a noc podle obsazenosti jedno nebo dvoulůžkového pokoje a nezahrnují daně, spropitné, další vedlejší výdaje ani místní poplatky (kde se vyžadují). Sleva není dostupná v hotelech Hampton by Hilton v Číně. Pokud rezervaci zadáváte telefonicky, zavolejte na číslo +1-800-HILTONS (445-8667) nebo si vyhledejte všechna telefonní čísla pro rezervace pobytů v hotelech Hilton po celém světě. Pokud provádíte rezervaci telefonicky, požádejte prosím o „slevu Hilton Honors“. Sleva Hilton Honors je k dispozici pro nejvýše dva pokoje na jednoho člena na pobyt.

Tuto sazbu nelze kombinovat s jinými vybranými speciálními akcemi, nabídkami nebo slevami a neplatí pro existující rezervace nebo skupiny. Sazbu nelze převést nebo vyplatit v hotovosti ani využít pro budoucí pobyty.

Načítání bodů

Body Hilton Honors je možné získat pouze za pobyty v hotelích, které jsou zařazeny do portfolia Hilton. Seznam hotelů, které patří do portfolia Hilton, se může kdykoli bez předchozího oznámení změnit. Do seznamu hotelů v portfoliu Hilton můžete kdykoli nahlédnout na stránkách Hilton.com nebo HiltonHonors.com. Pokud bude některý hotel vyřazen z portfolia Hilton, za pobyty v tomto hotelu, které proběhnou po datu vyřazení, se body Hilton Honors nezapočítávají, a to bez ohledu na to, kdy byla provedena rezervace.

Aby bylo možné získávat body Hilton Honors nebo kredit pro zvýšení úrovně za pobyty v hotelu, je nutné, aby byl člen zaregistrován, byl platícím hostem v hotelu portfolia Hilton a byly splněny zde uvedené podmínky. Členové mohou získávat body Hilton Honors také za započitatelné platby účtované z kreditních karet Hilton Honors. Seznam těchto kreditních karet je k dispozici zde a jejich používání se řídí podmínkami uvedenými v příslušné smlouvě o poskytnutí členské karty. Podrobnější informace najdete v Obchodních podmínkách platných pro kreditní kartu. Body je možné získat také za jiné aktivity, v souladu s informacemi, které společnost Hilton Honors poskytne.

„Pobyt“ je definován jako celkový počet po sobě následujících nocí strávených v témže hotelu, bez ohledu na to, zda se host odhlásí a znovu přihlásí. Z definice „pobytu“ jsou výslovně vyloučeny a do programu se nezapočítávají tyto typy pobytů: balíčky prodávané ve velkém / balíčky cestovních kanceláří; sazby poskytované smluvnímu personálu; pobyty se slevou poskytovanou cestovní kanceláří; balíčky určené výhradně pro držitele karty hráče v kasinu; neoprávnění členové využívající sazby Go Hilton Team Member nebo Family & Friends Travel; pobyty zajišťované v rámci programů Hilton Grand Vacations Club a Hilton Club Timeshare; marketingové balíčky Hilton Grand Vacations s požadavkem na obchodní prezentaci; pokoje poskytované zdarma nebo barterové pokoje; sazby NET Group; sazby Series Group a IT Group; smluvní sazby Entertainment a Encore; rezervace z webových stránek třetích stran (bez ohledu na typ sazby, která je použita) a rezervace přes „neprůhledný“ kanál, kde v době nákupu nemusí být známa značka.

Body Hilton Honors (nebo kredit za pobyt) nelze získat za pobyty nebo během nezapočitatelných pobytů (včetně výhod „My Way“). To se týká zejména tzv. folio poplatků, které vzniknou během nezapočitatelných pobytů.

Žádné body ani kredity přičítané ke stavu úrovně se nepřidělují v případě, že člen provede rezervaci garantovanou svou kreditní kartou, ale pak se do hotelu nepřihlásí. Přitom nezáleží na tom, zda se z kreditní karty takového člena, v souladu s podmínkami příslušného hotelu, strhává za tento rezervovaný pobyt nějaká část ceny.

Člen může získat základní body za maximálně dva pokoje na jeden pobyt („Získávající pokoje“), jestliže jsou všechny započitatelné platby za oba pokoje hrazeny jako jedna folio platba. Základní body budou získány za všechny započitatelné folio platby vzniklé Získávajícím pokojům. Termín „započitatelné folio platby“ je definován níže. Bonusové body vyplývající ze základních bodů, a to včetně úrovně bonusů (20 %, 80 % nebo 100 %, podle toho, na kterou úroveň má člen nárok), bonusové body získané zdvojnásobováním nebo ztrojnásobováním základních bodů při speciálních akcích se budou aplikovat na celkový kredit základních bodů získaných za Získávající pokoje. Všechny ostatní bonusy, včetně bonusových bodů marketingového partnera programu Hilton Honors a dalších propagačních bonusů (např. akční míle) a bonusových bodů, se přidělují pouze pro jeden pokoj. Pro účely získání stavu úrovně, získává člen kredity za pobyt, a to pouze za jeden pokoj.

Termín „dvojnásobek bodů“ znamená, že člen obdrží bonus, který se rovná počtu základních bodů získaných během pobytu. „Trojnásobek bodů“ znamená, že člen obdrží bonus ve výši dvojnásobku základních bodů získaných během pobytu. Bonusové body získané na základě základních se nezapočítávají do kvalifikace pro status Elite.

Členové získají základní body Hilton Honors za každý započitatelný US dolar (nebo ekvivalent v jiné měně) uvedený na jednotlivém účtu člena (dále pouze „započitatelné folio“) za každý pobyt v hotelu z portfolia Hilton.

Pojem „započitatelné folio platby“ v rámci portfolia Hilton znamená: sazbu za pokoj, jídlo a nápoje, telefon, prádelnu, placené prohlížení filmů, zábavu a rekreační zařízení a další vedlejší platby účtované na pokoj člena během jeho pobytu v hotelu. Účet za jídlo a jiné platby, které se neúčtují na pokoj člena během jeho pobytu, nelze do kreditu započítat. Tyto hotely z portfolia Hilton mohou ze započítávání bodů vynechat vedlejší platby účtované subjekty, které se programu neúčastní, které nejsou hotelem vlastněny nebo provozovány, což jsou například prodejny potravin a nápojů, obchody s dárkovým zbožím, drogerie a lékárny, prodejny oděvů, galerie a speciální obchody, poskytovatelé rekreačních a zábavních služeb atd. Platby týkající se rautů nebo jiných cateringových služeb se pro účely získávání bodů za „započitatelné folio platby“ nepovažují. Výjimkou jsou body získané ze započitatelných konferencí nebo akcí organizovaných prostřednictvím programu pro plánování událostí Hilton Honors. Folio platby vzniklé během nezapočitatelného pobytu se za „započitatelné folio platby“ nepovažují.

Příslušné federální, státní nebo místní daně, zejména místní poplatky z ubytování, se za „započitatelné folio platby“ nepovažují a do částky pro výpočet přírůstku bodů získaných za pobyt v hotelu se nezahrnují.

Počet základních bodů, které může člen během pobytu získat, není omezený, Hilton Honors však může překontrolovat a upravit výši základních bodů získaných u libovolného pobytu s cílem zajistit přesnost a vyhovění těmto obchodním podmínkám.

Body přidělené za pobyty v hotelích portfolia Hilton mimo území USA vycházejí z místní měny převedené na US dolary. Přepočet místní měny na americké dolary se provádí jednou týdně, používá se směnný kurz zveřejněný a platný v době převodu měny. Tento kurz určuje výhradně společnost Hilton Honors s využitím standardních metod směny měn, směnné kurzy používané společnostmi spravujícími platební karty se však mohou lišit.

Pokud člen, jehož jednotlivý účet za hotel se fakturuje přímo nějaké společnosti, je oprávněn schvalovat vyúčtování svého pobytu při odhlášení, má nárok na body Hilton Honors tak, jak je zde popsáno. Za pobyty skupin, kdy se platby za více pokojů uvádějí na jediném účtu za hotel a fakturují se nějaké společnosti nebo se posílají na jednu adresu, nebo jsou vyrovnány při odhlášení jednou osobou, se body Hilton Honors nezapočítávají. Za vedlejší platby (účtované na pokoj člena) uhrazené přímo členem při odhlášení se body do kreditu započítávají. Za vedlejší platby účtované na společném účtu se body do kreditu nezapočítávají.

Měsíční přehledy aktivity se zasílají e-mailem. Členové mají informace o svém účtu k dispozici také online.

Členové nezískávají body ani akční míle za pobyty v hotelech poskytnuté marketingovým partnerem na certifikát se slevou/zdarma (například jako odměna ve věrnostním programu nebo jako cestovatelská odměna), pokud není na certifikátu uvedeno jinak. Členové nezískávají body ani akční míle za vedlejší platby během pobytů v hotelu s certifikátem poskytnutým marketingovým partnerem se slevou/zdarma, pokud není na certifikátu uvedeno jinak.

Při pobytu za odměnu za věrnost členové nezískávají akční míle (ani pokud jsou po dobu pobytu naúčtovány další poplatky).

