Algemene voorwaarden Hilton Honors

Ingangsdatum: 1 januari 2022. Het volgende vervangt alle voorgaande Algemene voorwaarden. Door deel te nemen of deel te blijven nemen na de ingangsdatum, stemt u in met het volgende:

De volgende informatie vormt de basis voor deelname aan het Hilton Honors-ledenbeloningsprogramma ('Hilton Honors' of 'Programma'). Deze Algemene voorwaarden ('Algemene voorwaarden') zijn bedoeld om de leden van Hilton Honors ('Leden'), en Hilton Honors Worldwide, LLC ('Hilton Honors', 'Wij' of 'We') te beschermen. Uw deelname aan dit Programma wordt beheerst door deze Algemene voorwaarden, en het is uw verantwoordelijkheid om deze volledig te lezen en begrijpen.

Als u verduidelijking of meer informatie nodig heeft, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde Hilton Reserveringen en klantenservice of een e-mail sturen naar HiltonHonors@hilton.com. Houd er echter rekening mee dat de Algemene voorwaarden van het Hilton Honors-programma niet kunnen worden vervangen of gewijzigd, behalve schriftelijk door Hilton Honors.

Algemeen

Hilton Honors-Programmalidmaatschap en de voordelen ervan worden aangeboden naar eigen goeddunken van Hilton Honors, een dochteronderneming volledig in eigendom van Hilton Domestic Operating Company Inc. Hilton Honors wordt gedefinieerd als Hilton Honors Worldwide, LLC, haar dochterondernemingen, geaffilieerden, functionarissen, directeuren, partners, werknemers en agenten.

De Voorwaarden en bepalingen van het Hilton Honors-Programma worden beheerst door en dienen te worden geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat New York in de Verenigde Staten van Amerika, zonder gelding van een rechtskeuze of conflictenrecht of bepalingen die leiden tot toepassing van wetten van enige andere staat. Vorderingen kunnen niet worden opgelost via enige vorm van een principieel proces uit naam van een groep. Door deel te nemen aan het Hilton Honors-programma, stemmen Leden ermee in dat alle rechtszaken zullen worden gehouden in het Eastern District van Virginia, of, als er geen federale rechtsbevoegdheid is, in Fairfax County, Virginia. De Voorwaarden en bepalingen van het Programma die hierin uiteengezet worden, vervangen alle voorgaande Voorwaarden en bepalingen van het Programma.

Lidmaatschap van en aanvraag voor lidmaatschap van het Hilton Honors-Programma is ongeldig indien bij wet verboden in het land van vestiging van het Lid of de aanvrager.

Het Programma heeft geen vooraf bepaalde beëindigingsdatum en kan worden voortgezet totdat Hilton Honors besluit tot beëindiging van het Programma, op elk gewenst moment, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Vanaf de datum van aankondiging van Programmabeëindiging, hebben Leden nog twaalf maanden voor vergaren van Punten en het inwisselen voor een gewenste Beloning. Dit betekent dat ongeacht het bedrag waarvoor u deelneemt aan het Programma, uw recht om Punten te vergaren en Beloningen in te wisselen kan worden beëindigd door Hilton Honors, twaalf maanden na aankondiging van beëindiging van het Programma.

Hilton Honors behoudt zich het recht voor elk van de regels, procedures, voorwaarden, voordelen of Beloningen betreffende het Programma naar eigen goeddunken toe te voegen, aan te passen, te verwijderen of anderszins te wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving, zelfs als de wijzigingen invloed hebben op de waarde van de Punten of Beloningscertificaten of -bevestigingen die reeds zijn vergaard. Dit betekent dat Hilton Honors wijzigingen kan aanbrengen die invloed hebben op, maar niet beperkt zijn tot, hotels binnen het Hilton-portfolio, geaffilieerde reispartners, regels voor Hilton Honors-punten verdienen, inwisselen van Hilton Honors-punten, regels en procedures voor het gebruik van Beloningen, voortgezette beschikbaarheid van Beloningen, Beloningstypen, en de eigenschappen van speciale aanbiedingen.

Alleen meerderjarige personen kunnen zich in de staat waarin ze verblijven inschrijven in Hilton Honors en toetreden als Lid (gedefinieerd als afzonderlijke personen die als Lid zijn aanvaard door Hilton Honors). Bedrijven, verenigingen of groepen is het niet toegestaan zich in te schrijven voor Hilton Honors. Getrouwde stellen die voor 1 april 2004 Hilton Honors Mutual Fund-Leden zijn geworden, kunnen gezamenlijk deelnemen via Hilton Honors Mutual Fund(#mutual-fund).

Lidmaatschap van het Programma biedt Leden het recht om Punten te verdienen, die ingewisseld kunnen worden voor Beloningen in overeenstemming met de Voorwaarden en bepalingen van het Programma. Ledenvoordelen en Beloningen worden in goed vertrouwen aangeboden, maar het kan echter zijn dat ze niet beschikbaar zijn indien ze door wet of regelgeving niet zijn toegestaan in het land of de verblijfplaats van het Lid.

Leden mogen geen lidmaatschap bezitten van of Punten verdienen via meerdere accounts.

Hilton Honors behoudt zich het recht voor het Hilton Honors-lidmaatschap van Leden op te schorten of te beëindigen, inclusief elke Elite-status (waaronder Silver Elite-lidmaatschap, Gold Elite-lidmaatschap en Diamond Elite-lidmaatschap) voor elk Lid dat het Programma lijkt te gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met de Voorwaarden en bepalingen of met de bedoeling van het Programma of delen van het Programma, inclusief, maar niet beperkt tot, Beloningsinwisseling of Certificaatgebruik. Hilton Honors behoudt zich ook het recht voor om het lidmaatschap te beëindigen voor elk Lid dat volgens Hilton Honors, of als er redelijke gronden zijn om te vermoeden, naar eigen goeddunken, heeft: heeft gehandeld op een manier die niet in overeenstemming is met de toepasselijke lokale of federale wetten, voorschriften of verordeningen; een van deze Algemene voorwaarden van het Programma heeft geschonden of overtreden; zich bezighoudt met frauduleus of oneerlijk gedrag, diefstal, wangedrag of wandaden in verband met de account, inclusief, maar niet beperkt tot, met betrekking tot het inwisselen van Beloningen of het gebruik van Certificaten, of andere ledenvoordelen; zich bezighoudt met elke vorm van misbruik, frauduleus, storend, ongepast, beledigend of vijandig gedrag, of het nu fysiek is, verbaal of schriftelijk van aard, ten opzichte van een hotel binnen de Hilton-portfolio of hun gasten of werknemers, of ten opzichte van Hilton of een van haar werknemers of aannemers, of heeft nagelaten facturen of rekeningen te betalen die verschuldigd zijn aan Hilton of een hotel binnen de Hilton-portfolio.

Dergelijk beëindigd lidmaatschap kan resulteren in het verlies van alle vergaarde Punten en de annulering van Hilton Honors-Certificaten, -voordelen en -privileges, inclusief het verlies van elk daaraan verbonden Elite-status. Naast de beëindiging van Hilton Honors-lidmaatschap, heeft Hilton Honors het recht passende administratieve en/of juridische actie te ondernemen, met inbegrip van, zonder beperking, strafrechtelijke vervolging, als dit geheel naar eigen goeddunken nodig wordt geacht.

De verkoop of ruilhandel van Hilton Honors-punten, -Certificaten, -Beloningsbevestigingen of andere Hilton Honors-voordelen, anders dan door Hilton Honors, is verboden. Alle Punten, Certificaten of voordelen waarvan Hilton Domestic Operating Company Inc. geheel naar eigen goeddunken van mening is dat ze zijn overgedragen, verkocht of zijn toegewezen in strijd met de Voorwaarden en bepalingen van het Programma, kunnen worden geconfisqueerd of geannuleerd.

Alle interpretaties van de Voorwaarden en bepalingen van het Programma worden geheel naar eigen goeddunken bepaald door Hilton Honors.

De term 'hotel binnen de Hilton-portfolio', zoals gebruikt in deze Voorwaarden en bepalingen wordt gedefinieerd als elk hotel dat deelneemt aan het Hilton Honors-programma.

Leden die geen in aanmerking komende activiteit hebben zoals omschreven in a. - d. hieronder, in enige periode van 24 opeenvolgende maanden, kunnen uit het Programma worden verwijderd en kunnen alle vergaarde punten verliezen. Ter beoordeling van Hilton Honors kunnen dergelijke Leden in het Programma blijven en worden verwijderd na 5 jaar van inactiviteit. Om Hilton Honors-punten te behouden, moet het lid binnen een periode van 24 opeenvolgende maanden één van de volgende acties ondernemen: (a) verblijven in een hotel binnen de Hilton-portfolio overeenkomstig de hierin opgenomen voorwaarden; (b) Hilton Honors-punten verdienen via een externe bron van Hilton Honors-puntenvergaring, inclusief een Hilton-creditcard met co-branding, op grond van de voorwaarden ervan; (c) Hilton Honors-punten kopen; of, (d) doneren van punten via het Hilton Honors Giving Back-programma.

