Hilton Honorsin ehdot

Voimaantulopäivämäärä: 1. tammikuuta 2022. Seuraava kumoaa kaikki aikaisemmat ehdot. Osallistumalla tai jatkamalla osallistumista voimaantulopäivämäärän jälkeen hyväksyt seuraavan:

Seuraavat tiedot muodostavat perustan Hilton Honors -jäsenten palkinto-ohjelmaan osallistumiselle (”Hilton Honors” tai ”ohjelma”). Näiden ehtojen (”ehdot”) tarkoitus on suojella Hilton Honors -jäseniä (”jäsenet”) sekä Hilton Honors Worldwide, L.L.C. -yhtiötä (”Hilton Honors” tai ”me”). Ohjelmaan osallistumisesi on näiden ehtojen alaista ja sinun vastuullasi on lukea ja ymmärtää ne kokonaisuudessaan.

Jos tarvitset selvennystä tai lisätietoja, voit ottaa yhteyttä lähimpään Hiltonin varaukset ja asiakaspalvelu -toimistoon tai lähettää sähköpostia osoitteeseen HiltonHonors@hilton.com. Huomaathan kuitenkin, että Hilton Honors -ohjelman ehtoja ei voi syrjäyttää tai muuttaa paitsi kirjallisesti Hilton Honorsin toimesta.

Yleistä

Hilton Honors -ohjelman jäsenyys ja sen edut tarjotaan Hilton Honorsin yksinomaisen harkinnan perusteella. Hilton Honors on Hilton Domestic Operating Company Inc:n täysin omistama tytäryhtiö. Hilton Honorsin määritys käsittää Hilton Honors Worldwide, L.L.C:n, sen tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, virkailijat, johtajat, kumppanit, työntekijät ja edustajat.

Hilton Honors -ohjelman ehdot ovat New Yorkin osavaltion (Yhdysvallat) lakien alaisia ja niitä tulee tulkita kyseisten lakien perusteella, toteuttamatta mitään sellaisia lainvalintasääntöjä tai -määräyksiä, joiden perusteella muita osavaltiolakeja sovellettaisiin. Vaateita ei voida ratkaista minkään tyyppisen ryhmäkanteen kautta. Osallistumalla Hilton Honors -ohjelmaan jäsen antaa suostumuksensa sille, että käräjäpaikka kaikille kanteille on itäisessä Virginiassa tai, liittovaltiollisen toimivallan puuttuessa, käräjäpaikka on Fairfaxin piirikunnassa (Virginia). Ohjelman tässä esitetyt ehdot kumoavat kaikki aikaisemmat ohjelman ehdot.

Hilton Honors -ohjelman jäsenyys sekä jäsenyyshakemus ovat mitättömiä, mikäli ne ovat kiellettyjä jäsenen maan tai hakijan kotipaikan lakien mukaan.

Ohjelmalla ei ole etukäteen määritettyä päättymispäivää ja se saattaa jatkua aina siihen asti, kunnes Hilton Honors päättää lopettaa ohjelman, milloin tahansa, ilmoittaen tai ilmoittamatta siitä etukäteen. Jäsenillä on ohjelman päättymisilmoituksen päivämäärästä lähtien 12 kuukautta aikaa kerryttää ja lunastaa haluttu palkinto. Tämä tarkoittaa, että riippumatta ohjelmaan osallistumisesi määrästä oikeutesi kerätä pisteitä ja lunastaa palkintoja voidaan päättää Hilton Honorsin toimesta 12 kuukautta sen jälkeen, kun Hilton Honors ilmoittaa ohjelman päättymisestä.

Hilton Honors pidättää itsellään oikeuden lisätä, muokata, poistaa tai muulla tavoin muuttaa kaikkia ohjelmaan liittyviä sääntöjä, menetelmiä, ehtoja, etuja tai palkintoja yksinomaisen harkintansa mukaan, ilmoittaen tai ilmoittamatta siitä etukäteen, vaikka muutokset saattaisivat vaikuttaa jo kerättyjen pisteiden, palkintotodistusten tai vahvistusten arvoihin. Tämä tarkoittaa, että Hilton Honors saattaa tehdä muutoksia, jotka vaikuttavat seuraaviin, niihin kuitenkaan rajoittumatta, Hilton-yritysketjun hotelleihin, matkakumppaniosakkuuksiin, Hilton Honors -pisteiden ansaitsemissääntöihin, Hilton Honors -pisteiden lunastamiseen, palkintojen käyttösääntöihin ja -menettelyihin, palkintojen saatavuuteen jatkossa, palkintotyyppeihin sekä erikoistarjousten ominaisuuksiin.

Vain henkilöt, jotka ovat täysi-ikäisiä valtiossa, jossa heidän vakituinen asuinpaikkansa sijaitsee, voivat rekisteröityä Hilton Honors -ohjelmaan ja tulla sen jäseniksi (tarkoittaa henkilöitä, jotka Hilton Honors on hyväksynyt jäseniksi). Yrityksille, järjestöille tai ryhmille ei ole sallittua rekisteröityä Hilton Honors -ohjelmaan. Naimisissa olevat parit, joista tuli Hilton Honors -yhteisrahaston jäseniä ennen 1. huhtikuuta 2004, voivat osallistua yhteisesti [Hilton Honors -yhteisrahaston] kautta(#mutual-fund)

Ohjelman jäsenyyden myötä jäsenillä on oikeus ansaita pisteitä, jotka voidaan lunastaa palkintoina ohjelman ehtojen mukaisesti. Jäsenedut ja palkinnot tarjotaan hyvässä uskossa, mutta ne eivät ole kuitenkaan välttämättä saatavilla, mikäli sen maan, jossa jäsenen vakituinen asuinpaikka on, lait tai säädökset ne kieltävät.

Jäsenillä ei saa olla useita jäsentilejä eivätkä he saa ansaita pisteitä useiden tilien kautta.

Hilton Honors pidättää oikeuden evätä tai keskeyttää Hilton Honors -jäsenyyden keneltä tahansa jäseneltä, mukaan lukien Elite-tason jäsenyyden (mukaan lukien Silver Elite -jäsenet, Gold Elite -jäsenet ja Diamond Elite -jäsenet), joka ei vaikuta käyttävän ohjelmaa näiden ehtojen, tämän ohjelman tai sen osien tarkoituksen mukaisesti, mukaan lukien, niihin kuitenkaan rajoittumatta, palkinnon lunastus tai todistuksen käyttö. Hilton Honors pidättää myös oikeuden lopettaa jäsenyyden sellaisen jäsenen kohdalla, jonka Hilton Honors uskoo tai perustellusti epäilee, yksinomaan oman harkintansa perusteella, että jäsen on: toiminut ristiriidassa sovellettavien paikallisten tai liittovaltion lakien, asetusten tai määräysten kanssa; rikkonut mitään näistä ohjelman ehdoista; harjoittanut tiliinsä liittyvää vilpillistä tai epärehellistä toimintaa, varkauksia tai väärinkäytöksiä, mukaan lukien, niihin kuitenkaan rajoittumatta, palkkion lunastukseen tai sertifikaattien käyttöön tai muihin jäsenetuihin liittyen; syyllistynyt loukkaavaan, petolliseen, häiritsevään, sopimattomaan tai vihamieliseen käytökseen, olipa kyse fyysisestä, suullisesta tai kirjallisesta luonteesta, mitä tahansa Hilton-yritysketjun hotellia tai heidän vieraitaan tai työntekijöitään kohtaan tai Hiltonia tai sen työntekijöitä tai urakoitsijoita kohtaan tai jättänyt maksamatta laskuja tai tilityksiä Hiltonille tai mille tahansa Hilton-yritysketjun hotellille.

Jäsenyyden lopettaminen voi johtaa kaikkien kerättyjen pisteiden menetykseen sekä Hilton Honors -todistuksien, -etujen ja -etuisuuksien peruuttamiseen, mukaan lukien kaikki mahdollisesti niihin liittyvät Elite-tason edut. Hilton Honors -jäsenyyden lopettamisen lisäksi Hilton Honorsilla on oikeus ryhtyä asianmukaisiin hallinnollisiin ja/tai oikeudellisiin toimenpiteisiin, mukaan lukien, niihin kuitenkaan rajoittumatta, rikosoikeudellinen syyte, sen mukaan, mitä Hilton Honors katsoo tarpeelliseksi oman yksinomaisen harkintansa mukaan.

Hilton Honors -pisteiden, -todistusten, -palkintovahvistusten tai muiden Hilton Honors -etujen myynti tai vaihto on kiellettyä muiden kuin Hilton Honorsin toimesta. Kaikki sellaiset pisteet, todistukset tai edut, jotka Hilton Domestic Operating Company Inc. oman yksinomaisen harkintansa mukaan tulkitsee siirretyiksi, myydyiksi tai luovutetuiksi ohjelman ehtojen vastaisesti, saatetaan takavarikoida tai peruuttaa.

Kaikki ohjelman ehtojen tulkinta tapahtuu Hilton Honorsin yksinomaisen harkinnan mukaan.

Näissä ehdoissa käytetty termi ”Hilton-yritysketjun hotelli” tarkoittaa mitä tahansa hotellia, joka osallistuu Hilton Honors -ohjelmaan.

Jäsenet, jotka eivät ole suorittaneet alla olevissa kohdissa a.–d. määritettyä kelvollista toimintaa yhtenäkään peräkkäisen 24 kuukauden ajanjakson aikana, saatetaan poistaa ohjelmasta, ja kaikki heidän keräämänsä pisteet saatetaan takavarikoida. Hilton Honorsin harkintaan perustuen tällaisten jäsenien saatetaan sallia jäädä ohjelmaan ja heidät saatetaan poistaa, mikäli heidän tilillään ei ole toimintaa viiteen vuoteen. Kertyneiden Hilton Honors -pisteiden säilyttämiseksi jäsenen on suoritettava yksi seuraavista toimista peräkkäisen 24 kuukauden ajanjakson aikana: (a) oleskeltava Hilton-yritysketjun hotellissa tässä mainittujen ehtojen mukaisesti; (b) ansaittava Hilton Honors -pisteitä mistä tahansa kolmannen osapuolen Hilton Honors -pisteiden kertymälähteestä, mukaan lukien Hilton-tuotemerkin luottokortti, sen ehtojen mukaisesti; (c) ostettava Hilton Honors -pisteitä; tai (d) lahjoitettava pisteitä The Hilton Honors Giving Back -ohjelmassa.

Yllä olevissa kohdissa (a), (b), (c) tai (d) kuvattujen toimien suorittamatta jättäminen saattaa johtaa kaikkien pisteiden takavarikointiin sekä tilin käytöstä poistamiseen, mikäli tilillä ei ole tapahtunut mitään toimintaa viiteen vuoteen. Pisteiden takavarikoimisen jälkeen jäsen ei voi lunastaa takavarikoituja pisteitä, mutta hän voi sen jälkeen aloittaa uudelleen pisteiden ansaitsemisen. Kaikki jäsenen ennen takavarikointia suorittamat palkintojen lunastukset (kuten jo tehty hotellivaraus tai jo saatu autonvuokrauskuponki) ovat edelleen voimassa ja kelvollisia. Tätä sovelletaan kaikkiin rekisteröitymisvuosiin, mukaan lukien rajoituksetta ensimmäinen rekisteröitymisvuosi. Jäseniltä, jotka jättävät maksamatta asiaankuuluvasti erääntyvät ja Hilton Grand Vacations®:lle suoritettavat kiinnelainoihin liittyvät maksut, mukaan lukien rajoituksetta pääomamaksut, korkomaksut, viivästysmaksut sekä palvelumaksut, takavarikoidaan se määrä pisteitä, joka vastaa Hilton Grand Vacations® -toiminnan yhteydessä kerääntyneiden pisteiden määrää. Tämän lisäksi jäseniltä, jotka jättävät suorittamatta Hilton Grand Vacations®:lle maksettavat maksut, takavarikoidaan kaikki Hilton Grand Vacations®:n kautta ansaitut Elite-tasotilanteet.

Edellä mainitusta huolimatta kaikki pisteet, joiden määrä on vanhentua vuonna 2022, ovat voimassa 31. joulukuuta 2022 asti.

Kukin jäsen on vastuussa siitä, että ohjelman ehdot ovat heillä tiedossa sekä siitä, mikä heidän tiliensä pistemäärä on. Hilton Honors saattaa yrittää lähettää viestejä aktiivisille jäsenille tiedottaakseen heille tärkeistä asioista, mukaan lukien pisteiden takavarikointi-ilmoitus sekä ohjelman muutokset, mutta se ei ole velvollinen tekemään tätä. Hilton Honors eikä ohjelmaan markkinointikumppaneina osallistuvat kolmansien osapuolten yhtiöt (”markkinointikumppanit”) ole vastuussa sen tekemättä jättämisestä eivätkä ole vastuussa vääristä tai epätarkoista jäsenten yhteystietojen kirjaamisesta, jäseneen liittyvään tai hänen käyttämänsä laitteistoon tai ohjelmointiin liittyvistä ongelmista, inhimillisistä erehdyksistä, puhelinverkostojen tai sähköisen tiedonsiirron keskeytyksistä, tuhoutumisista, laiminlyönneistä, puutteista tai linjavioista, tietokonelaitteistoihin tai -ohjelmistoihin liittyvistä ongelmista, verkkosivustojen tai verkkopalveluiden käytön mahdottomuudesta, muista teknisistä tai ei-teknisistä virheistä tai häiriöistä, kadonneesta, myöhästyneestä, varastetusta, lukukelvottomasta, epätäydellisestä, sotkuisesta, väärinosoitetusta, silpoutuneesta tai postimaksun vaativasta postista tai muusta postista tai sähköpostista mistä tahansa syystä.