Členové mohou během plně bodovaných pobytů za odměnu za věrnost získávat body za vedlejší platby v hotelech portfolia Hilton, pokud se takové platby v hotelech Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton®, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites®, Motto by Hilton™ a Hilton Garden Inn® za započitatelné folio platby považují. Členové nezískávají body za vedlejší platby během pobytu jako odměny za věrnost v hotelech Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Home2 Suites by Hilton® nebo Homewood Suites by Hilton®. Členové mohou ale získat body za peněžní částku vynaloženou na pobyt jako odměnu za věrnost formou bodů a peněz Points & Money Rewards™ ve všech zúčastněných hotelech portfolia Hilton kromě vedlejších plateb v hotelech Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® nebo Home2 Suites by Hilton. Pro účely započtení pobytů a nocí pro status Elite (viz vysvětlení níže), darování elitních úrovní (viz vysvětlení níže) a bonusů Milestone se pobyty za odměnu do celkového počtu pobytů a nocí započítávají.

Body Hilton Honors získané jednotlivým členem lze převádět pouze v souladu s programem pro převod bodů a záznamy bodů nebo v případě úmrtí, jak je uvedeno v tomto dokumentu.

Body nabízené v souvislosti s pobyty v konkrétním hotelu se považují za získané, jakmile byl pobyt dokončen, plně uhrazen a přidán na účet člena. Body nejsou k dispozici pro čerpání, dokud pobyt není dokončen, uhrazen a body připsány na účet člena.

Pokud se člen domnívá, že za pobyty v hotelech neobdržel správný bodový kredit či kredity, je nutné zaslat písemnou žádost o takový kredit či kredity nejbližší kanceláři Rezervace Hilton a péče o zákazníky, společně s čitelnou kopií hotelového folia člena (dále jen „dokumentace“). Pokud nedodáte adekvátní a nepozměněnou dokumentaci, připsání bodového kreditu může být odmítnuto. Pro vlastní ochranu člena je dobré uchovávat veškerou dokumentaci týkající se cesty, dokud se bodový kredit neobjeví na vašem přehledu aktivit účtu Hilton Honors. Tyto žádosti musí kancelář Rezervace a péče o zákazníky hotelů Hilton obdržet do šesti měsíců od data aktivity. U nových členů bude kredit akceptován za každý pobyt, který proběhne do 30 dnů před registrací do programu. Tyto písemné žádosti musí také obsahovat jméno člena; číslo účtu Hilton Honors, adresu a telefonní číslo použitelné v denní době.

Současní zaměstnanci společnosti Hilton Domestic Operating Company Inc., její mateřské společnosti, dceřiných společností a poboček, a také zaměstnanci nebo majitelé hotelů v portfoliu Hilton (na které se dále odkazuje společně jako na „zaměstnance“) se mohou účastnit programu Hilton Honors za podmínek zde uvedených, ale vztahují se na ně určité výjimky z těchto Obchodních podmínek Hilton Honors v souladu s předpisy pro zaměstnance, které jsou k dispozici na webových stránkách pro členy týmu Hilton Honors.

Získávání bonusových bodů Milestone programu Hilton Honors

Členové získávají určité pevně stanovené množství bonusových bodů Hilton Honors (bonusy Milestone), když dosáhnou určitého počtu způsobilých nocí za kalendářní rok.

Během kalendářního roku 2022 získávají členové 10 000 bonusových bodů Hilton Honors za 30 způsobilých nocí a 10 000 bonusových bodů Hilton Honors za 10 dalších způsobilých nocí. Po 31. prosinci 2022 získávají členové 10 000 bonusových bodů Hilton Honors za 40 způsobilých nocí a poté 10 000 bonusových bodů za 10 dalších způsobilých nocí za kalendářní rok (1. ledna až 31. prosince).

Za 60. způsobilou noc v kalendářním roce získají členové 30 000 bonusových bodů Hilton Honors navíc. Tyto bonusové body Hilton Honors se počítají k 10 000 bonusovým bodům Milestone za dosažení této hranice navíc.

Za jeden kalendářní rok může člen za účelem získání těchto bonusů získat celkem až 365 nocí, které odpovídají 370 000 bonusových bodů Hilton Honors za rok 2022 a 360 000 bonusových bodů Hilton Honors za následující rok.

I v případě, kdy si jeden člen Hilton Honors na stejnou dobu rezervuje více pokojů, získává takový člen kredit pouze za noci za jeden pokoj.

Bonusy Milestone se považují za bonusové body a nepočítají se jako základní body za účelem dosažení úrovně za kalendářní rok.

K aktivaci bonusů Milestone se není třeba nikde registrovat. Připisují se automaticky po celý rok podle smluvních podmínek programu Hilton Honors.

Bonusové body Hilton Honors za nájem auta

Bonusové body Hilton Honors se získávají za nájmy automobilů od marketingových partnerů Hilton Honors, kteří nájem automobilů poskytují. Způsob přidělování bonusových bodů se u různých marketingových partnerů může lišit. Prohlédněte si marketingové partnery Hilton Honors poskytující nájem vozů a počet bonusových bodů Hilton Honors, které je možné získat. U všech ostatních marketingových partnerů Hilton Honors, kteří pronajímají auta, se pobyt v hotelu nevyžaduje a členové musí předložit svou kartu Hilton Honors nebo poskytnout číslo svého účtu Hilton Honors, když si vozidlo vyzvedávají.

Vymoženosti Hilton Honors pro všechny členy, včetně členů Silver Elite, Gold Elite a Diamond Elite

Zobrazit členské výhody a související obchodní podmínky. Členové programu Hilton Honors mohou využívat celou řadu služeb a výhod („vymožeností“). Tyto vymoženosti se nabízejí výhradně dle uvážení společnosti Hilton Honors a konkrétního hotelu. Ne všechny vymoženosti se poskytují ve všech hotelech portfolia Hilton. Když se vyžaduje uhrazení místního poplatku, ověřte si v daném hotelu dostupnost vymožeností, které přicházejí v úvahu. Pro získání místních výhod musí členové Hilton Honors být registrovanými, platícími a skutečně pobývajícími hosty. Členské výhody nelze nikomu převádět ani předávat. V současné době k vymoženostem Hilton Honors patří:

 • Privátní telefonní číslo pro provádění rezervací Hilton Honors v USA a v Kanadě: 1-800-4HONORS. Mimo území USA a Kanady volejte nejbližší kancelář Rezervace a péče o zákazníky hotelů Hilton.
 • Vyhrazené kanceláře Rezervace Hilton a péče o zákazníky pro řešení dotazů a požadavků členů.
 • Kontaktní e-mailové adresy: HiltonHonors@hilton.com
 • Mexiko/Latinská Amerika/Jižní Amerika – MexicoHiltonHonors@hilton.com
 • Francie – HiltonHonorsfr@hilton.com
 • Spojené království/Evropa/Blízký východ/Afrika/Skandinávie (anglicky) – HiltonHonors@hilton.com
 • Německo – HiltonHonorsde@hilton.com
 • Itálie – HiltonHonorsita@hilton.com
 • Španělsko – HiltonHonorses@hilton.com
 • Blízký východ a Afrika – MEAHiltonHonors@hilton.com
 • Asie – AsiaHiltonHonors@hilton.com
 • Informace o online účtech
 • Automatizovaná linka pro dotazy k účtům: Telefon 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. V USA a v Kanadě (bezplatná linka): 1-800-548-8690. Mimo území USA: +1-800-449-4155.
 • Předběžná registrace a urychlené přihlášení: K dispozici všem členům, u kterých má program Hilton Honors v databázi informace o preferencích při výběru pokoje a číslo platné platební karty. Hotely portfolia Hilton mohou rezervovat kredit proti platební kartě hosta na náklady na služby navíc k příslušným sazbám za pokoj. Společnost Hilton Honors oznámila všem společnostem poskytujícím platební karty, že veškeré tyto kredity rezervované určitými hotely portfolia Hilton v New Yorku a nevyužité pro poskytované služby by měly být uvolněny při odjezdu hosta. Použitím služby urychleného přihlášení člen vyjadřuje svůj souhlas s tím, že rezervace takového kreditu hotelem je součástí nákladů na tuto službu. V rámci programu urychleného přihlášení člen souhlasí, že Hilton Honors může v omezeném rozsahu – za účelem podpisu do registru hotelových hostů – vystupovat jako jeho oprávněný zástupce.
 • Online žádosti o čerpání bodů na pobyty za odměnu. Členové mají přístup ke svému online účtu prostřednictvím karty „Odměna“.
 • Druhý host má pobyt zdarma: Host má pobyt zdarma v pokoji člena u započitatelných pobytů v hotelích, které účtují další poplatky při pobytu dvou osob. Z této výhody jsou vyloučeny pobyty v jakémkoli hotelu, když sazba zahrnuje další složky (například jídla, aktivity, parkování), specializované sazby (jako jsou sazby za balíčky, ubytování a snídani) nebo daně, které jsou uvedeny jako platby za osobu nebo za pokoj.
 • Pozdější odhlášení: Je potřeba si ji vyžádat a závisí na kapacitě hotelu.
 • Urychlené odhlášení: Mnohé hotely portfolia Hilton nabízejí urychlené odhlášení. Požádejte o odhlášení typu ZipOut CheckOut® nebo o video odhlášení.
 • V hotelech Qasr al Sharq všichni členové dostávají během pobytu dvě láhve vody zdarma.
 • Qualification for all on-property Hilton Honors benefits, including complimentary Internet and MyWay benefits such as complimentary snacks and beverages, complimentary continental breakfast OR a Daily Food & Beverage Credit (varies by brand and region) and space-available upgrades, requires a confirmed reservation made through one of the following channels: Any official direct Hilton hotel brand or Hilton Honors website (for example, Hilton Honors.com, Hilton.com, Hampton.com, etc.), Hilton Reservations & Customer Care phone line (1-800-4HONORS or local Hilton reservations office), Hilton Honors or Hilton mobile application, Directly at a hotel in the Hilton Portfolio, or Through an IATA accredited retail travel agent professional ("Travel Agent") booking through a Hilton channel or the following Global Distribution Systems: Amadeus, Apollo/Galileo, Worldspan and SABRE.
 • Místní výhody nejsou k dispozici za těchto okolností: rezervace provedené prostřednictvím rezervačních kanálů, které neprovozuje společnost Hilton, nebo prostřednictvím nespecifikovaného globálního distribučního systému, internetové stránky třetí strany nebo jakéhokoli jiného rezervačního kanálu, ceny dostupné na internetových stránkách, které nabízejí rezervace „naslepo“, kdy hotelový řetězec ani konkrétní hotel nejsou až do provedení rezervace známy, nebo hotelové balíčky třetích stran nebo cestovní balíčky rezervované prostřednictvím jiného než oprávněného kanálu, rezervace nezapočitatelných pobytů, (jak je definováno v odstavci Načítání bodů) pokud hotelová smlouva nezahrnuje zvláštní výhody.

