Правила и условия на Hilton Honors

Дата на влизане в сила: 30 юни 2021 г. Следният текст отменя всички предишни Правила и условия. С участието си или с продължаване на участието си след датата на влизане в сила Вие се съгласявате със следното:

Следната информация съставлява основата за участие в Програмата за награди на Членовете на Hilton Honors („Hilton Honors“ или „Програмата“). Тези Правила и условия („Правила и условия“) са предназначени да защитават членовете на Hilton Honors („Членовете“) и на Hilton Honors Worldwide, L.L.C. („Hilton Honors“ или „Ние“). Участието Ви в тази Програма ще бъде регламентирано от тези Правила и условия, като Ваша отговорност е да ги прочетете изцяло и да ги разберете.

Ако имате нужда от пояснения или от допълнителна информация, можете да се свържете с най-близкия отдел на Резервационната система за обслужване на клиенти на Hilton или да изпратите имейл на HiltonHonors@hilton.com. Имайте предвид обаче, че Правилата и условията на програмата Hilton Honors не могат да бъдат отменяни или променяни, освен в писмен вид от Hilton Honors.

Общи условия

Членството и предимствата на Програмата Hilton Honors се предлагат по усмотрение на Hilton Honors, изцяло притежавано дружество от Hilton Domestic Operating Company Inc. Hilton Honors се определя като Hilton Honors Worldwide, LLC, неговите дъщерни дружества, свързани лица, длъжностни лица, директори, партньори, служители и агенти.

Правилата и условията на Програмата Hilton Honors™ се регулират и следва да бъдат тълкувани в съответствие със законодателството на щата Ню Йорк, САЩ, като не са приложими никакви правила и разпоредби за разглеждане на конфликти в законодателствата, по силата на които да бъде приложено друго щатско законодателство. Исковете не могат да бъдат разрешавани чрез никаква форма на предявяване на колективни претенции. С участието си в Програмата Hilton Honors Членовете се съгласяват, че всички съдебни дела ще се провеждат в Източната област на Вирджиния, а ако делата не попадат под федерална юрисдикция, то те ще се провеждат в окръг Феърфакс, Вирджиния. Изложените тук Правила и условия на Програмата отменят всички предишни Правила и условия на Програмата.

Членството и кандидатстването за членство в Програмата Hilton Honors се счита за невалидно, ако то е забранено със закон от държавата на съответния Член или от държавата по местоживеене на кандидата.

Програмата няма предварително определена дата на прекратяване и може да продължи, докато Hilton Honors не реши да я прекрати, което може да се случи по всяко време със или без предизвестие. Членовете ще разполагат с дванадесет месеца за натрупване на Точки и получаване на желаната Награда от датата, на която е обявено прекратяването на Програмата. Това означава, че без значение до каква степен участвате в Програмата, правото Ви за натрупване на Точки и получаване на Награди може да бъде прекратено от Hilton Honors дванадесет месеца след като Hilton Honors обяви Прекратяването на програмата.

Hilton Honors запазва правото си по свое усмотрение със или без предизвестие да добавя, модифицира, изтрива или променя по друг начин всяко от правилата, процедурите, условията, предимствата или Наградите, свързани с Програмата, въпреки че тези промени могат да окажат влияние върху стойността на Точките или на вече акумулираните Сертификати или Потвърждения за награда. Това означава, че Hilton Honors може да прави промени, които оказват влияние върху, но не се ограничават до, хотелите от Портфолиото на Hilton, връзките с туристически партньори, правилата за печелене на Точки Hilton Honors, осребряването на Точки Hilton Honors, правилата и процедурите за използване на Наградите, постоянната наличност от Награди, видовете Награди и характеристиките на специалните предложения.

Само физически лица, навършили пълнолетие според законите в съответната държава по местоживеене, могат да се запишат в Hilton Honors и да станат Членове (определени като лица, които са приети като Членове от Hilton Honors). Корпорации, асоциации или групи нямат право да се записват в Hilton Honors. Семейни двойки, които са станали Членове на Взаимния фонд на Hilton Honors преди 1 април 2004 г., могат да участват съвместно чрез [Взаимния фонд на Hilton Honors].(#mutual-fund)

Членството в Програмата дава на Членовете правото да печелят Точки, които могат да бъдат осребрявани за Награди в съответствие с Правилата и условията на Програмата. Предимствата и Наградите на Членовете се предлагат добросъвестно, но въпреки това е възможно да не са налични, ако са забранени със закон или разпоредба в държавата по местоживеене на съответния Член.

Членовете нямат право да поддържат членство или да печелят Точки в повече от един акаунт.

Hilton Honors си запазва правото да прекрати временно или за постоянно членството в Hilton Honors, включително всякакви Елитни статуси (включително елитни членове със „Сребърно“ ниво, елитни членове със „Златно“ ниво и елитни членове с „Диамантено“ ниво) на всеки Член, за когото се счита, че използва Програмата по начин, който не отговаря на Правилата и условията или на предназначението на Програмата, или на която и да е част от Програмата, включително, но не само, осребряването на Награди или използването на Сертификат. Hilton Honors също така си запазва правото да прекрати членството на всеки Член, за който Hilton Honors смята, или относно който по свое усмотрение има основателни причини за съмнение, че: е действал по начин, който е в разрез с приложимите местни или федерални закони, разпоредби или разпоредби; е нарушил или престъпил някое от настоящите Правила и условия на Програмата; е взел участие в измамно или нечестно действие, кражба, е демонстрирал неправомерно поведение или закононарушение във връзка с клиента, включително, но не само осребряване на награди или използване на Сертификат, или други ползи за Членове; е демонстрирал каквото и да било оскърбително, измамно, разрушително, неподходящо, обидно или враждебно поведение, независимо дали физическо, словесно или писмено, към който и да е хотел от Портфолиото на Hilton или гости или служители на хотел от Портфолиото на Hilton, или към Hilton или някой от служителите или договорни изпълнители на Hilton, или не е заплатил каквито и да е сметки, дължими на Hilton или към който и да е хотел от портфолиото на Hilton.

Това прекратяване на членство може да доведе до загуба на всички натрупани Точки и отмяната на Сертификати, предимства и привилегии на Hilton Honors, включително загубата на Елитен статус. В допълнение към прекратяването на членството в Hilton Honors, според необходимостта и по свое усмотрение, Hilton Honors има правото да предприеме съответните административни и/или правни действия, включително, но не ограничено до, започване на наказателно преследване.

Продажбата или бартерната размяна на Точки Hilton Honors, Сертификати, Потвърждения за награда или други привилегии от Hilton Honors е забранена освен от страна на Hilton Honors. Всички Точки, Сертификати или предимства, които по усмотрение на Hilton Domestic Operating Company Inc. са прехвърлени, продадени или получени в нарушение на Правилата и условията на Програмата, могат да бъдат отнети или отменени.

Всички интерпретации на Правилата и условията на Програмата ще бъдат разглеждани по усмотрение на Hilton Honors.

Терминът „хотел от Портфолиото на Hilton“, както е използван в настоящите Правила и условия, определя всеки хотел, който участва в програмата Hilton Honors.

Възможно е Членовете, чиято активност в рамките на всеки период от 15 последователни месеца не отговаря на условията на точки а. – г. по-долу, да бъдат премахнати от Програмата и всички натрупани от тях Точки да бъдат отнети. По усмотрение на Hilton Honors на тези членове може да бъде позволено да останат в Програмата и да бъдат премахнати след петгодишен период на неактивност. За да запазите натрупаните Hilton Honors точки, Членът трябва да предприеме едно от следните действия в рамките на период от 15 последователни месеца: (a) престой в хотел от Портфолиото на Hilton съгласно настоящите условията; (б) спечелване на Точки Hilton Honors чрез източник трета страна за натрупване на Точки Hilton Honors, включително кредитна карта Hilton с кобрандирана марка, съгласно съответните условия на третата страна; (в) закупуване на Hilton Honors точки; или, (г) даряване на точки чрез Програмата на Hilton Honors за връщане.

Непредприемането на действия в съответствие с описаните по-горе точки (а), (б), (в) или (г) ще доведе до отнемане на всички акумулирани Точки, а след изтичане на петгодишен период на неактивност и до деактивиране на акаунта на съответния Член. Членовете не могат да възстановяват отнетите им Точки, но след момента на отнемането могат отново да започнат да печелят Точки. Всяка Награда, осребрена от Членовете преди отнемането на Точките (например направена хотелска резервация или получаване на ваучер за наемане на автомобил), все още остава валидна. Това е в сила за всяка година на участие в Програмата, включително и без ограничение за първата година на участие. Членовете, които не успеят в предвидения срок да направят плащания за погасяване на ипотечни заеми, дължими към Hilton Grand Vacations®, включително, но не само, плащания по главницата, плащания на лихви, такси за просрочване и такси за обслужване, подлежат на отнемане на Точките, акумулирани във връзка с Hilton Grand Vacations®. Освен това Членовете, които не успеят да заплатят дължимите суми на Hilton Grand Vacations®, подлежат на отнемане на тяхното ниво „Елит“, спечелено чрез Hilton Grand Vacations®.

Независимо от гореизложеното, всички Точки, чиято валидност се предполага да изтече през 2021 г., няма да изтекат до 31 декември 2021 г.

Всеки Член е отговорен за поддържането на своята информираност относно Правилата и условията на Програмата, както и относно броя на Точките в своя акаунт. Hilton Honors може да опита, без да има задължение за това, да изпраща кореспонденция на активните Членове, в която да ги осведомява за представляващите интерес неща, включително да им изпраща известия относно отнемането на Точки или промените в Програмата. Нито Hilton Honors, нито компаниите трети страни, участващи в Програмата като маркетингови партньори („Маркетингови партньори“), ще носят отговорност за неизпълнението на тази дейност, както и за случаите на неправилно и неточно преписване на информацията за връзка с Члена, за възникнали проблеми с използваното от Члена оборудване или програмиране, за човешки грешки, за прекъсване, изтриване, пропускане, дефект или повреда на телефонна мрежа или метод за електронно предаване на информация, за проблеми с компютърното оборудване, софтуера или липсата на достъп до уеб сайтове или онлайн услуги, за всички други технически или нетехнически грешки и неизправности, за загубена, закъсняла, открадната, нечетлива, непълна, фалшифицирана, грешно адресирана, с незаплатени пощенски разходи или повредена поща или друг вид пощенска пратка, или имейл, поради каквато и да е причина.

Всеки Член е отговорен да създаде данни за достъп до своя личен акаунт и да поддържа защитеността на тази информация. Ако защитеността на тази информация бъде нарушена от друг Член или от трета страна, Hilton Honors няма да носи отговорност за всякакъв неоторизиран от притежателя достъп до акаунта, за акумулирането на Точки, за осребряването на Награди или за всякаква друга дейност по акаунта в резултат на това нарушение, като при никакви обстоятелства Hilton Honors няма да носи отговорност за възстановяване на осребрени Точки на съответния Член, както и за други щети и загуби, възникнали в резултат на този неоторизиран достъп. Ако даден Член узнае за извършването на измамна дейност, включително неоторизираното осребряване на негови Точки или Награди, Членът трябва да докладва за измамната дейност в писмен вид на Hilton Honors в рамките на 90 дни от нейното възникване, а впоследствие да предостави на Hilton Honors цялата изисквана информация и съдействие, за да може да отговаря на условията за възстановяване на загубени Точки или Награди, като това възстановяване се извършва по усмотрение на Hilton Honors.