Kunkin jäsenen vastuulla on yksityisten tilinkäyttötietojen luominen ja kyseisten tietojen suojaaminen. Mikäli jäsen tai joku kolmas osapuoli rikkoo tätä tietosuojaa, Hilton Honors ei ole vastuussa mistään pääsystä kyseiselle tilille, pisteiden keräämisestä, palkintojen lunastamisesta joita jäsen ei ole valtuuttanut, tai muusta rikkomuksesta johtuvasta tilin toiminnoista, ja Hilton Honors ei ole missään tapauksessa velvollinen korvaamaan tai hyvittämään jäsenelle sellaisia lunastettuja pisteitä tai muita vahingonkorvauksia tai menetyksiä, joita väitetään aiheutuneen kyseisestä luvattomasta käytöstä. Mikäli jäsen saa tietää jostain vilpillisestä toiminnasta, mukaan lukien valtuuttamaton jäsenen pisteiden tai palkintojen lunastaminen, tulee jäsenen ilmoittaa tästä vilpillisestä toiminnasta Hilton Honorsille kirjallisesti 90 päivän kuluttua asian tapahtumisesta ja antaa kaikki pyydetyt lisätiedot Hilton Honorsille sekä tehdä yhteistyötä sen kanssa, jotta Hilton Honors pystyy palauttamaan menetetyt pisteet tai palkinnot. Kyseinen palautus tapahtuu Hilton Honorsin yksinomaisen harkinnan perusteella.

Kunkin jäsenen vastuulla on henkilötiedoissaan mahdollisesti tapahtuvien muutosten ilmoittamisesta Hilton Honorsille.

Kertyneistä pisteistä, palkintotodistuksista ja -vahvistuksista ei tule jäsenten omaisuutta. Tässä erityisesti mainittuja tilanteita lukuun ottamatta kertyneet pisteet tai palkintotodistukset tai -vahvistukset eivät ole siirtokelpoisia mistään syystä eivätkä minkään oikeudellisen toimen johdosta. Yhteisrahastojäsenten keräämiä pisteitä ja todistuksia voi käyttää kumpi tahansa tilille merkityistä puolisoista.

Tietyt ohjelman edut ja palvelut tarjotaan kaikille jäsenille, mutta Hilton-yritysketjun hotellien tarjoamat edut ja palvelut saattavat kuitenkin vaihdella. Mikäli Hilton Honors tai joku Hilton Honors -markkinointikumppani epää väärin perustein joltain jäseneltä pisteiden kertymisen tai jonkin edun, Hilton Honorsin tai kyseisen markkinointikumppanin korvausvastuu rajoittuu kyseistä kertymää tai etua vastaavaan arvoon Hilton Honorsin yksinomaisen harkinnan mukaisesti.

Hilton Honors ei ole vastuussa eikä ota mitään korvausvastuuta markkinointikumppanin palvelun tai tuotteen tai tuotteiden muutoksista tai keskeytyksistä, jotka saattavat vaikuttaa tarjottuihin ohjelman palkintoihin, pisteiden kertymiseen tai todistusten arvon alenemiseen.

Mitään kohtaa Hilton Honors -ohjelman ehdoissa ei ole tarkoitettu eikä tule tulkita siten, että Hilton Honorsin ja markkinointikumppanien välille syntyisi tai muodostuisi jokin edustus-, kumppanuus- tai yhteisyrityssuhde.

Jäsenen kuolemantapauksessa jäsenen tilillä olevat pisteet voidaan siirtää jollekulle toiselle aktiiviselle jäsenelle Hilton Honorsin vastaanotettua ja hyväksyttyä tietyt pyydetyt asiakirjat ja tiedot. Katso tarvittavat asiakirjat kuolleen jäsenen etujen siirtämiseksi. Jotta siirto olisi kelvollinen, tulee siirtopyyntö ja vaaditut asiakirjat esittää yhden vuoden sisällä kyseisen jäsenen kuolinpäivämäärästä. Kaikki siirrot ovat Hilton Honorsin yksinomaisen harkinnan alaisia. Kaikki Hilton Honorsin tekemät päätökset siirtopyyntöihin annetuissa vastauksissa ovat lopullisia, eikä niitä voida harkita tai riitauttaa jälkeenpäin. Elite-tasoa ei voi siirtää, eikä jäsenten tällaisissa siirroissa vastaanottamia pisteitä lueta hyväksi Elite-tasoon siirtymiseen.

Taattu jäsenalennus

Jäsenhinnat riippuvat saatavuudesta osallistuvissa Hilton-yritysketjun hotelleissa ja lomakohteissa. Alennukset ovat seuraavat:

Hilton Honors -jäsenet saavat alennuksen – alkaen 2 % sovellettavasta hinnasta, joka riippuu varausajankohdasta, alueesta tai maasta, viikonpäivästä ja muista Hilton Honors -ohjelman määrittämistä olosuhteista. Hilton Honors -alennus ei koske kaikkia saatavilla olevia hintoja. Hintoihin saatetaan soveltaa aikaisen lähdön maksuja, ennakkomaksuja ja peruutusrajoituksia, ja ne saattavat vaihdella hotelleittain.

Mainittuja varauksiin liittyviä ehtoja sovelletaan, ja näihin kuuluvat mm. peruutus, aikainen lähtö, ennakko-osto ja muut maksuehdot.

Ellei toisin mainita, ilmoitetut hinnat ovat hintoja huonetta ja yötä kohden silloin, kun huoneessa yöpyy yksi/kaksi henkilöä, eivätkä ne sisällä veroja, palvelurahoja, oheismaksuja tai lomakohdemaksuja (jos sellaisia sovelletaan). Alennukset eivät ole voimassa Kiinassa sijaitsevissa Hampton by Hilton -hotelleissa. Jos teet tämän varauksen puhelimitse, soita numeroon +1-800-HILTONS (445-8667) tai [katso kaikki Hilton Reservations Worldwide -varauspuhelinnumerot] (https://help.hilton.com/s/). Jos teet varauksen puhelimitse, pyydäthän ”Hilton Honors -alennuksen”. Hilton Honors -alennus on saatavissa enintään kahdesta huoneesta jäsentä kohden.

Tätä tarjousta ei voi yhdistää muihin valikoituihin kampanjoihin, tarjouksiin tai alennuksiin, eikä sitä sovelleta jo tehtyihin varauksiin tai ryhmiin. Hinta ei ole siirrettävissä, sitä ei voi lunastaa rahana eikä sitä voi käyttää myöhempien yöpymisten yhteydessä.

Pisteiden kertyminen

Hilton Honors -pisteitä voidaan ansaita vain Hilton-yritysketjun hotelleissa suoritetuista hotelliyöpymisistä. Hilton-yritysketjuun kuuluvissa osallistuvissa hotelleissa saattaa tapahtua muutoksia milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Tutustu yksittäisten hotellien luetteloon osoitteessa Hilton.com tai HiltonHonors.com osallistumisen määrittelemiseksi. Mikäli jokin hotelli lakkaa olemasta Hilton-yritysketjun hotelli, mikään kyseisen päivämäärän jälkeen suoritettu yöpyminen ei ole kelvollinen Hilton Honors -pisteiden ansaitsemiseen riippumatta siitä, milloin varaus tehtiin.

Ansaitakseen Hilton Honors -pisteitä tai luottoa tasotilannetta kohden hotelliyöpymisistä jäsenen tulee olla jonkin Hilton-yritysketjuun kuuluvan osallistuvan hotellin rekisteröitynyt maksava hotellivieras sekä täyttää kaikki tässä kuvatut ehdot. Jäsenet voivat myös ansaita Hilton Honors -pisteitä kelvollisista Hilton Honors -luottokorteilta tehtävistä veloituksista. Luettelo näistä luottokorteista löytyy [tästä] (https://www.hiltonhonors.com/en/credit-cards/), ja ne ovat kyseisten korttijäsensopimusten ehtojen alaisia. Lisätietoja löydät osiosta Luottokorttiehdot. Pisteitä voi ansaita myös aika ajoin muusta, Hilton Honorsin määrittelemästä toiminnasta.

”Yöpyminen” tarkoittaa samassa hotellissa vietettyjen peräkkäisten öiden määrää, riippumatta siitä kirjautuuko hotellivieras välillä ulos ja sitten takaisin sisään. Seuraavan tyyppiset kelpuuttamattomat yöpymiset suljetaan ”yöpymisen” määritelmän ulkopuolelle: tukkumyynti-/matkanjärjestäjien pakettimatkat; lentohenkilöstön sopimushinnat; matkatoimistojen alennushinnat, erikoispaketit kasinopelaajakorttien haltijoille, ryhmäjäsenmatkahinnat; Go Hilton -tiiminjäsenten tai perheiden ja ystävien matkahinnat; varmistetut yöpymiset Hilton Grand Vacations Club- ja Hilton Club -lomaviikko-ohjelmia käyttämällä, Hilton Grand Vacations -markkinointipaketit, joissa mukana myyntiesittelyvaatimus; veloituksettomat tai vaihtokauppahuoneet; NET-ryhmähinnat; sarjaryhmä- tai IT-ryhmähinnat; sovitut viihde- tai ylimääräishinnat; varaukset kolmansien osapuolten verkkosivujen kautta (riippumatta maksetusta hinnasta); sekä ”läpinäkymättömien” kanavien varaukset, joissa tuotemerkki ei välttämättä ole tiedossa ostohetkellä.

Hilton Honors -pisteitä (tai yöpymishyvitystä) ei voi ansaita (mukaan lukien My Way -etuna) kelpaamattomista yöpymisistä tai niiden aikana, mukaan lukien rajoituksetta yöpymisten aikana aiheutuneet hotellilaskun muut veloitukset.

Pisteitä tai krediittejä jäsenyystasoa varten ei myönnetä ”ei saapunut” -tilanteissa, joissa jäsen on tehnyt luottokortilla taatun varauksen mutta ei sen jälkeen kirjaudu sisään hotelliin, riippumatta siitä, onko jäsenen luottokortilta veloitettu mitään osaa varatusta yöpymisestä hotellin ”ei saapunut” -käytännön mukaisesti.

Jäsen voi ansaita peruspisteitä enintään neljästä huoneesta yöpymistä kohden (”pisteitä kerryttävät huoneet”), mikäli kaikki kelpuutettavat maksut pisteitä kerryttävistä huoneista maksetaan yhdellä laskulla. Peruspisteitä ansaitaan kaikista kelpuutettavista hotellilaskulle tehdyistä veloituksista, jotka ovat aiheutuneet pisteitä kerryttävistä huoneista. Termi ”kelpuutetut hotellilaskulle tehdyt veloitukset” määritellään alla. Peruspisteistä myönnetyt bonuspisteet, mukaan lukien tasobonukset (20 %, 80 % tai 100 %, jäsenen tason perusteella) sekä tupla- tai triplaperuspistekampanjoiden kautta ansaitut bonuspisteet lisätään pisteitä kerryttävästä huoneesta ansaittuun peruspisteiden kokonaiskrediittiin. Kaikissa muissa bonustapauksissa, mukaan lukien Hilton Honors -markkinointikumppanien bonuspisteet ja muut kampanjabonukset (kuten kampanjalentokilometrit), bonuspisteitä annetaan vain yhdestä huoneesta. Jos kyseessä on tasotilanteen saavuttaminen, jäsen voi saada vain yhden yöpymiskrediitin yhdestä huoneesta.

”Tuplapisteet” tarkoittavat, että jäsen saa bonuksen, joka vastaa yöpymisen aikana ansaittujen peruspisteiden määrää, ja ”triplapisteet” tarkoittavat, että jäsen saa bonuksen, joka on kaksinkertainen määrä yöpymisen aikana ansaittuja peruspisteitä. Peruspisteistä ansaittuja bonuspisteitä ei hyväksilueta Elite-tasoon hyväksymisessä.

Jäsenet ansaitsevat Hilton Honors -peruspisteitä kustakin kelvollisesta Yhdysvaltain dollarista (tai muusta vastaavasta valuutasta), joka veloitetaan yksittäisen jäsenen hotellilaskulta (”kelvollinen lasku”) Hilton-yritysketjun osallistuvissa hotelleissa suoritetuista yöpymisistä.

Termin ”kelvolliset hotellilaskuveloitukset” merkitys Hilton-yritysketjussa: huonehinta, ruoka ja juoma, puhelin, pesula, maksulliset elokuvat, viihde ja virkistystilat sekä muut oheiskulut, jotka veloitetaan jäsenen huonelaskulta jäsenen yöpymisen aikana. Hotelliravintola- tai muut veloitukset, joita ei veloiteta jäsenen huonelaskulla yöpymisen aikana, eivät oikeuta krediittien saamiseen. Tällaiset Hilton-yritysketjuun kuuluvat hotellit saattavat jättää huomioimatta pisteiden kertymisessä oheisveloituksia sellaisilta hotellissa toimivilta ei-osakkuusyksiköiltä, joita hotelli ei omista tai johda, mukaan lukien, niihin kuitenkaan rajoittumatta, ruoka- ja juomamyyntipisteet, lahjatavarakauppa, kemikaalimyymälä, vaate-, galleria- tai erikoismyymälät tai virkistys- tai viihdetoiminta. Juhliin tai muihin pitopalvelutoimintoihin liittyviä veloituksia ei pidetä ”kelvollisina hotellilaskuveloituksina” pisteiden kertymistarkoituksissa. Poikkeuksen muodostavat Hilton Honors Event Planner -ohjelman kautta kelvollisista kokouksista tai tapahtumista ansaitut pisteet. Kelpaamattoman yöpymisen aikana aiheutuneita laskuveloituksia ei pidetä ”kelvollisina hotellilaskuveloituksina”.

Mitään sovellettavia liittovaltiollisia, valtiollisia tai paikallisia veroja, mukaan lukien rajoituksetta kaupunkivero, ei pidetä ”kelvollisina hotellilaskuveloituksina” ja ne jätetään huomioimatta hotelliyöpymisten pistekertymistä.

Sille, kuinka monta peruspistettä jäsenet voivat ansaita yöpymisen aikana, ei ole mitään rajoitusta. Hilton Honors voi kuitenkin tarkistaa ja muuttaa mistä tahansa yöpymisestä ansaittujen peruspisteiden määrää näiden ehtojen paikkansapitävyyden ja noudattamisen varmistamiseksi.

Pisteet, jotka myönnetään yöpymisistä Yhdysvaltojen ulkopuolella sijaitsevista Hilton-yritysketjun hotelleissa, perustuvat Yhdysvaltojen dollareiksi muunnettuun paikalliseen valuuttaan. Paikallinen valuutta muunnetaan Yhdysvaltain dollareiksi viikoittain käyttämällä muuntohetkellä julkistettuna olevaa vaihtokurssia. Kyseinen kurssin määritys tapahtuu Hilton Honorsin yksinomaisen harkinnan mukaan ja se perustuu valuutanvaihdon vakiomenetelmiin, mutta se saattaa erota luottokorttiyhtiöiden käyttämistä valuutanvaihtokursseista.