Možnosti získávání bodů Double Dip®

Od 1. dubna 2018 již program Získávání bodů, včetně bodů a bodů a také bodů a mílí pro účely programu Hilton Honors není platný. Jakékoli žádosti související se získáváním bodů a/nebo mílí podle programu Získávání bodů podané po 1. dubnu 2018 jsou neplatné.

Úrovně členství v programu Hilton HHonors

Získávání statusu úrovně

Členové mohou získat a udržovat si stav úrovně Elite, který vychází z jejich pobytů, noclehů nebo základních bodů získaných za libovolný kalendářní rok. „Kalendářní rok“ je období od 1. ledna do 31. prosince každého roku. Členové se musí nově kvalifikovat pro status Elite každý kalendářní rok. Bonusové body získané na základě základních se nezapočítávají do kvalifikace pro status Elite. Elitní přechodné noci se uplatňují za účelem získání a udržení elitní úrovně tak, abyste splnili podmínku pro danou úroveň.

Přechod na vyšší status Elite

Členové mohou získat vyšší status Elite, pokud je jejich pobyty, noci nebo základní body během kalendářního roku kvalifikují pro následující úroveň, což je podrobněji vysvětleno dále.

Udržování statusu Elite

Jakmile člen dosáhne určitého statusu Elite, zůstává mu pro celý kalendářní rok, kdy byl získán, a také pro následující kalendářní rok. Během roku 2022 si všichni členové Elite, kterým měl poklesnout status Elite v roce 2022, udrží svou momentální úroveň až do 31. března 2023. Dokumentace (viz definice v bodě Načítání bodů) musí být dodána do 90 dnů od pobytu, jinak nemůže být do kvalifikace pro danou úroveň započítána.

Členství Silver Elite

Během kalendářního roku 2022 bude členství Silver Elite v programu Hilton Honors udělováno členům se třemi pobyty, 7 nocemi nebo 17 500 základními body získanými za kalendářní rok. Po skončení roku 2022 se členství Silver Elite v Hilton Honors uděluje členům se čtyřmi pobyty, 10 nocemi nebo 25 000 základními body získanými za kalendářní rok. „Noc“ znamená noc, která je součástí „pobytu“ ve smyslu, jak je definován v tomto textu. Základní body se do kvalifikace pro status Silver Elite započítávají. Bonusové body získané na základě základních se nezapočítávají do kvalifikace pro status Elite. Elitní přechodné noci se uplatňují za účelem získání a udržení elitní úrovně tak, abyste splnili podmínku nocí pro úroveň Silver Elite. Členové Silver Elite získávají:

 • 20% bonus k základním bodům získaným během období, kdy jsou členy se statusem Silver Elite. Bonusy se aplikují na pobyty v takovém pořadí, jak byly zaznamenány na účtu člena.
 • Zdarma standardní připojení k internetu v pokoji a v lobby během pobytů v hotelech Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton®, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™, Hilton Garden Inn® a Hilton Grand Vacations™.*
 • Dvě láhve vody zdarma při pobytu v hotelech Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™ a Hilton Garden Inn.*
 • 5. noc zdarma: U každého pobytu za odměnu ve standardním pokoji na pět nebo více nocí je každá pátá noc zdarma. Členové mohou využít tuto výhodu 5. noci zdarma pro neomezený počet pobytů v roce. Týká se pouze pěti po sobě následujících noclehů pobytu ve standardním pokoji jako odměny za věrnost v témže místě, max. 20 nocí, pokud bylo při rezervaci potvrzeno. Na jeden pobyt nelze poskytnout více než čtyři noci zdarma. Pokud je nocleh zdarma odmítnut, rezervace zrušena nebo pokud se před pátou nocí odhlásíte, nocleh zdarma propadá a neposkytuje se žádná kompenzace finanční, formou bodů ani odměny za věrnost. Poté, co členové s nárokem uplatní výhodu 5. noci zdarma, bude jim účtováno 0 bodů za 5., 10., 15. a 20. noc pobytu podle toho, která možnost je relevantní. Všechny další noci pobytu budou účtovány podle platné plné ceny pobytu za odměnu ve standardním pokoji. Standardní pokoj je definován každým hotelem a závisí na dostupnosti v zúčastněném hotelu portfolia Hilton. Týká se pouze pobytů jako odměny za věrnost ve standardním pokoji, nikoli placených pobytů nebo Points & Money Rewards™. Netýká se případů, kdy je pobyt rezervován jako součást nabídky pobytu jako odměny za věrnost, balíčku nebo speciální akce nabízené společností Hilton nebo jejími partnery.
 • *Výhody ve formě balené vody mohou být v některých destinacích zahrnuty do místního poplatku. Internetové připojení nemusí být zdarma v zasedacích místnostech nebo v destinacích, kde se hradí místní poplatek.

Členství Gold Elite

Během kalendářního roku 2022 bude členství Gold Elite v programu Hilton Honors udělováno členům se 14 pobyty, 28 nocemi nebo 52 500 základními body získanými během kalendářního roku. Po roce 2022 bude členství Gold Elite v programu Hilton Honors udělováno členům s 20 pobyty, 40 nocemi nebo 75 000 základními body získanými během libovolného kalendářního roku. „Noc“ znamená noc, která je součástí „pobytu“ ve smyslu, jak je definován v tomto textu. Základní body se do kvalifikace pro status Gold Elite započítávají. Bonusové body získané na základě základních se nezapočítávají do kvalifikace pro status Elite. Elitní přechodné noci se uplatňují za účelem získání a udržení elitní úrovně tak, abyste splnili podmínku nocí pro úroveň Gold Elite.

Členové se statusem Gold Elite během pobytů, kdy jsou registrováni jako členové Gold Elite, získávají:

 • 80% bonus k základním bodům získaným během období, kdy jsou členy se statusem Gold Elite. Bonusy se aplikují na pobyty v takovém pořadí, jak byly zaznamenány na účtu člena.
 • Zdarma standardní připojení k internetu v pokoji a v lobby během pobytů v hotelech Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton®, Curio – A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™, Hilton Garden Inn® a Hilton Grand Vacations™.*
 • Dvě láhve vody zdarma při pobytu v hotelech Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites a Hilton Garden Inn.*
 • 5. noc zdarma: U každého pobytu za odměnu ve standardním pokoji na pět nebo více nocí je každá pátá noc zdarma. Členové mohou využít tuto výhodu 5. noci zdarma pro neomezený počet pobytů v roce. Týká se pouze pěti po sobě následujících noclehů pobytu ve standardním pokoji jako odměny za věrnost v témže místě, max. 20 nocí, pokud bylo při rezervaci potvrzeno. Na jeden pobyt nelze poskytnout více než čtyři noci zdarma. Pokud je nocleh zdarma odmítnut, rezervace zrušena nebo pokud se před pátou nocí odhlásíte, nocleh zdarma propadá a neposkytuje se žádná kompenzace finanční, formou bodů ani odměny za věrnost. Poté, co členové s nárokem uplatní výhodu 5. noci zdarma, bude jim účtováno 0 bodů za 5., 10., 15. a 20. noc pobytu podle toho, která možnost je relevantní. Všechny další noci pobytu budou účtovány podle platné plné ceny pobytu za odměnu ve standardním pokoji. Standardní pokoj je definován každým hotelem a závisí na dostupnosti v zúčastněném hotelu portfolia Hilton. Týká se pouze pobytů jako odměny za věrnost ve standardním pokoji, nikoli placených pobytů nebo Points & Money Rewards™. Netýká se případů, kdy je pobyt rezervován jako součást nabídky pobytu jako odměny za věrnost, balíčku nebo speciální akce nabízené společností Hilton nebo jejími partnery.
 • Výběr výhody v rámci programu „My Way“ na místě. Klepnutím na tento odkaz si zobrazíte možnosti, které jsou k dispozici v hotelech portfolia Hilton určité značky. V hotelech Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™ a Tapestry Collection by Hilton™ mohou členové Hilton Honors Gold získat upgrade na preferovaný pokoj až k typu pokoje na patře Executive. Preferované pokoje se nemusí nacházet na patře Executive, ale nabízejí přístup do Executive Lounge (neplatí pro Sakura Club v hotelu Conrad Washington, D.C. a Club Signia v hotelu Signia by Hilton) Jedná se o druhé nejlepší typy pokojů, pokoje s ojedinělým výhledem nebo vybavením nebo jiné pokoje definované hotelem jako „preferované“ a mohou se lišit podle značky hotelu. Skupinové rezervace a určité sazby nejsou započitatelné pro poskytnutí pokoje vyšší třídy zdarma. Poskytnutí upgradu pokoje závisí na kapacitě hotelu v době, kdy se pobyt koná, a rozhoduje se o něm při příjezdu. Pokoj vyšší třídy může být poskytnut pouze pro jeden pokoj člena, bez ohledu na to, jaké další pokoje si člen zakoupil v době rezervace nebo po ní. Následující hotely nenabízejí možnost upgradování na pokoj vyšší třídy: Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton®, Hilton Grand Vacations® a Motto by Hilton®.