Nalaten actie (a), (b), (c) of (d) zoals hierboven beschreven te ondernemen, zal er toe leiden dat alle vergaarde Punten komen te vervallen en dat, na vijf jaar van inactiviteit, de account van het Lid wordt gedeactiveerd. Zodra de Punten zijn vervallen, kan het Lid geen vervallen Punten meer terugwinnen, maar het Lid kan daarna wel weer Punten gaan verdienen. Alle Beloningen waarvoor Punten zijn ingewisseld door het Lid voordat de Punten waren vervallen (zoals een gemaakte hotelreservering of verkregen autohuurvoucher), blijven wel geldig. Dit geldt voor elk jaar van inschrijving, inclusief en zonder beperking, het eerste jaar van inschrijving. Leden die nalaten hypotheekgerelateerde betalingen te verrichten strikt genomen schuldig en verschuldigd aan Hilton Grand Vacations®, met inbegrip van maar niet beperkt tot de hoofdsombetalingen, rentebetalingen, achterstallige kosten en service kosten, worden onderworpen aan het verlies van het aantal Punten dat gelijk is aan het aantal Punten dat vergaard is in verband met Hilton Grand Vacations®. Verder zijn Leden die nalaten bedragen te betalen die verschuldigd zijn aan Hilton Grand Vacations® onderworpen aan verlies van hun Elite-status als hun status is verdiend via Hilton Grand Vacations®.

Niettegenstaande het voorgaande, zullen alle Punten die in 2022 zullen komen te vervallen, pas op 31 december 2022 vervallen.

Elk Lid is er verantwoordelijk voor goed op de hoogte te blijven van de Voorwaarden en bepalingen van het Programma en met betrekking tot het aantal Punten op zijn of haar account. Hilton Honors kan proberen, maar is niet verplicht, correspondentie te sturen naar actieve Leden om hen te informeren over zaken die van belang zijn, waaronder kennisgeving betreffende het vervallen van Punten of wijzigingen in het Programma. Noch Hilton Honors, noch externe bedrijven die als marketingpartners deelnemen in het Programma ('Marketingpartners') zijn aansprakelijk voor nalaten dit te doen en zijn niet aansprakelijk voor onjuiste of onnauwkeurige transcriptie van contactgegevens van leden, voor problemen met betrekking tot enig apparaat of programma in verband met of gebruikt door het Lid, voor enige menselijke fout, voor enige onderbreking, verwijdering, weglating, defect of tot enig telefoonnetwerk of elektronische transmissie, voor problemen in verband met computerapparatuur, software, onvermogen tot toegang tot een website of online service, voor enige andere technische of niet-technische fout of storing, voor verloren, late, gestolen, onleesbare, onvolledige, verwarde, verkeerd verzonden, verminkte of portokosten verschuldigde post of andere post of e-mail, om welke reden dan ook.

Elke Lid is verantwoordelijk voor het aanmaken van toegangsinformatie voor het eigen account en voor het handhaven van de veiligheid van die informatie. Als de beveiliging van die informatie wordt geschonden door het Lid of een derde, is Hilton Honors niet aansprakelijk voor enige toegang tot dat account dat niet is geautoriseerd door het Lid, vergaring van Punten of inwisseling voor Beloningen, of andere accountactiviteit ten gevolge daarvan, en in geen geval is Hilton Honors aansprakelijk voor terugbetaling aan het Lid van ingewisselde punten of andere schade of verlies waarvan wordt beweerd dat het heeft plaatsgevonden als resultaat van die onbevoegde toegang. Als het Lid kennis krijgt van enige frauduleuze activiteit, waaronder ongeautoriseerde inwisseling van Punten of Beloningen van het Lid, moet het Lid de frauduleuze activiteit schriftelijk binnen 90 dagen na plaatsvinden ervan melden aan Hilton Honors en alle verder aangevraagde informatie verstrekken en medewerking verlenen aan Hilton Honors om in aanmerking te komen voor herstel van verloren Punten of Beloningen, waarvan het herstel geheel naar eigen goeddunken van Hilton Honors kan worden toegekend.

Elk Lid is er verantwoordelijk voor Hilton Honors in kennis te stellen van wijzigingen in zijn of haar contactgegevens.

Vergaarde Punten en Beloningscertificaten en Bevestigingen geven geen eigendom van de Leden aan. Tenzij uitdrukkelijk hierin vermeld, kunnen noch vergaarde Punten, noch Beloningscertificaten/Bevestigingen worden overgedragen om welke reden dan ook of door toepassing van de wetgeving. Punten en Certificaten die zijn vergaard door Mutual Fund-Leden kunnen door beide echtgenoten worden gebruikt, zoals aangegeven in het account.

Er zijn specifieke Programmavoordelen en -services opgesteld voor alle Leden; voordelen en services die de hotels binnen de Hilton-portfolio worden aangeboden, kunnen echter variëren. Als Hilton Honors of een Hilton Honors-marketingpartner ten onrechte een Lid een toename of voordeel weigert, zal de aansprakelijkheid van Hilton Honors of de Marketingpartner worden beperkt tot de equivalente waarde van die toename of voordeel, naar eigen goeddunken bepaald door Hilton Honors.

Hilton Honors is niet verantwoordelijk, en aanvaardt geen aansprakelijkheid, voor wijzigingen of beëindigingen van de services of producten van Marketingpartners die van invloed kunnen zijn op de geboden Programmabeloningen, het vergaren van Punten of devaluatie van Certificaten.

Niets in de Voorwaarden en bepalingen van het Hilton Honors-programma is bedoeld of dient te worden opgevat als het creëren of instellen van enige agentschaps-, partnerschaps- of joint venturerelatie tussen Hilton Honors en de Marketingpartners.

In het geval van overlijden van een Lid, kunnen punten in het account van het Lid worden overgedragen naar een ander actief Lid, na ontvangst en goedkeuring door Hilton Honors van de vereiste documentatie en informatie. Bekijk de vereiste documentatie met betrekking tot de overdracht van de voordelen van een overleden lid. Om in aanmerking te komen, moet de overdracht worden aangevraagd en moet alle vereiste documentatie en informatie worden verstrekt binnen één jaar na overlijden van het Lid. Alle overdrachten geschieden volledig naar eigen goeddunken van Hilton Honors. Elke door Hilton Honors genomen beslissing in antwoord op een verzoek om overdracht, is definitief en niet onderworpen aan verdere beoordelingen of geschillen. De Elite-status kan niet worden overgedragen en Punten die door een Lid worden ontvangen via een dergelijke overdracht, tellen niet mee voor de Elite-status.

Gegarandeerde ledenkorting

Lidmaatschapstarieven zijn afhankelijk van beschikbaarheid bij deelnemende hotels en resorts binnen de Hilton-portfolio. De kortingen zijn als volgt:

Hilton Honors-leden ontvangen een korting – vanaf 2% op het kwalificerende tarief – afhankelijk van de boekingsperiode, regio of land, dag van de week en andere omstandigheden, zoals bepaald door Hilton Honors. Hilton Honors-korting is niet van toepassing op alle beschikbare tarieven. Kosten voor vroeg vertrek, waarborg en annulering kunnen per hotel gelden en variëren.

De vermelde Algemene voorwaarden met betrekking tot boekingen zijn van toepassing, zoals annulering, vroeg vertrek, vooruitboeking en andere betalingsvoorwaarden.

Tenzij anders vermeld gelden genoemde tarieven per kamer per nacht, op basis van een-/tweepersoonsbezetting en zijn exclusief belastingen, fooien, incidentele kosten en resortvergoedingen (indien van toepassing). Korting niet beschikbaar bij Hampton by Hilton-hotels in China. Als u deze reservering telefonisch maakt, belt u +1-800-HILTONS (445-8667) of bekijkt u alle telefoonnummers van Hilton-reserveringen wereldwijd. As u een telefonische reservering maakt, vraagt u om de “Hilton Honors-korting”. Hilton Honors-korting is alleen beschikbaar voor maximaal twee kamers per lid per verblijf.

Dit tarief mag niet worden gecombineerd met andere geselecteerde promoties, aanbiedingen of kortingen en geldt niet voor bestaande reserveringen of voor groepen. Tarief is niet-overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor contant geld, en mag niet worden gebruikt tijdens toekomstige verblijven.

Puntenvergaring

Hilton Honors-punten kunnen alleen worden verdiend voor hotelverblijven bij hotels binnen de Hilton-portfolio. Deelnemende hotels binnen de Hilton-portfolio kunnen op elk moment worden gewijzigd, zonder kennisgeving. Raadpleeg de individuele hotelvermelding op Hilton.com of op HiltonHonors.com om deelname te bepalen. Als een hotel niet langer een hotel binnen de Hilton-portfolio is, komen alle verblijven na een dergelijke datum niet meer in aanmerking voor het verdienen van Hilton Honors-punten, ongeacht wanneer de reservering heeft plaatsgevonden.