Jäsen, jonka yksittäinen hotellilasku laskutetaan suoraan yhtiöltä ja kyseinen jäsen on vastuussa järjestelyn valtuuttamisesta uloskirjautumisen yhteydessä, on kelpuutettu saamaan Hilton Honors -pisteitä tässä kuvatulla tavalla. Ryhmien yhteislaskujärjestelyt, joissa useiden huoneiden veloitukset laitetaan yhdelle hotellilaskulle ja ne laskutetaan joltain yhtiöltä tai osoitetaan yhteiseen osoitteeseen tai hoidetaan uloskirjautumisen yhteydessä yhden henkilön toimesta eivät kuitenkaan ole kelvollisia Hilton Honors -pisteiden saamiseksi. Oheisveloitukset (jäsenen huonelaskulta veloitetut), jotka jäsen maksaa suoraan uloskirjautumisen yhteydessä ovat kelvollisia pistehyvityksen saamiseksi. Yhteislaskulle lisätyt oheisveloitukset eivät oikeuta pistehyvitykseen.

Kuukausittaiset toimintatiliotteet ovat saatavissa sähköpostitse, tai jäsenet voivat tarkastella tilitietojaan verkossa.

Jäsenet eivät ansaitse pisteitä tai kampanjamaileja sellaisista hotelliyöpymisistä, jotka on lunastettu jonkin markkinointikumppanin alennus-/ilmaistodistuksella (esim. lentoyhtiön kanta-asiakaspalkinto tai matkustuspalkinto), jollei todistuksessa muuta mainita. Jäsenet eivät ansaitse pisteitä tai kampanjamaileja oheisveloituksista jonkin markkinointikumppanin alennus-/ilmaistodistuksella lunastetun hotelliyöpymisen aikana, ellei todistuksessa toisin mainita.

Jäsenet eivät ansaitse kampanjalentomaileja palkintoyöpymisestä (vaikka huonelaskuun liittyisi oheisveloituksia tämäntyyppisen oleskelun aikana).

Jäsenet voivat ansaita pisteitä oheisveloituksista Hilton-yritysketjun hotelleissa palkintoyöpymisen aikana sillä edellytyksellä, että kyseiset veloitukset katsotaan kelvollisiksi hotellilaskuveloituksiksi hotelleissa Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton®, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites®, Motto by Hilton™ ja Hilton Garden Inn®. Jäsenet eivät ansaitse pisteitä oheisveloituksista palkintoyöpymisten aikana Hampton by Hilton™-, Tru by Hilton™-, Homewood Suites by Hilton®- tai Home2 Suites by Hilton® -hotelleissa. Jäsenet voivat kuitenkin ansaita pisteitä Points & Money Rewards™ -palkintoyöpymisten rahaosuudesta kaikissa Hilton-yritysketjun osallistuvissa hotelleissa, lukuun ottamatta satunnaisia veloituksia Hampton by Hilton™-, Tru by Hilton™-, Homewood Suites by Hilton®- tai Home2 Suites by Hilton -hotelleissa. Jos kyseessä on yöpymisten ja öiden hyväksiluku Elite-tasoa (alla selitetyllä tavalla), Elite-tason lahjoittamista (alla selitetyllä tavalla) tai Milestone-bonuksia (alla selitetyllä tavalla) varten, palkintoyöpymiset lasketaan kaikkien yöpymisten ja öiden yhteismäärää kohti.

Kunkin yksittäisen jäsenen ansaitsemat Hilton Honors- pisteet voidaan siirtää vain [pisteiden siirron] (https://www.hilton.com/en/hilton-honors/points/) ja pisteiden rekisteröintiohjelman mukaisesti tai kuolemantapauksessa, kuten edellä selostettiin.

Kaikki erityisten hotelliyöpymisten yhteydessä tarjotut pisteet katsotaan ansaituiksi, kun yöpyminen on suoritettu loppuun, maksettu kokonaisuudessaan ja lisätty jäsenen tilille. Pisteet eivät ole saatavilla lunastusta varten ennen kuin yöpyminen on suoritettu loppuun ja maksettu ja pisteet lisätty jäsenen tilille.

Mikäli jäsen uskoo, että hän ei ole saanut oikeaa pistehyvitystä hotelliyöpymisistään, tulee hänen lähettää kyseisistä hyvityksistä kirjallinen pyyntö lähimpään Hiltonin varaukset ja asiakaspalvelu -toimistoon ja liittää mukaan lukukelpoinen kopio hotellilaskusta (kutsutaan yhteisnimellä ”dokumentaatio”). Riittävän ja vääristelemättömän dokumentaation toimittamatta jättäminen saattaa johtaa kyseisten pisteiden hyvityksen epäämiseen. Itsensä suojaamiseksi jäsenen tulisi säilyttää kaikki hotellimatkan dokumentaatio siihen asti, kunnes pistehyvitys näkyy hänen Hilton Honors -tiliotteelleen. Pyyntöjen tulee olla perillä Hiltonin varaukset ja asiakaspalvelu -toimistossa kuuden kuukauden sisällä toiminnan päivästä. Uusien jäsenten ollessa kyseessä hyvitys hyväksytään kaikista 30 päivää ennen ohjelmaan rekisteröitymistä tapahtuneista yöpymisistä. Kirjallisten pyyntöjen tulee sisältää myös jäsenen nimi, Hilton Honors -tilinumero, osoite sekä puhelinnumero, josta jäsenen tavoittaa päivisin.

Henkilöt, jotka tällä hetkellä ovat töissä Hilton Domestic Operating Company Inc:llä, sen emo-, osakkuus- ja tytäryhtiöissä sekä Hilton-yritysketjun työntekijät tai omistajat (yhteisesti ”työntekijät”) ovat oikeutettuja osallistumaan Hilton Honors -ohjelmaan tässä kuvatulla tavalla. Heitä kuitenkin koskevat tietyt näiden Hilton Honors -ehtojen poikkeukset ryhmän jäsenten Hilton Honors -verkkosivustolla esillä olevan työntekijäkäytännön mukaisesti.

Hilton Honors -bonuspisteiden kertyminen

Jäsenet ansaitsevat kiinteän määrän Hilton Honors -bonuspisteitä (Milestone-bonuksia), kun he ovat saavuttaneet tietyn määrän kelpuutettuja öitä kalenterivuotta kohden.

Kalenterinvuoden 2022 aikana jäsenet ansaitsevat 10 000 Hilton Honors -bonuspistettä, kun hyväksiluettavia öitä on 30, ja 10 000 Hilton Honors -bonuspistettä jokaisesta 10:nnestä sen jälkeisestä ylimääräisestä hyväksiluettavasta yöstä. 31. joulukuuta 2022 jälkeen jäsenet ansaitsevat 10 000 Hilton Honors -bonuspistettä, kun kelpuutettuja öitä on 40, ja 10 000 Hilton Honors -bonuspistettä jokaisesta 10:nnestä sen jälkeisestä ylimääräisestä kelpuutetusta yöstä kalenterivuoden (1. tammikuuta – 31. joulukuuta) aikana.

Kalenterivuoden aikana 60 kelpuutettua yötä täyteen saaneet jäsenet ansaitsevat 30 000 ylimääräistä Hilton Honors -bonuspistettä. Nämä Hilton Honors -bonuspisteet lisätään 10 000 Milestone-bonuspisteeseen, jotka jäsenet ovat saaneet kyseisen kynnyksen saavuttamisesta.

Yksi jäsen voi saada kerrytettyä yhden kalenterivuoden aikana enintään yhteensä 365 Milestone-bonuksiin hyväksiluettavaa yötä, mikä vuonna 2022 vastaa 370 000 ja tämän jälkeen 360 000 ylimääräistä Hilton Honors -bonuspistettä vuodessa.

Hilton Honors -jäsen saa krediittejä vain yhden, ei useampien samalle ajalle varattujen huoneiden yöpymisistä.

Milestone-bonuksia pidetään bonuspisteinä eikä niitä lasketa kalenterivuoden aikana saavutettavan tason peruspisteiksi.

Milestone-bonusten aktivointi ei edellytä rekisteröitymistä. Bonukset hyvitetään jäsentilille automaattisesti kalenterivuoden aikana Hilton Honorsin ehtojen mukaisesti.

Hilton Honors -bonuspisteet autonvuokrauksesta

Hilton Honors -bonuspisteitä myönnetään autonvuokrauksesta, jotka on vuokrattu Hilton Honorsin autonvuokrausmarkkinointikumppaneilta. Eri markkinointikumppaneilla saattaa olla erilaisia bonuspisteiden myöntötapoja. Katso Hilton Honorsin autonvuokrausmarkkinointikumppanit ja Hilton Honors -bonuspisteiden määrä, jonka voit ansaita. Kaikkien muiden Hilton Honorsin autonvuokrausmarkkinointikumppaneiden ollessa kyseessä hotelliyöpymistä ei vaadita ja jäsenten tulee esittää heidän Hilton Honors -korttinsa tai antaa Hilton Honors -tilinumeronsa autoa noutaessaan.

Hilton Honors -edut kaikille jäsenille, mukaan lukien Silver Elite-, Gold Elite- ja Diamond Elite -jäsenet

Katso [jäsenedut] (https://www.hilton.com/en/hilton-honors/member-benefits/) ja niihin liittyvät ehdot. Hilton Honors -jäsenille on tarjolla useita palveluita ja etuja (”edut”). Nämä edut ovat tarjolla Hilton Honorsin yksinomaisen harkinnan perusteella yksittäisessä hotellissa. Kaikki edut eivät ole saatavilla kaikissa Hilton-yritysketjun hotelleissa. Lomahotellimaksun maksamista vaadittaessa tarkista yksittäinen hotelli saadaksesi tietoja sisällytetyistä eduista. Hilton Honors -jäsenten tulee olla hotelliin rekisteröityneitä maksavia hotellivieraita, jotta heillä on oikeus kohteen etuihin. Jäsenetuja ei voi siirtää kenellekään toiselle yksilölle. Tämän hetkisiin Hilton Honors -etuihin kuuluvat:

 • Yksityinen Hilton Honors -varausnumero Yhdysvalloissa ja Kanadassa: 1-800-4HONORS. Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella voit soittaa sinua lähimpänä olevaan Hiltonin varaukset ja asiakaspalvelu -toimistoon.
 • Jäsentiedusteluille varatut [Hiltonin varaukset ja asiakaspalvelu] (https://help.hilton.com/s/) -toimistot.
 • Sähköpostiyhteystiedot: HiltonHonors@hilton.com
 • Meksiko/Latinalainen Amerikka/Etelä-Amerikka MexicoHiltonHonors@hilton.com
 • Ranska - HiltonHonorsfr@hilton.com
 • Iso-Britannia/Eurooppa/Lähi-itä/Afrikka/Pohjoismaat (englanniksi) - HiltonHonors@hilton.com
 • Saksa – HiltonHonorsde@hilton.com
 • Italia – HiltonHonorsita@hilton.com
 • Espanja - HiltonHonorses@hilton.com
 • Lähi-itä ja Afrikka - MEAHiltonHonors@hilton.com
 • Aasia – AsiaHiltonHonors@hilton.com
 • Verkkotilin tiedot
 • Automatisoitu tilitiedustelu: Puhelin 24 tuntia päivässä, seitsemän päivää viikossa. Yhdysvallat ja Kanada (maksuton): +1 800 548 8690. Yhdysvaltojen ulkopuolella: +1 800 449 4155.
 • Ennakkorekisteröityminen ja nopeutettu sisäänkirjautuminen Saatavilla kaikille jäsenille, joille Hilton Honorsilla on tiedostossaan huonetoivomustietoja sekä kelvollinen luottokorttinumero. Hilton-yritysketjun hotellit saattavat suorittaa varauksen palvelukuluista hotellivieraan luottokortilta sovellettavien huonehintojen lisäksi. Hilton Honors on ilmoittanut kaikille luottokorttipalveluille, että kaikki tällaiset tietyissä Hilton-yritysketjun New Yorkissa sijaitsevissa hotelleissa suoritetut varaukset, joita ei ole käytetty tarjottuihin palveluihin, tulisi vapauttaa hotellivieraan lähdön yhteydessä. Käyttämällä Expedited Check-In -palvelua tai pikasisäänkirjautumista jäsen antaa suostumuksensa tällaiselle hotellin suorittamalle pidätykselle sovitun palvelukulun osana. Osana Hilton Honorsin Expedited Check-In -palvelua jäsen antaa suostumuksensa sille, että Hilton Honors saattaa toimia jäsenen edustajana hotellin vierasrekisteriin kirjautumisen rajoitetussa tarkoituksessa.
 • Verkossa suoritettava pisteiden lunastaminen hotellipalkintoyöpymispyynnöille. Jäsenet voivat käyttää omaa verkkotiliään verkkotili napsauttamalla ”Palkinto”-välilehteä.
 • 2. vieras yöpyy ilmaiseksi: Vieras yöpyy ilmaiseksi jäsenen huoneessa tarjouksen edellytykset täyttävien oleskelujen yhteydessä sellaisissa hotelleissa, joissa toisesta henkilöstä veloitettaisiin muutoin lisämaksu. Tarjoukseen eivät sisälly yöpymiset missään hotelleissa sellaisissa tapauksissa, joissa hintaan sisältyy lisäpalveluita (esim. aterioita, aktiviteetteja, pysäköinti) tai jos kyseessä on erikoishinta (esim. pakettihinnat tai bed & breakfast -hinnat), tai verot, jotka laskutetaan henkilö- tai huonekohtaisesti.
 • Myöhäinen uloskirjautuminen: palvelu tulee pyytää erikseen ja se on käytettävissä saatavuuden mukaan.
 • Nopeutettu uloskirjautuminen: Useat Hilton-yritysketjun hotellit tarjoavat pikauloskirjautumisen. Pyydä ZipOut CheckOut - tai videouloskirjautumispalvelua.
 • Qasr al Sharq -hotellissa kaikki jäsenet saavat kaksi veloituksetonta vesipulloa yöpymistä kohti.
 • Veloitukseton vakiointernetyhteys huoneessa ja aulassa oleskelujen aikana hotelleissa Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton®, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™, Hilton Garden Inn® ja Hilton Grand Vacations™. Diamond-jäsenille veloitukseton Premium-internetyhteys huoneessa ja aulassa oleskelujen aikana hotelleissa Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites Hotels™, Tru by Hilton™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® ja Home2 Suites by Hilton®. Kelpoisuus kaikkiin hotellin Hilton Honors -etuihin, mukaan lukien veloitukseton Wi-Fi ja MyWay-edut, kuten veloituksettomat aamiaiset ja juomat, veloitukseton mannermainen aamiainen (vain täysihoitoa tarjoavat hotellit, hotellit, joissa on Executive-oleskelutilat, sekä hotellit Yhdysvaltojen ulkopuolella), päivittäinen ruoka- ja juomaetu (vain hotellit Yhdysvalloissa, kun hotellivieraalla ei ole Executive-oleskelutilan käyttöoikeutta) ja huoneluokan korotukset varaustilanteesta riippuen, edellyttävät vahvistettua varausta, joka on tehty käyttäen jotakin seuraavista kanavista: Mikä tahansa Hiltonin virallisen hotelliketjun tai Hilton Honorsin verkkosivusto (esimerkiksi Hilton Honors.fi, Hilton.fi, Hampton.com jne.), Hiltonin varaukset ja asiakaspalvelu -puhelinlinja (1-800-4HONORS tai paikallinen Hiltonin varaustoimisto), Hilton Honors- tai Hilton-mobiilisovellus, suoraan Hilton-yritysketjun hotellista tai IATA-akkreditoidun vähittäiskauppamatkatoimiston (”matkatoimiston”) varauksella Hiltonin kanavan kautta tai seuraavien maailmanlaajuisten jakelujärjestelmien kautta: Amadeus, Apollo/Galileo, Worldspan ja SABRE.
 • Hotellilla käytettäviä etuja ei myönnetä seuraavissa olosuhteissa: Varaukset, jotka on tehty muulla kuin Hiltonin suoralla varauskanavalla, nimeämättömällä GDS-sivustolla, kolmannen osapuolen verkkosivustolla tai millä tahansa muulla kanavalla; hinnat ”läpinäkymättömillä” verkkosivustoilla, jossa hotelliketju ja tietty hotelli eivät ole tiedossa ennen varauksen tekemistä, tai kolmannen osapuolen hotellipaketit tai matkapaketit, joita ei ole varattu kelvollisen kanavan kautta; Ei-kelvollisten varausten varaaminen (määritelty Pisteiden kertyminen -osiossa), ellei hotellisopimukseen sisälly erityisiä etuja.