 • Výhody ve formě připojení k internetu a balené vody mohou být v některých destinacích zahrnuty do místního poplatku.

Členství Diamond Elite

V kalendářním roce 2022 bude členství Diamond Elite v programu Hilton Honors udělováno členům s 21 pobyty, 42 nocemi nebo 84 000 základními body získanými. Po skončení roku 2022 bude členství Diamond Elite v programu Hilton Honors udělováno členům s 30 pobyty, 60 nocemi nebo 120 000 základními body získanými během libovolného kalendářního roku. „Noc“ znamená noc, která je součástí „pobytu“ ve smyslu, jak je definován v tomto textu. Základní body se započítávají do kvalifikace pro status Diamond Elite. Bonusové body získané na základě základních se nezapočítávají do kvalifikace pro status Elite. Elitní přechodné noci se uplatňují za účelem získání a udržení elitní úrovně tak, abyste splnili podmínku nocí pro úroveň Diamond.

Členové Diamond Elite se mohou účastnit exkluzivních aukcí Hilton Honors, které budou přístupné pouze pro tuto úroveň. Tyto konkrétně označené akce budou k dispozici pouze členům na úrovni Diamond a budou uvedeny na stránce aukcí. Pro akce platí další obchodní podmínky, které naleznete na stránce.

Členové se statusem Diamond Elite během pobytů, kdy jsou registrováni jako členové Diamond Elite, získávají:

 • 100% bonus k základním bodům získaným během období, kdy jsou členy se statusem Diamond Elite.
 • Zdarma prémiové připojení k internetu v pokoji a v lobby během pobytů v hotelech Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites Hotels™, Hilton Garden Inn®, Hampton Inn by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® a Home2 Suites by Hilton®.*
 • Dvě láhve vody zdarma na pobyt v hotelech Waldorf Astoria Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites a Hilton Garden Inn®.*
 • 5. noc zdarma: U každého pobytu za odměnu ve standardním pokoji na pět nebo více nocí je každá pátá noc zdarma. Členové mohou využít tuto výhodu 5. noci zdarma pro neomezený počet pobytů v roce. Týká se pouze pěti po sobě následujících noclehů pobytu ve standardním pokoji jako odměny za věrnost v témže místě, max. 20 nocí, pokud bylo při rezervaci potvrzeno. Na jeden pobyt nelze poskytnout více než čtyři noci zdarma. Pokud je nocleh zdarma odmítnut, rezervace zrušena nebo pokud se před pátou nocí odhlásíte, nocleh zdarma propadá a neposkytuje se žádná kompenzace finanční, formou bodů ani odměny za věrnost. Poté, co členové s nárokem uplatní výhodu 5. noci zdarma, bude jim účtováno 0 bodů za 5., 10., 15. a 20. noc pobytu podle toho, která možnost je relevantní. Všechny další noci pobytu budou účtovány podle platné plné ceny pobytu za odměnu ve standardním pokoji. Standardní pokoj je definován každým hotelem a závisí na dostupnosti v zúčastněném hotelu portfolia Hilton. Týká se pouze pobytů jako odměny za věrnost ve standardním pokoji, nikoli placených pobytů nebo Points & Money Rewards™. Netýká se případů, kdy je pobyt rezervován jako součást nabídky pobytu jako odměny za věrnost, balíčku nebo speciální akce nabízené společností Hilton nebo jejími partnery.
 • Záruka dostupnosti rezervací v hotelech portfolia Hilton za předpokladu, že placená rezervace je provedena před půlnocí místního času v místě, kde se hotel nachází, dva nebo více dní (48 hodin) před plánovaným příjezdem, má následující omezení. OMEZENÍ: Tato záruka se nevztahuje na rezervace uhrazené plně nebo částečně pomocí bodů Hilton Honors a certifikátů na noc zdarma vydaných společností Hilton. Záruka se nevztahuje ani na hotel, který bude přebukovaný o 10 % nebo více (což znamená, že 110 % nebo více pokojů je zarezervovaných). U některých hotelů portfolia Hilton se tato záruka nevztahuje ani na případy, kdy hotel je přerezervovaný o 2 % nebo více (tj. 102 % nebo více pokojů je zarezervovaných). Ověřte si aktuální situaci přímo v hotelu nebo si zobrazte hotely s 2% limitem, abyste zjistili, zda se uplatní 2% omezení. Záruka se nevztahuje na žádný hotel během dnů mimořádné poptávky. Termínem „dny mimořádné poptávky“ se rozumí data, která určí hotel a společnost Hilton Honors výhradně podle vlastního uvážení, a jsou to dny, které při rezervacích hosté nejvíce žádají, například v období významných akcí, které se v dané oblasti konají, nebo ke konci kalendářního roku. Záruka se vztahuje pouze na jeden pokoj rezervovaný s platnou platební kartou, v němž bude ubytován člen Diamond Elite. Chceme upozornit, že tato záruka nemá vliv na sazbu a při rezervaci provedené s touto zárukou se bude za ubytování účtovat cena aktuální v době požadavku. V případě, že člen nepřijede tak, jak je naplánováno, ani nezavolá, aby pobyt zrušil a získal číslo zrušení, z kreditní karty mu bude stržena platba za jeden nocleh a daň. Tato 48hodinová záruka na rezervace se týká rezervací provedených online z webových stránek hotelu, prostřednictvím kanceláře Rezervace a péče o zákazníky hotelů Hilton, oddělení zvláštní péče o klienty se statusem Diamond nebo přímo v hotelu. Propagační odměny za věrnost se nedají kombinovat s rezervacemi provedenými se 48hodinovou zárukou. Tato 48hodinová záruka na rezervace může být pravidelně omezena v hotelech Homewood Suites by Hilton a Home2 Suites by Hilton vzhledem k typu ubytování (delší pobyty), které značky Homewood Suites by Hilton a Home2 Suites by Hilton hostům nabízí. 48hodinová záruka se nevztahuje na hotely Conrad Maldives Resort & Spa, Hilton Seychelles Northolme Resort and Spa, Ho'olei at Grand Wailea, Kingston Plantation Condos, Royale Palms, Conrad Koh Samui Resort & Spa, Hampton by Hilton™ v Číně nebo Hilton Grand Vacation.
 • Výběr výhody v rámci programu „My Way“ na místě. Klepnutím na tento odkaz si zobrazíte možnosti, které jsou k dispozici v hotelech portfolia Hilton určité značky.
 • Členové se statusem Diamond Elite během pobytů, kdy jsou registrováni jako členové Diamond Elite, získávají: V hotelech Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™ a Tapestry Collection by Hilton™ získají členové Hilton Honors Diamond upgrade na preferované pokoje, a to v závislosti na dostupnosti v době příjezdu. Upgrade pro členy Diamond Hilton Honors může zahrnovat upgrade až na apartmá „junior“, „standard“ nebo „jedna ložnice“. Podle rozhodnutí hotelu do této kategorie nepatří apartmá typu Executive, vily a ani zvláštní ubytování/poschodí/tower (mimo jiné typu „Vista“, „Villa“ nebo „Club“). U skupinových rezervací a určitých sazeb neexistuje nárok na ubytování v apartmá a nemusí se na ně vztahovat poskytnutí pokoje vyšší třídy zdarma. Poskytnutí upgradu pokoje závisí na kapacitě hotelu v době, kdy se pobyt koná, a rozhoduje se o něm při příjezdu. Určení preferovaných pokojů se může lišit v každém jednotlivém zařízení i v rámci každé značky. Pokoj vyšší třídy může být poskytnut pouze pro jeden pokoj člena, bez ohledu na to, jaké další pokoje si člen zakoupil v době rezervace nebo po ní. Následující hotely nenabízejí možnost upgradování na pokoj vyšší třídy: Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton®, Hilton Grand Vacations® a Motto by Hilton®.

 • Výhody ve formě připojení k internetu a balené vody mohou být v některých destinacích zahrnuty do místního poplatku.

Prodloužení úrovně Diamond – Pokud se znovu nekvalifikují pomocí pobytů/nocí/základních bodů, získají způsobilí členové úrovně Diamond jednu další příležitost prodloužit trvání své úrovně. Požadavky jsou uvedeny níže –

Obchodní podmínky pro doživotní status Diamond

Doživotní status Diamond bude udělen vybraným členům programu Hilton Honors, kteří mají status Diamond nejméně po dobu 10 let (ne po sobě jdoucích) a kteří splnili celkový počet nejméně 1 000 placených nocí a/nebo nocí v rámci odměny za věrnost, NEBO kteří mají status Diamond nejméně po dobu 10 let (ne po sobě jdoucích) a mají nejméně 2 miliony základních bodů po dobu členství, a to v souladu se standardními obchodními podmínkami programu Hilton Honors. Po získání platí standardní obchodní podmínky programu Hilton Honors. Doživotní status Diamond je udělován dle uvážení společnosti Hilton Honors Worldwide, LLC a může být s nebo bez oznámení nebo další kompenzace ukončen nebo doplněn dle výhradního uvážení společnosti Hilton Honors.