Всеки Член е отговорен да информира Hilton Honors за всякакви промени в своята информация за контакт.

Натрупаните Точки, Сертификати и Потвърждения за награда не представляват собственост на Членовете. Освен ако изрично не е предвидено в настоящия текст, натрупаните Точки и Сертификати/Потвърждения за награда не могат да бъдат прехвърляни по каквато и да е причина или по силата на закона. Точките и Сертификатите, натрупани от Членове на Взаимния фонд, могат да бъдат използвани от всеки от съпрузите, посочени в акаунта.

За всички Членове са създадени конкретни предимства и услуги по Програмата; въпреки това е възможно предимствата и услугите, предлагани в хотелите от Портфолиото на Hilton, да се различават. Ако Hilton Honors или всеки Маркетингов партньор на Hilton Honors неправомерно откаже на Член дадено натрупване на точки или предимство, отговорността на Hilton Honors или на Маркетинговия партньор е ограничена в рамките на еквивалентната стойност на това натрупване или предимство и ще бъде определена по усмотрение на Hilton Honors.

Hilton Honors не носи отговорност за променени или прекратени услуги или продукти на Маркетинговите партньори, които могат да окажат влияние върху предлаганите Награди по Програмата, натрупването на Точки или обезценяването на Сертификатите.

Никаква част от Правилата и условията на Програмата Hilton Honors не е предназначена и не трябва да се тълкува като целяща създаването на агенция, партньорско дружество или съвместно предприятие между Hilton Honors и Маркетинговите партньори.

В случай на смърт на Член точките от акаунта на съответния Член могат да бъдат прехвърлени към друг активен Член, след като Hilton Honors получи и одобри определена изискуема документация и информация. Преглед на необходимата документация относно прехвърлянето на предимствата на починал член. За да бъде допуснато, прехвърлянето трябва да бъде заявено и изискваните документи и информация трябва да бъдат подадени в рамките на една година от смъртта на съответния Член. Всяко прехвърляне се извършва по усмотрение на Hilton Honors. Всяко решение на Hilton Honors, което е взето в отговор на заявка за прехвърляне, се счита за окончателно и не подлежи на бъдещо преразглеждане или оспорване. Членското ниво „Елит“ не може да бъде прехвърляно, а Точките, получени от Член чрез подобно прехвърляне, няма да се броят за достигането на ниво „Елит“.

Гарантирана отстъпка за членове

Цената за членове зависи от наличността в участващите хотели и курорти в рамките на Hilton Portfolio. Отстъпките са, както следва:

Членовете на Hilton Honors ще получат отстъпка – от 2% от най-добрата цена – в зависимост от периода на резервиране, района или страната, деня от седмицата и други обстоятелства, определени от Hilton Honors. Отстъпката Hilton Honors не се отнася за всички предлагани цени. Възможно е да влязат в сила такси за по-ранно напускане, депозити и ограничения за анулиране и да се различават за различните хотели.

Обявените правила и условия, свързани с резервирането, ще се приложат, като например анулиране, по-ранно напускане, предварително заплащане и други условия на плащане.

Освен ако не е посочено друго, посочените цени са за стая, за една нощ, базирани на заемането от един или двама души, и не включват данъци, отстъпки, непредвидени таксувания и курортни такси (ако се прилагат). За хотели Hampton by Hilton в Китай няма налична отстъпка. Ако резервирате по телефона, обадете се на +1-800-HILTONS (445-8667) или прегледайте всички телефонни номера на системата за резервации на Hilton по света. Ако правите резервация по телефона, поискайте „Отстъпка на Hilton Honors“. Отстъпката на Hilton Honors е достъпна само за до две стаи на член за един престой.

Тази цена не може да се комбинира с други избрани промоции, оферти или отстъпки и не е валидна за съществуващи резервации или групи. Цената не се трансферира или заменя за пари в брой и не може да се използва при бъдещи престои.

Натрупване на точки

Точките Hilton Honors могат да бъдат печелени само за престои в хотели от Портфолиото на Hilton. Участващите хотели от Портфолиото на Hilton могат да бъдат променяни по всяко време без предизвестие. Консултирайте се със списъка с отделни хотели на Hilton.com или на HiltonHonors.com, за да определите участието им. Ако даден хотел престане да бъде част от Портфолиото на Hilton, всички престои в хотела след датата на изключването му от Програмата няма да отговарят на условията за печелене на Точки Hilton Honors независимо от датата на резервиране.

За да печели Hilton Honors точки или кредит към статус за своите хотелски престои, съответният Член трябва да бъде регистриран гост със заплатен престой в участващ хотел от Портфолиото на Hilton и да отговаря на всички условия, описани в настоящото. Членовете могат да печелят Точки Hilton Honors също и за отговарящи на условията таксувания по кредитни карти на Hilton Honors. Списък на такива кредитни карти е наличен тук, като за тях са в сила правилата от съответното Споразумение с картодържателя. За допълнителни подробности прегледайте Правилата и условията за съответната кредитна карта. Периодично Hilton Honors може да определя и други дейности, чрез които да бъде възможно печеленето на точки.

За „престой“ се определя общият брой последователни нощувки в един и същ хотел, като в рамките на всеки ден от този период е възможно гостът да е напуснал и повторно да се е настанил в хотела. Специално изключени от определението за „престой“ са следните видове пренебрежими престои: пакети от търговци на едро/туроператори; цени за екипи на подизпълнители; отстъпки от туристически агенции, специални пакети за притежатели на карти за казино играчи; туристически цени за престой по програмата Go Hilton Team Member или Family & Friends за лица, които не са техни членове; престои чрез използване на програмите за споделено време Hilton Grand Vacations Club и Hilton Club, маркетингови пакети Hilton Grand Vacations с изискване за търговска презентация; безплатни или бартерни стаи; цени за NET Group; цени за Series Group или IT Group; цени за договорни развлечения или Encore; резервации от уеб сайтове на трети страни (независимо от платената цена); и резервации от „непрозрачни“ канали, където по време на покупката търговската марка може да е била или да не е била известна.

Точките Hilton Honors (или кредитът за престой) не могат да бъдат печелени (включително като част от предимството My Way) за или по време на неотговарящи на условията престои, включително и без ограничение за таксите за обслужване, натрупани по време на неотговарящи на условията престои.

Няма да бъдат присъждани Точки или кредит към статус в случай на „неявяване на гостите“, когато Членът е гарантирал резервация чрез кредитна карта, но впоследствие не се е настанил в хотела, независимо дали кредитната карта на Члена е таксувана за някаква част от резервирания престой в съответствие с политиката за „неявяване на гостите“ на съответния хотел.

Всеки Член може да печели базови точки за до четири стаи на престой („печеливши стаи“), ако всички отговарящи на условията такси за печелившите стаи са заплатени с една такса за обслужване. Базовите точки ще бъдат начислявани въз основа на всички отговарящи на условията такси за обслужване за печелившите стаи. Определение на термина „отговарящи на условията такси за обслужване“ е представено по-долу. Бонус точките, начислени въз основа на базови точки, включително бонусите за членско ниво (20%, 80% или 100% в зависимост от нивото на Члена), Бонус точките, спечелени чрез промоциите за печелене на двойни и тройни Базови точки, ще бъдат начислявани към общия спечелен кредит от Базови точки за Печелившите стаи. За всички други бонуси, включително Hilton Honors бонус точки от Маркетингови партньори и други промоционални бонуси (напр. промоционални мили), бонус точките ще бъдат присъждани само за една стая. За целите на достигане на статус на членство всеки член ще получи само един кредит за една нощувка престой, начислен само за една стая.

„Двойни точки“ означава, че Членът ще получи бонус, равен на броя базови точки, спечелени по време на престоя, а „Тройни точки“ означава, че Членът ще получи бонус, равен на удвоения брой базови точки, спечелени по време на престоя. Бонус точките, спечелени въз основа на базови точки, не се броят към квалификацията за достигане на ниво „Елит“.

Членовете ще печелят Hilton Honors базови точки за всеки отговарящ на условията щатски долар (или същата стойност в друга валута), таксуван към хотелската сметка на съответния Член („отговарящи на условията такси за обслужване“) за престои в участващи хотели от Портфолиото на Hilton.

Терминът „отговарящи на условията такси за обслужване“ в рамките на портфолиото на Hilton означава: цена за стая, храна и напитки, телефон, услуга за изпиране, филми с платено гледане, съоръжения за развлечения и отдих, както и други непредвидени такси, начислени към стаята на Члена по време на неговия престой. Таксите в салона за хранене и други такси, които не са начислени към стаята на Члена по време на неговия престой, не отговарят на условията за печелене на кредит. Такива хотели в рамките на Портфолиото на Hilton могат да се пропуснат за целите на натрупването на Точки, непредвидените разходи от несвързани хотели, които не са притежавани и/или управлявани от хотела, включително, но без да се ограничават до, магазини за храни и напитки, магазини за подаръци, дрогерия, дрехи, галерия или магазини за специалитети, обекти за отдих и забавление. Таксите във връзка с банкети и други кетъринг услуги не се считат за „отговарящи на условията такси за обслужване“ за целите на натрупване на Точки, с изключение на отговарящите на условията срещи и събития чрез Hilton Honors Програмата за планиране на събития на Hilton Honors. Таксите за обслужване, начислени по време на неотговарящ на условията престой, не се считат за „отговарящи на условията такси за обслужване“.

Всички приложими федерални, щатски или местни данъци, включително и без ограничение данък градско жителство, не се считат за „отговарящи на условията такси за обслужване“ и няма да бъдат включвани и начислявани за целите на натрупване на Точки за хотелски престои.

Няма ограничение на броя на базови точки, които членовете могат да спечелят по време на престой, Hilton Honors може да преразгледа и промени количеството базови точки, които се печелят при престой, за да осигури точност и спазване на тези правила и условия.

Точките, присъдени за престои в хотели от Портфолиото на Hilton извън САЩ, ще се начисляват въз основа на еквивалентната стойност на местната валута в щатски долари. Преобразуването на местната валута в щатски долари ще се извършва ежеседмично, като за целта ще се използва публикуван обменен курс към момента на преобразуването. Този обменен курс ще се определя по усмотрение на Hilton Honors и въз основа на стандартните методи за преобразуване на валута, но той може да се различава от валутните курсове, които използват компаниите, издаващи кредитни карти.

Всеки Член, чиято индивидуална хотелска сметка се фактурира директно към компания, но е отговорен за упълномощеното уреждане на сметката при напускане, отговаря на условията за печелене на Hilton Honors точки, както е описано тук. Въпреки това, случаите на изготвяне на обща групова сметка, когато таксите за няколко стаи се начисляват на една хотелска сметка и се фактурират към компания или общ адрес или когато при напускане сметката се урежда от едно лице, не отговарят на условията за печелене на Hilton Honors точки. Непредвидените такси (начислени към стаята на Члена), заплатени директно от Члена при напускането му, отговарят на условията за печелене на Точков кредит. Непредвидени такси, фактурирани към обща сметка, не отговарят на условията за печелене на Точков кредит.

Извлеченията за месечната дейност са налични по имейл или Членовете могат да имат достъп до информация за акаунта онлайн.

Членовете няма да печелят Точки или промоционални мили за Наградни престои или хотелски престои, осребрени чрез сертификат за отстъпка/безплатен сертификат на Маркетингов партньор (напр. награда за редовен авиопътник или пътуване), освен ако на самия сертификат не е посочено друго. Членовете няма да печелят Точки или промоционални мили за непредвидени такси по време на хотелски престои, осребрени чрез сертификат за отстъпка/безплатен сертификат на Маркетингов партньор, освен ако на сертификата не е посочено друго.