Double Dip® -ansaitsemistapavaihtoehdot

Ansaitsemistapavaihtoehtojen ohjelma, mukaan lukien Points and Points ja Points and Miles, ei enää sisälly Hilton Honorsiin 1. huhtikuuta 2018 alkaen. Kaikki 1. huhtikuuta 2018 jälkeen tehdyt ansaitsemistapavaihtoehtojen ohjelman pisteiden ja/tai kilometrien ansaitsemiseen liittyvät pyynnöt katsotaan mitättömiksi.

Hilton Honors -jäsenyystaso

Tasotilanteen ansaitseminen

Jäsenet voivat ansaita ja ylläpitää Elite-tasotilannetta yöpymisten, öiden tai peruspisteiden ansaitut perusteella minkä tahansa kalenterivuoden aikana. ”Kalenterivuodella” tarkoitetaan ajanjaksoa 1. tammikuuta – 31. joulukuuta kunakin vuonna. Jäsenten tulee vahvistaa kelpoisuutensa Elite-tasoon kunakin kalenterivuonna. Peruspisteistä ansaittuja bonuspisteitä ei hyväksilueta Elite-tasoon hyväksymisessä. Elite-tason siirrettävät yöt käytetään Elite-tasotilanteen ansaitsemiseen ja ylläpitoon Elite-tason yökohtaisten vaatimusten täyttämiseksi.

Siirtyminen korkeammalle Elite-tasolle.

Jäsenet voivat ansaita korkeamman Elite-tason, jos heidän vierailunsa, yönsä tai peruspisteensä kalenterivuoden aikana täyttävät seuraavan tason jäsenvaatimukset, alla esitettyjen tietojen mukaisesti.

Oman Elite-tason säilyttäminen

Kun jäsen on saavuttanut tietyn Elite-tason, hän voi säilyttää kyseisen tason sinä kalenterivuonna, jolloin se on ansaittu, sekä seuraavana kalenterivuonna. Vuoden 2022 aikana kaikki Elite-tason jäsenet, joiden Elite-tason olisi määrä laskea vuonna 2022, säilyttävät tasonsa 31. maaliskuuta 2023 asti. Dokumentaatio (kuten on määritetty kohdassa Pisteiden kertyminen) tulee toimittaa 90 päivän sisällä yöpymisestä, jotta se voidaan hyväksilukea tasokelpuutukseen.

Silver Elite -jäsenyys

Kalenterivuoden 2022 aikana Hilton Honors Silver Elite -jäsenyys myönnetään jäsenille, joille on kertynyt 3 yöpymistä, 7 yötä tai 17 500 peruspistettä kalenterivuoden aikana. Kalenterivuoden 2022 jälkeen Hilton Honors Silver Elite -jäsenyys myönnetään jäsenille, joille on kertynyt 4 yöpymistä, 10 yötä tai 25 000 peruspistettä kalenterivuoden aikana. ”Yö” on yö, joka on osa ”yöpymistä” tässä määritetyllä tavalla. Ansaitut peruspisteet hyväksiluetaan Silver Elite -tasoon kelpuuttamiseen. Peruspisteistä ansaittuja bonuspisteitä ei hyväksilueta Elite-tasoon hyväksymisessä. Elite-tason siirrettävät yöt käytetään Elite-tasotilanteen ansaitsemiseen ja ylläpitoon Silver Elite -tason yökohtaisten vaatimusten täyttämiseksi. Silver Elite -jäsenet saavat:

 • 20 % bonuksen niistä peruspisteistä, jotka he ovat ansainneet Silver Elite -jäsenyytensä aikana. Bonukset lisätään yöpymisiin siinä järjestyksessä, missä ne kirjataan jäsenen tilille.
 • Veloitukseton vakiointernetyhteys huoneessa ja aulassa oleskelujen aikana hotelleissa Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton®, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™, Hilton Garden Inn® ja Hilton Grand Vacations™.*
 • Kaksi veloituksetonta vesipulloa yöpymistä kohden hotelleissa Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™ ja Hilton Garden Inn.*
 • 5. yö ilmaiseksi Kutakin vähintään viisi yötä kestävää Standard-huoneessa tapahtuvaa palkintoyöpymistä kohden yksi yö on ilmainen. Jäsenet voivat käyttää 5. yö ilmaiseksi -edun rajattomalle määrälle yöpymisiä vuodessa. Koskee vain viittä peräkkäistä yötä samassa täyden pistemäärän standardihuoneessa tapahtuvassa palkintoyöpymisessä samassa hotellissa, enintään 20 yötä, jos varmistettu varauksen hetkellä. Yöpymistä kohti myönnetään korkeintaan neljä ilmaista yötä. Mikäli ilmaisesta yöstä kieltäydytään, varaus perutaan tai uloskirjautuminen tapahtuu ennen viidettä yötä, ilmainen yö perutaan eikä sillä ole käteis-, piste- tai palkintoarvoa. Kun 5. ilmaisen yön etu on käytetty, tarjoukseen kelpuutettavilta jäseniltä veloitetaan 0 pistettä 5., 10., 15. ja 20. yöstä. Kaikki muut saman yöpymisen yöt laskutetaan sovellettavalla standard-huoneen täydellä palkintohinnalla. Kukin hotelli määrittää oman standardihuoneen ja se on käytettävissä saatavuuden mukaan Hilton-yritysketjun osallistuvissa hotelleissa. Koskee vain palkintoyöpymisiä standardihuoneissa, ei maksettuja yöpymisiä tai Points & Money Rewards™ -palkintoja. Etua ei sovelleta silloin, kun yöpyminen on varattu palkintoyöpymistarjouksen, paketin tai Hiltonin tai jonkun sen kumppanin tarjoaman tarjouskampanjan osana.
 • *Vesipulloetu saattaa kuulua lomakeskusmaksuun siellä, missä sitä sovelletaan. Internet-yhteys ei ehkä ole veloitukseton kokoustiloissa tai hotelleissa, joissa veloitetaan kohdemaksu.

Gold Elite -jäsenyys

Kalenterivuoden 2022 aikana Hilton Honors Gold Elite -jäsenyys myönnetään jäsenille, jotka ovat ansainneet 14 yöpymistä, 28 yötä tai 52 500 peruspistettä kalenterivuoden aikana. Kalenterivuoden 2022 jälkeen Hilton Honors Gold Elite -jäsenyys myönnetään jäsenille, jotka ovat ansainneet 20 yöpymistä, 40 yötä tai 75 000 peruspistettä jonkin kalenterivuoden aikana. ”Yö” on yö, joka on osa ”yöpymistä” tässä määritetyllä tavalla. Ansaitut peruspisteet hyväksiluetaan Gold Elite -tasoon kelpuuttamiseen. Peruspisteistä ansaittuja bonuspisteitä ei hyväksilueta Elite-tasoon hyväksymisessä. Elite-tason siirrettävät yöt käytetään Elite-tasotilanteen ansaitsemiseen ja ylläpitoon Gold Elite -tason yökohtaisten vaatimusten täyttämiseksi.

Gold Elite -jäsenet saavat seuraavat edut yöpymisten aikana Gold Elite -jäseninä rekisteröityneinä:

 • 80 % bonus niistä peruspisteistä, jotka he ovat ansainneet Gold Elite -jäseninä olonsa aikana. Bonukset lisätään yöpymisiin siinä järjestyksessä, missä ne kirjataan jäsenen tilille.
 • Veloitukseton vakiointernetyhteys huoneessa ja aulassa oleskelujen aikana hotelleissa Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton®, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™, Hilton Garden Inn® ja Hilton Grand Vacations™.*
 • Kaksi veloituksetonta vesipulloa yöpymistä kohden hotelleissa Waldorf Astoria Hotels & Resorts®, Conrad® Hotels & Resorts, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites ja Hilton Garden Inn.*
 • 5. yö ilmaiseksi Kutakin vähintään viisi yötä kestävää Standard-huoneessa tapahtuvaa palkintoyöpymistä kohden yksi yö on ilmainen. Jäsenet voivat käyttää 5. yö ilmaiseksi -edun rajattomalle määrälle yöpymisiä vuodessa. Koskee vain viittä peräkkäistä yötä samassa täyden pistemäärän standardihuoneessa tapahtuvassa palkintoyöpymisessä samassa hotellissa, enintään 20 yötä, jos varmistettu varauksen hetkellä. Yöpymistä kohti myönnetään korkeintaan neljä ilmaista yötä. Mikäli ilmaisesta yöstä kieltäydytään, varaus perutaan tai uloskirjautuminen tapahtuu ennen viidettä yötä, ilmainen yö perutaan eikä sillä ole käteis-, piste- tai palkintoarvoa. Kun 5. ilmaisen yön etu on käytetty, tarjoukseen kelpuutettavilta jäseniltä veloitetaan 0 pistettä 5., 10., 15. ja 20. yöstä. Kaikki muut saman yöpymisen yöt laskutetaan sovellettavalla standard-huoneen täydellä palkintohinnalla. Kukin hotelli määrittää oman standardihuoneen ja se on käytettävissä saatavuuden mukaan Hilton-yritysketjun osallistuvissa hotelleissa. Koskee vain palkintoyöpymisiä standardihuoneissa, ei maksettuja yöpymisiä tai Points & Money Rewards™ -palkintoja. Etua ei sovelleta silloin, kun yöpyminen on varattu palkintoyöpymistarjouksen, paketin tai Hiltonin tai jonkun sen kumppanin tarjoaman tarjouskampanjan osana.
 • Valitse My Way On-Property -etu. Napsauta tätä [linkkiä] (https://www.hilton.com/en/hilton-honors/guest/profile/hotel-benefits/) katsoaksesi vaihtoehdot kussakin Hilton-yritysketjun hotelliketjussa. Hotelleissa Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™ ja Tapestry Collection by Hilton™ Gold Hilton Honors -jäsenet voivat saada päivityksen parempaan valitsemaansa huoneeseen Executive-kerroksen huonetyypeistä. Jäsenen suosimiin huoneisiin voivat kuulua myös muualla kuin Executive-kerroksessa olevat huoneet, joilla on kuitenkin Executive-oleskelutilan käyttöoikeus (mukaan lukien Sakura Club Conard Washington, D.C -hotellissa ja Club Signia Signia by Hilton -hotelleissa), seuraavaksi parhaat saatavissa olevat huonetyypit, huoneet, joista on haluttu näköala tai mukavuudet, tai muut huoneet, jotka on määritelty ”suosituiksi” hotellin toimesta ja vaihtelevat kussakin hotelliketjussa. Ryhmävaraukset ja tietyt hinnat eivät oikeuta veloituksettomiin upgrade-päivityksiin. Kaikki upgrade-päivitykset taataan tilojen saatavuuden perusteella koko yöpymisen ajaksi siten, kuin saapumishetkellä on määritetty. Upgrade-päivityksiä annetaan vain yhdestä huoneesta kyseiselle jäsenelle, riippumatta mahdollisista lisähuoneista, joita jäsen on saattanut ostaa varauksen hetkellä. Seuraavat tuotemerkit eivät tarjoa veloituksettomia upgrade-päivityksiä: Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton®, Hilton Grand Vacations® ja Motto by Hilton®.

*Internet-yhteys ja vesipulloetu saattavat kuulua lomakeskusmaksuun siellä, missä sitä sovelletaan.