Člen musí mít 365 dní status Diamond, aby mu byl započítán celý rok. Pokud člen například získá status Diamond 1. listopadu 2020 (pro současný rok nebo udržení statusu pro následující rok), nebude se mu do statusu Diamond počítat celý rok až do 1. listopadu 2021. Pokud člen získá status Diamond s datem konce platnosti v budoucnu (např. status Diamond vyprší 31. března 2020), budoucí status se bude počítat do Doživotního statusu Diamond až po svém dokončení.

Elitní přechodné noci

Na konci kalendářního roku (31. prosince) mohou členové na všech elitních úrovních (Silver, Gold a Diamond) převést způsobilé noci, které přesahují potřebný počet na dosažení elitní úrovně, do dalšího roku.

Na konci kalendářního roku mohou členové převést do dalšího roku pouze způsobilé noci, které přesahují potřebný počet na dosažení elitní úrovně.

Elitní přechodné noci se počítají do kvalifikace pro elitní úroveň pro následující kalendářní rok (1. ledna až 31. prosince). Základní členové noci převádět nemohou. Požadavky členství jsou uvedeny v části Úrovně členství programu Hilton Honors.

Počet elitních přechodných nocí se vypočítá následujícím způsobem: Celkový počet nocí na konci roku (včetně přechodných z minulého roku) – elitní přechodné noci z předchozího roku (se skončenou platností) – způsobilé noci potřebné k obnovení stávající úrovně = počet přechodných nocí pro příští rok.

Elitní přechodné noci platí jen příští kalendářní rok (do 31. prosince) a poté jim skončí platnost. Nelze je nijak uschovat ani uplatnit na další roky.

Noci mohou převádět pouze členové na elitních úrovních. Pobyty ani základní body do následujícího kalendářní roku převádět nelze.

Elitní členové si způsobilé noci mohou převádět i v případě, že jejich úroveň za daný rok poklesne. Počet elitních nocí k převedení se vypočítá podle úrovně k 31. prosinci. Za účelem dosažení příslušné úrovně se počítají všechny zaplacené noci i noci získané jako odměna za věrnost (včetně odměn za věrnost formou bodů a peněz) a lze je také převádět do dalšího kalendářního roku. Způsobilé jsou i elitní noci získané přes reklamní nabídky (např. noci s dvojitým kreditem) a přičítají se k celkovému počtu nocí potřebných k získání elitní úrovně.

Elitní přechodné noci se nepočítají pro účely bonusů Milestone a počítají se pouze za účelem dosažení určité úrovně. Požadavky pro dosažení bonusů Milestone najdete v části bonusy Milestone.

Elitní přechodné noci se nepočítají pro účely Darování elitní úrovně a počítají se pouze za účelem dosažení určité úrovně. Požadavky pro získání možnosti darovat elitní úroveň naleznete v části Darování elitní úrovně.

Darování elitní úrovně

Členové, kteří dosáhnou 40 způsobilých nocí za rok 2022 nebo 60 způsobilých nocí po roce 2022, mohou jednomu členovi podle vlastního výběru darovat úroveň Gold. Členové, kteří dosáhnou 70 způsobilých nocí za rok 2022 nebo 100 způsobilých nocí po roce 2022, mohou jednomu členovi podle vlastního výběru darovat úroveň Diamond.

Členové, kteří splní požadavky pro dárcovství do konce kalendářního roku, musí vybrat obdarovaného do konce ledna následujícího roku. Člen darující status musí vybrat obdarovaného do 23:59 EST 31. ledna každého kalendářního roku.

Darovaná úroveň platí okamžitě a vydrží 365 dní od data darování. Po 365 dnech se úroveň obdarovaného člena změní na úroveň, jakou by získal za uplynulý kalendářní rok bez obdarování.

Členové, kteří se kvalifikují pro darování úrovně i další rok, jej mohou darovat stejnému členovi. Dar se pouze nepřevádí automaticky a musíte jej každý rok pro daného člena znovu zvolit.

Jakmile jednou úroveň darujete, v daném roce již nelze nic měnit.

Obdarovaný musí být registrován v programu Hilton Honors a nelze obdarovat nikoho, kdo by neměl účet Hilton Honors.

Za účelem dosažení elitní úrovně se počítají všechny zaplacené noci i noci získané jako odměna za věrnost (včetně Points & Money Rewards™), které se počítají i za účelem získání možnosti darovat úroveň. Způsobilé jsou i elitní noci získané přes reklamní nabídky (tzn. noci s dvojitým kreditem) a přičítají se k celkovému nocí potřebných k získání možnosti darování úrovně. Elitní přechodné noci se pro získání možnosti darování nepočítají.

Čerpání odměn ve věrnostním programu

Aby člen mohl mít nárok na odměnu za věrnost, musí mít takový počet bodů na účtu, aby mohl čerpat odměnu za věrnost s následující výjimkou: v době čerpání člen může zakoupit bonusové body Hilton Honors, aby dosáhl požadované úrovně pro čerpání (max. 80 000 na kalendářní rok). Viz odstavec „Nákup bodů“, kde naleznete plné znění Obchodních podmínek pro nákup bodů.

Stanovení ceny noclehů jako odměn za věrnost vychází z několika faktorů, jako je hotel, úroveň poptávky a sazba za pokoj. Ceny jsou průběžně aktualizovány a mohou se měnit.

Člen si musí v případě potřeby sám zjistit informace o programu a požádat o konkrétní odměny za věrnost online prostřednictvím kanceláře Rezervace Hilton a péče o zákazníky, telefonicky nebo pomocí mobilní aplikace. Při telefonické žádosti o odměnu za věrnost bude člen vyzván, aby poskytl údaje potřebné k ověření účtu. Certifikáty některých typů odměn za věrnost při žádosti o čerpání odměny provedené online je možné vytisknout.

Když člen požádá o čerpání odměny za věrnost, z jeho účtu bude odečten odpovídající počet bodů. Když se online, telefonicky nebo přes aplikaci požádá o čerpání pobytu jako odměny za věrnost nebo o výměnu bodů Hilton Honors za letecké míle prostřednictvím výměny odměn za věrnost, body budou z účtu člena odečteny automaticky poté, co člen dokončí transakci čerpání.

Odměna za věrnost může být vydán pro člena Hilton Honors nebo pro jinou osobu podle pokynů člena. Jakmile je certifikát vydán, tuto odměnu za věrnost už nelze převést na jinou osobu a může ho využít jen ten, jehož jméno je uvedeno v dokumentaci. Pokud se odměnu za věrnost pokusí použít jiná osoba, tato odměna bude považována za neplatnou a ubytování, popř. doprava nebudou poskytnuty.

Potvrzení odměny za věrnost, o kterou člen požádá, bude vydáno online, pokud se žádá o čerpání online, přes mobilní aplikaci nebo prostřednictvím kanceláře Rezervace Hilton a péče o zákazníky.

Odměny za věrnost není možné prodávat, dražit při aukci, koupit ani převádět jiným způsobem s výjimkou případů písemně schválených společností Hilton Honors. Veškeré odměny za věrnost získané takovým způsobem bez vyžádání souhlasu budou považovány za získané podvodem a neplatné. Změněné odměny za věrnost jsou neplatné. Zneplatněné odměny za věrnost se nevyplácejí.

Na všechny odměny za věrnost se vztahují určitá omezení. Viz Obchodní podmínky níže nebo na webu, v sekci Odměny za věrnost, kde jsou tato omezení uvedena pro každý konkrétní typ odměny za věrnost.

Využití odměn za věrnost poskytovaných marketingovými partnery se řídí kapacitou, která omezuje dostupnost automobilů pro nájem, plaveb nebo jiných produktů nabízených určitými společnostmi, které pronajímají auta, nebo dalšími marketingovými partnery programu Hilton Honors.

Doba platnosti u cestovních odměn za věrnost je běžně jeden rok od data vydání certifikátu, ale společnost Hilton Honors může někdy nabízet odměny za věrnost i s kratší dobou platnosti. Doba platnosti cestovní odměny za věrnost je uvedena na přední straně Odměny.

Odměny za věrnost nelze kombinovat s jinými certifikáty, slevami, balíčky nebo speciálními akcemi, pokud společnost Hilton Honors nestanoví jinak písemnou formou.

Odměny za věrnost nelze vyplatit ve formě hotovosti, výhry nebo kreditu.

Body, které se za čerpání odměny za věrnost odečtou z účtu člena, je možné na účet vrátit, a to výhradně podle uvážení společnosti Hilton Honors, pokud VEŠKERÉ dokumenty k odměně za věrnost (včetně certifikátů na pobyt v hotelu, nájem auta a plavbu), které jsou s odměnou spojeny, jsou vráceny nepoužité ještě před datem vypršení platnosti těchto dokumentů. Odměny za věrnost se vracejí jedině na původní účet, z něhož byly tyto body odečteny.

Platnost speciálních akcí pro odměny za věrnost, při kterých se žádné body z účtu neodečítají, nelze prodloužit po době data ukončení platnosti, tyto odměny nelze vyměňovat, ani není možné body za takovou odměnu vrátit zpět na účet člena pro budoucí použití.

Odměny za věrnost jsou neplatné v případě, že jsou okopírované nebo zákonem zakázané či omezené.

Všechny odměny za věrnost musí být čerpány v souladu s postupy uvedenými na potvrzení.

Odměny za věrnost poskytované marketingovými partnery Hilton Honors mohou být nahrazeny ekvivalentní odměnou za věrnost poskytnutou společností Hilton Honors kdykoliv a bez předchozího oznámení. O určení takové náhrady odměny za věrnost rozhoduje výhradně společnost Hilton Honors.