Om Hilton Honors-punten te verdienen of kredieten voor status voor hotelverblijven, moet een Lid geregistreerd zijn, een betalende en verblijvende gast zijn bij een deelnemend hotel binnen het Hilton-portfolio en voldoen aan alle hierin beschreven voorwaarden. Leden kunnen ook Hilton Honors-punten verdienen voor in aanmerking komende kosten op Hilton Honors-creditcards, een lijst van dergelijke creditcards is [hier]https://www.hiltonhonors.com/en/credit-cards/) beschikbaar, onderworpen aan de voorwaarden die in hun kaartlidmaatschapsovereenkomst zijn uiteengezet. Zie de voorwaarden en bepalingen van de creditcard voor aanvullende informatie. Punten kunnen ook worden verdiend voor andere activiteiten zoals van tijd tot tijd door Hilton Honors wordt aangegeven.

Een 'verblijf' wordt gedefinieerd als het totale aantal opeenvolgende overnachtingen dat in hetzelfde hotel plaatsvindt, ongeacht of een gast uitcheckt en weer opnieuw incheckt. In het bijzonder uitgesloten van de definitie van ”verblijf” zijn de volgende types van niet in aanmerking komende verblijven: arrangementen van touroperators/tegen inkoopprijs; overeengekomen tarieven voor luchtvaartmaatschappijpersoneel; kortingstarieven voor reisbureaus, arrangementen exclusief voor casinospelerkaarthouders; ongeautoriseerde ledenverblijven voor Go Hilton Team Member- of Family & Friends-reistarieven; verblijven die zeker gesteld zijn via de Hilton Grand Vacations Club en Hilton Club-timeshareprogramma’s, Hilton Grand Vacations-marketingarrangementen met een verkooppresentatievereiste; gratis kamers of kamers waarop is afgedongen; NET-groepstarieven; Seriegroepstarieven of IT-groepstarieven; overeengekomen entertainmenttarieven of herhalingstarieven; boekingen via websites van derden (ongeacht het betaalde tarief); en boekingen via ‘niet transparant’-kanalen waarbij het merk wel of niet bekend was op het moment van aankoop.

Er kunnen geen Hilton Honors-punten (of verblijfscredits) worden verdiend (ook niet als My Way-voordeel) voor of tijdens in aanmerking komende verblijven, inclusief zonder beperking, foliokosten die plaatsvinden tijdens verblijven die niet in aanmerking komen.

Er worden geen Punten of credits voor statussen toegekend bij 'no show'-situaties waarbij een Lid een reservering gegarandeerd met een creditcard heeft gedaan, maar vervolgens niet incheckt in het hotel - ongeacht of de creditcard van het Lid wel of niet wordt aangeslagen voor enig deel van het gereserveerde verblijf overeenkomstig het beleid betreffende 'no-show' van het hotel.

Een Lid kan basispunten voor maximaal vier kamers per verblijf (“punten verdienende kamer”) verdienen, als alle in aanmerkende komende kosten voor punten verdienende kamers via één folio worden voldaan. Basispunten worden verdiend voor alle in aanmerking komende foliokosten op punten verdienende kamers. De term 'in aanmerking komende foliokosten' wordt hieronder gedefinieerd. Bonuspunten uitgegeven op basispunten, inclusief statusbonussen (20%, 80% of 100%, afhankelijk van de status van het Lid), Bonuspunten verdiend door middel van promoties voor dubbele of driedubbele basispunten, zijn van toepassing op het totale basispuntenkrediet dat met verdienende kamers is verdiend. Voor alle andere bonussen, waaronder bonuspunten voor Hilton Honors-Marketingpartners en andere promotionele bonussen, worden bonuspunten voor slechts één kamer toegekend. Voor het verkrijgen van een status, ontvangt het Lid één verblijfs- en nachtcredit voor slechts één kamer.

'Dubbele punten' betekent dat het Lid een bonus ontvangt die gelijk is aan het aantal verdiende basispunten tijdens een verblijf en 'Driedubbele punten' betekent dat het Lid een bonus ontvangt die gelijk is aan twee keer het aantal verdiende basispunten tijdens een verblijf. Bonuspunten die verdiend zijn via basispunten, tellen niet mee voor de Elite-statuskwalificatie.

Leden verdienen Hilton Honors-basispunten voor elke in aanmerking komende Amerikaanse dollar (of equivalent in andere valuta) die op een hotelrekening van een afzonderlijk Lid in rekening zijn gebracht ('in aanmerking komende folio') voor verblijven bij deelnemende hotels binnen de Hilton-portfolio.

De term "in aanmerking komende folio-toeslagen" binnen het Hilton-portfolio betekent: kamerprijs, voedsel en drank, telefoon, wasserij, pay-per-viewfilms, entertainment en recreatieve voorzieningen, en andere incidentele kosten ten laste van de kamer van het Lid gedurende het verblijf van het Lid. Kosten van de eetzaal of andere kosten die niet op de kamer van een Lid worden geboekt tijdens een verblijf, komen niet in aanmerking voor credits. Dergelijke hotels binnen de Hilton-portfolio kunnen kosten voor het realiseren van Puntenvergaring uitsluiten, vanwege incidentele kosten door niet-gelieerde hotelentiteiten die niet in eigendom zijn van en/of geëxploiteerd worden door het hotel, waaronder, maar niet beperkt tot gunningen op het gebied van voedsel en drinkgelegenheden, cadeauwinkel, drogisterij, kleding, galerie of speciaalzaken, recreatief of entertainment. Kosten in verband met banketten of andere cateringaangelegenheden worden niet als 'in aanmerking komende foliokosten' beschouwd voor het vergaren van Punten, met uitzondering van Punten die zijn verdiend met in aanmerking komende bijeenkomsten en evenementen via het Hilton Honors-evenementplannerprogramma. Foliokosten die zijn berekend tijdens een niet in aanmerking komend verblijf worden niet als 'in aanmerking komende kosten' beschouwd.

Alle toepasselijke federale, staats- of lokale belastingen, met inbegrip van, zonder beperking, stadsverblijfsbelasting, worden niet beschouwd als 'in aanmerking komende foliokosten' en zullen niet in beschouwing worden genomen voor Puntenvergaring bij hotelverblijven.

Er is geen beperking voor het aantal basispunten dat leden mogen verdienen voor een verblijf; Hilton Honors kan echter de hoeveelheid basispunten evalueren en aanpassen voor elk verblijf om te zorgen voor juistheid en naleving van deze algemene voorwaarden.

Punten toegekend voor verblijven in hotels binnen de Hilton-portfolio buiten de Verenigde Staten worden gebaseerd op lokale valuta omgerekend naar Amerikaanse dollars. Lokale valuta worden wekelijks omgerekend naar Amerikaanse dollars, waarbij gebruik wordt gemaakt van een gepubliceerde wisselkoers die geldt op het moment van omrekening. Deze koers wordt naar eigen goeddunken vastgesteld door Hilton Honors op basis van standaard valutaconversiemethoden, maar deze kunnen afwijken van de valutawisselkoersen die door creditcardmaatschappijen worden gebruikt.

Een Lid waarvan de individuele hotelrekening rechtstreeks in rekening wordt gebracht bij een bedrijf, en waarbij het Lid verantwoordelijk is voor autorisatie van de afhandeling bij het uitchecken, komt in aanmerking voor Hilton Honors-punten zoals hierin wordt beschreven. Groepsarrangementen met een hoofdrekening, waarbij kosten voor meerdere kamers op één hotelrekening worden berekend en aan een bedrijf of gezamenlijk adres worden gefactureerd, of die bij het uitchecken door één persoon worden afgehandeld, komen echter niet in aanmerking voor Hilton Honors-punten. Incidentele kosten (die ten laste van de kamer van een Lid zijn geboekt), waarvoor door het Lid direct wordt betaald bij het uitchecken, komen in aanmerking voor Punten toekenning. Incidentele kosten die via een hoofdrekening worden berekend, komen niet in aanmerking voor Puntentoekenning.

Maandelijkse activiteitenoverzichten zijn beschikbaar via e-mail of leden hebben toegang tot accountinformatie online.

Leden verdienen geen Punten of promotiemiles voor hotelverblijven waarvoor een kortings-/gratis certificaat (bijv. frequent flyer-toekenning of reistoekenning) van een Marketingpartner is ingewisseld, tenzij anders wordt vermeld op het certificaat. Leden verdienen geen Punten of promotiemijlen voor incidentele kosten tijdens hotelovernachtingen waarvoor een kortings-/gratis certificaat van een Marketingpartner is ingewisseld, tenzij anders wordt vermeld op het certificaat.

Leden verdienen geen promotiemijlen tijdens een Beloningsverblijf (zelfs als er tijdens dit soort verblijf incidentele kosten op de kamer worden toegepast).