Членовете няма да печелят промоционални мили по време на престой Награда (дори, ако по време на този тип престой се приложат допълнителни такси за стаята).

Членовете могат да печелят Точки за непредвидени такси в хотели от Портфолиото на Hilton, начислени по време на Награден престой с пълен брой точки, когато тези такси са признати като отговарящи на условията такси за обслужване в хотелите Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton®, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites®, Motto by Hilton™ и Hilton Garden Inn®. Членовете няма да печелят Точки за непредвидени такси, начислени по време на използването на Награден престой в хотел Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® или Home2 Suites by Hilton. Членовете могат обаче да печелят точки от паричната част на Points & Money Rewards™(Награди с точки и пари) при престой във всички участващи хотели от портфолиото на Hilton, с изключение на непредвидените такси в хотелите Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® или Home2 Suites by Hilton. Наградните престои ще се броят към общия брой престои и нощувки за целите на преброяване на престоите и нощувките за квалификацията за достигане на елитно ниво (както е обяснено по-долу), подаряване на елитно ниво (както е обяснено по-долу) и бонусите за важни събития (както е обяснено по-долу).

Hilton Honors точките, спечелени от всеки отделен Член, могат да бъдат прехвърляни само в съответствие с програмата Прехвърляне на точки и програмата за регистриране, или в случай на смърт, както е посочено тук.

Всички Точки, предлагани в допълнение към конкретни хотелски престои, ще бъдат отчетени като спечелени, когато съответният престой бъде завършен, заплатен изцяло и добавен към акаунта на Члена. Точките няма да бъдат достъпни за осребряване, преди съответният престой да бъде завършен и заплатен и преди Точките да бъдат добавени към акаунта на Члена.

Ако даден Член смята, че не е получил правилния размер Точкови кредити за хотелски престои, той/тя трябва да подаде писмена заявка относно тези кредити в най-близката Резервационна система и обслужване на клиенти на Hilton, придружена с четливо копие от фактурата с хотелските такси за обслужване, начислени на съответния Член (наричани общо „документация“). Невъзможността за предоставяне на подходяща и неподправена документация може да доведе до отказване на заявката за Точков кредит. За да се гарантира защитеността на правата на Членовете, е препоръчително те да съхраняват цялата туристическа документация от хотела, докато Точковият кредит не се появи върху техните извлечения за Hilton Honors. Заявките трябва да бъдат получени в Hilton в рамките на шест месеца от датата на съответната активност. На новите Членове ще бъде признат кредит за всеки техен престой в рамките на 30 дни преди записването им в Програмата. Писмените заявки трябва да съдържат също и име на Члена; номер на клиент по програмата Hilton Honors, адрес и телефонен номер за контакт през деня.

Настоящите служители на Hilton Domestic Operating Company Inc. или на родителските, свързаните и дъщерните дружества на компанията, както и служителите или собствениците на хотели от портфолиото на Hilton (събирателно наричани „Служителите“), отговарят на изложените в настоящото условия за участие в Програмата Hilton Honors, но за тях са в сила някои изключения от Правилата и условията на Hilton Honors в съответствие с политиката за служителите, поместена на уеб сайта за Членове на екипа на Hilton Honors.

Натрупване на Hilton Honors бонус точки за важни събития

Членовете ще спечелят определено количество Hilton Honors бонус точки (Бонуси за важни събития), когато постигнат конкретен брой отговарящи на условията нощувки през всяка календарна година.

През календарната година 2021 членовете ще спечелят 10 000 Hilton Honors бонус точки при 20 отговарящи на условията нощувки и 10 000 Hilton Honors Бонус точки за всеки 10 допълнителни отговарящи на условията нощувки. След 31 декември 2021 г. членовете ще спечелят 10 000 Hilton Honors бонус точки при 40 отговарящи на условията нощувки и 10 000 Hilton Honors бонус точки за всеки 10 допълнителни отговарящи на условията нощувки след това през календарната година (от 1 януари до 31 декември включително).

Членовете ще спечелят допълнително 30,000 Hilton Honors бонус точки при тяхната 60-та отговаряща на условията нощувка за календарната година. Тези Hilton Honors бонус точки са в допълнение към 10 000 Бонус точки за важни събития, предоставяни на този етап.

Максималният брой нощувки, които един член може да постигне в рамките на една календарна година във връзка с тези бонуси, е 365 нощувки, което се равнява на допълнителни 380,000 през 2021 г. и 360,000 Hilton Honors бонус точки на година след това.

Членовете ще получат кредит само за нощувките в една стая, а не в много стаи, резервирани за същия период от един и същ Член на Hilton Honors.

Бонусите за важни събития се считат за бонус точки и не се броят като базови точки за целите на спечелване на ниво за календарната година.

Не е нужна регистрация за активиране на бонусите за важни събития. Те ще бъдат начислявани автоматично към акаунтите на членовете през календарната година в съответствие с Правилата и условията на Hilton Honors.

Hilton Honors бонус точки за наемане на автомобил

Hilton Honors бонус точки се присъждат при наемане на автомобил чрез Маркетинговите партньори на Hilton Honors за наемане на автомобили. Начините за присъждане на бонус точки се различават между Маркетинговите партньори. Прегледайте Маркетинговите партньори на Hilton Honors за наемане на автомобили и броя на Hilton Honors бонус точки, които могат да бъдат спечелени. За всички останали Маркетингови партньори на Hilton Honors за наемане на автомобили не се изисква хотелски престой, като Членовете трябва да представят своята карта за Hilton Honors или да предоставят номер на клиент по програма Hilton Honors в момента на вземане на автомобила.

Удобства на Hilton Honors за всички Членове, включително за елитни членове със „Сребърно“ ниво, елитни членове със „Златно ниво и елитни членове с „Диамантено“ ниво

Вижте Предимства за Членове и придружаващите Правила и условия. Членовете на Hilton Honors могат да се възползват от няколко услуги и предимства („Удобства“). Тези Удобства се предлагат единствено по усмотрение на Hilton Honors и на отделния хотел. Не всички Удобства се предлагат във всички хотели от Портфолиото на Hilton. Когато се изисква заплащане на курортна такса, проверете дали в съответния хотел са налични включените в таксата Удобства. Членовете на Hilton Honors трябва да са регистрирани, да са платили и да са отседнали, за да имат право на ползи в обекта. Ползите за членове не се прехвърлят на други лица. Понастоящем удобствата на Hilton Honors включват:

 • Частен телефонен номер за резервации с Hilton Honors в САЩ и Канада: 1-800-4HONORS. Извън САЩ и Канада се обадете на най-близкия Отдел на Резервационната система за обслужване на клиенти на Hilton.
 • Специализиран отдели на Резервационната система за обслужване на клиенти на Hilton за запитвания на Членове.
 • Имейл контакти: HiltonHonors@hilton.com
 • Мексико/Латинска Америка/Южна Америка – MexicoHiltonHonors@hilton.com
 • Франция- HiltonHonorsfr@hilton.com
 • Обединеното кралство/Европа/Близкия изток/Африка/Скандинавия (английски език) – HiltonHonors@hilton.com
 • Германия - HiltonHonorsde@hilton.com
 • Италия - HiltonHonorsita@hilton.com
 • Испания - HiltonHonorses@hilton.com
 • Близкия изток и Африка - MEAHiltonHonors@hilton.com
 • Азия - AsiaHiltonHonors@hilton.com
 • Информация за акаунта онлайн
 • Автоматично запитване за акаунт: Телефонен номер 24 часа на ден, седем дни в седмицата. За САЩ и Канада (безплатен): 1-800-548-8690. Извън САЩ: +1-800-449-4155.
 • Предварителна регистрация и ускорено настаняване: Предлага се на всички Членове, за които в Hilton Honors има запазена информация за предпочитания за стаи и номер на валидна кредитна карта. Хотелите от Портфолиото на Hilton могат да удържат депозит от кредитните карти на гостите, който да покрива разходи за услуги в допълнение към приложимите цени на стаите. Hilton Honors са уведомили всички доставчици на услуги, плащани с кредитни карти, че всеки подобен депозит, удържан в някои хотели от портфолиото на Hilton в Ню Йорк и неизползван за съответните услуги, трябва да бъде освобождаван при заминаването на госта. С използването на Ускорено регистриране Членът се съгласява с удържането на такъв депозит от хотела като част от договорената цена на обслужването. Като участник в програмата за Ускорено регистриране на Hilton Honors, Членът се съгласява Hilton Honors да действа като негов агент с ограничената цел да подпише от негово име регистъра за гости на хотела.
 • Онлайн осребряване на точки за заявки за Наградни хотелски престои. Членовете могат да влязат в своя акаунт онлайн, като щракнат върху раздела „Награда“.
 • Безплатни престои на втори гост: Престоят на втори гост в стаята на член е безплатен за отговарящи на условията престои в хотели, в които се доплаща допълнителна такса за втори гост. Това предимство не важи за престоите в хотели, когато в цената са включени допълнителни компоненти (напр. храна, дейности, паркинг), както и когато има специални цени (напр. цени за пакети, цени за „легло и закуска“), или обявени като такса на човек или на стая.
 • Късно напускане: Трябва да бъде заявено и зависи от заетостта.
 • Ускорено напускане: Много хотели от Портфолиото на Hilton предлагат ускорено Напускане. Попитайте за ZipOut CheckOut® или видеонапускане.
 • В Qasr al Sharq всички Членове получават две безплатни бутилки вода за всеки престой.
 • Безплатен стандартен достъп до интернет в стаите и лобитата по време на престой в Waldorf Astoria™ Hotels и Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels и Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton®, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™, Hilton Garden Inn® и Hilton Grand Vacations™. За членове с „Диамантено“ ниво безплатен стандартен достъп до интернет в стаите и първокласен достъп до интернет в лобитата по време на престой в Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites Hotels™, Tru by Hilton™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® и Home2 Suites by Hilton®. Условие за всички предимства на Hilton Honors на територията на хотела, включващи безплатен интернет и MyWay предимства, като безплатни закуски и напитки, безплатна европейска закуска и повишения на категорията при възможност, е потвърдена резервация, направена чрез някой от следните канали: Всеки официален уеб сайт на директна хотелска марка на Hilton или на Hilton Honors (например Hilton Honors.com, Hilton.com, Hampton.com и др.), телефонната линия на Резервационна система на Hilton и обслужване на клиенти (1-800-4HONORS или локален офис на Резервационна система на Hilton), мобилно приложение на Hilton Honors или Hilton, директно в хотел от Портфолиото на Hilton, или чрез акредитиран от IATA професионален търговец на дребно („Пътнически агент“), резервиращ чрез канал на Hilton или чрез следните Глобални системи за дистрибуция на: Amadeus, Apollo/Galileo, Worldspan или SABRE.
 • Предимства на територията на хотела не се предоставят в следните случаи: Резервации, направени чрез канал за резервации, който не е директно от Hilton, или чрез неупълномощен канал на Глобални системи за дистрибуция, уебсайт на трета страна, или чрез друг канал; Цени, достъпни на „непрозрачни“ уеб сайтове, където хотелската марка и конкретният хотел не са известни, докато резервацията не бъде направена, или пакети с хотел на трета страна или туристически пакети, които не са резервирани чрез някой от допустимите канали; Престои, които не отговарят на условията (както е определено в раздела „Натрупване на точки“), освен ако не са включени специфични за хотела предимства.