Pobyty v hotelu jako odměny za věrnost plně hrazené body nebo v kombinaci s penězi. Pobyty hrazené body mohou být ve standardním nebo premiovém pokoji, pro oba typy odměn za věrnost platí sazba za dvoulůžkový pokoj. Na pobyt dalších osob ubytovaných v tomto pokoji ve věku od 19 let se vztahují standardní poplatky za osoby navíc. Za veškeré související daňové či jiné povinnosti (pokud vzniknou) v souvislosti s přijetím, popř. využitím odměn za věrnost v programu Hilton Honors, a to například místní poplatky, daň při odjezdu ze země, celní poplatky, letištní příplatky, turistické poplatky nebo individuální daně z příjmu nese odpovědnost výhradně uživatel. Vedlejší výdaje hradí uživatel. Členové, kteří si pobyt rezervují pomocí bodů nebo využívají odměny pobytu zdarma (např. udělovaného kreditními kartami) v hotelech s místním poplatkem tento poplatek neplatí.

Společnost Hilton Honors neodpovídá za dopravní ani jiné služby, které poskytují – popřípadě neposkytnou marketingoví partneři.

Členům, kteří sídlí v zemích, kde je čerpání bodů na odměny za věrnost Hilton Honors, odměny partnerů nebo výměna odměn za věrnost zakázána, nemohou tyto odměny za věrnost získat.

Výměna odměn Hilton Honors

Výměny je možné provést jedině v definovaných balíčcích prostřednictvím tohoto odkazu. Účet v programu marketingového partnera a účet v programu Hilton Honors musí být veden na stejné jméno. Jakmile je výměna provedena, nelze ji zrušit nebo vrátit. Poplatky za urychlení nelze refundovat. Výměna odměn za věrnost Hilton Honors je výhodou programu Hilton Honors a řídí se Obchodními podmínkami programu Hilton Honors. Záznam o provedené výměně se na účtu objeví do 60 dnů.

Pobyty v hotelech za odměnu

Pobyty v hotelu jako odměny za věrnost („pobyty jako odměny za věrnost“) jsou pobyty v hotelech portfolia Hilton, s využitím bodů v kombinaci s platbou, pokud je to možné, nebo s certifikátem jako odměnou za věrnost. Pokud je použito na členský pobyt jakékoli množství bodů, celý pobyt se považuje za pobyt jako odměnu za věrnost.

Členové mohou rezervovat pobyt jako odměnu za věrnost ve standardním nebo prémiovém pokoji s téměř jakoukoli kombinací bodů a peněz, v částkách od 1 000 bodů a můžete začít pouze s 5 000 body. Odměny za věrnost formou bodů a peněz jsou dostupné v jakémkoli hotelu portfolia Hilton, který se účastní programu Hilton Honors a hotel není nikdy plně obsazen.

Členové mohou k rezervování standardního nebo prémiového pokoje zdarma použít v plné výši jen body Hilton Honors. Odměny za věrnost formou standardního nebo prémiového pokoje jsou dostupné v jakémkoli hotelu portfolia Hilton, který se účastní programu Hilton Honors a hotel není nikdy plně obsazen.

Dostupnost různých typů pobytů jako odměny za věrnost v libovolném participujícím hotelu si můžete ověřit na webových stránkách hotelu nebo můžete zavolat na číslo 1-800-4HONORS (1-800-446-6677) z USA nebo Kanady anebo můžete navštívit webové stránky https://www.hilton.com/en/hilton-honors/. Členové na území mimo USA a Kanady mohou zavolat do nejbližší kanceláře Rezervace a péče o zákazníky hotelů Hilton.

Participující hotely portfolia Hilton a typy odměn za věrnost se mohou kdykoliv a bez předchozího oznámení podle uvážení společnosti Hilton Honors změnit.

Na pobyty jako odměny za věrnost se nevztahují dny, kdy je hotel plně obsazen, ani kontroly kapacity. Poskytování odměn za věrnost závisí na aktuální volné kapacitě, a některé typy pobytů jako odměny za věrnost nemusí být k dispozici právě v den, který člen požaduje.

Když členové čerpají body Hilton Honors na pobyt jako odměnu za věrnost, musí si buď rezervovat pobyt jako odměnu za věrnost online, nebo zavolat na číslo 1-800-4HONORS (1-800-446-6677) z USA nebo z Kanady, požádat o rezervaci operátora a informovat jej, že chtějí využít body Hilton Honors. Členové na území mimo USA a Kanady mohou zavolat do nejbližší kanceláře Rezervace a péče o zákazníky hotelů Hilton. Při online rezervaci pobytu za odměnu obdrží členové během jediné online transakce potvrzení, kde budou uvedeny informace o jejich rezervaci pobytu a potvrzení k pobytu za odměnu. Pokud si pobyt za odměnu rezervujete telefonicky, potvrzení dostanete e-mailem.

Pokud tento postup nedodržíte, rezervace může být zrušena, nebo může být odmítnuto ubytování či platba zveřejněné sazby. Ubytování musí být rezervováno ještě předtím, než se bude pobyt v hotelu za odměnu konat.

Všechny rezervace pobytů za odměnu musí být garantovány platební kartou. Pokud se nedostavíte nebo zrušíte rezervaci pobytu za odměnu mimo časový rámec stanovený zásadami pro zrušení pobytu, bude vám účtován jeden nocleh za nejlepší aktuální cenu toho dne plus daň. Základní pravidlo při zrušení pobytu: Chcete-li se vyhnout storno poplatkům, zrušte pobyt nejpozději 48 hodin před plánovaným příjezdem. Jednotlivé hotely mají svá vlastní pravidla pro rušení pobytů, která se mohou od tohoto základního pravidla lišit; v takovém případě platí pravidla pro zrušení pobytu platná v daném hotelu.

Rezervace pobytu za odměnu platí pro ubytování v pokoji, který je v ní uveden, a to v jednom hotelu po celou dobu pobytu (dle definice v tomto textu) a ubytování bude poskytnuto tak, jak je uvedeno v potvrzení rezervace. Když chcete změnit lokalitu uvedenou v rezervaci pobytu za odměnu, nejdříve musíte zrušit stávající rezervaci pobytu za odměnu, a teprve potom zarezervovat nový pobyt za odměnu v požadované destinaci. Pro změnu termínu rezervace pobytu jako odměny za věrnost musí člen kontaktovat kancelář Rezervace hilton a péče o zákazníky před příjezdem do hotelu na pobyt jako odměnu za věrnost. Hoteloví asistenti nebudou moci členům změnit termín jakéhokoli pobytu jako odměny za věrnost a body by mohly členům propadnout.

Žádné místní poplatky za pobyty rezervované pomocí bodů nebo za akční pobyty zdarma (např. udělované partnerskými kreditními kartami atd.).

Propagační pobyty za odměnu se poskytují pouze ve standardních pokojích.

Pobyty za odměnu nelze svěřit cestovním agenturám.

Počet pobytů za odměnu a počet nocí během pobytu za odměnu se započítává do počtu pobytů a/nebo nocí potřebných ke kvalifikaci pro získání statusu Elite.

Členové získají body na kombinace bodů a peněz na pobyty jako odměny za věrnost za jakékoli částky peněz zaplacené za započitatelné folio platby v hotelech v rámci portfolia společnosti Hilton. Členové získají body za vedlejší platby v rámci pobytů s plnou bodovou odměnou.

Od příjemců odměn za věrnost se může vyžadovat podpis formuláře zbavení odpovědnosti, obsahující prohlášení, kterým se povoluje použití jejich jména a/nebo fotografie pro propagační účely bez další kompenzace.

Upozorňujeme, že oddělení pro odměny za věrnost v kancelářích Rezervace a péče o zákazníky hotelů Hilton je otevřeno od 12:00 do 8:30 CEST, 7 dní v týdnu.

Program Plánovač akcí – globální

Pouze osoba uvedená ve smlouvě má právo získat bonusové body pro plánovače akcí ze započitatelných plateb, které jsou s touto akcí spojeny. Osoba, která podepíše smlouvu, nemusí být osobou, která obdrží bonusové body plánovače akcí. Bonusové body v rámci programu Plánovač akcí musí být zahrnuty ve smlouvě o akci.

Příjemce bonusu v rámci programu Plánovač akcí nemusí být zaregistrovaný jako host a nemusí být ani účastníkem jednání. Aby příjemce bonusových bodů získal body v souvislosti s akcí, musí být členem věrnostního programu Hilton Honors.

Program Plánovač akcí v rámci věrnostního programu Hilton Honors je dostupný pro všechny členy věrnostního programu Hilton Honors včetně mimo jiné osob, plánovačů profesních jednání a akcí, osob, které rezervují akce jménem zaměstnavatele (včetně bodů z fondu B2B), provozovatelů výletů a zástupců cestovních agentur / plánovačů konferencí, které lze do tohoto programu zahrnout. Zaměstnanci společnosti Hilton nebo členové hotelového týmu nemají nárok hromadit body, když sjednávají zakázky jménem společnosti Hilton v rámci jakékoli nemovitosti z portfolia společnosti Hilton.

Členové získají 1 bonusový bod Hilton Honors na 1 utracený USD u započitatelných poplatků pro příslušné akce. Body se vypočítávají na základě místní měny po přepočtení na americké dolary. Přepočet místní měny na americké dolary se provádí v den, kdy je za akci obdržena poslední platba, používá se směnný kurz zveřejněný a platný v době provedení převodu měny. Tento kurz určuje společnost Hilton Honors s využitím standardních metod převodu měn.