Leden kunnen punten verdienen voor incidentele kosten bij een hotel binnen het Hilton-portfolio voor een Beloningsverblijf dat alleen met punten is geboekt, mits dergelijke kosten als in aanmerking komende foliokosten worden beschouwd bij hotels van Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton®, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites®, Motto by Hilton™, en Hilton Garden Inn®. Leden verdienen geen punten voor incidentele kosten tijdens een Beloningsverblijf bij een hotel van Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® of Home2 Suites by Hilton. Leden kunnen echter punten verdienen met het geldgedeelte van een punten- en geldbeloningsverblijf bij alle deelnemende hotels binnen de Hilton-portfolio, exclusief de incidentele kosten bij hotels van Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® of Home2 Suites by Hilton. Ten behoeve van het tellen van verblijven en overnachtingen voor kwalificatie voor de Elite-status (zoals hieronder uitgelegd) en Milestone-bonussen (zoals hieronder uitgelegd): Beloningsverblijven tellen mee voor het totale aantal verblijven en overnachtingen.

Hilton Honors-punten verdiend door een individueel Lid kunnen alleen worden overgedragen in overeenstemming met het Puntenoverdracht- en registratieprogramma of bij overlijden zoals hierin gespecificeerd.

Alle Punten die worden aangeboden in combinatie met specifieke hotelverblijven, worden als verdiend beschouwd wanneer het verblijf is voltooid, volledig betaald en aan het account van het Lid is toegevoegd. Punten zijn niet beschikbaar voor inwisselen als het verblijf nog niet voltooid en betaald is en de Punten nog niet zijn toegevoegd aan het account van het Lid.

Als een Lid van mening is dat hij of zij niet de juiste Puntentoekenning heeft ontvangen voor een hotelverblijf, moet hij of zij een schriftelijk verzoek bij het dichtstbijzijnde kantoor van de Hilton-reserveringen en -klantenservice indienen voor dergelijke toekenning, samen met een goed leesbare kopie van het hotelfolio (gezamelijk “Documentatie”) van het Lid. Indien u de juiste adequate en ongewijzigde documentatie niet kunt verschaffen, kan dit resulteren in het afwijzen van een dergelijke Puntentoekenning. Ter bescherming van het Lid, moet alle hotelreisdocumentatie door het Lid bewaard worden, totdat de Puntentoekenning op zijn of haar Hilton Honors-afschrift verschijnt. Verzoeken moeten bij Hilton reserveringen en klantenservice binnen zes maanden vanaf de datum van de activiteit zijn ontvangen. Voor nieuwe Leden worden toekenningen geaccepteerd voor alle verblijven die binnen de 30 dagen vóór inschrijving in het Programma hebben plaatsgevonden. Geschreven verzoeken moeten de naam van het Lid bevatten; Hilton Honors-accountnummer, adres en telefoonnummer overdag.

Huidige werknemers van Hilton Domestic Operating Company, Inc., haar moedermaatschappij, geaffilieerden en dochterondernemingen en de werknemers of eigenaren van hotels binnen de Hilton-portfolio (gezamenlijk 'Werknemers') komen in aanmerking om deel te nemen aan het Hilton Honors-programma zoals hierin uiteengezet, maar zijn onderworpen aan bepaalde uitzonderingen van deze Voorwaarden en bepalingen van Hilton Honors in overeenstemming met het werknemersbeleid dat op de Team Members Hilton Honors-website beschikbaar is.

Milestone Hilton Honors-bonuspunten sparen

Leden kunnen een vast aantal Hilton Honors-bonuspunten (Milestone-bonussen) verdienen als een bepaald aantal in aanmerking komende nachten tijdens een kalenderjaar wordt bereikt.

Tijdens het kalenderjaar 2022 zullen Leden 10.000 Hilton Honors-bonuspunten verdienen voor 30 in aanmerking komende nachten en 10.000 Hilton Honors-bonuspunten voor elke 10 extra in aanmerking komende nachten. Na 31 december 2022 verdienen leden tijdens een kalenderjaar 10.000 Hilton Honors-bonuspunten voor 40 in aanmerking komende nachten en 10.000 Hilton Honors-bonuspunten voor de volgende 10 extra in aanmerking komende nachten (1 januari tot en met 31 december).

Leden verdienen 30.000 extra Hilton Honors-bonuspunten voor de 60e in aanmerking komende nacht in een kalenderjaar. Deze Hilton Honors-bonuspunten zijn een aanvulling op de 10.000 Milestone-bonuspunten die u krijgt voor het bereiken van deze mijlpaal in aantal nachten.

Binnen een kalenderjaar is het maximale aantal nachten dat een lid kan behalen voor deze bonussen 365 nachten, met een equivalent van 370.000 in 2022 en 360.000 extra Hilton Honors-bonuspunten per jaar daarna.

Leden krijgen alleen krediet voor het aantal nachten dat in één kamer wordt verbleven, niet meerdere kamers die voor dezelfde periode zijn geboekt door hetzelfde Hilton Honors-lid.

Milestone-bonussen worden gezien als bonuspunten en gelden niet als basispunten voor het verdienen van status tijdens een kalenderjaar.

Het is niet nodig om u aan te melden voor het activeren van Milestone-bonussen. Deze worden tijdens het kalenderjaar automatisch aan ledenaccounts toegekend op basis van de Algemene voorwaarden voor Hilton Honors.

Hilton Honors-bonuspunten autoverhuur

Hilton Honors-bonuspunten worden toegekend voor het huren van een auto bij Hilton Honors-autoverhuurmarketingpartners. De manieren van bonuspunten toekennen varieert per Marketingpartner. Bekijk Hilton Honors autoverhuurmarketingpartners en het aantal Hilton Honors-bonuspunten dat kan worden verdiend. Bij alle overige Hilton Honors-autoverhuurmarketingpartners is een hotelverblijf niet vereist en moeten Leden hun Hilton Honors-kaart tonen of een Hilton Honors-accountnummer verstrekken wanneer ze de auto afhalen.

Hilton Honors-voorzieningen voor alle leden, inclusief Silver Elite-, Gold Elite- en Diamond Elite-leden

Bekijk Ledenvoordelen en bijbehorende Algemene voorwaarden. Er zijn een aantal services en voordelen ('Voorzieningen') beschikbaar voor Hilton Honors-leden. Deze Voorzieningen worden uitsluitend aangeboden naar goeddunken van Hilton Honors en het afzonderlijke hotel. Niet alle Voorzieningen zijn beschikbaar bij alle hotels binnen de Hilton-portfolio. Als betaling van resortkosten vereist wordt, vraag dan bij het afzonderlijke hotel naar de beschikbaarheid van inbegrepen voorzieningen. Hilton Honors-leden moeten de geregistreerde, betalende en verblijvende gast zijn om in aanmerking te komen voor voordelen in het hotel. Ledenvoordelen kunnen niet worden overgedragen aan een ander individu. Tot de huidige Hilton Honors-Voorzieningen behoren:

 • Besloten Hilton Honors-reserveringsnummer in de VS en Canada: 1-800-4HONORS. Bel buiten de VS en Canada het dichtstbijzijnde Hilton reserveringen en klantenservicekantoor.
 • Speciale kantoren voor Hilton-reserveringen en klantenservice voor informatieaanvragen van Leden.
 • E-mailcontactgegevens: HiltonHonors@hilton.com
 • Mexico/Latijns-Amerika/Zuid-Amerika - MexicoHiltonHonors@hilton.com
 • Frankrijk - HiltonHonorsfr@hilton.com
 • Verenigd Koninkrijk/Europa/Midden-Oosten/Afrika/Noordelijke regio (Engels) - HiltonHonors@hilton.com
 • Duitsland - HiltonHonorsde@hilton.com
 • Italië - HiltonHonorsita@hilton.com
 • Spanje - HiltonHonorses@hilton.com
 • Midden-Oosten en Afrika - MEAHiltonHonors@hilton.com
 • Azië - AsiaHiltonHonors@hilton.com
 • Online accountgegevens
 • Geautomatiseerde informatieaanvraag account: Telefonisch 24 uur per dag, zeven dagen per week. Binnen de VS en Canada belt u (gratis): 1-800-548-8690. Buiten de VS: +1-800-449-4155.
 • Voorregistratie en versneld inchecken: Beschikbaar voor alle Leden van wie Hilton Honors kamervoorkeurinformatie en een geldig creditcardnummer in de administratie heeft. Hotels binnen de Hilton-portfolio kunnen krediet reserveren op een creditcard van een gast voor kosten van services in aanvulling op toepasselijke kamertarieven. Hilton Honors heeft alle creditcardservices ervan in kennis gesteld dat een dergelijk krediet gereserveerd door bepaalde hotels binnen de Hilton-portfolio in New York, en die niet worden gebruikt voor genoten services, bij vertrek van de gast dienen te worden opgeheven. Door gebruik te maken van versneld inchecken, stemt het Lid in met de reservering van een dergelijk krediet door het hotel, als onderdeel van de overeengekomen kosten van services. Als onderdeel van het versnelde-incheckprogramma van Hilton Honors, stemmen leden ermee in dat Hilton Honors mag optreden als agent van het Lid met de beperking dat het enige doel is het ondertekenen van het gastenregister van het hotel.
 • Online puntinwisseling voor aanvragen hotelbeloningsverblijven. Leden hebben toegang tot hun account online door op het tabblad "Beloning" te klikken.
 • 2e gast verblijft gratis: Een gast verblijft gratis in de kamer van het lid bij gekwalificeerde verblijven bij hotels wanneer er aanvullende kosten zijn voor dubbele bezetting. Dit voordeel geldt niet voor verblijven bij een hotel als het tarief inclusief extra componenten is (bijv. maaltijden, activiteiten, parkeren), speciale tarieven (bijv. arrangementtarieven, tarieven voor verblijf met ontbijt) of belastingen die worden vermeld als kosten per persoon of per kamer.
 • Late check-out Moet worden aangevraagd en is afhankelijk van beschikbaarheid.
 • Versneld uitchecken: Veel hotels binnen de Hilton-portfolio bieden versneld uitchecken. Vraag naar ZipOut CheckOut® of Video Check-Out.
 • Bij Qasr al Sharq ontvangen alle Leden kosteloos twee flessen water per verblijf.
 • Kosteloze standaard-wifi in de kamer en lobby tijdens verblijven bij Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton®, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™ en Hilton Garden Inn® en Hilton Grand Vacations™. Voor Diamond-leden kosteloze premium Wi-Fi in de kamer en lobby tijdens verblijven bij Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites Hotels™, Tru by Hilton™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, en Home2 Suites by Hilton®. Kwalificatie voor alle Hilton Honors-hotelvoordelen, inclusief kosteloze wifi en MyWay-voordelen, zoals kosteloze hapjes en drankjes, kosteloos continentaal ontbijt (all-inclusive hotels, hotels met Executive Lounges en alleen buiten de VS), dagelijks tegoed voor eten en drinken (alleen binnen de VS, als de gast geen toegang heeft tot de Executive Lounge) en beschikbare upgrades, vereist een bevestigde reservering die gemaakt is via een van de volgende kanalen: Elke officiële directe Hilton-hotelmerk- of Hilton Honors-website (bijvoorbeeld Hilton Honors.com, Hilton.com, Hampton.com, enz.), telefoonlijn van Hilton Reservations & Customer Care (1-800-4HONORS of lokaal Hilton-reserveringskantoor), Hilton Honors- of Hilton-mobiele applicatie, rechtstreeks bij een hotel in de Hilton-portfolio, of via een geaccrediteerde IATA-reisagent ("reisagent")-boeking via een Hilton-kanaal of de volgende wereldwijde distributiesystemen: Amadeus, Apollo/Galileo, Worldspan en SABRE.
 • Hotelvoordelen worden niet toegekend bij de volgende omstandigheden: Reserveringen geboekt via een niet-Hilton-direct boekingskanaal of een niet-aangewezen GDS, website van derden of een ander kanaal; tarieven beschikbaar op "ondoorzichtige" websites waar het hotelmerk en het specifieke hotel niet bekend zijn totdat de boeking is gemaakt, of hotelarrangementen of reisarrangementen van derden die niet via een van de in aanmerking komende kanalen zijn geboekt; niet in aanmerking komende verblijven boeken (zoals gedefinieerd in het gedeelte Puntenvergaring) tenzij het hotelcontract specifieke voordelen bevat.

Double Dip®-verdienstijlopties

Vanaf 1 april 2018 is het Verdienstijloptiesprogramma, inclusief punten en punten, en punten en mijlen, niet langer een geldig onderdeel van Hilton Honors. Alle claims gerelateerd aan het verdienen van punten en/of mijlen op basis van het Verdienstijlprogramma zijn na 1 april 2018 niet langer geldig.

Hilton Honors-lidmaatschapstatussen

Verdienstatus

Leden kunnen de Elite-status verdienen en behouden op basis van verblijven, overnachtingen of basispunten verdiend in elk kalenderjaar. Onder een 'kalenderjaar' wordt de periode van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar verstaan. Leden moeten zich elk kalenderjaar opnieuw kwalificeren voor de Elite-status. Bonuspunten die verdiend zijn via basispunten, tellen niet mee voor de Elite-statuskwalificatie. Elite Rollover Nights zijn van toepassing op het verdienen en behouden van de Elite-status zodat aan het vereiste aantal nachten voor het elke elite-niveau kan worden voldaan.

Een hogere Elite-status bereiken

Leden kunnen een hogere Elite-status verdienen als hun verblijven, overnachtingen of aantal basispunten binnen een jaar het Lid kwalificeren voor de volgende status, zoals in de details hieronder wordt uiteengezet.

Uw Elite-status behouden

Wanneer een lid een bepaalde Elite-status heeft bereikt, kan een Lid een dergelijke status behouden gedurende het kalenderjaar waarin de Elite-status is verdiend en het daarop volgende kalenderjaar. Gedurende 2022 behouden alle Elite-statusleden van wie de Elite-status in 2022 zou verlopen hun huidige status tot en met 31 maart 2023. Documentatie (zoals gedefinieerd in Puntenvergaring) moet binnen 90 dagen vanaf het verblijf worden verschaft, om mee te tellen voor de kwalificatie van het statusniveau.

Silver Elite-lidmaatschap

Gedurende het kalenderjaar 2022 wordt Hilton Honors Silver Elite-lidmaatschap toegekend aan Leden met 3 verblijven, 7 overnachtingen of 17.500 basispunten verdiend in een kalenderjaar. Na 2022 wordt het Hilton Honors Silver Elite-lidmaatschap toegekend aan Leden met 4 verblijven, 10 overnachtingen of 25.000 basispunten verdiend in een kalenderjaar. Een 'overnachting' is een deel van een 'verblijf', zoals de term hierin wordt gedefinieerd. Verdiende basispunten tellen mee voor de kwalificatie van de Silver Elite-status. Bonuspunten die verdiend zijn via basispunten, tellen niet mee voor de Elite-statuskwalificatie. Elite Rollover Nights zijn van toepassing op het verdienen en behouden van de Elite-status zodat aan het vereiste aantal nachten voor het Silver Elite-niveau kan worden voldaan. Silver Elite-leden ontvangen:

 • Een bonus van 20% op de verdiende basispunten die zijn verdiend gedurende de periode dat ze Silver Elite-leden zijn. Bonussen worden toegepast op verblijven in de volgorde dat ze op de account van het Lid zijn geplaatst.
 • Kosteloze standaard-wifi in de kamer en lobby tijdens verblijven bij Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton®, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™, Hilton Garden Inn® en Hilton Grand Vacations™.*
 • Twee kosteloze flessen water per verblijf bij Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™ en Hilton Garden Inn.*
 • 5e nacht gratis: Bij elk beloningsverblijf in een Standaardkamer van vijf nachten of meer, is de 5e nacht gratis. Leden kunnen gebruikmaken van het voordeel dat de 5e nacht gratis is voor een onbeperkt aantal verblijven per jaar. Geldt alleen voor vijf opeenvolgende nachten van hetzelfde Beloningsverblijf voor alleen Punten in een standaardkamer in hetzelfde hotel, tot maximaal 20 nachten, wanneer bevestigd op het moment van boeking. Er worden niet meer dan vier gratis overnachtingen per verblijf toegekend. Als een gratis nacht wordt geweigerd, de reservering wordt geannuleerd of uitchecken plaatsvindt voor de vijfde nacht, vervalt de gratis nacht en heeft deze geen contante waarde, Puntenwaarde of Beloningswaarde. Nadat de 5e nacht gratis voordeel is toegepast, worden in aanmerking komende leden 0 punten aangerekend voor de 5e nacht, 10e nacht, 15e nacht en 20e nacht, waar van toepassing. Alle overige nachten van het verblijf worden aangerekend op de toepasbare volledige Standaardkamer beloningsprijs. Een standaardkamer wordt door elk hotel gedefinieerd en is afhankelijk van beschikbaarheid bij deelnemende hotels binnen de Hilton-portfolio. Geldt uitsluitend voor Beloningsverblijven in standaardkamers, niet voor betaalde verblijven of Points & Money Rewards™. Geldt niet als het verblijf is geboekt als onderdeel van een Beloningsverblijfaanbieding, arrangement of promotie aangeboden door Hilton of een van haar partners.
  • De voordelen flesjes water kunnen in de resortkosten zijn opgenomen, waar van toepassing. Internetverbinding is niet altijd kosteloos in ontmoetingsruimtes of bij vestigingen met resortkosten.

Gold Elite-lidmaatschap

Gedurende het kalenderjaar 2022 wordt het Hilton Honors Gold Elite-lidmaatschap toegekend aan leden met 14 verblijven, 28 nachten of 52.500 basispunten verdiend gedurende een kalenderjaar. Na 2022 wordt het Hilton Honors Gold Elite-lidmaatschap toegekend aan leden met 20 verblijven, 40 overnachtingen of 75.000 basispunten verdiend gedurende enig kalenderjaar. Een 'overnachting' is een deel van een 'verblijf', zoals de term hierin wordt gedefinieerd. Verdiende basispunten tellen mee voor de Gold Elite-statuskwalificatie. Bonuspunten die verdiend zijn via basispunten, tellen niet mee voor de Elite-statuskwalificatie. Elite Rollover Nights zijn van toepassing op het verdienen en behouden van de Elite-status zodat aan het vereiste aantal nachten voor het Gold Elite-niveau kan worden voldaan.