Double Dip® опции за начин на печелене

Считано от 1 април 2018 г., програмата с опции за Начин на печелене, включително Точки и Точки и Точки и Мили, ще престане да бъде валидна като част от Hilton Honors. След 1 април 2018 г. всички искове относно спечелени Точки и/или Мили от програмата с опции за Начин на печелене ще бъдат невалидни.

Нива на членство в Hilton Honors
Печелене на ниво на членство

Членовете могат да печелят и поддържат членско ниво „Елит“ въз основа на престои, нощувки или базови точки спечелени през всяка календарна година. Под „календарна година“ следва да се разбира периодът 1 януари – 31 декември на всяка година. Всяка календарна година Членовете трябва да кандидатстват отново за членско ниво „Елит“. Бонус точките, спечелени въз основа на базови точки, не се броят към квалификацията за достигане на ниво „Елит“. Елитните нощувки за прехвърляне ще бъдат отчитани за спечелване и поддържане на елитен статус с цел постигане на елитно ниво чрез нощувки.

Преминаване към по-горно членско ниво „Елит“

Членовете могат да спечелят по-горно членско ниво „Елит“, когато техните престои, нощувки и базови точки в рамките на една календарна година ги квалифицират за следващото ниво на членство, както е посочено подробно по-долу.

Поддържане на Вашето членско ниво „Елит“

След като Членът е достигнал до определено ниво „Елит“, той може да задържи това ниво в рамките на годината, в която съответното членско ниво „Елит“ е спечелено, както и на следващата календарна година. През 2021, всички членове на Елитно ниво, настроени да бъдат понижени до елитно ниво през 2021, ще запазят текущото си състояние до 31 март 2022 г. Документацията (както е определена в точка#17 от Натрупване на точки) трябва да бъде представена в рамките на 90 дни от датата на престоя, за да се отчете при кандидатстването за членско ниво.

Членско ниво „Сребърен елит“

През календарната 2021 година Елитното членство със „Сребърно“ ниво на Hilton Honors се присъжда на Членове с два престоя, 5 нощувки или 12500 базови точки, спечелени в рамките на една календарна година. След 2021 г., Елитното членство със „Сребърно“ ниво на Hilton Honors се присъжда на Членове с четири престоя, 10 нощувки или 25000 базови точки, спечелени в рамките на една календарна година. „Нощувката“ е всяка нощ, която съставлява част от даден „престой“ в съответствие с посоченото тук определение на този термин. Спечелените базови точки ще се отчитат при кандидатстването за членско ниво „Сребърен елит“. Бонус точките, спечелени въз основа на базови точки, не се броят към квалификацията за достигане на ниво „Елит“. Елитните нощувки за прехвърляне ще бъдат отчитани за спечелване и поддържане на елитен статус с цел постигане на „Сребърно“ ниво за елитни членове чрез нощувки. Членовете с ниво „Сребърен елит“ ще получават:

 • Бонус от 20% върху базовите точки, спечелени за периода, в който са били Членове с ниво „Сребърен елит“. Бонусите ще бъдат прилагани към престоите в последователността на тяхното публикуване в акаунта на съответния Член.
 • Безплатен стандартен достъп до интернет в стаите и лобитата по време на престой в Waldorf Astoria™ Hotels и Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels и Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton®, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton™, Hilton Garden Inn® и Hilton Grand Vacations™.*
 • Две безплатни бутилки вода за всеки престой в обектите на Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™ и Hilton Garden Inn.*
 • Безплатна пета нощувка: За всеки Награден престой в стандартна стая с продължителност от пет или повече нощувки - всяка пета нощувка е безплатна. Членовете могат да се възползват от предимството на безплатната пета нощувка за неограничен брой престои в рамките на годината. Важи само при пет последователни нощувки в един и същ обект в рамките на един Награден престой с пълен брой Точки в стандартна стая, до 20 нощувки, след потвърждаване в момента на резервацията. В рамките на един престой не могат да бъдат присъждани повече от четири безплатни нощувки. При отказване от безплатната нощувка, анулиране на резервацията или напускане преди петата нощувка безплатната нощувка се отнема, като в замяна не се присъжда никаква парична, Точкова или Наградна стойност. След като се използва предимството за безплатна пета нощувка, на отговарящите на условията членове ще им бъдат приспаднати 0 точки за петата, десетата, петнадесетата и двадесетата нощувка от престоя, в зависимост от случая. Всички останали нощувки от престоя ще се таксуват според приложимата пълна цена за Награден престой в стандартна стая. Определението за стандартна стая се предоставя от всеки отделен хотел и зависи от заетостта на участващите в Програмата хотели от Портфолиото на Hilton Honors. Важи само за Награден престой в Стандартна стая, а не за платени престои или Награди с точки и пари (Points & Money Rewards™). Не важи, когато престоят е резервиран като част от предложение, пакет или промоция за Награден престой, предлагани от Hilton или някой от партньорите на компанията.
 • *Ползите „Бутилирана вода“ могат да са включени в курортната такса, когато е приложимо. Интернет достъпът може да не е безплатен в заседателните зали или в сградите с курортна такса.
Членско ниво „Златен елит“

През календарната година 2021 Елитното членство със „Златно“ ниво на Hilton Honors се присъжда на Членове с 10 престоя, 20 нощувки или 37500 базови точки, спечелени в рамките на всяка календарна година. След 2021, Елитно членство със „Златно“ ниво на Hilton Honors се присъжда на членове с 20 престоя, 40 нощувки или 75000 базови точки, спечелени в рамките на всяка календарна година. „Нощувката“ е всяка нощ, която съставлява част от даден „престой“ в съответствие с посоченото тук определение на този термин. Спечелените базови точки ще се отчитат при кандидатстването за членско ниво „Златен елит“. Бонус точките, спечелени въз основа на базови точки, не се броят към квалификацията за достигане на ниво „Елит“. Елитните нощувки за прехвърляне ще бъдат отчитани за спечелване и поддържане на елитен статус с цел постигане на „Златно“ ниво за елитни членове чрез нощувки.

Членовете с ниво „Златен елит“ ще получават следните предимства по време на престоите им като регистрирани Членове с ниво „Златен елит“:

 • Бонус от 80% върху базовите точки, спечелени за периода, в който са били Членове с ниво „Златен елит“. Бонусите ще бъдат прилагани към престоите в последователността на тяхното публикуване в акаунта на съответния Член.
 • Безплатен стандартен достъп до интернет в стаите и лобитата по време на престой в Waldorf Astoria™ Hotels и Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels и Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton®, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton™, Hilton Garden Inn® и Hilton Grand Vacations™.*
 • Две безплатни бутилки вода за всеки престой в обектите на Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites и Hilton Garden Inn.*
 • Безплатна пета нощувка: За всеки Награден престой в стандартна стая с продължителност от пет или повече нощувки - всяка пета нощувка е безплатна. Членовете могат да се възползват от предимството на безплатната пета нощувка за неограничен брой престои в рамките на годината. Важи само при пет последователни нощувки в един и същ обект в рамките на един Награден престой с пълен брой Точки в стандартна стая, до 20 нощувки, след потвърждаване в момента на резервацията. В рамките на един престой не могат да бъдат присъждани повече от четири безплатни нощувки. При отказване от безплатната нощувка, анулиране на резервацията или напускане преди петата нощувка безплатната нощувка се отнема, като в замяна не се присъжда никаква парична, Точкова или Наградна стойност. След като се използва предимството за безплатна пета нощувка, на отговарящите на условията членове ще им бъдат приспаднати 0 точки за петата, десетата, петнадесетата и двадесетата нощувка от престоя, в зависимост от случая. Всички останали нощувки от престоя ще се таксуват според приложимата пълна цена за Награден престой в стандартна стая. Определението за стандартна стая се предоставя от всеки отделен хотел и зависи от заетостта на участващите в Програмата хотели от Портфолиото на Hilton Honors. Важи само за Награден престой в Стандартна стая, а не за платени престои или Награди с точки и пари (Points & Money Rewards™). Не важи, когато престоят е резервиран като част от предложение, пакет или промоция за Награден престой, предлагани от Hilton или някой от партньорите на компанията.
 • Изберете предимство My Way в обекта. Кликнете върху връзка, за да видите възможностите за избор във всяка хотелска марка от Портфолиото на Hilton. В обекти на Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™ и DoubleTree by Hilton™ и Tapestry Collection by Hilton™ properties Членовете на Hilton Honors със „Златно“ ниво могат да бъдат настанявани в предпочитани стаи с повишена категория до видове стаи на ВИП етажа. Предпочитаните стаи могат да включват и стаи, които не са на ВИП етажа, но предоставят достъп до ВИП салон (с изключение на хотелите Sakura Club в Conrad Washington, DC и Club Signia в Signia by Hilton), следващия най-добър вид налични стаи, стаи с предпочитани гледки или удобства или други стаи, определяни като „предпочитани“ от хотела, и могат да се различават за всяка марка. Груповите резервации и определени тарифи не отговарят на условията за получаване на безплатно повишаване на категорията на стаите. Всяко повишаване на категорията на стаите се предоставя въз основа на заетостта по време на целия престой, като това се определя в момента на пристигането. Повишаването на категорията на стаите се предоставя само за една стая за всеки Член, независимо от броя допълнителни стаи, които Членът може да е заплатил по време и след момента на резервирането. Следните търговски марки не предлагат безплатни повишения на категорията на стаите: Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton®, Hilton Grand Vacations® и Motto by Hilton®.

 • Ползите „Достъп до интернет“ и „Бутилирана вода“ могат да са включени в курортната такса, когато е приложимо.

Членско ниво „Диамантен елит“

През календарната 2021 година Елитното членство с „Диамантено“ ниво на Hilton Honors се присъжда на Членове с 15 престоя, 30 нощувки или 60000 базови точки, спечелени(#accrual-of-points) в рамките на всяка календарна година. След 2021 Елитното членство с „Диамантено“ ниво на Hilton Honors се присъжда на Членове с 30 престоя, 60 нощувки или 120000 базови точки, спечелени в рамките на всяка календарна година. „Нощувката“ е всяка нощ, която съставлява част от даден „престой“ в съответствие с посоченото тук определение на този термин. Спечелените базови точки ще се броят към квалификацията за достигане на членско ниво „Диамантен елит“. Бонус точките, спечелени въз основа на базови точки, не се броят към квалификацията за достигане на ниво „Елит“. Елитните нощувки за прехвърляне ще бъдат отчитани за спечелване и поддържане на елитен статус с цел постигане на „Диамантено“ ниво за елитни членове чрез нощувки

Членовете с ниво „Диамантен елит“ ще могат да наддават за ексклузивни преживявания в аукциони на Hilton Honors, което ще бъде привилегия единствено на членове с това ниво. Тези специални преживявания ще бъдат достъпни само за членове с ниво „Диамантено“ и ще бъдат обозначени страница на аукциона. Допълнителните правила и условия на аукционната платформа се намират на тази страница.