Akce, kterých se tento program týká, jsou zejména skupinové akce a pracovní konference, akce jako svatební hostiny, rodinná setkání nebo konference nasmlouvané prostřednictvím oddělení prodeje nebo cateringu a prodávány za zveřejněné sazby.

Nabídka se týká pouze nových rezervací akcí.

Do započitatelných plateb se počítají všechny platby související s akcí (uvedené ve smlouvě) uhrazené osobou, jejíž jméno je uvedeno ve smlouvě (například platby za nájem konferenčních místností, pokojů pro hosty, catering, audio/vizuály atd.) a nezahrnují daně, servisní poplatky, rabaty ani provize. Bonusové body plánovače událostí musí být uděleny k poplatkům za konferenční místnost a pokoje a veškeré další poplatky jsou na výhradní uvážení hotelu. V případě, kdy je součástí balíčku na osobu pronájem pokoje pro účastníky akce, bude udělení bodů k této části balíčku uvážením hotelu.

Pokud jsou pokoje zahrnuty ve smlouvě, členové, kteří si zarezervují pokoje pod svým vlastním účtem, mají nárok získat za tyto pobyty body v souladu s Obchodními podmínkami programu Hilton Honors. V případech, kdy se platby za více pokojů uvádějí na jediném účtu (kde jsou platby za více pokojů na jedné faktuře a fakturují se nějaké společnosti nebo se posílají na jednu adresu, nebo jsou vyrovnány při odhlášení jednou osobou), nemají členové nárok na body. Za vedlejší platby (účtované na pokoj člena) uhrazené přímo členem při odhlášení se body do kreditu započítávají. Za vedlejší platby účtované na společném účtu se body do kreditu nezapočítávají.

Bonusové body programu Plánovač akcí lze udělit za poplatky až do 100 000 USD. Není stanoven maximální počet bodů, které lze na jednu akci udělit.

Může trvat 6–8 týdnů od doby, kdy za akci bylo plně zaplaceno, než budou body připsány na členský účet.

Program Plánovač akcí Hilton Honors je k dispozici globálně v zúčastněných hotelech portfolia Hilton. Pokud člen zažádá o body programu Plánovač akcí v rámci věrnostního programu Hilton Honors z jednoho z těchto hotelů v rámci příslušné akce, hotel je musí udělit.

Žádné body Hilton Honors se nepřidělují v případě, když se rezervovaná akce garantovaná platební kartou nekoná nebo je zrušena – bez ohledu na to, zda se z platební karty člena účtuje úhrada za jakoukoli část této akce v souladu s pravidly zrušení či nekonání pobytu nebo akce platnými v daném hotelu.

Členství v Hilton Honors, získávání bodů a čerpání bodů se řídí Obchodními podmínkami Hilton Honors. Body, popř. míle získané plánovačem akcí jsou neplatné tam, kde jsou zákonem zakázány nebo omezeny.

Kreditní body Event Credits za akce Hilton Honors jsou poukazy, které lze získat výměnou za body Hilton Honors a lze je využít jako kredit při dalších rezervacích. Tyto body lze uplatnit v jakémkoli hotelu z portfolia Hilton, i když se hotel neúčastní programu Plánovač akcí. Poukazy za kreditní body Event Credit jsou k dispozici v následujících přírůstcích:

25 000 bodů = 50 USD

50 000 bodů = 100 USD

75 000 bodů = 150 USD

125 000 bodů = 250 USD

250 000 bodů = 500 USD

Členové mohou proměnit body za kredity Event Credits po zatelefonování do nejbližší pobočky Rezervace a péče o zákazníky hotelů Hilton. Členovi pak bude zaslán poukaz Event Credit v odpovídající výši e-mailem. Člen tento poukaz předloží v hotelu při platbě a získá odpovídající slevu (50, 100, 150, 250 nebo 500 USD).

V případě jiných měn než amerických dolarů bude přepočet vycházet ze směnného kurzu převažujícího na konci měsíce, kdy byla vytvořena konečná faktura. Směnné kurzy vám sdělí pracovníci finančního oddělení hotelu.

Je možné uplatnit více poukazů najednou.

Platnost těchto poukazů končí po uplynutí jednoho roku od data vydání.

Pokud je celková faktura na nižší částku, než je hodnota kreditů Event Credits, člen o zbývající hodnotu přijde.

Program nákupu bodů

Nákup bodů bez rezervace: Body lze zakoupit online. Členové mohou nakoupit maximálně 80 000 bonusových bodů Hilton Honors za kalendářní rok. Pro nákupy s využitím bodů mohou platit limity minimálního počtu bodů. Limit nákupu, požadavky na minimální limit nákupu za body a cena bodů se mohou kdykoli bez upozornění změnit. Celkové náklady na body se členovi zobrazí během procesu nákupu ještě dříve, než bude nákup dokončen. Veškeré nákupy musí být provedeny v měně USD. Body zakoupené prostřednictvím tohoto kanálu budou zpracovávány na internetové stránce Points.com a nákup se řídí Podmínkami nákupu internetové stránky Points.com.

Body zakoupené v rámci programu nákupu bodů se řídí Podmínkami programu Hilton Honors.

Nový člen programu Hilton Honors může nakupovat body už 30 dní po registraci do programu, pokud jeho účet vykazuje aktivitu, která zahrnuje pobyt v hotelu (dle definice v tomto textu), anebo může získat body Hilton Honors prostřednictvím marketingového partnera Hilton Honors. Po uplynutí 90 dnů od data registrace může nový člen nakupovat body bez ohledu na aktivitu svého účtu.

Prodej, výměna, darování nebo převedení bodů Hilton Honors, bodů za odměnu nebo jiných výhod způsobem jiným, než jak předpokládá společnost Hilton Honors, je výslovně zakázán. Body Hilton Honors, včetně bodů zakoupených v rámci programu Nákup bodů, lze převádět na další členy Hilton Honors. Body zakoupené v rámci programu Nákup bodů nelze refundovat.

Body zakoupené v rámci programu Nákup bodů, se připisují na účet člena Hilton Honors okamžitě (za předpokladu, že nedojde k technickým problémům, které by okamžitému připsání bránily).

Každý jednotlivý člen Hilton Honors nebo dva (2) členové s jedním Vzájemným fondem mohou za kalendářní rok získat maximálně osmdesát tisíc (80 000) mimorezervačních bodů. Body překračující tyto limity nebudou na účet člena připsány, bez ohledu na to, zda tento člen provedl platbu, jejímž prostřednictvím takové body uhradil.

V případě nejasností, pokud jde o body nebo finanční částky, budou výpočty plateb na základě těchto Obchodních podmínek vycházet z údajů v záznamech společnosti Hilton Honors a tyto údaje v záznamech společnosti Hilton Honors budou mít přednost před údaji v jakýchkoli jiných záznamech. Jakékoli nepatřičné použití bodů Hilton Honors je důvodem pro okamžité odebrání těchto bodů a jejich propadnutí, a může mít za následek propadnutí všech bodů na účtu tohoto člena a/nebo jeho vyřazení z programu Hilton Honors výhradně podle uvážení společnosti Hilton Honors.

Jakmile člen, který nakoupil body, čerpá body na odměnu za věrnost, bude jako první čerpat zakoupené body.

Využíváním programu Nákup bodů člen potvrzuje a vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami.

Členství v Hilton Honors, získávání bodů a čerpání bodů se řídí Obchodními podmínkami Hilton Honors. Společnost Hilton Honors si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla, předpisy, termíny, cestovní odměny a limitní hodnoty a také speciální nabídky programu Hilton Honors bez předchozího oznámení. Společnost Hilton Honors si také vyhrazuje právo ukončit program Nákup bodů, a to na základě obecné výpovědi s výpovědní lhůto šesti (6) měsíců.

Slučování bodů a Přenos bodů Hilton Honors

Členové Hilton Honors mohou převádět body Hilton Honors na jiného člena Hilton Honors pomocí programu Slučování bodů nebo Převod 1 ku 1 v částkách po 1 000 bodech a až do 500 000 bodů. Každý člen Hilton Honors může poslat maximálně pět set tisíc (500 000) bodů a získat maximálně dva miliony (2 000 000) bodů celkem, a to pomocí programů Slučování bodů nebo Převod bodů za kalendářní rok. Každý člen Hilton Honors může provést maximálně šest (6) převodů na účet jiného člena a provést šest (6) transakcí slučování bodů za kalendářní rok. Pozvání ke slučování bodů se nepovažuje za transakci. Transakce znamená převod bodů na účet jiného člena buď pomocí Převodu 1 ku 1 nebo pomocí Slučování bodů.

Žádné body nad uvedené limity nebudou poslány na účet žádného člena. Limity se mohou měnit, a to výhradně podle uvážení společnosti Hilton Honors Worldwide L.L.C..

Nový člen Hilton Honors může slučovat, převádět nebo dostávat body 30 dní po registraci, pokud je na jeho účtu zaznamenána aktivita. Po uplynutí 90 dnů od data registrace může nový člen slučovat, převádět nebo dostávat body bez ohledu na aktivitu účtu.

Prodej bodů Hilton Honors, odměn za věrnost nebo jiných výhod způsobem jiným, než jak předpokládá společnost Hilton Honors, je výslovně zakázán. Jakékoli nepatřičné použití bodů Hilton Honors je důvodem pro okamžité odebrání těchto bodů a jejich propadnutí, a může mít za následek propadnutí všech bodů na účtu tohoto člena a jeho vyřazení z programu Hilton Honors výhradně podle uvážení společnosti Hilton Honors.