Gold Elite-leden ontvangen het volgende tijdens verblijven als geregistreerd Gold Elite-lid:

 • Een bonus van 80% op de verdiende basispunten gedurende de periode dat ze Gold Elite-leden zijn. Bonussen worden toegepast op verblijven in de volgorde dat ze op de account van het Lid zijn geplaatst.
 • Kosteloze standaard-wifi in de kamer en lobby tijdens verblijven bij Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton®, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™ , Hilton Garden Inn® en Hilton Grand Vacations™.*
 • Twee kosteloze flessen water per verblijf bij hotels van Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites, en Hilton Garden Inn.*
 • 5e nacht gratis: Bij elk beloningsverblijf in een Standaardkamer van vijf nachten of meer, is de 5e nacht gratis. Leden kunnen gebruikmaken van het voordeel dat de 5e nacht gratis is voor een onbeperkt aantal verblijven per jaar. Geldt alleen voor vijf opeenvolgende nachten van hetzelfde Beloningsverblijf voor alleen Punten in een standaardkamer in hetzelfde hotel, tot maximaal 20 nachten, wanneer bevestigd op het moment van boeking. Er worden niet meer dan vier gratis overnachtingen per verblijf toegekend. Als een gratis nacht wordt geweigerd, de reservering wordt geannuleerd of uitchecken vindt plaats voor de vijfde nacht, vervalt de gratis nacht en heeft deze geen contante waarde, Puntenwaarde of Beloningswaarde. Nadat het 5e nacht gratis voordeel is toegepast, worden in aanmerking komende leden 0 punten aangerekend voor de 5e nacht, 10e nacht, 15e nacht en 20e nacht, waar van toepassing. Alle overige nachten van het verblijf worden aangerekend op de toepasbare volledige Standaardkamer beloningsprijs. Een standaardkamer wordt door elk hotel gedefinieerd en is afhankelijk van beschikbaarheid bij deelnemende hotels binnen de Hilton-portfolio. Geldt uitsluitend voor Beloningsverblijven in standaardkamers, niet voor betaalde verblijven of punten- en geldbeloningen. Geldt niet als het verblijf is geboekt als onderdeel van een Beloningsverblijfaanbieding, arrangement of promotie aangeboden door Hilton of een van haar partners.
 • Kies een My Way-voordeel voor het hotel. Klik op deze link om de keuzes bij elk hotelmerk binnen de Hilton-portfolio te bekijken. Bij hotels van Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, and DoubleTree by Hilton™ en Tapestry Collection by Hilton™ kunnen Gold Hilton Honors-leden mogelijk een upgrade ontvangen naar voorkeurskamers tot aan de kamertypen op de Executive verdieping. Voorkeurskamers kunnen ook kamers omvatten die zich niet op de Executive verdieping bevinden maar die wel Executive lounge-toegang bieden (exclusief de Sakura Club van Conrad Washington, D.C. en Club Signia van Signia by Hilton), de volgende beste beschikbare kamertypen, kamers met wenselijk uitzicht of voorzieningen of andere kamers die door het hotel als 'voorkeurskamers' worden aangeduid en binnen elke hotelmerk kunnen variëren. Groepsreserveringen en bepaalde tarieven komen niet in aanmerking voor kosteloze upgrades. Alle upgrades worden verleend op basis van beschikbaarheid voor het gehele verblijf, zoals bepaald op het moment van aankomst. Upgrades worden alleen gegeven op één kamer voor het lid, ongeacht extra kamers die het lid kan hebben genomen op of na het moment van boeking. De volgende hotelmerken bieden geen kosteloze upgrades: Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton® en Hilton Grand Vacations® en Motto by Hilton®.

 • De voordelen van internettoegang en flesjes water kunnen in de resortkosten zijn opgenomen, waar van toepassing.

Diamond Elite-lidmaatschap

Het Hilton Honors Diamond Elite-lidmaatschap wordt tijdens het kalenderjaar 2022 toegekend aan leden die 21 verblijven, 42 overnachtingen of 84.000 basispunten hebben verdiend. Na 2022 wordt het Hilton Honors Diamond Elite-lidmaatschap toegekend aan leden die 30 verblijven, 60 overnachtingen of 120.000 basispunten hebben verdiend in enig kalenderjaar. Een 'overnachting' is een deel van een 'verblijf', zoals de term hierin wordt gedefinieerd. Verdiende basispunten tellen mee voor de Diamond Elite-statuskwalificatie. Bonuspunten die verdiend zijn via basispunten, tellen niet mee voor de Elite-statuskwalificatie. Elite Rollover Nights zijn van toepassing op het verdienen en behouden van de Elite-status zodat aan het vereiste aantal nachten voor het Diamond Elite-niveau kan worden voldaan.

Diamond Elite-leden krijgen de mogelijkheid om te bieden bij exclusieve Hilton Honors-veilingen voor ervaringen, die alleen beschikbaar zijn voor Diamond-leden. Deze specifiek geïdentificeerde ervaringen zijn alleen beschikbaar voor Diamond-leden en zijn terug te vinden op de veilings-pagina. Extra algemene voorwaarden voor het veilingsplatform zijn op deze pagina terug te vinden pagina.

Diamond Elite-Leden ontvangen het volgende tijdens verblijven als geregistreerd Diamond Elite-lid:

 • Een bonus van 100% op de verdiende basispunten gedurende de periode dat ze Diamond Elite-Leden zijn.
 • Kosteloze premium Wi-Fi in de kamer en lobby tijdens verblijven bij Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites Hotels™, Hilton Garden Inn®, Hampton Inn by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® en Home2 Suites by Hilton®.*
 • Twee kosteloze flessen water per verblijf bij Waldorf Astoria Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites, en Hilton Garden Inn®.*
 • 5e nacht gratis: Bij elk beloningsverblijf in een Standaardkamer van vijf nachten of meer, is de 5e nacht gratis. Leden kunnen gebruikmaken van het voordeel dat de 5e nacht gratis is voor een onbeperkt aantal verblijven per jaar. Geldt alleen voor vijf opeenvolgende nachten van hetzelfde Beloningsverblijf voor alleen Punten in een standaardkamer in hetzelfde hotel, tot maximaal 20 nachten, wanneer bevestigd op het moment van boeking. Er worden niet meer dan vier gratis overnachtingen per verblijf toegekend. Als een gratis nacht wordt geweigerd, de reservering wordt geannuleerd of uitchecken vindt plaats voor de vijfde nacht, vervalt de gratis nacht en heeft deze geen contante waarde, Puntenwaarde of Beloningswaarde. Nadat het 5e nacht gratis voordeel is toegepast, worden in aanmerking komende leden 0 punten aangerekend voor de 5e nacht, 10e nacht, 15e nacht en 20e nacht, waar van toepassing. Alle overige nachten van het verblijf worden aangerekend op de toepasbare volledige Standaardkamer beloningsprijs. Een standaardkamer wordt door elk hotel gedefinieerd en is afhankelijk van beschikbaarheid bij deelnemende hotels binnen de Hilton-portfolio. Geldt uitsluitend voor Beloningsverblijven in standaardkamers, niet voor betaalde verblijven of punten- en geldbeloningen. Geldt niet als het verblijf is geboekt als onderdeel van een Beloningsverblijfaanbieding, arrangement of promotie aangeboden door Hilton of een van haar partners.
 • Gegarandeerde reserveringsbeschikbaarheid, onderworpen aan de hierin vermelde beperkingen, bij hotels binnen de Hilton-portfolio bij betaalde reserveringen die gemaakt worden voor middernacht lokale tijd van het hotel, of twee dagen of meer (48 uur) vóór de bedoelde aankomst. BEPERKINGEN: Deze garantie geldt niet voor reserveringen waarvoor gedeeltelijk of geheel wordt betaald met Hilton Honors-punten, of certificaten voor gratis nachten uitgegeven door Hilton. Deze garantie geldt niet voor een hotel als een hotel overboekt is op kamerbeschikbaarheid met 10% of meer (wat betekent dat 110% of meer van de kamers gereserveerd zijn). Voor bepaalde hotels binnen de Hilton-portfolio geldt deze garantie niet als dat hotel overboekt is op kamerbeschikbaarheid met 2% of meer (wat betekent dat 102% of meer van de kamers zijn gereserveerd). Raadpleeg het individuele hotel of bekijk hotels met de 2%-beperking om te bepalen of de 2%-beperking van toepassing is. Deze garantie is niet van toepassing tijdens Buitengewone vraagdata (EDD, Extraordinary Demand Dates). De term 'Buitengewone vraagdata' zijn data die naar eigen goeddunken zijn bepaald door het hotel en Hilton Honors, als zijnde consistent populaire reserveringsdata voor gasten, zoals tijdens grote evenementen in de omgeving of oudejaarsavond. Deze garantie geldt voor slechts één kamer bij reservering met een geldige creditcard en bij gebruik door het Diamond Elite-Lid zelf. Deze garantie heeft geen invloed op het tarief en de reserveringen die onder deze garantie worden gemaakt zijn onderworpen aan het op dat moment geldende tarief van het hotel voor de gevraagde accommodaties. In het geval het Lid niet arriveert volgens de planning of niet belt om te annuleren om een annuleringsnummer te verkrijgen, wordt de creditcard belast voor één kamerovernachting en belasting. De 48-uurs reserveringsgarantie geldt voor reserveringen die online op een hotelwebsite worden gemaakt, via de Hilton reserveringen en klantenservice, via de afdeling speciale Diamond-services of rechtstreeks bij het hotel. Promotionele Beloningen gelden niet voor reserveringen geboekt onder de 48-uurs reserveringsgarantie. De 48-uurs reserveringsgarantie kan periodiek worden beperkt bij de hotelmerken Homewood Suites by Hilton en Home2 Suites by Hilton, gezien de aard van langere verblijfsduur van gasten bij de hotelmerken Homewood Suites by Hilton en Home2 Suites by Hilton. De 48-uurs garantie geldt niet voor het Conrad Maldives Resort & Spa, Hilton Seychelles Northolme Resort and Spa, Ho’olei bij Grand Wailea, Kingston Plantation Condos, Royale Palms, Conrad Koh Samui Resort & Spa, Hampton by Hilton™-hotels in China of Hilton Grand Vacation.
 • Kies een My Way-voordeel voor het hotel. Klik op deze link om de keuzes bij elk hotelmerk binnen de Hilton-portfolio te bekijken.
 • Diamond Elite-Leden ontvangen het volgende tijdens verblijven als geregistreerd Diamond Eilite-Lid. Bij hotels van Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, en DoubleTree by Hilton™ en Tapestry Collection by Hilton™™ ontvangen Diamond Hilton Honors-leden upgrades naar voorkeurskamers, op basis van beschikbaarheid op het moment van aankomst. Upgrades voor Diamond Hilton Honors-leden kunnen upgrades omvatten tot aan 'junior', 'standaard'- of 'eenslaapkamer'-suites. Tot upgrades behoren geen Executive suites,  villa's en specialiteit accommodaties/verdiepingen/torens (mogelijk inclusief, maar niet beperkt tot, de accommodatietypes 'Vista', 'Villa' of ‘Club’), op basis van het oordeel van het hotel. Groepsreserveringen en bepaalde tarieven komen niet in aanmerking voor suite-accommodaties en komen wellicht niet in aanmerking voor kosteloze upgrades. Alle upgrades worden verleend op basis van beschikbaarheid voor het gehele verblijf, zoals bepaald op het moment van aankomst. Voorkeurskamers worden door elk afzonderlijke hotel aangegeven en kunnen binnen elk merk variëren. Upgrades worden alleen gegeven op één kamer voor het lid, ongeacht extra kamers die het lid kan hebben genomen op of na het moment van boeking. De volgende hotelmerken bieden geen kosteloze upgrades: Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton® en Hilton Grand Vacations® en Motto by Hilton®.

 • De voordelen van internettoegang en flesjes water kunnen in de resortkosten zijn opgenomen, waar van toepassing.

Statusverlenging Diamond - In aanmerking komende Diamond-leden krijgen een eenmalige mogelijkheid om de Diamond-status te verlengen als ze niet afdoende verblijven/nachten/basispunten hebben opgespaard om deze status te verlengen. Vereisten om in aanmerking te komen -

Levenslange Diamond-status Algemene Voorwaarden

Levenslange Diamond-status zal worden toegewezen aan geselecteerde Hilton Honors-leden die ten minste 10 jaar (niet-opeenvolgend) Diamond-status hebben voltooid en met genoten verblijven van ten minste 1.000 betaalde en/of beloningsnachten OF die Diamond-status hebben voltooid voor ten minste 10 jaar (niet-opeenvolgend) en die ten minste 2 miljoen basispunten hebben verdiend tijdens de duur van het lidmaatschap, overeenkomstig de Algemene voorwaarden van Hilton Honors. Eenmaal verdiend, zijn de Algemene voorwaarden van Hilton Honors van toepassing. Levenslange Diamond-status wordt toegewezen naar het oordeel van Hilton Honors Worldwide, LLC en kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie worden beëindigd of gewijzigd, naar eigen oordeel van Hilton Honors.

Een lid moet 365 dagen Diamond-status hebben voltooid om geteld te worden als een volledig voltooid jaar. Als een lid bijvoorbeeld Diamond-status behaalt op 1 november 2020 (voor het huidige jaar of om de status te behouden voor het volgende jaar) doet een volledig jaar met Diamond-status zich niet voor tot 1 november 2021. Als een lid de Diamond-status heeft verdiend via een toekomstige vervaldatum (bijv. de Diamond-status verloopt op 31 maart 2020), telt de toekomstige status alleen mee voor de Levenslange Diamond-status bij voltooiing.

Elite voor nachten die meetellen voor volgende periode

Leden binnen alle Elite-niveaus (Silver-, Gold- en Diamond-leden) komen in aanmerking voor het doorschuiven van kwalificerende nachten als dit aantal groter is dan het aantal dat vereist is om in aanmerking te komen voor een bepaalde Elite-status aan het einde van het kalenderjaar (31 december).

Leden komen enkel in aanmerking voor het doorschuiven van kwalificerende nachten als dit aantal groter is dan het aantal dat vereist is om in aanmerking te komen voor een bepaalde Elite-status aan het einde van het kalenderjaar.

Doorgeschoven Elite-nachten tellen mee voor de Elite-status waar een lid voor in aanmerking komt in het volgende kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december). Basisleden komen niet in aanmerking voor het doorschuiven van in aanmerking komende Elite-nachten. Vereisten voor lidmaatschapsniveaus kunnen worden bekeken in de sectie Hilton Honors lidmaatschapstatus

Door te schuiven Elite-nachten worden als volgt berekend het volgende statusjaar: totaalaantal in aanmerking komende nachten aan het eind van het jaar (inclusief doorgeschoven nachten van het jaar daarvoor) - enige doorgeschoven nachten voor Elite van het vorige jaar (nu verlopen) - kwalificerende nachten die nodig zijn voor het vernieuwen van uw huidige Elite-status = aantal door te schuiven Elite-nachten voor het volgende jaar

Nachten die u kunt doorschuiven zijn alleen geldig voor het volgende kalenderjaar tot en met 31 december en verlopen daarna. Nachten die u kunt doorschuiven kunnen niet worden gereserveerd en niet voor een tweede of derde jaar worden gebruikt.

Alleen Elite-leden kunnen nachten doorschuiven. Verblijven of basispunten kunnen niet naar het volgende kalenderjaar worden doorgeschoven.

In aanmerking komende nachten voor Elite doorschuiven worden voor Elite-leden altijd doorgeschoven, zelfs als de status tijdens het jaar omlaag is gegaan. Het aantal door te schuiven Elite-nachten wordt berekend op basis van het aantal dat hoger is dan is vereist voor de Elite-status op 31 december, voordat de berekening wordt toegepast. In aanmerking komende nachten voor betaald en beloningsverblijven (inclusief punten- en geldbeloningen-verblijven) tellen mee als volledig in aanmerking komende nachten voor het bereiken van een status en komen in aanmerking voor het doorschuiven naar het volgende kalenderjaar. Alle in aanmerking komende Elite-nachten die via een aanbieding zijn verdien (bijv. dubbele nacht-krediet) komen ook hiervoor in aanmerking en worden toegevoegd aan het aantal nachten dat u kunt doorschuiven als dit hoger is dan het aantal nachten dat vereist is om een Elite-status te verkrijgen.

De door te schuiven Elite-nachten tellen niet mee voor Milestone-bonussen, alleen voor het bereiken van het volgende statusniveau voor een lid. U kunt de vereisten voor het behalen van Milestone-bonussen in het gedeelte (#accrual-of-milestone-bonus-points)[Milestone-bonussen] lezen.

De door te schuiven Elite-nachten tellen niet mee voor het cadeau doen van Elite-status, alleen voor het bereiken van het volgende statusniveau voor een lid. Vereisten voor het in aanmerking komen voor het cadeau doen van Elite-status in het gedeelte (#elite-status-gifting)[Elitestatus cadeau doen] lezen.

Elite-statuscadeaus

Een lid dat het aantal van 40 in aanmerking komende nachten bereikt in 2022 of 60 in aanmerking komende nachten binnen een kalenderjaar na 2022, krijgt de mogelijkheid Gold-status aan een lid naar keuze te geven. Als een lid het aantal van 70 in aanmerking komende nachten bereikt in 2022 of 100 in aanmerking komende nachten binnen een kalenderjaar na 2022, krijgt hij/zij de mogelijkheid Diamond-status aan een lid naar keuze te geven.