Членовете с ниво „Диамантен елит“ ще получават следните облаги по време на престоите им като регистрирани Членове с ниво „Диамантен елит“:

 • Бонус от 100% върху базовите точки, спечелени за периода, в който са били Членове с ниво „Диамантен елит“.
 • Безплатен първокласен достъп до интернет в стаите и лобитата по време на престой в Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites Hotels™, Hilton Garden Inn®, Hampton Inn by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® и Home2 Suites by Hilton®.*
 • Две безплатни бутилки вода за всеки престой в Waldorf Astoria Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites и Hilton Garden Inn®.*
 • Безплатна пета нощувка: За всеки Награден престой в стандартна стая с продължителност от пет или повече нощувки - всяка пета нощувка е безплатна. Членовете могат да се възползват от предимството на безплатната пета нощувка за неограничен брой престои в рамките на годината. Важи само при пет последователни нощувки в един и същ обект в рамките на един Награден престой с пълен брой Точки в стандартна стая, до 20 нощувки, след потвърждаване в момента на резервацията. В рамките на един престой не могат да бъдат присъждани повече от четири безплатни нощувки. При отказване от безплатната нощувка, анулиране на резервацията или напускане преди петата нощувка безплатната нощувка се отнема, като в замяна не се присъжда никаква парична, Точкова или Наградна стойност. След като се използва предимството за безплатна пета нощувка, на отговарящите на условията членове ще им бъдат приспаднати 0 точки за петата, десетата, петнадесетата и двадесетата нощувка от престоя, в зависимост от случая. Всички останали нощувки от престоя ще се таксуват според приложимата пълна цена за Награден престой в стандартна стая. Определението за стандартна стая се предоставя от всеки отделен хотел и зависи от заетостта на участващите в Програмата хотели от Портфолиото на Hilton Honors. Важи само за Награден престой в Стандартна стая, а не за платени престои или Награди с точки и пари (Points & Money Rewards™). Не важи, когато престоят е резервиран като част от предложение, пакет или промоция за Награден престой, предлагани от Hilton или някой от партньорите на компанията.
 • Гарантирана възможност за резервация, в съответствие с посочените в настоящото ограничения, в хотели от Портфолиото на Hilton, когато платените резервации се правят преди полунощ местно време за хотела, два или повече дни (48 часа) преди плануваното пристигане. ОГРАНИЧЕНИЯ: Тази гаранция не важи за резервации, заплатени частично или изцяло с Hilton Honors точки, както и за сертификати за безплатни нощувки, издадени от Hilton. Тази гарантирана възможност не важи за хотели, чиято регистрирана заетост надвиши 10% или повече (което означава, че 110 % или повече от стаите са резервирани). За определени хотели от Портфолиото на Hilton тази гаранция не важи, когато регистрираната заетост в такъв хотел надвиши 2% или повече (което означава, че 102% или повече от стаите са резервирани). Консултирайте се със съответния хотел или преглед на хотелите с лимит от 2%, за да определите дали ограничението от 2% е валидно. Тази гарантирана възможност също така не важи за никой хотел по време на "Дати с изключителна заетост". Терминът „Дати с изключителна заетост“ касае дати, определени по усмотрение на съответния хотел и на Hilton Honors, които са популярни дати за резервиране от гостите, като например дните около Нова година. Тази гарантирана възможност е в сила само за една стая, резервирана с валидна кредитна карта и използвана от Член с ниво „Диамантен елит“. Моля, обърнете внимание, че тази гарантирана възможност не влияе върху цената, така че направените чрез тази възможност резервации ще бъдат таксувани според обичайната хотелска тарифа за заявените условия за настаняване. Ако даден Член не пристигне навреме и не се обади, за да анулира резервацията и да получи номер на анулиране, кредитната му карта ще бъде таксувана за една нощувка в самостоятелна стая и съответния данък. Гарантираната 48-часова възможност за резервиране важи за резервации, направени онлайн през уебсайт на хотел, чрез отдел на Резервационната система за обслужване на клиенти на Hilton, чрез Отдела за специално обслужване на „Диамантени“ членове или директно чрез съответния хотел. Промоционалните награди не са приложими за резервации, направени чрез гарантираната 48-часова възможност за резервиране. Възможно е гарантираната 48-часова възможност за резервиране периодично да бъде ограничавана в хотелите Homewood Suites by Hilton и Home2 Suites by Hilton поради продължителния характер на престоите на гостите в обектите с марката Homewood Suites by Hilton и Home2 Suites by Hilton. Гарантираната 48-часова възможност за резервиране не важи за Conrad Maldives Resort & Spa, Hilton Seychelles Northolme Resort and Spa, Ho'olei at Grand Wailea, Kingston Plantation Condos, Royale Palms, Conrad Koh Samui Resort & Spa, Hampton by Hilton™ хотели в Китай или Hilton Grand Vacation.
 • Изберете предимство My Way в обекта. Кликнете върху връзка, за да видите възможностите за избор във всяка хотелска марка от Портфолиото на Hilton.
 • Членовете с ниво „Диамантен елит“ ще получават следните облаги по време на престоите им като регистрирани Членове с ниво „Диамантен елит“: В обектите Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™ и Tapestry Collection by Hilton™ членовете с ниво „Диамантено“ на Hilton Honors могат да получат възможност за повишаване на категорията до предпочитан тип стаи в зависимост от заетостта към момента на регистриране. Повишаването на категорията за Членовете на Hilton Honors с ниво „Диамантен елит“ може да включва повишаване на категорията до апартаменти тип „Junior“, „стандартни“ или „с една спалня“. Повишаването на категорията на стаите изключва ВИП апартаменти, вили, специални обекти за настаняване (които могат да включват, но не само, обекти за настаняване тип „Виста“, „Вила“ или „Клуб“), и се извършва по усмотрение на хотела. Груповите резервации и определени тарифи не отговарят на условията за настаняване в апартамент или получаване на безплатно повишаване на категорията на стаите. Всяко повишаване на категорията на стаите се предоставя въз основа на заетостта по време на целия престой, като това се определя в момента на пристигането. Предпочитаните типове стаи се определят от всеки отделен обект и е възможно да се различават в рамките на всяка търговска марка. Повишаването на категорията на стаите се предоставя само за една стая за всеки Член, независимо от броя допълнителни стаи, които Членът може да е заплатил по време и след момента на резервирането. Следните търговски марки не предлагат безплатни повишения на категорията на стаите: Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton®, Hilton Grand Vacations® и Motto by Hilton®.

 • Ползите „Достъп до интернет“ и „Бутилирана вода“ могат да са включени в курортната такса, когато е приложимо.

Отговарящите на условията членове с ниво „Диамантен елит“ ще имат еднократна възможност да удължат своето ниво „Диамантен елит“, в случай че не успеят да го спечелят отново чрез престои/нощувки/Базови точки. Необходими условия по-долу:

 • Три пълни години с членско ниво „Диамантен елит“ (не е нужно годините да са последователни)
 • Най-малко 250 нощувки (платени или като награди) ИЛИ 500 000+ спечелени Базови точки след присъединяване към Hilton Honors.
 • Членовете могат да подадат заявката на https://www.hiltonhonors.com/en_US/diamond-status-extension-2020/landing/
Доживотен диамантен статут правила и условия

Статус „Диамантено безкрай“ се присъжда на избрани членове на Hilton Honors, които са получили „Диамантен“ статус за поне 10 години (непоследователни) и имат престой, който възлиза общо на поне 1 000 нощувки, платени и/или получени като награда, ИЛИ които са получили „Диамантен“ статус за поне 10 години (непоследователни) и са спечелили поне 2 милиона базови точки по време на членството, в съответствие със стандартните правила и условия на Hilton Honors. След като статусът бъде спечелен, се прилагат стандартните правила и условия на Hilton Honors. Статус „Диамантено безкрай“ се дава по усмотрение на Hilton Honors Worldwide, LLC и може да бъде прекратен или изменен, със или без уведомление или компенсация, единствено по усмотрение на Hilton Honors.

Членът трябва да има 365 дни с „Диамантен“ статус, за да може годината да се зачете като напълно завършена. Например, ако даден член постигне диамантен статус на 1 ноември 2020 г. (за текущата година или за поддържане на статус за следващата година), завършена година с диамантен статус няма да настъпи до 1 ноември 2021 г. Ако даден член е спечелил „Диамантен“ статус чрез бъдеща дата на изтичане (напр. „Диамантеният“ статус изтича на 31 март 2020 г.), бъдещият статус ще се зачита само за статус „Диамантено безкрай“, след като бъде завършен.

Елитни нощувки с прехвърляне на точки

Членовете с елитно членско ниво („Сребърни“, „Златни“ и „Диамантени“ членове) имат право да прехвърлят всички отговарящи на условията нощувки над необходимия им брой за постигане на елитен статус в края на календарната година (31 декември).

Членовете с елитно членско ниво имат право да прехвърлят всички отговарящи на условията нощувки над необходимия им брой за постигане на елитен статус в края на календарната година.

Елитните нощувки за прехвърляне ще се отчитат за получаване на елитен статус за следващата календарна година (1 януари до 31 декември). Членовете с базово членство няма да имат право да прехвърлят отговарящи на условията елитни нощувки. Изискванията за нива на членство могат да бъдат разгледани в раздел Hilton Honors нива на членство.

Елитните нощувки за прехвърляне се добавят към квалификацията за ниво за следващата година чрез следното изчисление: Общ брой на отговарящите на условията нощувки в края на годината (включително прехвърлените нощувки от предходната година) – елитните нощувки, прехвърлени от предходната година (вече с изтекла валидност) – отговарящите на условията нощувки, необходими за подновяване на Вашия настоящ елитен статус = елитните нощувки за прехвърляне за следващата година

Нощувките за прехвърляне са валидни само за следващата календарна година, до 31 декември, след което валидността им изтича. Нощувки за прехвърляне не могат да бъдат запазвани и използвани за втора или трета година.

Елитните членове могат да прехвърлят само нощувки. Престои или Базови точки не могат да бъдат прехвърляни за следваща календарна година.

Елитните членове ще могат да прехвърлят свои отговарящи на условията нощувки за елитен статус, дори ако са понижили своето ниво през годината. Преди да бъдат начислени, броят на елитните нощувки за прехвърляне ще се изчислява над необходимия за елитен статус брой към 31 декември. Отговарящите на условията нощувки от платени и [наградни престои] (https://www.hilton.com/en/hilton-honors/terms/#reward-redemption) (включително престои с Points & Money Rewards™(награди с точки и пари)) се считат за отговарящи на условията за получаване на статус и могат да бъдат прехвърляни в следващата календарна година. Всички нощувки, подходящи за получаване на елитен статус, спечелени чрез промоционални предложения (т.е. двоен кредит за нощувки), също отговарят на условията и ще бъдат добавени към общия брой прехвърлени нощувки над необходимия за получаване на елитен статус.

Елитните нощувки за прехвърляне няма да се броят във връзка с Бонусите за важни събития и ще се зачитат само за спечелване на следващо ниво на членство от членовете. Изискванията за получаване на Бонуси за важни събития могат да бъдат разгледани в раздел „Бонуси за важни събития“.

Елитните нощувки за прехвърляне няма да се броят във връзка с Подаряване на елитно ниво и ще се зачитат само за спечелване на следващо ниво на членство от членовете. Изискванията за подаряване на елитно ниво могат да бъдат разгледани в раздел „Подаряване на елитно ниво“.