E–mailová adresa je vyžadována a bude použita pouze ke transakci a marketingové komunikaci spojené s touto transakcí. Platí všechny Obchodní podmínky Hilton Honors.

Vzájemný fond Hilton Honors

S platností od 1. dubna 2004 už nejsou k dispozici nové účty typu Vzájemný fond Hilton Honors. Členové, kteří mají účet Vzájemný fond k 31. březnu 2004, budou nadále užívat jeho výhod.

Výhodou Vzájemného fondu Hilton Honors je, že manželské páry mohou spojovat své body získané na odměny za věrnost, popřípadě spojovat své body za účelem jejich využití ve speciálních akcích nebo při kvalifikaci pro status Elite. Vzájemný fond Hilton Honors není určen k tomu, aby se zdvojnásobovaly bonusy a/nebo odměny za věrnost.

Členské výhody Hilton Honors pro účty Vzájemného fondu lze rozšířit až na dva pokoje za předpokladu, že jsou přítomni oba členové a mají pod svým jménem registrovaný pokoj.

Účty Vzájemného fondu Hilton Honors jsou k dispozici pouze párům, které byly oddány v souladu se zákony státu, provincie nebo země, v níž mají bydliště.

U všech účtů typu Vzájemný fond Hilton Honors, spojených v období od 1. ledna 1990 do 31. března 2004, se do společného účtu počítá pouze registrace do programu Hilton Honors čili aktivační bonus.

Oba partneři zapojení do Vzájemného fondu Hilton Honors dostanou stejné číslo účtu Vzájemný fond Hilton Honors. V době zřízení účtu Vzájemný fond Hilton Honors bude určeno jméno a adresa jednoho z partnerů, kam se bude zasílat veškerá komunikace Hilton Honors.

Z každého účtu Vzájemný fond Hilton Honors se zasílá pouze jeden přehled. Jednotlivé cesty vykonané libovolným z těchto partnerů se objeví na společném přehledu účtu Vzájemný fond Hilton Honors. Při žádosti o odměnu za věrnost budou body odečteny ze společného zůstatku. Jednotlivé zůstatky se nevedou a nejsou ani účastníkům s účtem Vzájemný fond Hilton Honors k dispozici.

Libovolný partner může sám využít jakékoli nebo všechny body a požádat o odměnu za věrnost, na kterou má na účtu Vzájemného fondu Hilton Honors dostatečný počet bodů. Společnost Hilton Honors neodpovídá za neshody nebo spory mezi členy ohledně užití bodů nasbíraných na účtu Vzájemného fondu Hilton Honors.

V případě úmrtí člena body ve Vzájemném fondu Hilton Honors přecházejí na druhého partnera. V případě odloučení nebo rozvodu připadá každému členovi 50 % bodů ze zůstatku na účtu Vzájemného fondu Hilton Honors. Oba partneři musí podepsat žádost o rozdělení účtu. Společnost Hilton Honors si může vyžádat oficiální dokumentaci dokládající úmrtí nebo rozvod manželství. Společnost Hilton Honors neodpovídá za neshody nebo spory mezi členy ohledně užití bodů nasbíraných na účtu Vzájemného fondu Hilton Honors. Kromě výjimek zvlášť uvedených, nasbírané body ani certifikáty nelze převést na jinou osobu v případě úmrtí, v rámci vypořádání společného vlastnictví ani jakýmkoli jiným právním úkonem.

Na účty Vzájemného fondu Hilton Honors a na členy, kteří tento účet mají, se vztahují všechny Obchodní podmínky programu Hilton Honors. Obchodní podmínky programu budou vykládány výhradně dle vlastního uvážení společnosti Hilton Honors.

Váš souhlas s používáním vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s Globálními zásadami ochrany osobních údajů („zásady ochrany osobních údajů“).

Díky vaší účasti v programu Hilton Honors o vás shromažďujeme další osobní informace. Kromě toho, co je popsáno v našich zásadách ochrany osobních údajů, vaše osobní informace můžeme užívat a sdílet také způsobem, který je popsán níže. Tyto Obchodní podmínky doplňují Zásady ochrany osobních údajů v souvislosti s tím, jak zpracováváme osobní informace členů programu Hilton Honors. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, do programu Hilton Honors se NEZAPOJUJTE.

Doplňující osobní informace, které shromažďujeme, jsou informace, které nám poskytujete, když se registrujete do programu Hilton Honors, nebo když spravujete svůj profil online. Během registrace vás žádáme o uvedení vašeho jména, fyzické adresy a e-mailové adresy. Při online správě svého profilu máte možnost poskytnout doplňující informace o svých oblíbených partnerských leteckých společnostech a číslech účtů jejich věrnostních programů. Můžete uvést své preference typu pokoje, své jazykové preference, čísla účtů svých platebních karet, preference týkající se zpráv, nabídek a informací od společností, které jsou součástí portfolia Hilton, a vytvořit si své uživatelské jméno a heslo.

Kromě způsobů použití a sdílení popsaných v Zásadách ochrany osobních údajů můžeme také použít a sdílet relevantní část vašich osobních údajů při správě programu Hilton Honors. Patří sem sdílení vašich osobních údajů s našimi obchodními partnery, abychom vám mohli připisovat míle a jiné výhody získané účastí v programu Hilton Honors.

Zaregistrováním do programu také souhlasíte s přenosem vašich informací do zemí, kde se nacházejí naše hotely, a také naše zařízení, která zpracovávají informace a provádějí naše obchodní operace, k nimž patří Spojené státy americké a další země, v nichž se zákony na ochranu osobních údajů mohou lišit od zákonů, které platí ve vaší zemi.

Abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou přesné a aktuální, můžeme také sdílet vaše údaje s třetí stranou, a to z důvodu aktualizace a zvyšování kvality a obsahu údajů, které o vás udržujeme.

Jako člen programu Hilton Honors od nás můžete obdržet další sdělení, například přehledy Hilton Honors, novinky od třetích stran a nabídky speciálně pro členy programu Hilton Honors, a také zprávy společného marketingu od našich obchodních partnerů. Členové určité úrovně v některých zemích od nás mohou rovněž obdržet e-maily po pobytu. Nastavení typů sdělení, která od nás dostáváte, můžete změnit, když se přihlásíte ke svému online účtu a provedete potřebné změny v nastavení. Případně se na nás můžete obrátit způsobem, který je popsán v Zásadách ochrany osobních údajů.

Podmínky účasti

Tyto Obchodní podmínky můžeme v případě potřeby změnit. Aktualizovaná verze těchto Obchodních podmínek je vždy zveřejněna na našich webových stránkách. V případě potřeby můžeme také provést změny v našich Zásadách ochrany osobních údajů, a to způsobem, který je v těchto zásadách popsán. Pokud po zveřejnění změn v našich Obchodních podmínkách nebo Zásadách ochrany osobních údajů zůstáváte členem programu Hilton Honors i nadále, vyjadřujete tím, že s těmito změnami souhlasíte.

SPOLEČNOST HILTON HONORS POSKYTUJE PROGRAM HILTON HONORS, TYTO I DALŠÍ MATERIÁLY A TAKÉ DALŠÍ SLUŽBY A PRODUKTY „TAK, JAK JSOU“, A V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU, KTERÝ POVOLUJÍ PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY, VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL, DESIGNU, PŘESNOSTI, ZPŮSOBILOSTI, DOSTATEČNOSTI, PŘIMĚŘENOSTI, KAPACITY, ÚPLNOSTI ČI DOSTUPNOSTI. Vyjadřujete také svůj souhlas s tím, že společnost Hilton Honors neposkytuje záruku na to, že program Hilton Honors nebo jakékoli další produkty a služby budou fungovat bez přerušení, výpadků či chyb, a nezaručuje ani to, že takové závady budou opraveny a že budou provedeny potřebné změny. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, VČETNĚ NAPŘÍKLAD NEDBALOSTI, SPOLEČNOST HILTON NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, VEDLEJŠÍ, ZVLÁŠTNÍ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S PROGRAMEM HILTON HONORS NEBO LIBOVOLNÝMI JINÝMI SOUVISEJÍCÍMI PRODUKTY A SLUŽBAMI, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD BYL INFORMOVÁN OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI HILTON HONORS. Některé jurisdikce neumožňují vyloučení ani omezení náhodných nebo následných škod, takže je možné, že se tato vyloučení na vás nevztahují. V případě, že budeme shledáni odpovědnými za jakékoli škody, které s uvedenými záležitostmi souvisejí, váš jediný a výhradní opravný prostředek se omezuje na vrácení peněz zaplacených za služby nebo produkty, které jste zaplatili subjektu, který byl shledán odpovědným za to, že tyto služby či produkty nebyly tímto subjektem poskytnuty. Vzdáváte se veškerých práv na uplatnění nároku či podání žaloby v souvislosti s uvedenými záležitostmi u jakéhokoliv soudu po uplynutí dvou (2) let od prvního výskytu příslušného druhu jednání, události, stavu nebo opomenutí, s nimiž takový nárok či žaloba souvisejí. Pokud některé ustanovení těchto oficiálních pravidel bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, veškerá ostatní ustanovení zde uvedená zůstávají plně platná a účinná. Pokud se společnost Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. v případě jakékoliv situace upravené touto smlouvou vzdá výkonu svých práv v souladu s těmito Obchodními podmínkami, neznamená to, že by se takových práv automaticky vzdala v případě, že se podobné okolnosti vyskytnou znovu.