Diamond Elite -jäsenyys

Kalenterivuoden 2022 aikana Hilton Honors Diamond Elite -jäsenyys myönnetään jäsenille, jotka ovat [ansainneet] 21 yöpymistä, 42 yötä tai 84 000 peruspistettä(#accrual-of-points). Kalenterivuoden 2022 jälkeen Hilton Honors Diamond Elite -jäsenyys myönnetään jäsenille, jotka ovat ansainneet 30 yöpymistä, 60 yötä tai 120 000 peruspistettä jonkin kalenterivuoden aikana. ”Yö” on yö, joka on osa ”yöpymistä” tässä määritetyllä tavalla. Ansaitut peruspisteet hyväksiluetaan Diamond Elite -tasoon kelpuuttamiseen. Peruspisteistä ansaittuja bonuspisteitä ei hyväksilueta Elite-tasoon hyväksymisessä. Elite-tason siirrettävät yöt käytetään Elite-tasotilanteen ansaitsemiseen ja ylläpitoon Diamond Elite -tason yökohtaisten vaatimusten täyttämiseksi.

Diamond Elite -jäsenet pystyvät käyttämään vain Diamond-jäsenille varattuja Hilton Honors -huutokauppatoimintoja. Kyseiset toiminnot ovat saatavilla vain Diamond-jäsenille, ja niiden kohdalle on lisätty merkintä huutokauppa[sivulla] (http://experiences.hiltonhonors.com/). Huutokauppa-alustan lisäehdot on kerrottu tällä sivulla.

Diamond Elite -jäsenet saavat seuraavat edut yöpymisten aikana rekisteröityneinä Diamond Elite -jäseninä:

 • 100 % bonus niistä peruspisteistä, jotka he ovat ansainneet Diamond Elite -jäseninä olonsa aikana.
 • Veloitukseton Premium-internetyhteys huoneessa ja aulassa oleskelujen aikana hotelleissa Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites Hotels™, Hilton Garden Inn®, Hampton Inn by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® ja Home2 Suites by Hilton®.*
 • Kaksi veloituksetonta vesipulloa oleskelua kohden hotelleissa Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites ja Hilton Garden Inn®.*
 • 5. yö ilmaiseksi: Kutakin vähintään viisi yötä kestävää Standard-huoneessa tapahtuvaa palkintoyöpymistä kohden yksi yö on ilmainen. Jäsenet voivat käyttää 5. yö ilmaiseksi -edun rajattomalle määrälle yöpymisiä vuodessa. Koskee vain viittä peräkkäistä yötä samassa täyden pistemäärän standardihuoneessa tapahtuvassa palkintoyöpymisessä samassa hotellissa, enintään 20 yötä, jos varmistettu varauksen hetkellä. Yöpymistä kohti myönnetään korkeintaan neljä ilmaista yötä. Mikäli ilmaisesta yöstä kieltäydytään, varaus perutaan tai uloskirjautuminen tapahtuu ennen viidettä yötä, ilmainen yö perutaan eikä sillä ole käteis-, piste- tai palkintoarvoa. Kun 5. ilmaisen yön etu on käytetty, tarjoukseen kelpuutettavilta jäseniltä veloitetaan 0 pistettä 5., 10., 15. ja 20. yöstä. Kaikki muut saman yöpymisen yöt laskutetaan sovellettavalla standard-huoneen täydellä palkintohinnalla. Kukin hotelli määrittää oman standardihuoneen ja se on käytettävissä saatavuuden mukaan Hilton-yritysketjun osallistuvissa hotelleissa. Koskee vain palkintoyöpymisiä standardihuoneissa, ei maksettuja yöpymisiä tai Points & Money Rewards™ -palkintoja. Etua ei sovelleta silloin, kun yöpyminen on varattu palkintoyöpymistarjouksen, paketin tai Hiltonin tai jonkun sen kumppanin tarjoaman tarjouskampanjan osana.
 • Taattu varausten saatavuus, tässä ilmoitettujen rajoitusten mukaisesti Hilton-yritysketjun hotelleissa, kun maksetut varaukset on tehty ennen keskiyötä hotellin paikallista aikaa vähintään kaksi päivää (48 tuntia) ennen aiottua saapumista. RAJOITUKSET: Tämä takuu ei koske varauksia, jotka on maksettu osin tai kokonaan Hilton Honors- pisteillä tai Hiltonin myöntämillä ilmaisyötodistuksilla. Tämä takuu ei koske hotellia, jos kyseisestä hotellista tulee ylivarattu huoneluettelossa vähintään 10 %:n verran (tarkoittaa, että vähintään 110 % huoneista on varattu). Tiettyjen Hilton-yritysketjun hotellien ollessa kyseessä tämä takuu ei koske hotellia, jos kyseisestä hotellista tulee ylivarattu huoneluettelossa vähintään 2 %:n verran (tarkoittaa, että vähintään 102 % huoneista on varattu). Konsultoi yksittäistä hotellia tai katso hotellit, joissa 2 %:n katto määrittääksesi, päteekö 2 %:n rajoitus. Tämä takuu ei lisäksi koske mitään hotellia erityiskysynnän päivämäärillä. Termillä ”erityiskysynnän päivämäärät” tarkoitetaan hotellin ja Hilton Honorsin oman yksinomaisen harkintansa mukaan määrittämiä päivämääriä, jotka ovat jatkuvasti suosittuja varauspäiviä hotellivieraiden keskuudessa, kuten esimerkiksi isot tapahtumat tai uudenvuodenaatto. Tämä takuu koskee vain yhtä, kelvollisella luottokortilla varattua huonetta, joka on Diamond Elite -jäsenen käytössä. Huomaathan, että tämä takuu ei vaikuta hintaan ja että tämän takuun alaisiin varauksiin sovelletaan hotellin vallitsevia hintoja halutuille majoituksille. Mikäli jäsen ei saavu aikataulun mukaisesti tai ei soita peruuttaakseen ja saadakseen peruutusnumeron, luottokortilta veloitetaan yhden yön verollinen hinta. 48 tunnin varaustakuu koskee hotellin verkkosivuston, Hiltonin varaukset ja asiakaspalvelu -toimiston, Diamond-erikoispalvelujen osaston tai suoraan hotellin kautta tehtyjä varauksia. Tarjouskampanjapalkintoja ei voi käyttää 48 tunnin varaustakuulla tehtyihin varauksiin. 48 tunnin varaustakuuta saatetaan silloin tällöin rajoittaa Homewood Suites by Hilton- ja Home2 Suites by Hilton -hotelleissa johtuen Homewood Suites by Hilton ja Home2 Suites by Hilton -tuotemerkkien alaisten hotellivieraiden pidemmistä yöpymisistä. 48 tunnin takuu ei koske hotelleja Conrad Maldives Resort & Spa, Hilton Seychelles Northolme Resort and Spa, Ho’olei at Grand Wailea, Kingston Plantation Condos, Royale Palms, Conrad Koh Samui Resort & Spa, Hampton by Hilton™ tai Hilton Grand Vacation.
 • Valitse My Way On-Property -etu. Napsauta tätä [linkkiä] (https://www.hilton.com/en/hilton-honors/guest/profile/hotel-benefits/) katsoaksesi vaihtoehdot kussakin Hilton-yritysketjun hotelliketjussa.
 • Diamond Elite -jäsenet saavat seuraavat edut yöpymisten aikana rekisteröityneinä Diamond Elite -jäseninä: Hotelleissa Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™ ja Tapestry Collection by Hilton™ Diamond Hilton Honors -vieraat saavat päivityksen valitsemaansa huoneeseen. Tarjous riippuu saatavuudesta saapumishetkellä. Diamond Hilton Honors -jäsenten päivityksiin saattaa sisältyä päivitys ”junior”-, ”standard”- tai ”yhden makuuhuoneen” -sviitteihin. Upgrade-päivityksiin eivät kuulu Executive-sviitit, huvilat eivätkä erityismajoitukset/kerrokset/tornit (joihin saattavat kuulua rajoituksetta ”Vista”-, ”Villa”- ja ”Club” -majoitustyypit) hotellin harkinnan mukaisesti. Ryhmävaraukset sekä tietyt hinnat eivät oikeuta sviittimajoitukseen eivätkä ne välttämättä oikeuta veloituksettomiin upgrade-päivityksiin. Kaikki upgrade-päivitykset taataan tilojen saatavuuden perusteella koko yöpymisen ajaksi siten, kuin saapumishetkellä on määritetty. Kukin yksittäinen hotelli määrittää toivotut huoneet ja ne saattavat vaihdella eri tuotemerkkien sisällä. Upgrade-päivityksiä annetaan vain yhdestä huoneesta kyseiselle jäsenelle, riippumatta mahdollisista lisähuoneista, joita jäsen on saattanut ostaa varauksen hetkellä. Seuraavat tuotemerkit eivät tarjoa veloituksettomia upgrade-päivityksiä: Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton®, Hilton Grand Vacations® ja Motto by Hilton®.

*Internet-yhteys ja vesipulloetu saattavat kuulua lomakeskusmaksuun siellä, missä sitä sovelletaan.

Diamond-jäsenyyden jatkaminen - Kelpoisuusvaatimukset täyttävät Diamond-jäsenet voivat kertaalleen jatkaa Diamond-tasotilannettaan, vaikka heillä ei olisikaan riittävästi yöpymisiä/öitä/peruspisteitä. Kelpoisuusvaatimukset:

Lifetime Diamond -tason ehdot

Lifetime Diamond -taso myönnetään Hilton Honors -jäsenille, jotka ovat saavuttaneet Diamond-tason ainakin kymmenen (ei peräkkäisen) vuoden ajan ja joiden yöpymisiin on kuulunut vähintään 1 000 maksettua ja/tai palkintoyötä, TAI jotka ovat ansainneet Diamond-tason vähintään kymmenen (ei peräkkäisen) vuoden ajan sekä ansainneet vähintään kaksi miljoonaa peruspistettä jäsenyytensä aikana Hilton Honorsin ehtojen mukaisesti. Kun pisteet on ansaittu, niihin sovelletaan Hilton Honorsin ehtoja. Lifetime Diamond -taso myönnetään Hilton Honors Worldwide, LLC:n harkinnan mukaisesti, ja se voidaan lopettaa tai sitä voidaan muuttaa ilman ilmoitusta tai korvausta Hilton Honorsin yksinomaisen harkinnan mukaisesti.

Jäsenellä täytyy olla Diamond-taso 365 päivää, ennen kuin se katsotaan täysin suoritetuksi vuodeksi. Jos jäsen esimerkiksi saavuttaa Diamond-tason 1. marraskuuta 2020 (tämänhetkistä vuotta kohden tai säilyttääkseen tason seuraavana vuonna), Diamond-tasolla suoritettu vuosi olisi täynnä 1. marraskuuta 2021. Jos jäsen on ansainnut Diamond-tason tulevaisuuteen ajoittuvaan eräpäivään mennessä (Diamond-taso päättyy esim. 31. maaliskuuta 2020), tämä taso lasketaan Lifetime Diamond -tilan hyväksi vasta, kun eräpäivä on saavutettu.

Eliten Rollover-yöt

Elite-jäsenet (Silver, Gold, Diamond) voivat kalenterivuoden lopussa (31. joulukuuta) siirtää kaikki hyväksiluettavat yöt, jotka ylittävät tiettyyn Elite-tasotilanteeseen vaadittavien öiden määrän.

Jäsenet voivat kalenterivuoden lopussa siirtää vain kaikki hyväksiluettavat yöt, jotka ylittävät tiettyyn jäsenen Elite-tasotilanteeseen vaadittavien öiden määrän.

Elite-tason siirrettävät yöt lasketaan jäsenen seuraavan kalenterivuoden (1. tammikuuta – 31. joulukuuta) tasotilanteeseen. Perustason jäsenet eivät voi käyttää Elite-tasoon hyväksiluettavia öitä. Jäsenyystasojen vaatimukset voidaan katsoa osiosta Hilton Honors -jäsenyystasot.

Seuraavalle vuodelle siirrettävät Elite-tason yöt lasketaan seuraavan kaavan mukaan: Hyväksiluettavien öiden kokonaismäärä vuoden lopussa (mukaan lukien edelliseltä vuodelta siirtyneet yöt) − kaikki Elite-tason siirrettävät yöt edelliseltä vuodelta (eivät ole enää voimassa) − nykyisen Elite-tason säilyttämiseen vaadittavat hyväksiluettavat yöt = ensi vuodelle siirrettävät Elite-tason yöt.

Elite-tason siirrettävät yöt ovat voimassa ainoastaan seuraavan kalenterivuoden ajan (31. joulukuuta asti). Elite-tason siirrettäviä öitä ei voida varata toiselle tai kolmannelle niiden keräämisen jälkeiselle vuodelle eikä käyttää silloin.

Vain Elite-tason jäsenet voivat siirtää öitä. Yöpymisiä ja peruspisteitä ei voi siirtää seuraavalle kalenterivuodelle.

Elite-jäsenet voivat siirtää Elite-tasoon hyväksiluettavia öitä, vaikka he olisivat siirtyneet alemmalle tasolle vuoden aikana. Elite-tason siirrettävät yöt lasketaan 31. joulukuuta mennessä ansaituista Elite-jäsenyystason ylittävistä öistä. Maksettujen sekä [palkinto-oleskelujen] (https://www.hilton.com/en/hilton-honors/terms/#reward-redemption) (mukaan lukien Points & Money Rewards™ -oleskelujen) hyväksiluettavat yöt lasketaan täysin hyväksiluettaviksi öiksi tietyn tason saavuttamiseksi, ja ne kelpuutetaan siirrettäviksi seuraavalle kalenterivuodelle. Kaikki kampanjatarjouksen (esim. kaksinkertaiset yöpymiskrediitit) kautta ansaitut Elite-tasoon hyväksiluettavat yöt hyväksiluetaan myös siirrettäviin öihin niiden öiden lisäksi, jotka ylittävät Elite-tasotilanteeseen vaadittavien öiden määrän.

Elite-tason siirrettäviä öitä ei hyväksilueta Milestone-bonuksiin vaan ainoastaan siihen, että jäsen voi saavuttaa seuraavan tasotilanteen. Milestone-bonusten vaatimukset kerrotaan osiossa Milestone-bonukset.

Elite-tason siirrettäviä öitä ei hyväksilueta Elite-tason lahjoittamiseen vaan ainoastaan siihen, että jäsen voi saavuttaa seuraavan tasotilanteen. Elite-tason siirtämisen vaatimukset kerrotaan osiossa Elite-tason siirtäminen.