Подаряване на елитен статус

Членовете, които постигнат 30 отговарящи на условията нощувки в рамките на 2021 г. или 60 отговарящи на условията нощувки в рамките на една календарна година след 2021 г., ще могат да подарят „Златно“ ниво на друг, избран от тях член. Ако даден член достигне 60 отговарящи на условията нощувки в рамките на 2021 г. или 100 отговарящи на условията нощувки в рамките на една календарна година след 2021 г., той ще може да подари „Диамантено“ ниво на друг, избран от него член. След като членовете достигнат прага от 60 отговарящи на условията нощувки през 2021 г. или прага от 100 отговарящи на условията нощувки в рамките на която и да е година след 2021 г., опцията за подаряване на „Златно“ ниво ще престане да бъде валидна и ще се превърне в опция за подаряване на „Диамантено“ ниво. Член, който достигне някое от тези количества нощувки, ще може да подари ниво на само един член за календарната година. След като даден член подари „Златно“ или „Диамантено“ ниво, той няма да може да подарява отново през същата календарна година.

Членовете, които постигнат 60 отговарящи на условията нощувки в рамките на една календарна година, ще могат да подарят „Златно“ ниво на друг, избран от тях член. Ако даден член достигне 100 отговарящи на условията нощувки в рамките на една календарна година, той ще може да подари „Диамантено“ ниво на друг, избран от него член. След като членовете достигнат 100 отговарящи на условията нощувки, опцията за подаряване на „Златно“ ниво ще престане да бъде валидна и ще се превърне в опция за подаряване на „Диамантено“ ниво. Член, който достигне някое от тези количества нощувки, ще може да подари ниво на само един член за календарната година. След като даден член подари „Златно“ или „Диамантено“ ниво, той няма да може да подарява отново през същата календарна година.

Подареното ниво ще бъде валидно веднага след подаряването му и ще има валидност 365 дни от датата на подаряване. След 365 дни нивото на членовете, получили подаръка, ще се промени до нивото, което те биха спечелили без подареното през предходната календарна година ниво. Когато даден член, подарил „Златно“ ниво, впоследствие достигне прага от 60 нощувки през 2021 г. или прага от 100 отговарящи на условията нощувки след 2021 г., категорията на подареното ниво автоматично ще се повиши до „Диамантено“ и то ще бъде валидно 365 дни от датата на повишаване на категорията. Изискванията за нива на членство могат да бъдат разгледани в раздел „Нива на членство в Hilton Honors“.

Членовете, които спечелят правото да подарят ниво през следващата година, могат да го подарят на същия член. Членовете трябва да избират всяка година конкретния член, на когото подаряват ниво, тъй като подаръкът няма да бъде повторен автоматично.

След като статус е бил подарен на друг член, не може да се прави отмяна или промяна във връзка с него през същата година.

Получаващият ниво член трябва да бъде регистриран Член на Hilton Honors, като подаръкът не може да бъде предоставен на някой, който не е Клиент по програма Hilton Honors.

Отговарящите на условията нощувки от платени и наградни престои (включително престои с Points & Money Rewards™(награди с точки и пари) се считат за напълно валидни за целта и ще се зачитат за спечелване на право за подаряване на ниво. Всички нощувки, подходящи за получаване на елитен статус, спечелени чрез промоционални предложения (т.е. двоен кредит за нощувки), също отговарят на условията и ще бъдат добавени към общия брой нощувки за подаряване на елитно ниво. Елитните нощувки за прехвърляне не се зачитат за получаване на право за подаряване на ниво.

Осребряване на награди

За да отговаря на условията за Награда („Награда“), Членът трябва да разполага с достатъчно Точки в своя акаунт, за да осребри Наградата, със следното изключение: към момента на осребряване съответният Член може да закупи Hilton Honors бонус точки, за да достигне необходимото ниво за осребряване (до 80 000 на календарна година). Вижте раздел „Point Purchase" за пълните Правила и условия за закупуване на точки.

Цената на наградните нощувки се влияе от фактори, като хотела, нивото на дневното търсене и цената на стаята. Цените се актуализират постоянно и могат да се променят в реално време.

Отговорност единствено на Члена е да бъде информиран относно Програмата и да прави заявки за конкретни Награди онлайн, чрез Резервационната система за обслужване на клиенти на Hilton, по телефон или чрез мобилното приложение. При заявяване на Награди по телефона се изисква Членът да потвърди акаунта си. Възможно е някои Награди да са налични за отпечатване при осребряването им онлайн.

Когато бъде направена заявка за Награда, съответният брой Точки ще бъде удържан от акаунта на Члена. Когато Точките за Наградни хотелски престои се осребряват онлайн, по телефона или чрез мобилното приложение или се разменят за Точки Hilton Honors за въздушни мили чрез „Замяна на награди“, Точките ще бъдат удържани автоматично от акаунта на Члена, след като той завърши транзакцията по осребряването.

Наградата може да бъде издадена на името на съответния Член на Hilton Honors или на всяко друго лице, посочено от Члена. След като бъде издадена, Наградата не може да бъде прехвърляна и може да бъде използвана само от лицето, упоменато в самата Награда. Ако лице, различно от упоменатото в документацията на Наградата, се опита да осребри Наградата, тя ще бъде обявена за невалидна и всички свързани с нея настанявания и/или превози ще бъдат отказани.

Членовете могат да направят заявка за Потвърждение за награда, чрез което тя може да бъде осребрена, като то ще бъде издадено чрез съответния уебсайт при онлайн осребряване, в мобилното приложение или чрез Резервационната система за обслужване на клиенти на Hilton.

Наградите не могат да бъдат продавани, пускани на търг, разменяни, продавани чрез брокер, купувани или предавани по друг начин освен чрез изричното писмено съгласие на Hilton Honors. Всяка награда, получена по такъв начин, без необходимото съгласие, ще бъде считана за измамно получена и ще се счита за невалидна. Променените награди са невалидни. Невалидните награди няма да бъдат зачитани.

За всички Награди са в сила определени ограничения. Вижте Правилата и условията по-долу или онлайн на Награди, които се прилагат за всяка конкретна Награда.

Използването на Награди от Маркетингови партньори зависи от методите за контролиране на капацитета, които ограничават наличностите от автомобили за наемане, круизни пътувания и продукти, предлагани от някои компании за наемане на автомобили или други Маркетингови партньори на Hilton Honors.

Наградите с пътуване обикновено са валидни в рамките на една година от датата на издаването им, въпреки че Hilton Honors може понякога да предлага Награди с по-кратки срокове на валидност. Сроковете на валидност за Наградите с пътуване са посочени на лицевата страна на съответната награда.

Наградите не могат да бъдат комбинирани с други сертификати, отстъпки, пакети или промоционални предложения, освен ако не е посочено друго в писмен вид от Hilton Honors.

Наградите не могат да бъдат осребрявани срещу пари в брой, парични премии или кредит.

Точките за Награда, които са удържани от акаунта на съответния Член, могат да бъдат възстановени по акаунта по усмотрение на Hilton Honors, само ако ЦЯЛАТА документация във връзка с Наградата (включително Сертификатите за хотели, автомобили и круизни пътувания) бъде върната неизползвана, преди да изтече датата на валидност на документацията. Точките ще бъдат възстановени само по акаунта, от който първоначално са били удържани.

Промоционалните Награди, които не включват удържане на Точки, няма да бъдат продължавани след датата на валидност, заменяни или възстановявани в акаунта на Члена в замяна на Точки или за бъдещо използване.

Наградите са невалидни, когато са копирани, забранени или ограничени от закона.

Всички награди трябва да бъдат осребрявани при стриктно спазване на процедурите, указани на Потвърждението за награда.

Наградите от Маркетингови партньори на Hilton Honors могат да бъдат замествани с еквивалентна Награда от Hilton Honors по всяко време без предизвестие. Определянето на еквивалентна Награда се извършва по усмотрение на Hilton Honors.

Наградните хотелски престои се прилагат към пълното осребряване на Точки или осребряването на Точки, съчетано с пари. Осребряваните престои могат да бъдат използвани за Стандартни стаи или Първокласни стаи, двата типа Награди са за цени с двойна заетост. Другите гости, настанени в стаята, на възраст 19 и повече години ще бъдат таксувани по стандартните цени за допълнителни гости. Всички данъчни задължения (ако има такива), възникнали във връзка с получаването и/или използването на Награди на Hilton Honors, включително, но не само, данъци за местно или градско жителство, данъци за пътуване в чужбина, митнически такси, допълнителни летищни такси, такси за туристи чужденци или данък общ доход, са отговорност единствено и само на потребителя. Непредвидените разходи са отговорност единствено на потребителя. В хотели с курортни такси членовете с награди отсядат, като резервират, използвайки всички точки или използвайки промоционална награда безплатна нощувка (напр. издадени от партньори на кредитни карти и т.н.), без да плащат курортни такси.

Hilton Honors не носи и не поема никаква отговорност за превозните или други услуги, които Маркетинговите партньори предоставят или не съумеят да предоставят.

Членовете с адрес по местоживеене в държави, в които осребряването на Точки за Награда на Hilton Honors, Награда за партньори или Замяната на награди е забранено, не отговарят на условията за получаване на такива Награди.

[(#reward-exchange)]Hilton Honors обмяна на Награди

Обменът може да се извършва само в специфични натрупвания, предоставени чрез тази хипервръзка. Акаунтът по програмата на Маркетинговия партньор и Hilton Honors акаунтът трябва да са на едно и също име. След като Замяната бъде извършена, тя не може да бъде променяна или отменяна, а таксите за ускорено изпращане не могат да бъдат възстановявани. Замяната на Награда от Hilton Honors е предимство на Програмата Hilton Honors, за което са в сила Правилата и условията на Програмата Hilton Honors. Моля, изчакайте 60 дни, докато Замяната бъде публикувана.

Наградни престои в хотел

Наградните хотелски престои („Наградни престои“) са престои в хотел от Портфолиото на Hilton с използването на пълния брой Точки или Точки, комбинирани с пари, където e допустимо, или на Сертификат за награда. Ако част от Точките се използва за престоя на Члена, целият престой се счита като Награден престой.

Членовете могат да резервират Награден престой за стандартни или първокласни видове стаи, като използват почти всякаква комбинация от Точки и пари, със стъпка от 1000 Точки и започвайки от 5000 Точки. Наградите с точки и пари са налични във всеки хотел от Портфолиото на Hilton, който участва в Програмата на Hilton Honors без дати, за които офертата не важи.

Членовете могат да използват всичките Hilton Honors точки, за да резервират безплатна стандартна или първокласна стая. Наградите „Стандартна стая“ и „Първокласна стая“ са налични във всеки хотел от Портфолиото на Hilton, който участва в Програмата на Hilton Honors без дати, за които офертата не важи.

Можете да прегледате наличните типове Наградни престои, предлагани във всеки от участващите хотели, като посетите уебсайта на хотела, обадите се на тел. 1-800-4HONORS (1-800-446-6677) от САЩ или Канада или посетите https://www.hilton.com/en/hilton-honors/. Членовете, пребиваващи извън САЩ и Канада, трябва да се обадят в най-близкия офис на Резервационната система за обслужване на клиенти на Hilton.

Участващите хотели от Портфолиото на Hilton, както и видовете Награди могат да бъдат променяни по всяко време без предизвестие единствено по усмотрение на Hilton Honors.

Наградните престои не подлежат на дати, за които офертата не важи, или на контролиране на капацитета. Всички награди зависят от заетостта, a някои Наградни престои могат да не са възможни на датата, поискана от съответния Член.

При осребряване на Hilton Honors точки за Награден престой Членовете трябва да резервират Награден престой онлайн или да се обадят на 1-800-4HONORS (1-800-446-6677) от САЩ или Канада за резервации и да съобщят на отговорника за резервацията, че ще използват Точки Hilton Honors. Членовете извън САЩ и Канада трябва да се обадят в най-близкия офис на Резервационната система за обслужване на клиенти на Hilton. Ако резервират Награден престой онлайн, Членовете ще получат страница за потвърждение заедно с резервацията си за Награден престой в хотел и Потвърждение за награда в една онлайн транзакция. Ако резервирате Награден престой по телефона, ще получите Потвърждение за награда по имейл.

Неспазването на тази процедура може да доведе до анулиране на резервациите, отказ за настаняване или плащане на публикуваната стандартна цена. Настаняването трябва да е резервирано преди използването на Наградния престой в хотела.

Всички резервации за Наградни престои трябва да са гарантирани с кредитна карта. Неявяване или анулиране на резервации за Награден престой извън определения период от време съгласно правилата за анулиране на хотела се таксува като една нощувка на най-добрата цена за хотела за съответната дата. Общи правила за анулиране: анулирайте 48 часа преди пристигането, за да избегнете такси за анулиране. Установени са допълнителни правила за анулиране от всеки отделен хотел и те може да се различават от общите правила за анулиране. В такъв случай се прилагат правилата за анулиране на съответния хотел.

Резервацията за Награден престой е валидна за настаняванията в стаи, които се определят като една стая в един хотел за един престой (както е определен този термин в настоящия документ) и както е посочено на Потвърждението за наградата. За да промени местоположението на резервация за Награден престой, Членът трябва първо да анулира съществуващата резервация за Награден престой и след това да направи нова резервация в желания обект. За да промени датите за резервацията на Награден престой, Членът трябва да се свърже с Резервационната система за обслужване на клиенти на Hilton, преди да пристигне в хотела за Наградния престой. Агентите на хотела не могат да променят датите на каквито и да е наградни престои вместо Членовете, а Членът би могъл да подлежи на отнемане на точки.

Няма курортни такси за наградни престои, резервирани чрез използване на всички точки или за промоционални безплатни нощувки (напр. издадени от партньори на кредитни карти и т.н.).

Промоционалните награди важат само за стандартни стаи.

За наградните престои не се дават комисионни на туристическите агенти.

Броят на Наградните престои и на нощувките по време на даден Награден престой ще се отчита спрямо броя на престоите и/или нощувките, необходими за получаване на ниво „Елит“.

Членовете ще спечелят точки за наградни престои с комбинирани точки и пари за всяка сума, изхарчена за отговарящи на условията такси за обслужване в портфолиото на Hilton. Членовете ще печелят точки за възникналите разходи по време на награден престой с пълен брой точки.

От получателите на Награди може да се изисква да подпишат освобождаване от отговорност и декларация, разрешаваща използването на името и/или снимката им с промоционални цели без допълнително възнаграждение.

Имайте предвид, че Бюрото за награди в Резервационната система за обслужване на клиенти на Hilton е отворено от 5:00 до 1:30 CT, 7 дни седмично.

Програма за планиране на събития - Глобална

Само предвиденото в договора лице отговаря на условията за получаване на бонус точки за планиране на събития за отговарящи на условията такси, свързани със събитието. Индивидът, който подписва договора, няма нужда да бъде същия човек, който получава Бонус точките за планиране на събитие. Бонус точките от планиране на събития трябва да се включат в договора за събитието.

Получателят на бонус точка за планиране на събития не трябва да е регистриран гост или да присъства на срещата. Получателят на Бонус точка за планиране на събития трябва да е Член на Hilton Honors, за да получи бонус точки във връзка със събитието.

Програмата за планиране на събития на Hilton Honors е достъпна за всеки член на Hilton Honors, включително, но не само, отделни индивиди, организатори на професионални срещи и събития, лица, които правят индивидуални резервации за събития от името на работодател (включително B2B общи профили), тур оператори и туристически агенти/продавачи на пътувания/организатори на конференции, които резервират събитие, отговарящо на условията. Служители на Hilton и/или членове на екипа на хотел не отговарят на условията за начисляване на точки, когато договарят бизнес от името на Hilton на което и да е място от портфолиото на Hilton.

Членовете ще спечелят 1 Бонус точка Hilton Honors за всеки 1 щатски долар, похарчен във връзка с квалифициращи събития. Точките ще се изчисляват в местна валута, преобразувана в щатски долари. Местната валута ще се преобразува в щатски долари в деня, в който бъде получена последната вноска за събитието, като се използва текущия по време на преобразуването обменен курс. Този курс ще се определи единствено от преценката на Hilton Honors въз основа на стандартните методи за преобразуване на валута.

Събитие, което отговаря на условията, може да бъде, но не само, всяка групова или делова среща, събития като конференции, групово резервиране на стаи, сватбени приеми или семейни сбирки, договорени чрез отдела за продажби или кетъринг и продадени на публикуваните цени.

Предложението е валидно за резервации на нови събития.

Отговарящите на условията такси включват всички свързани със събитието разходи, изброени в договора, платени от индивида, който е упоменат в споразумението (като например наем на заседателна зала, стаи за гости, кетъринг, аудио и визуална техника и др.) без да се включват данъци, такси за обслужване, отстъпки и комисиони. Бонус точките за планиране на събития трябва да се присъждат за такси, свързани с такси за наемане на заседателни зали и стаи за гости, квалификацията за всякакви други събития е по усмотрение на хотела. В случай че наемането на стая е включено като част от пакет срещи, разпределено като разход на човек, присъждането на точки на част от пакета е по усмотрение на хотела.

Ако стаите за гости не са включени в договора, Членовете, които са резервирали стаи на свое име, отговарят на условията за получаване на Точки за престой съгласно Правилата и условията на Hilton Honors. Ако стаите за гости са включени в договора и е изготвена обща групова сметка (когато таксите за няколко стаи се начисляват на една хотелска сметка и се фактурират към компания или общ адрес, или когато при напускане сметката се урежда от едно лице), Членовете не отговарят на условията за печелене на Точки. Непредвидените такси (начислени към стаята на Члена), заплатени директно от Члена при напускането му, отговарят на условията за печелене на Точков кредит. Непредвидени такси, фактурирани към обща сметка, не отговарят на условията за печелене на Точков кредит.

Бонус точки за планиране на събития може да се присъждат за разходи до 100 000 щатски долара. Няма максимална граница за броят точки, които могат да се присъдят за едно събитие.

Моля, изчакайте 6-8 седмици след пълното заплащане на събитието за публикуване на Точките в профила на Члена.

Програмата за планиране на събития на Hilton Honors е налична по цял свят във всички хотели, които участват в нея в портфолиото на Hilton. Участващите хотели са изброени на https://www.hilton.com/en/hilton-honors.com/events-planner/. Ако Член поиска точки по програмата за планиране на събития на Hilton Honors в един от тези хотели за събитие, което отговаря на условията, хотелът трябва да ги присъди.

Няма да се присъждат Hilton Honors точки за неявяване или отменени събития, когато Член е резервирал събитие, гарантирано с кредитна карта, но след това не е провел събитието – без значение дали е имало плащане от кредитната карта на Члена за каквато и да е част от събитието, в зависимост политиката на хотела за неявяване или отказ.

Членството в Hilton Honors, печеленето на Точки и използването на Точки се извършват в съответствие с Правилата и условията на Hilton Honors. Приходите на организатора на събитието се считат за невалидни, когато са забранени или ограничени от местен закон.

Кредитите за събития на Hilton Honors представляват ваучери, които могат да се получат с използване на Hilton Honors точки, които могат да се изплатят и може да се използват като кредит за бъдещи резервации. Ваучери за кредити за събития могат да се използват във всеки хотел от портфолиото на Hilton, дори и хотелът да не участва в програмата за планиране на събития. Ваучерите за кредити за събития са налични в следните натрупвания:

25 000 точки = 50 щ.д.

50 000 точки = 100 щ.д.

75 000 точки = 150 щ.д.

125 000 точки = 250 щ.д.

250 000 точки = 500 щ.д.

Членовете могат да използват точки за кредити за събития като се обадят на най-близкия отдел на Резервационната система за обслужване на клиенти на Hilton. Ваучер за събитие за съответната сума ще бъде изпратен на Члена по имейл. След това Членът ще представи ваучера в хотела по време на плащането, за да получи съответното намаление (50 щ.д., 100 щ.д., 150 щ.д., 250 щ.д. или 500 щ.д.).

За валути, различни от щатски долари, преобразуването ще бъде основано на преобладаващия курс на обмяна в края на месеца за деня, в който е изготвена окончателната сметка за събитието. Курсът на обмяна може да се получи от финансовия отдел на хотела.

Много на брой ваучери могат да се използват едновременно.

Тези ваучери ще изтекат една година след датата на издаване.

Ако цялата сума е по-малка от стойността на кредитите за събитие, Членът ще трябва да се откаже от остатъчната стойност.

Програма за закупуване на точки

Закупуване на точки без резервация: Точките могат да бъдат закупени онлайн. Членовете могат да купят до 80 000 Hilton Honors бонус точки на календарна година. Възможно е да се прилагат минимални прагове за покупка на Точки, при покупка на Точки. Цената, ограничението в броя на Точките, които можете да закупите, и изискванията за минимален праг за покупка на Точки могат да бъдат променяни по всяко време без предизвестие. Общата цена на Точките ще бъде показана на съответния Член в процеса на закупуване, преди покупката да бъде завършена. Всички покупки трябва да се извършват само в щатски долари. Закупените по този начин точки ще бъдат обработени от Points.com, като за покупката ще бъдат в сила Правилата и условията за закупуване на точки на Points.com.

За точките, закупени в рамките на Програмата за закупуване на точки, са в сила Правилата и условията на програмата Hilton Honors.

Нов Член на Hilton Honors може да закупи точки 30 дни след записването си, ако неговият акаунт покаже активност, включително престой (както е определено тук) или спечелване на Hilton Honors точки чрез Маркетингов партньор на Hilton Honors. След 90 дни от записването новият Член има право да закупи Точки независимо от активността на своя акаунт.

Продажбата, замяната, подаряването или даването на Точки Hilton Honors, Точкови награди или други ползи, освен от Hilton Honors, е строго забранено. Hilton Honors точки, включително такива Точки, закупени с програмата за Закупуване на Точки, могат да се прехвърлят на други членове на Hilton Honors. Закупените Точки според Програмата за закупуване на точки не могат да се връщат срещу възстановяване на тяхната стойност.

Закупените Точки според Програмата за закупуване на точки ще се публикуват в акаунта на Члена клиент по програма Hilton Honors незабавно (при положение че няма технически неизправности, които предотвратяват незабавното публикуване).

Всеки Член на Hilton Honors или два (2) Члена с един профил във Взаимния фонд са ограничени до закупуване на не повече от осемдесет хиляди (80 000) точки без резервация във всяка календарна година. Всички Точки над тези ограничения няма да се публикуват в акаунта на нито един Член, независимо дали подобен Член е отказал плащането за такива Точки.

В случай на несъответствие в Точките или паричните суми, тяхното пресмятане според настоящите Правила и условия трябва да се извърши въз основа на данните, съдържащи се в записите на Hilton Honors, като данните в записите на Hilton Honors трябва да се използват с предимство пред тези от други записи. Всяка неправилна употреба на Hilton Honors Точки ще бъде основание за незабавно отнемане и лишаване от тези Точки, а също така може да бъде основание за отнемането на всички Точки от акаунта на Члена и/или изключването му от Програмата Hilton Honors, като това следва да бъде определено по усмотрение на Hilton Honors.