Elite-tason lahjoittaminen

40 hyväksiluettavaa yötä vuoden 2022 aikana tai 60 hyväksiluettavaa yötä kalenterivuoden aikana vuoden 2022 jälkeen saavuttavat jäsenet voivat lahjoittaa Gold-tason toiselle valitsemalleen jäsenelle. Jos jäsen saavuttaa 70 hyväksiluettavaa yötä vuoden 2022 aikana tai 100 hyväksiluettavaa yötä yhden kalenterivuoden aikana vuoden 2022 jälkeen, hän voi lahjoittaa Diamond-tason toiselle valitsemalleen jäsenelle.

Lahjoittamisen ehdot kalenterivuoden loppuun mennessä täyttävät jäsenet voivat valita jäsenyystason vastaanottajan. Valinta täytyy tehdä seuraavan tammikuun aikana. Jäsenyystason lahjoittajan täytyy valita tason vastaanottava jäsen joka kalenterivuosi 31. tammikuuta kello 23:59 (EST) mennessä.

Lahjoitettu jäsenyystaso astuu voimaan heti lahjoittamisen jälkeen ja pysyy voimassa 365 päivää. 365 päivän jälkeen vastaanottajan jäsenyys palautuu tasolle, jolla se olisi ilman edellisenä kalenterivuotena saatua lahjoitettua tasoa.

Jos jäsen on oikeutettu lahjoittamaan tason myös seuraavana vuonna, hän voi antaa sen samalle jäsenelle. Jäsenien täytyy kuitenkin joka vuosi valita uudelleen lahjoitettavan tason vastaanottaja, sillä lahja ei automaattisesti siirry kyseiselle jäsenelle seuraavana vuonna.

Kun taso on lahjoitettu jollekin toiselle jäsenelle, saman vuoden aikana ei voida tehdä muutoksia, jotka poistavat tai muuttavat tuon tason.

Lahjoitettavan tason vastaanottajan täytyy olla Hilton Honors -jäsen eikä tätä lahjoitusta voi antaa kenelläkään, jolla ei ole Hilton Honors -tiliä.

Maksettujen sekä palkinto-oleskelujen (mukaan lukien Points & Money Rewards™ -oleskelujen) hyväksiluettavat yöt lasketaan täysin hyväksiluettaviksi öiksi ja lahjoittamiseen oikeuttavaa tasoa varten. Kaikki kampanjatarjouksen (esim. kaksinkertaiset yöpymiskrediitit) kautta ansaitut Elite-tasoon hyväksiluettavat yöt lasketaan myös mukaan Elite-tason lahjoittamiseen oikeuttavaa tasoa varten. Elite-tason siirrettäviä öitä ei lasketa mukaan lahjoittamiseen oikeuttavaa tasoa varten.

Palkintojen lunastaminen

Ollakseen oikeutettu palkintoon (”palkinto”), jäsenellä tulee olla riittävä määrä pisteitä tilillään palkinnon lunastamiseksi, seuraavaa poikkeusta lukuun ottamatta: lunastushetkellä jäsen voi ostaa Hilton Honors-bonuspisteitä saavuttaakseen lunastukseen vaadittavan tason (korkeintaan 80 000 kalenterivuotta kohden). Katso ”Pisteiden ostaminen” -osiosta pisteiden ostamiseen liittyvät täydelliset ehdot.

Palkintoöiden hinnoittelu riippuu erilaisista tekijöistä, kuten hotelli, päivittäisen kysynnän taso ja huoneen hinta. Hintoja päivitetään jatkuvasti ja ne voivat muuttua tosiajassa.

On jäsenen yksinomaisella vastuulla ottaa selvää ohjelmasta ja pyytää erityisiä palkintoja verkossa, Hiltonin varaukset ja asiakaspalvelu -toimiston kautta, puhelimitse tai mobiilisovelluksella. Puhelimitse tehdyt pyynnöt edellyttävät, että jäsen tunnistautuu tilinsä kautta. Jotkut palkinnoista saattavat olla tulostettavissa niitä lunastettaessa verkossa.

Kun palkintoa pyydetään, vastaava määrä pisteitä vähennetään jäsenen tililtä. Kun pisteitä lunastetaan verkossa, puhelimitse tai mobiilisovelluksella palkintohotelliyöpymisille tai kun Hilton Honors -pisteitä vaihdetaan lentokilometreiksi palkintovaihdon kautta, pisteet vähennetään automaattisesti jäsenen tililtä jäsenen täydennettyä lunastustapahtuma.

Palkinto voidaan myöntää Hilton Honors -jäsenelle tai kelle tahansa jäsenen osoittamalle henkilölle. Kun palkinto on myönnetty, se ei ole siirtokelpoinen ja sitä voi käyttää vain henkilö, jonka nimi palkinnossa on. Mikäli joku muu, kuin palkintodokumentaatiossa nimetty henkilö yrittää lunastaa palkintoa, palkinto katsotaan mitättömäksi ja majoitukset ja/tai kuljetukset evätään.

Jäsen saa palkintovahvistuksen pyynnöstään verkkosivuston tai mobiilisovelluksen kautta tai Hiltonin varaus- ja asiakaspalvelutoimistosta riippuen siitä, mitä kautta hän lunastaa palkintonsa.

Palkintoja ei saa myydä, huutokaupata, vaihtaa, välittää, ostaa tai muulla tavoin siirtää, ellei siihen ole Hilton Honorsin kirjallista lupaa. Mikä tahansa tällä tavalla hankittu palkinto ilman vaadittua suostumusta katsotaan vilpillisesti hankituksi ja mitätöidyksi. Muutetut palkintovahvistukset ovat mitättömiä. Mitätöityjä palkintovahvistuksia ei lunasteta.

Kaikkiin palkintoihin sovelletaan tiettyjä rajoituksia. Katso ehdot alta tai verkossa Palkinnot -osiosta, jotka koskevat kutakin yksittäistä palkintoa.

Markkinointikumppanipalkinnon käyttö riippuu kapasiteettitarkistuksista, jotka rajoittavat tiettyjen vuokra-autoyhtiöiden tai muiden Hilton Honors -markkinointikumppaneiden tarjoamien vuokra-autojen, risteilyjen tai tuotteiden saatavuutta.

Matkapalkinnot ovat normaalisti voimassa yhden vuoden niiden myöntämispäivästä lähtien. Hilton Honors saattaa kuitenkin silloin tällöin tarjota palkintoja, joiden voimassa oloaika on lyhyempi. Matkapalkintojen voimassaoloaika näkyy palkintovahvistuksessa.

Palkintoja ei voi yhdistää muihin todistuksiin, alennuksiin, paketteihin tai kampanjatarjouksiin, ellei Hilton Honors kirjallisesti toisin määritä.

Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi, palkinnoiksi tai hyvityksiksi.

Jäsenen tililtä palkintoa varten vähennetyt pisteet voidaan palauttaa Hilton Honorsin harkinnan mukaisesti sillä edellytyksellä, että KAIKKI palkintoon liittyvä palkintodokumentaatio (mukaan lukien hotelli-, auto- ja risteilytodistukset) palautetaan käyttämättöminä ennen dokumentaation umpeutumispäivää. Palkinnot palautetaan vain sille alkuperäiselle tilille, jolta pisteet vähennettiin.

Sellaisten tarjouskampanjapalkintojen voimassaoloa, joihin ei liity pisteiden vähentämistä, ei jatketa voimassaolopäivän jälkeen eikä niitä vaihdeta tai palauteta takaisin jäsenen tilille, jotta niistä tulisi tulevaisuudessa käytettäviä pisteitä.

Palkintovahvistukset ovat mitättömiä, jos ne ovat kopioituja tai jos ne ovat lain kieltämiä tai rajoittamia.

Kaikki palkinnot tulee lunastaa täsmälleen vahvistuksessa määriteltyjen menetelmien mukaisesti.

Hilton Honors -markkinointikumppanipalkinnot saatetaan korvata jollain vastaavalla Hilton Honorsin palkinnolla milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Palkinnon vastaavuuden määrittäminen tapahtuu Hilton Honorsin yksinomaisen harkinnan mukaan.

Hotellien palkintoyöpymisiin tarvitaan täysimääräinen pisteiden lunastaminen tai pisteiden lunastaminen yhdistettynä rahaan. Yöpymisen lunastamisen voi käyttää Standard-huoneisiin tai Premium-huoneisiin. Molemmat palkintotyypit on tarkoitettu kahden hengen huonehinnalle. Huoneeseen majoittuvista ylimääräisistä henkilöistä, joiden ikä on vähintään 19 vuotta, veloitetaan ylimääräisten henkilöiden vakiohinta. Kaikki Hilton Honors -palkintojen vastaanottamisesta ja/tai käytöstä aiheutuvat verovelat (mikäli sellaisia aiheutuu), mukaan lukien rajoituksetta paikalliset tai kaupunkiverot, kansainväliset lentokenttäverot, tullimaksut, lentokenttien lisämaksut, ulkomailla asuvien turistimaksut tai henkilökohtaiset tuloverot, ovat käyttäjän yksinomaisella vastuulla. Oheisveloitukset ovat käyttäjän vastuulla. Hotelleissa, joissa on lomakohdemaksut, vain pisteitä käyttämällä varattuja palkintoyöpymisiä käyttävät jäsenet tai ilmaista tarjousyöpalkintoa käyttävät jäsenet (esim. luottokorttipartnerien myöntämät) eivät maksa lomakohdemaksuja.

Hilton Honors ei ole vastuussa eikä ota mitään vastuuta markkinointikumppaneiden toimittamista tai toimittamatta jättämistä kuljetuksista tai muista palveluista.

Sellaiset jäsenet, joiden vakituinen asuinpaikka on sellaisissa maissa, joissa palkinnonvaihto tai pisteiden lunastaminen jostain Hilton Honors -palkinnosta tai kumppanipalkinnosta on kiellettyä, eivät ole oikeutettuja kyseiseen palkintoon.

Hilton Honors -palkintojen vaihtaminen

Vaihtoja voi tehdä vain erityisin lisäyksin tämän hyperlinkin kautta. Sekä markkinointikumppaniohjelman tili että Hilton Honors -tili tulee olla samalla nimellä. Kun vaihto on suoritettu, sitä ei voida peruuttaa tai palauttaa eikä toimituskuluja voida palauttaa tai hyvittää. Hilton Honors -palkinnonvaihto on Hilton Honors -ohjelman etu ja siihen sovelletaan kaikkia Hilton Honors -ohjelman ehtoja. Vaihdon postittamiseen saattaa mennä 60 päivää.

Palkintohotelliyöpymiset

Palkintohotelliyöpymiset (”palkintoyöpymiset”) ovat Hilton-yritysketjun hotelleissa tapahtuvia hotelliyöpymisiä, joihin käytetään pelkästään pisteiden käytön tai pisteiden ja maksun yhdistelmää sellaisen ollessa mahdollista, tai palkintotodistusta. Jos mikä tahansa osa pisteitä käytetään jäsenen yöpymiseen, koko oleskelu katsotaan palkinto-oleskeluksi.

Jäsenet voivat varata palkinto-oleskelun Standard- tai Premium-huonetyypeissä käyttämällä lähes mitä tahansa pisteiden ja rahan yhdistelmää 1 000 pisteen lisäyksin ja 5 000 pisteestä alkaen. Points & Money Rewards™ -palkintoja on saatavissa missä tahansa Hilton-yritysketjun hotellissa, joka osallistuu Hilton Honors -ohjelmaan, ilman päivämääriä, jolloin tarjoukset eivät ole voimassa.

Jäsenet voivat käyttää täysimääräisesti Hilton Honors -pisteitä veloituksettoman Standard- tai Premium-huoneen varaamiseen. Standard- ja Premium-huonepalkintoja on saatavissa missä tahansa Hilton-yritysketjun hotellissa, joka osallistuu Hilton Honors -ohjelmaan, ilman päivämääriä, jolloin tarjoukset eivät ole voimassa.

Katso palkintoyöpymistyyppien saatavuus missä tahansa osallistuvassa hotellissa vierailemalla hotellin verkkosivustolla, soittamalla numeroon 1-800-4HONORS (+1 800 446 6677) Yhdysvalloista tai Kanadasta tai vierailemalla sivustolla https://www.hilton.com/en/hilton-honors/. Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella asuvien jäsenten tulee soittaa lähimpään Hiltonin varaukset ja asiakaspalvelu -toimistoon.

Hilton-yritysketjuun kuuluvat hotellit ja palkintotyypit saattavat muuttua milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta Hilton Honorsin yksinomaisen harkinnan mukaan.

Palkintoyöpymisiin ei sovelleta päivämääriä, jolloin tarjoukset eivät ole voimassa, eikä kapasiteettitarkistuksia. Kaikki palkinnot riippuvat saatavuudesta ja jotkut palkintoyöpymistyypit eivät välttämättä ole saatavilla jäsenen pyytämänä päivämääränä.

Lunastaessaan Hilton Honors -pisteitä palkintoyöpymistä varten jäsenen tulee joko [varata] (https://www.hilton.com/en/) palkintoyöpyminen verkossa tai soittaa numeroon 1-800-4HONORS (+1 800 446 6677) Yhdysvalloissa tai Kanadassa varausta varten ja ilmoittaa tällöin varausvirkailijalle käyttävänsä Hilton Honors -pisteitä. Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolisten jäsenten tulee soittaa lähimpään Hiltonin varaukset ja asiakaspalvelu -toimistoon. Mikäli palkintoyöpyminen varataan verkossa, jäsenet vastaanottavat vahvistussivun, jossa on heidän hotelliyöpymispalkintovarauksensa sekä palkintovahvistuksensa yhdellä verkkotapahtumalla. Jos varaat palkintoyön puhelimella, saat palkintovahvistuksen sähköpostitse.

Näiden menettelyjen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa varausten peruuttamiseen, tai majoituksen tai julkistetun vähittäishinnan epäämiseen. Majoitukset tulee varata ennen palkintoyöpymistä.

Kaikki palkintoyöpymisvaraukset tulee taata luottokortilla. Kun kyseessä on palkintoyöpymisen varaus, saapumatta jättämisestä tai peruutuksesta hotellikohtaisen peruutusajan ulkopuolella veloitetaan yhden yön verollinen hinta hotellin parhaalla mahdollisella hinnalla kyseiselle päivämäärälle. Yleiset peruutusehdot: peruuta 48 tuntia ennen saapumista peruutusmaksujen välttämiseksi. Kukin yksittäinen hotelli päättää ylimääräisistä peruutusehdoista ja ne saattavat erota yleisistä peruutusehdoista. Tällaisessa tapauksessa hotellin omia peruutusehtoja sovelletaan.

Palkintoyöpymisvaraus on voimassa ilmoitetuille huonemajoituksille yhdessä huoneessa yhdessä hotellissa yhtä yöpymistä (siten kuin kyseinen termi on tässä määritelty) varten ja palkintovahvistuksen esittämällä tavalla. Jos jäsen haluaa vaihtaa palkintoyöpymisvarauksen sijaintia, tulee jäsenen ensin peruuttaa olemassa oleva palkintoyöpymisvaraus ja varata sitten uusi palkintoyöpymisvaraus halutusta hotellista. Palkintoyöpymisvarauksen päivämäärien muuttamiseksi jäsenen tulee ottaa yhteyttä Hiltonin varaus- ja asiakaspalvelutoimistoon ennen hotelliin saapumista palkintoyöpymistä varten. Hotellivälittäjät eivät pysty muuttamaan minkään jäsenen palkintoyöpymisen päivämääriä ja jäsenen pisteet voidaan takavarikoida.

Palkintoöistä ei makseta lomakohdemaksuja käyttämällä vain pisteitä, eikä myöskään ilmaisista tarjouskampanjayöpymisistä (esim. luottokorttipartnerien ym. myöntämät).

Tarjouskampanjapalkinnot voidaan käyttää vain standardihuoneisiin.

Palkintoyöpymisiä ei voi antaa toimeksi matkanvälittäjille.

Palkintoyöpymisten määrä ja sekä öiden määrä palkintoyöpymisen aikana hyväksiluetaan Elite-tasoon kelpuuttamiseen vaadittavien yöpymisten ja/tai öiden laskennassa.

Jäsenet ansaitsevat pisteitä yhdistettyjä pisteitä ja rahaa -palkintoyöpymisiä varten summasta, jonka he ovat käyttäneet kelpuutettaviin hotellilaskun veloituksiin Hilton-yritysketjun hotelleissa. Jäsenet ansaitsevat pisteitä oheisveloituksista palkintoyöpymisiä varten.

Palkintojen saajia saatetaan vaatia allekirjoittamaan vastuuvapautus sekä ilmoitus luvasta käyttää heidän nimeään ja/tai valokuvaansa markkinointitarkoituksiin ilman erillistä korvausta.

Huomaathan, että Hiltonin varaukset ja asiakaspalvelu -toimiston palkinto-osasto on avoinna klo 5.00–1.30 (CT), 7 päivää viikossa.

Event Planner -ohjelma – maailmanlaajuinen

Vain sopimuksessa määritelty henkilö on oikeutettu saamaan Event Planner -bonuspisteitä tapahtumaan liittyvistä oikeuttavista veloituksista. Sopimuksen allekirjoittavan henkilön ei tarvitse olla sama henkilö kuin se, joka saa Event Planner -bonuspisteet. Event Planner -bonuspisteiden tulee sisältyä tapahtuman sopimukseen.

Event Planner -bonuspisteiden saajan ei tarvitse olla rekisteröity hotellivieras tai osallistua tapaamiseen. Event Planner -bonuspisteiden saajan tulee olla Hilton Honors -ohjelman jäsen saadakseen tapahtumaan liittyviä pisteitä.

Hilton Honors -ohjelman Event Planner -ohjelma on saatavilla kaikille Hilton Honors -jäsenille, mukaan lukien, niihin kuitenkaan rajoittumatta, luonnolliset henkilöt, ammattimaiset kokous- ja tapahtumajärjestäjät, työnantajansa puolesta tapahtumia varaavat yksilöt (mukaan lukien B2B jaetut asiakastilit), matkanjärjestäjät ja matkatoimistot/matkamyyjät/kokoussuunnittelijat, jotka varaavat pisteisiin oikeuttavan tapahtuman. Hiltonin työntekijät ja/tai hotellitiimin jäsenet eivät ole oikeutettuja pisteisiin Hilton-ketjun hotelleissa Hiltonin puolesta harjoittamastaan sopimusliiketoiminnasta.

Jäsenet ansaitsevat 1 Hilton Honors -bonuspistettä jokaista pisteisiin oikeuttavaan tapahtumaan käytettyä Yhdysvaltain dollaria kohden. Myönnetyt pisteet perustuvat Yhdysvaltain dollareiksi muunnettuun paikalliseen valuuttaan. Paikallinen valuutta muunnetaan Yhdysvaltain dollareiksi sinä päivänä, jolloin tapahtuma lopullinen maksu vastaanotetaan käyttämällä muuntohetkellä julkistettuna olevaa vaihtokurssia. Kyseinen kurssin määritys tapahtuu Hilton Honorsin yksinomaisen harkinnan mukaan ja se perustuu valuutanvaihdon vakiomenetelmiin.

Pisteisiin oikeuttavaksi tapahtumaksi saatetaan laskea, niihin kuitenkaan rajoittumatta, mikä tahansa ryhmä- tai liiketoimintakokous, konferenssi, huonevaraus ryhmille, häävastaanotot, sukukokoukset tai muut myynti- tai pitopalveluosaston kautta sovitut konferenssit, jotka myydään julkistetuilla hinnoilla.

Tarjous on voimassa vain uusille tapahtumavarauksille.

Oikeuttaviin veloituksiin kuuluvat tapahtumaan liittyvät sopimuksessa nimetyn yksilön maksamat kulut (esim. kokoushuoneen vuokrat, hotellihuoneet, pitopalvelu ja audio-/visuaaliset laitteet) ilman veroja, palvelumaksuja, hyvityksiä ja palkkioita. Event Planner -bonuspisteitä myönnetään kokoushuoneiden ja hotellihuoneiden maksuista; kaikkien muiden maksujen kelpuuttaminen on yksinomaan hotellin harkinnan varassa. Jos huoneen vuokra kuuluu kokouspakettiin henkilöä kohden, pisteiden myöntäminen paketin osasta on myös hotellin harkinnan varassa.

Mikäli hotellihuoneet tapahtumavieraille sisältyvät sopimukseen, myös oman tilinsä kautta huoneita varaavat jäsenet ovat oikeutettuja ansaitsemaan pisteitä yöpymisistään Hilton Honors -ehtojen mukaisesti. Jos hotellihuoneet sisältyvät sopimukseen ja ne maksetaan yhteislaskutuksella, jossa useiden huoneiden veloitukset laitetaan yhdelle hotellilaskulle ja ne laskutetaan joltain yhtiöltä tai osoitetaan yhteiseen osoitteeseen tai hoidetaan uloskirjautumisen yhteydessä yhden henkilön toimesta, jäsenet eivät ole oikeutettuja saamaan pisteitä. Oheisveloitukset (jäsenen huonelaskulta veloitetut), jotka jäsen maksaa suoraan uloskirjautumisen yhteydessä ovat kelvollisia pistehyvityksen saamiseksi. Yhteislaskulle lisätyt oheisveloitukset eivät oikeuta pistehyvitykseen.

Event Planner -bonuspisteitä voidaan jakaa jopa 100 000 USD:n maksuista. Tapahtumakohtaista maksimipistemäärää ei ole olemassa.

Kun tapahtuma on maksettu kokonaisuudessaan, saattaa mennä vielä 6–8 viikkoa ennen kuin pisteet näkyvät jäsenen tilillä.

Hilton Honors -ohjelman Event Planner -ohjelma on saatavilla maailmanlaajuisesti Hiltonin hotellivalikoiman osallistuvissa hotelleissa. Osallistuvat hotellit on lueteltu sivustolla https://www.hilton.com/en/hilton-honors.com/events-planner/. Jos jäsen pyytää Hilton Honors -ohjelman Event Planner -pisteitä yhdestä näistä hotelleista pisteisiin oikeuttavasta tapahtumasta, hotellin tulee ne myöntää.

Hotellin ”ei saapunut” -käytännön ja peruutusehtojen mukaisesti mitään Hilton Honors -pisteitä ei myönnetä ”ei saapunut” -tilanteissa tai mikäli tapahtuma perutaan, jos jäsen on tehnyt luottokortilla taatun tapahtumavarauksen, mutta ei sen jälkeen pidäkään tapahtumaa, riippumatta siitä, onko jäsenen luottokortilta veloitettu mitään osaa tapahtumasta.

Hilton Honors -jäsenyyteen, pisteiden ansaitsemiseen sekä pisteiden lunastukseen sovelletaan Hilton Honors -käyttöehtoja. Event Planner -ansaitsemiset ovat mitättömiä, jos paikallinen laki kieltää ne tai rajoittaa niitä.

Hilton Honors -ohjelman Event Credit -krediitit tarkoittavat kuponkeja, jotka voidaan hankkia lunastamalla Hilton Honors -pisteitä, ja ne voidaan käyttää luottona tulevia varauksia varten. Event Credit -kupongit voi lunastaa missä tahansa Hiltonin hotellivalikoiman hotelleista, vaikka hotelli ei olisikaan Event Planner -ohjelmaan osallistuva hotelli. Event Credit -kupongit ovat saatavilla seuraavina osina:

25 000 pistettä = 50 USD

50 000 pistettä = 100 USD

75 000 pistettä = 150 USD

125 000 pistettä = 250 USD

250 000 pistettä = 500 USD

Jäsenet voivat lunastaa pisteitä Event Credit -kuponkeina soittamalla lähimpään [Hiltonin varaukset ja asiakaspalvelu] (https://help.hilton.com/s/) -toimistoon. Tämän jälkeen Event Credit -kupongit vastaavalle summalle lähetetään jäsenelle sähköpostitse. Jäsenen tulee esittää kyseinen kuponki hotellille maksun aikana saadakseen vastaavan alennuksen (50 USD, 100 USD, 150 USD, 250 USD tai 500 USD).

Muiden valuuttojen kuin Yhdysvaltain dollarien osalta muuntaminen perustuu kuukauden lopussa vallitsevaan vaihtokurssiin sinä päivänä, jolloin lopullinen lasku luodaan tapahtumaa varten. Vaihtokurssit saadaan hotellin talousosastolta.

Useampi kuponki voidaan lunastaa samaan aikaan.

Kupongit ovat voimassa yhden vuoden lunastuspäivämäärästä.

Jos kokonaislasku on vähemmän kuin Event Credit -kuponkien arvo, jäsenet luopuvat kaikesta jäljellä olevasta arvosta.

Pisteiden osto-ohjelma

Ei-varauspisteiden osto: Pisteitä voidaan ostaa verkossa. Jäsenet voivat ostaa enintään 80 000 Hilton Honors -bonuspistettä kalenterivuodessa. Pisteiden vähimmäisostokynnyksiä saatetaan soveltaa pisteiden ostoon. Pisteiden ostoraja, vähimmäisostokynnyksen vaatimukset ja hinta voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Pisteiden kokonaishinta näytetään jäsenelle ostoprosessin aikana ennen lopullista ostoa. Kaikki ostot tulee suorittaa vain Yhdysvaltain dollareilla. Tämän kanavan kautta ostetut pisteet käsittelee Points.com, ja ostokset ovat Points.comin pisteostoksien ehtojen alaisia.

Pisteidenosto-ohjelman kautta ostetut pisteet ovat Hilton Honors -ohjelman ehtojen alaisia.

Uudet Hilton Honors -jäsenet voivat ostaa pisteitä 30 päivää rekisteröitymisen jälkeen, mikäli heidän tilillään näkyy toimintaa, mukaan lukien jokin yöpyminen (tässä määritetyllä tavalla) tai Hilton Honors -pisteiden ansaitseminen jonkin Hilton Honors -markkinointikumppanin kautta. Kun rekisteröitymisestä on kulunut 90 päivää, uusi jäsen on oikeutettu ostamaan pisteitä riippumatta tilin toiminnoista.

Hilton Honors -pisteiden, pistepalkintojen tai muiden etujen myynti, vaihtokauppa, lahjoitus tai luovuttaminen muiden kuin Hilton Honorsin toimesta on nimenomaisesti kielletty. Hilton Honors -pisteet, mukaan lukien pisteet, jotka ostetaan pisteidenosto-ohjelmassa, voidaan siirtää toisille Hilton Honors -jäsenille. Pisteiden osto-ohjelman kautta ostetuista pisteistä suoritettu maksu ei ole palautettavissa.

Pisteiden osto-ohjelman kautta ostetut pisteet asetetaan näkyviin jäsenen Hilton Honors -tilille välittömästi (mikäli välitöntä näkyviin asettamista estäviä teknisiä ongelmia ei ilmaannu).

Kullekin Hilton Honors -jäsenelle tai kahdelle (2) jäsenelle, joilla on yksi yhteisrahaston tili, on sallittua ostaa enintään kahdeksankymmentä tuhatta (80 000) ei-varauspistettä minä tahansa kalenterivuonna. Mitään näiden rajojen yli meneviä pisteitä ei siirretä kenenkään jäsenen tilille riippumatta siitä, onko jäsen lähettänyt maksun kyseisistä pisteistä vai ei.

Mikäli pisteiden tai rahasummien suhteen esiintyy jotain epäjohdonmukaisuutta, näiden ehtojen alaiset laskutoimitukset perustuvat Hilton Honorsin rekistereissä oleviin tietoihin ja Hilton Honorsin rekistereissä olevat tiedot ovat vallitsevia suhteessa kaikkiin muihin rekistereihin. Kaikenlainen Hilton Honors -pisteiden epäasianmukainen käyttö johtaa tällaisten pisteiden välittömään takavarikkoon, ja se saattaa myös johtaa kaikkien jäsenen tilillä olevien pisteiden takavarikkoon ja/tai jäsenen erottamiseen Hilton Honors -ohjelmasta Hilton Honorsin yksinomaisen harkinnan mukaan.

Kaikki ostetut pisteet muodostavat ensimmäiset lunastetut pisteet kyseisen ostavan jäsenen vaihtaessa pisteitään johonkin palkintoon.

Hyödyntämällä pisteidenosto-ohjelmaa jäsen ilmaisee tiedostavansa ja hyväksyvänsä nämä ehdot.