Всички закупени Точки ще бъдат първите по ред Точки, които ще бъдат осребрени, когато закупуващият Член реши да осребри своите Точки срещу Награда.

Чрез използването на Програмата за закупуване на точки съответният Член декларира и показва съгласието си с настоящите Правила и условия.

Членството в Hilton Honors, печеленето на Точки и използването на Точки се извършват в съответствие с Правилата и условията на Hilton Honors. Hilton Honors си запазва правото за промени в правилата, разпоредбите, условията, туристическите награди и прагове и специалните предложения на Програмата на Hilton Honors по всяко време без предизвестие. Hilton Honors също си запазва правото да прекрати Програмата за закупуване на точки с предизвестие от шест (6) месеца по-рано.

Събиране на Hilton Honors точки и прехвърляне на точки

Членове на Hilton Honors могат да прехвърлят Hilton Honors Точки към друг Член на Hilton Honors чрез Събиране на Точки или части от 1-към-1 прехвърляне на 1000 Точки и до 500 000 Точки. Всеки член на Hilton Honors има ограничението да не изпраща повече от петстотин хиляди (500 000) Точки и получаването на два милиона (2 000 000) Точки чрез комбинация от събирането на Точки или Прехвърляне в рамките на една календарна година. Всеки член на Hilton Honors има право да направи до шест (6) прехвърляния към профилите на други членове и шест (6) прехвърляния на Hilton Точки в рамките на една календарна година. Покани за присъединяване за събиране на точки не се считат за прехвърляне. Прехвърлянията се отнасят за прехвърляне на Точки към профила на друг член или прехвърляния от типа 1-към-1, или чрез Събиране на Точки.

Всякакви точки над тези ограничения няма да бъдат публикувани в профила на който и да е член. Ограниченията са единствено по усмотрение на Hilton Honors Worldwide L.L.C. и подлежат на промяна.

Нов Hilton Honors член може да събира, прехвърля или получава Точки 30 дни след записване, стига да има активност по техния профил. След 90 дни от записването новият Член има право да събира, прехвърля или получава Точки независимо от активността на своя акаунт.

Освен ако не се извършва от страна на Hilton Honors, продажбата на Hilton Honors точки, Награди или други предимства е строго забранена. Всяка неправилна употреба на Hilton Honors точки ще бъде основание за незабавно отнемане и лишаване от тези Точки, а също така може да бъде основание за отнемането на всички Точки от акаунта на Члена и изключването му от Програмата Hilton Honors, като това следва да бъде определено по усмотрение на Hilton Honors.

Изисква се имейл адрес и ще се използва само за прехвърляне и маркетингови комуникации, свързани с това прехвърляне. Прилагат се всички Правила и условия на Hilton Honors.

Взаимен фонд на Hilton Honors

Новите акаунти във Взаимния фонд на Hilton Honors няма да са достъпни от 1 април 2004 г. Членовете, които имат Взаимен фонд от 31 март 2004 г., ще продължат да получават облагите от Взаимния фонд.

Ползите от Взаимния фонд на Hilton Honors са създадени, за да позволят на законните семейни двойки да обединят своите точкови постъпления за Награди и/или да обединят своите постъпления от престои/Точки, за да получат специални промоции или да достигнат до ниво Елит. Взаимният фонд на Hilton Honors не е предназначен за предоставяне на дублиращи се бонуси и/или Награди.

Ползите за член на Hilton Honors за акаунт с Взаимен фонд могат да се увеличават за до две стаи, при условие че и двамата членове присъстват и имат стая, регистрирана на името на всеки член.

Акаунтите с Взаимен фонд на Hilton Honors са достъпни само за законните семейни двойки според законите на щата или провинцията или държавата, в която живеят.

За всички акаунти с Взаимен фонд на Hilton Honors, обединени между 1 януари 1990 г. и 31 март 2004 г., ще бъде разрешено само едно записване за Hilton Honors или бонус за активиране в обединения акаунт.

Всеки от съпрузите, участващ във Взаимен фонд на Hilton Honors, ще получи същия номер на Клиент по програма Hilton Honors. По времето на установяването на Взаимен фонд на Hilton Honors името и адреса на един от съпрузите ще бъдат посочени в адреса за получаване на всички писма от Hilton Honors.

Само по едно извлечение ще бъде издавано на акаунт с Взаимен фонд на Hilton Honors. Индивидуалното пътуване, натрупано от единия от съпрузите ще се покаже като комбинирано извлечение на Взаимен фонд на Hilton Honors. Когато бъде заявена Награда, Точките ще бъдат удържани от комбинираната сметка. Индивидуалните сметки няма да бъдат запазени или достъпни за участници във Взаимен фонд на Hilton Honors.

Всеки от съпрузите може самостоятелно да използва някои или всички натрупани Точки за заявяване на Награда(и), за която(които) Взаимният фонд на Hilton Honors има достатъчно Точки. Hilton Honors не носи отговорност за несъгласия или спорове между Членове, касаещи употребата на Точки, натрупани в акаунта с Взаимен фонд на Hilton Honors.

В случай на смърт на Член Точките във Взаимния фонд на Hilton Honors ще бъдат наследени от живия Член на съпружеската двойка. В случай на прекратяване на брака 50% от Точките във Взаимния фонд на Hilton Honors ще отиде за всеки Член. И двамата съпрузи трябва да подпишат заявката за закриване на акаунта. Hilton Honors може да изисква официални документи, доказващи смърт или разтрогване на брак. Hilton Honors не носи отговорност за несъгласия или спорове между Членове, касаещи закриването на акаунти с Взаимен фонд на Hilton Honors. Освен ако изрично не е предвидено в настоящия текст, натрупаните Точки и Сертификати не могат да бъдат прехвърляни в случай на смърт, като част от разрешаване на семейни спорове или по други начини по силата на закона.

Всички Правила и условия на Програмата Hilton Honors важат за акаунтите с Взаимен фонд на Hilton Honors и техните собственици. Всички интерпретации на Правилата и условията на Програмата ще бъдат разглеждани по усмотрение на Hilton Honors.

Вашето съгласие за използване на информация за Вас от наша страна

Ние обработваме Вашата лична информация в съответствие с Глобалната политика за поверителност на Hilton („Политика за поверителност“).

Освен това чрез Вашето участие в Програмата Hilton Honors ние може да събираме допълнителна лична информация от Вас. Можем също да използваме и споделяме Вашата лична информация по начините, описани по-долу, в допълнение към описаните в Политика за поверителност. Настоящите Правила и условия допълват Правилата за поверителност по отношение на обработването от наша страна на личните данни на членовете на Програмата Hilton Honors. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ, трябва да изберете да НЕ се присъединявате към Програмата Hilton Honors.

Допълнителните лични данни, които събираме, включват предоставената от Вас информация, когато се записвате в Програмата Hilton Honors или управлявате своя профил онлайн. По време на записването изискваме от Вас да предоставите своето име, физически адрес и имейл адрес. Когато управлявате профила си онлайн, имате възможност да предоставите допълнителна информация относно предпочитаните от Вас партньорски авиокомпании и Вашите номера на акаунти в техните програми за лоялни клиенти, предпочитанията Ви за вид стая, езиковите Ви предпочитания, Вашата(ите) сметка(и) на кредитна(и) карта(и), предпочитанията Ви за получаване на новини, предложения и информация от компании, които са част от Портфолиото на Hilton, както и да създадете потребителско име и парола.

В допълнение към правилата за използване и споделяне на лични данни, описани в Политиката за поверителност, можем да използваме и споделяме съответни части от Вашата лична информация за администрирането на Програмата Hilton Honors. Това може да включва споделяне на Вашите лични данни с наши търговски партньори с цел да Ви бъдат начислени пропътуваните мили или други облаги, спечелени чрез участието Ви в Програмата Hilton Honors.

Чрез записването си също така се съгласявате Вашите лични данни да бъдат прехвърляни до държавите, в които се намират нашите съоръжения за обработка на информация, бизнес отдели и хотели, включително САЩ и други държави, където законите за защита на данните могат да се различават от тези във Вашата държава.

За да се гарантира точността и актуалността на Вашата лична информация, можем да споделяме данните Ви с трета страна с цел актуализиране и подобряване на качеството и съдържанието на информацията за Вас, която съхраняваме.

Като Член на Hilton Honors е възможно да получавате допълнителни съобщения от нас, включващи извлечения за Вашия Hilton Honors акаунт, специално предназначени за Членове новини и предложения от трети страни, както и съобщения със съвместни на Hilton марки от нашите търговски партньори. Възможно е също Членове с определени членски нива в определени щати да получат имейли от нас след края на техен престой в наш обект. Можете да промените съобщенията, които получавате от нас, като влезете в акаунта си онлайн и настроите своите абонаменти, а също и като се свържете с нас по начина, описан в Политиката за поверителност.

Условия за участие

Възможно е периодично да променяме настоящите Правила и условия, като публикуваме ревизираните Правила и условия на нашия уебсайт. Можем също така периодично да променяме Политиката за поверителност, както е описано в Политика за поверителност. Продължаването на участието Ви в Програмата Hilton Honors след публикуването на промени към настоящите Правила и условия или към Правилата за поверителност ще бъде потвърждение за Вашето съгласие с промените.

HILTON HONORS ПРЕДОСТАВЯ ПРОГРАМАТА HILTON HONORS, НАСТОЯЩИТЕ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ, КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ПРОДУКТИ „КАКТО СА“ И, ДОКОЛКОТО Е ДОПУСТИМО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО ДО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ДИЗАЙН, ТОЧНОСТ, СПОСОБНОСТ, ДОСТАТЪЧНОСТ, ПРИГОДНОСТ, КАПАЦИТЕТ, ПЪЛНОТА ИЛИ НАЛИЧНОСТ. Съгласявате се също, че Hilton Honors не предоставя и не осигурява гаранции, че Програмата Hilton Honors или други подобни продукти и услуги ще бъдат без прекъсвания, пропуски и грешки, както и че дефектите ще бъдат отстранявани или ще бъдат прилагани промени. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО ДО, НЕБРЕЖНОСТ, HILTON НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ОТ ПРОГРАМАТА HILTON HONORS ИЛИ ДРУГИ ПОДОБНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ДОРИ АКО ОТОРИЗИРАН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА HILTON HONORS Е БИЛ ИНФОРМИРАН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ТАКИВА ЩЕТИ. В някои юрисдикции не се допуска изключването или ограничаването на случайни или последващи щети, затова е възможно тези изключения да не важат за Вас. В случай че Hilton Honors е отговорна за свързаните с такива въпроси щети, единствената Ви компенсация ще бъде ограничена до възстановяването на разходите Ви за услугите и продуктите, които сте заплатили на виновната страна, която не ги е предоставила. С настоящия текст декларирате отказа си от всички права да предявявате искове или предприемате действия, свързани с такива въпроси, пред каквито и да е инстанции след изминаване на повече от две (2) години от датата на възникване на вида действие, събитие, условие или пропуск, които служат за основа на иска или действието. Ако се постанови, че някои разпоредби на тези Официални правила са невалидни и неприложими, всички останали разпоредби, изложени тук, остават в пълна сила и действие. Невъзможността на Hilton Honors да упражни правата, предоставени на Hilton Honors с настоящия документ, поради настъпване на някое от непредвидените обстоятелства, посочени в настоящото споразумение, не представлява отказ от упражняването на тези права в случай на повторно настъпване на такова непредвидено обстоятелство.