Hilton Honors -jäsenyyteen, pisteiden ansaitsemiseen sekä pisteiden lunastukseen sovelletaan Hilton Honors -käyttöehtoja. Hilton Honors pidättää itsellään oikeuden muuttaa Hilton Honors -ohjelman sääntöjä, määräyksiä, ehtoja, matkapalkintoja, kynnyksiä sekä erikoistarjouksia milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Hilton Honors pidättää itsellään lisäksi oikeuden lopettaa pisteidenosto-ohjelman kuuden (6) kuukauden yleisellä ennakkoilmoituksella.

Hilton Honors -pisteiden jakaminen ja pisteiden siirto

Hilton Honors -jäsenet voivat siirtää Hilton Honors -pisteitään toiselle Hilton Honors -jäsenelle pisteiden jakamisen kautta tai 1:1-siirron kautta 1 000 pisteen lisäyksin 500 000 pisteeseen asti. Kukin Hilton Honors -jäsen voi lähettää korkeintaan viisisataatuhatta (500 000) pistettä ja vastaanottaa kaksi miljoonaa (2 000 000) pistettä pisteiden jaon tai siirron kautta yhteensä kalenterivuotta kohden. Kukin Hilton Honors -jäsen voi suorittaa korkeintaan kuusi (6) siirtoa toisten jäsenten tileille sekä kuusi (6) Hilton-pisteidenjakotapahtumaa kalenterivuotta kohden. Kutsuja pisteidenjakoon osallistumisesta ei pidetä tapahtumina. Tapahtumat viittaavat pisteiden siirtoon toisen jäsenen tilille joko 1:1-tilisiirtojen tai pisteidenjaon perusteella.

Pisteitä, jotka ylittävät nämä rajat, ei lähetetä kenenkään jäsenen tilille. Rajat on määritetty Hilton Honors Worldwide L.L.C. -yhtiön yksinomaisen harkinnan mukaisesti, ja ne saattavat muuttua.

Uusi Hilton Honors -jäsen voi jakaa, siirtää tai vastaanottaa pisteitä 30 päivää rekisteröitymisen jälkeen, jos hänellä on toimintoja tilillään. Kun rekisteröitymisestä on kulunut 90 päivää, uusi jäsen on oikeutettu jakamaan, siirtämään tai vastaanottamaan pisteitä riippumatta tilillä tapahtuneista toiminnoista.

Hilton Honors -pisteiden, palkintojen tai muiden etujen myynti muiden kuin Hilton Honorsin toimesta on nimenomaisesti kielletty. Kaikenlainen Hilton Honors -pisteiden epäasianmukainen käyttö johtaa tällaisten pisteiden välittömään takavarikkoon ja pidättämiseen, ja se saattaa myös johtaa kaikkien jäsenen tilillä olevien pisteiden takavarikkoon ja jäsenen erottamiseen Hilton Honors -ohjelmasta Hilton Honorsin yksinomaisen harkinnan mukaan.

Sähköpostiosoite on pakollinen, ja sitä käytetään vain tilitapahtumiin ja tähän tapahtumaan liittyvään markkinointiviestintään. Kaikkia Hilton Honors -ehtoja sovelletaan.

Hilton Honors -yhteisrahasto

1. huhtikuuta 2004 lähtien uudet Hilton Honors -ohjelman yhteisrahaston tilit eivät ole enää saatavilla. Henkilöt, joilla 31. maaliskuuta 2004 on yhteisrahaston tili saavat jatkossakin yhteisrahaston etuja.

Hilton Honors -ohjelman yhteisrahaston etujen tarkoitus on antaa laillisesti naimisissa olevien parien yhdistää ansaitut pisteensä palkintoja varten ja/tai yhdistää yöpymis-/pisteansaitsemisensa erityisiä tarjouskampanjakelpuutuksia tai Elite-kelpuutusta varten. Hilton Honors -ohjelman yhteisrahasto ei ole tarkoitettu kaksinkertaisten bonusten ja/tai palkintojen myöntämiseen.

Hilton Honors -jäsenedut yhteisrahastotileillä voidaan laajentaa jopa kahteen huoneeseen, jos molemmat jäsenet ovat läsnä ja heillä on kunkin jäsenen nimellä rekisteröity huone.

Hilton Honors -ohjelman yhteisrahaston tilit ovat saatavilla vain pareille, jotka ovat laillisesti naimisissa heidän vakituisen asuinmaansa, -osavaltionsa tai -maakunnan lakien mukaan.

Kaikista Hilton Honors -yhteisrahaston 1. tammikuuta 1990 ja 31. maaliskuuta 2004 välisenä aikana yhdistetyistä tileistä vain yksi Hilton Honors -ohjelman rekisteröitymis- tai aktivoimisbonus sallitaan yhteistilillä.

Kumpikin Hilton Honors -ohjelman yhteiseen rahastoon osallistuvista puolisoista saa saman Hilton Honors -tilinumeron. Hilton Honors -yhteisrahaston perustamishetkellä toisen puolison nimi ja osoite osoitetaan Hilton Honors -postien vastaanottajaksi.

Vain yksi tiliote toimitetaan kutakin Hilton Honors -yhteisrahastotiliä kohti. Kumman tahansa puolison keräämä yksittäinen matkustaminen näkyy yhdistetyllä Hilton Honors -yhteisrahaston tiliotteella. Palkintoa pyydettäessä pisteet vähennetään yhdistetystä pistesaldosta. Henkilökohtaisia saldoja ei ylläpidetä eivätkä ne ole saatavilla Hilton Honors -yhteisrahaston osapuolille.

Kumpi tahansa puolisoista voi yksin toimiessaan käyttää mitä tahansa määrää pisteistä tai kaikki pisteet pyytääkseen mitä tahansa sellaista palkintoa (tai palkintoja), johon Hilton Honors -yhteisrahastolla on pisteitä riittävästi. Hilton Honors ei ole korvausvastuussa eikä ota mitään vastuuta jäsenten välisistä Hilton Honors -yhteisrahastoon kerättyjen pisteiden käyttöön liittyvistä erimielisyyksistä tai kiistoista.

Mikäli toinen jäsenistä kuolee, Hilton Honors -yhteisrahaston pisteet siirtyvät eloonjääneelle puolisolle. Mikäli avioliitto purkautuu, 50 % Hilton Honors -yhteisrahaston pisteistä menee kummallekin jäsenelle. Kummankin puolison tulee allekirjoittaa tilin lakkauttamispyyntö. Hilton Honors saattaa vaatia virallisen asiakirjan, joka todistaa kuoleman tai avioliiton purkamisen. Hilton Honors ei ole korvausvastuussa eikä ota mitään vastuuta jäsenten välisistä Hilton Honors -yhteisrahaston lakkauttamiseen liittyvistä erimielisyyksistä tai kiistoista. Tässä erityisesti mainittuja tilanteita lukuun ottamatta kertyneet pisteet tai palkintotodistukset eivät ole siirtokelpoisia kuolemantapauksen johdosta, osana jotain perhesuhdeasiaa, tai muutoin jonkun oikeudellisen toimen johdosta.

Kaikkia Hilton Honors -ohjelman ehtoja sovelletaan Hilton Honors -yhteisrahaston tileihin ja osapuoliin. Kaikki ohjelman ehtojen tulkinta tapahtuu Hilton Honorsin yksinomaisen harkinnan mukaan.

Antamasi suostumus suorittamallemme henkilötietojesi käytölle

Käsittelemme henkilötietojasi Hiltonin maailmanlaajuisen tietosuojakäytännön mukaisesti (”tietosuojakäytäntö”).

Tämän lisäksi osallistuessasi Hilton Honors -ohjelmaan saatamme kerätä sinusta lisähenkilötietoja. Saatamme myös käyttää ja jakaa henkilötietojasi alla kuvatuilla tavoilla sen lisäksi, mitä tietosuojakäytännössä kuvataan. Nämä ehdot ovat Hilton Honors -ohjelman jäsenten henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lisäys varsinaiseen tietosuojakäytäntöön. MIKÄLI ET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, sinun EI tule liittyä Hilton Honors -ohjelmaan.

Keräämiimme lisähenkilötietoihin lasketaan tiedot, joita annat rekisteröityessäsi Hilton Honors -ohjelmaan tai hallinnoidessasi profiiliasi verkossa. Rekisteröitymisen yhteydessä sinun tulee antaa nimesi, fyysinen osoitteesi sekä sähköpostiosoitteesi. Hallinnoidessasi profiiliasi verkossa sinulla on mahdollisuus antaa lisätietoja suosimistasi lentoyhtiökumppaneista ja niiden kanta-asiakasohjelmiin liittyvät tilinumerosi, lisätietoja huonetyyppimieltymyksistä, kieliasetuksista, luottokorttitileistäsi, asetuksista liittyen Hilton-yritysketjuun kuuluvien yhtiöiden uutisten, tarjousten ja tietojen vastaanottamiseen, sekä luoda itsellesi käyttäjätunnus ja salasana.

Tietosuojakäytännössä kuvattujen käyttöjen ja jakamisten lisäksi saatamme käyttää ja jakaa olennaisia osia henkilötiedoistasi Hilton Honors -ohjelman hallinnoimiseksi. Tähän saattaa sisältyä henkilötietojesi jakaminen liiketoimintakumppaneidemme kanssa hyvittääksemme sinulle Hilton Honors -ohjelmaan osallistumisen kautta ansaitsemiasi lentokilometrejä tai muita etuja.

Rekisteröitymällä annat suostumuksesi myös sille, että tietojasi siirretään maihin, joissa tiedonkäsittelylaitoksiamme, liiketoimintaoperaatioitamme ja hotelleitamme sijaitsee, mukaan lukien Yhdysvallat sekä muut maat, joissa tietosuojalait saattavat erota oman kotimaasi laeista.

Varmistaaksemme, että henkilötietosi ovat tarkkoja ja ajan tasalla, saatamme myös jakaa tietojasi kolmansien osapuolten kanssa päivittääksemme ja tehostaaksemme sinusta säilyttämiemme tietojen laatua ja sisältöä.

Jäsenenä saatat myös saada meiltä ylimääräisiä tiedotteita, mukaan lukien Hilton Honors -tiliotteet, kolmansien osapuolten uutiset ja Hilton Honors -ohjelman jäsenille erityisesti suunnatut tarjoukset sekä tuotemerkit yhdistävän toiminnan (co-branded) viestit liikekumppaneiltamme. Tiettyjen tasojen jäsenet saattavat saada meiltä myös yöpymisen jälkeisiä sähköpostiviestejä. Viestien vastaanottamista on mahdollista muuttaa kirjautumalla verkossa omalle tilille ja hallinnoimalla siellä omia tilauksia tai ottamalla meihin yhteyttä tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla.

Osallistumisehdot

Saatamme aika ajoin muuttaa näitä ehtoja julkaisemalla tarkistetut ehdot verkkosivustollamme. Voimme myös muokata tietosuojakäytäntöä ajoittain tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla. Hilton Honors -ohjelmaan osallistumisen jatkaminen näihin ehtoihin tai tietosuojaan tehtyjen muutosten jälkeen merkitsee, että hyväksyt kyseiset muutokset.

HILTON HONORS TARJOAA HILTON HONORS -OHJELMAN, NÄMÄ JA MUUT AINEISTOT SEKÄ MUUT PALVELUT JA TUOTTEET SELLAISENAAN (”AS-IS”), JA YHTIÖ KIELTÄYTYY NIMENOMAISESTI, SUURIMMASSA SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA, ANTAMASTA MINKÄÄNLAISIA TAKUITA, EI NIMENOMAISIA EIKÄ HILJAISIA, MUKAAN LUKIEN, NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA, TAKUUT KAUPPAKELPOISUUDESTA, KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SOVELTUVUUDESTA, SUUNNITTELUSTA, TARKKUUDESTA, KYKENEVÄISYYDESTÄ, RIITTÄVYYDESTÄ, SOPIVUUDESTA, KAPASITEETISTA, TÄYDELLISYYDESTÄ TAI SAATAVUUDESTA. Hyväksyt myös, että Hilton Honors ei takaa tai esitä takeita siitä, että Hilton Honors -ohjelma tai kyseiset tuotteet tai palvelut olisivat keskeytymättömiä, ettei niissä ole laiminlyöntejä tai virheitä tai siitä, että puutteet oikaistaan tai että muutokset pannaan täytäntöön. HILTON EI OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA, MUKAAN LUKIEN, SIIHEN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA, HUOLIMATTOMUUS, VASTUUSSA TAI KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN SUORISTA, VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, SEURAAMUKSELLISISTA TAI OHEISVAHINGONKORVAUKSISTA, JOITA SYNTYY HILTON HONORS -OHJELMASTA TAI KYSEISISTÄ TUOTTEISTA TAI PALVELUISTA, VAIKKA HILTON HONORSIN VALTUUTETULLE EDUSTAJALLE OLISIKIN ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINGONKORVAUSTEN MAHDOLLISUUDESTA. Jotkut lainkäyttöalueet eivät salli seuraamuksellisten tai oheisvahingonkorvausten poissulkemista tai rajoittamista, joten kyseiset poissulkemiset eivät välttämättä koske sinua. Sellaisessa tapauksessa, että Hilton Honors katsotaan korvausvelvolliseksi tällaisiin asioihin liittyvissä vahingonkorvausasioissa, ainoa sinuun kohdistuva oikaisu rajoittuu takaisinmaksuun niistä palveluista tai tuotteista, joista olet maksanut korvausvelvollisena pidettävälle taholle, ja joita tällainen taho ei ole toimittanut. Luovut täten kaikista oikeuksistasi viedä mitään kyseisiin asioihin liittyvää vaadetta tai riita-asiaa mihinkään oikeusistuimeen sen jälkeen, kun sellaisen toiminnan, tapahtuman, olosuhteen tai laiminlyönnin, johon vaade tai riita-asia perustuu, ensimmäisestä ilmaantumisesta on kulunut kaksi (2) vuotta. Mikäli jokin tai jotkut näiden virallisten sääntöjen määräyksistä katsotaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kaikki muut tässä esitetyt määräykset pysyvät edelleen täysin voimassa ja pätevät edelleen. Mikäli Hilton Honors ei käytä kaikkia Hilton Honorsille tässä annettuja oikeuksia jonkun tässä sopimuksessa esitettyjen sattumusten johdosta, ei se muodosta tällaisista oikeuksista luopumista kyseisten sattumusten tapahtuessa uudelleen.