Als een lid aan het einde van het kalenderjaar in aanmerking komt voor het cadeau doen van status kan het lid de keuze voor de ontvanger van de status tot en met de eerstvolgende maand januari maken. Het lid dat de status cadeau mag doen moet de ontvanger van de status voor 23.59 uur op 31 januari van elk kalenderjaar hebben gekozen.

De cadeaustatus is onmiddellijk van kracht en is 365 dagen geldig vanaf de dag dat deze cadeau is gedaan. Na 365 dagen verandert de status van het lid dat dit cadeau heeft gekregen terug naar de status die ze in het vorige kalenderjaar zouden hebben verdiend zonder de cadeau gedane status.

Als een lid in het volgende jaar aanmerking komt voor het cadeau doen van status, kan dit aan hetzelfde lid worden gedaan. Leden zullen dit specifieke lid dat de status cadeau krijgt elk jaar opnieuw moeten uitkiezen, omdat het cadeau niet automatisch wordt overgedragen naar het volgende jaar.

Zodra een status aan een ander lid cadeau is gedaan, is het niet mogelijk om in datzelfde jaar deze status te verwijderen of wijzigen.

Het lid dat de status ontvangt moet Hilton Honors-lid zijn en dit kan niet cadeau worden gedaan aan iemand die geen Hilton Honors-account heeft.

In aanmerking komende nachten voor betaald en beloningsverblijf (inclusief Points & Money Rewards™-verblijven) tellen mee als volledig in aanmerking komende nachten voor het verdienen van de mogelijkheid om status cadeau te doen. Alle in aanmerking komende Elite-nachten die via een aanbieding zijn verdien (b.v. dubbele nacht-krediet) komen ook hiervoor in aanmerking en worden toegevoegd aan het aantal in aanmerking komende nachten om Elite-status cadeau te kunnen doen. Door te schuiven Elite-nachten tellen niet mee voor de mogelijkheid om status cadeau te kunnen doen.

Beloningen inwisselen

Om in aanmerking te komen voor een Beloning (een "Beloning"), moet het Lid voldoende Punten in zijn of haar account hebben om de Beloning in te wisselen, met de volgende uitzondering: op het moment van inwisseling kan een Lid Hilton Honors-bonuspunten kopen om het vereiste niveau voor inwisseling te bereiken (tot 80.000 per kalenderjaar). Zie de sectie "Punten aankopen" voor de volledige algemene voorwaarden voor puntenaankoop.

De prijzen van beloningsnachten worden mede bepaald door factoren zoals het hotel, de mate van dagelijkse vraag en het kamertarief. Prijzen worden voortdurend bijgewerkt en kunnen in realtime veranderen.

Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van het Lid om geïnformeerd te zijn over het Programma en de specifieke Beloningen online aan te vragen, via Hilton-reserveringen en -klantenservice, telefonisch of via de mobiele app. Bij Beloningsaanvragen die telefonisch worden gedaan moet het Lid zijn of haar accountverificatie verschaffen. Sommige Beloningen kunnen beschikbaar zijn om te worden geprint bij inwisselen online.

Wanneer er een Beloning wordt aangevraagd, wordt het overeenkomstige aantal Punten in mindering gebracht op de account van het Lid. Bij online, telefonisch of via de mobiele app inwisselen van punten voor hotelbeloningsverblijven of het omwisselen van Hilton Honors-punten voor airline-miles door middel van Beloningsomwisseling, worden de Punten automatisch op de account van het Lid in mindering gebracht bij voltooiing van de inwisseltransactie door het Lid.

De Beloning kan worden uitgegeven aan het Hilton Honors-lid of iedere andere persoon, zoals aangegeven door het Lid. Na uitgegeven is de Beloning niet overdraagbaar en kan deze uitsluitend worden gebruikt door de persoon die op de Beloning wordt aangegeven. Als enige andere persoon dan de op de Beloningsdocumentatie aangegeven persoon probeert de Beloning in te wisselen, wordt de Beloning ongeldig verklaard en worden de accommodaties en/of het vervoer ontzegd.

Bij online of via de mobiele app of via Hilton-reserveringen en -klantenservice inwisselen, wordt een Beloningbevestigingsdocument dat inwisselbaar is voor de Beloning die is aangevraagd door het Lid, via de website uitgegeven.

Beloningen mogen niet worden verkocht, geveild, geruild, via tussenpersonen gekocht of anders worden overgedragen, behalve met uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Hilton Honors. Elke Beloning verkregen op een dergelijke manier zonder de vereiste toestemming, wordt beschouwd als zijnde frauduleus verkregen en wordt ongeldig geacht. Aangepaste beloningen zijn nietig. Nietig verklaarde beloningen worden niet gehonoreerd.

Alle Beloningen zijn onderworpen aan bepaalde beperkingen. Zie de Algemene voorwaarden hieronder of online op Rewards die van toepassing zijn op elke specifieke Beloning.

Gebruik van Beloningen van Marketingpartners is onderworpen aan capaciteitsmaatregelen, die de beschikbaarheid beperken van huurauto's, cruises of van de producten die respectievelijk door bepaalde autohuurbedrijven of andere Hilton Honors-Marketingpartners, worden aangeboden.

Reisbeloningen zijn normaal gesproken geldig gedurende één jaar vanaf de datum van afgifte hoewel Hilton Honors van tijd tot tijd Beloningen kan aanbieden met kortere geldigheidsduur. De geldigheidsduur van een reisbeloning staat vermeld op de Beloning.

Beloningen mogen niet worden gecombineerd met andere certificaten, kortingen, arrangementen of promotionele aanbiedingen tenzij anderszins schriftelijk aangegeven door Hilton Honors.

Beloningen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld, prijzen of krediet.

Punten die voor Beloning in mindering zijn gebracht op de account van het Lid, kunnen worden teruggestort, naar eigen goeddunken van Hilton Honors, maar alleen op voorwaarde dat ALLE Beloningsdocumentatie (met inbegrip van hotel-, auto- en cruisecertificaten) die verbonden zijn aan de Beloning ongebruikt worden geretourneerd vóór de vervaldatum van de documentatie. Beloningen worden uitsluitend teruggestort naar de oorspronkelijke account waarop de Punten in mindering waren gebracht.

Promotionele Beloningen waarbij geen Punten in mindering zijn gebracht worden niet verlengd tot na de geldigheidsdatum, noch omgewisseld of teruggestort in de account van het Lid voor Punten of toekomstig gebruik.

Beloningen zijn ongeldig als ze zijn gekopieerd of verboden, of wettelijk niet zijn toegestaan.

Alle Beloningen moeten worden ingewisseld in overeenstemming met de procedures die op het Beloningbevestigingsdocument staan aangegeven.

Beloningen van Hilton Honors-marketingpartners kunnen op elk gewenst moment worden vervangen door een gelijkwaardige Beloning door Hilton Honors, zonder voorafgaande kennisgeving. Bepaling van gelijkwaardigheid van de Beloning gebeurt naar eigen goeddunken van Hilton Honors.

Hotelbeloningsverblijven zijn van toepassing op volledige Punteninwisselingen of Punteninwisselingen gecombineerd met geld. Inwisselverblijven kunnen worden gebruikt voor standaardkamers of premiumkamers; beide Beloningstypen zijn voor kamertarief bij tweepersoonsbezetting. Extra gasten op de kamer, van 19 jaar en ouder, zijn onderworpen aan de standaard kosten voor een extra persoon. Elke opgelopen fiscale aansprakelijkheid (indien van toepassing) in verband met de ontvangst en/of het gebruik van Hilton Honors-Beloningen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, lokale of stadstoeristenbelastingen, internationale vertrekbelasting, douanekosten, luchthaventoeslagen, toerismetoeslagen voor niet-ingezetenen of persoonlijke inkomstenbelasting is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Incidentele kosten zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker. In hotels met resorttoeslagen betalen leden geen resorttoeslagen voor beloningsverblijven die enkel met punten of een promotionele gratis overnachtingsbeloning zijn geboekt (bijv. verstrekt door creditcardpartners enz.).

Hilton Honors is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vervoer of andere services die door Marketingpartners wordt verstrekt of het nalaten hiervan.

Leden die woonachtig zijn in landen waar inwisseling van Punten voor een Hilton Honors-beloning, Partnerbeloning of Beloningsomwisseling verboden is, komen niet in aanmerking voor een dergelijke Beloning.

Hilton Honors-beloningsuitwisseling

Ruilen mag alleen worden gedaan in de specifieke hoeveelheden verstrekt via deze hyperlink. Zowel de account van het Marketingpartnerprogramma als de Hilton Honors-account moeten op dezelfde naam gesteld zijn. Zodra een omwisseling heeft plaatsgevonden, kan deze niet worden teruggedraaid of ongedaan gemaakt worden en kosten voor versnelling kunnen niet worden terugbetaald. De Hilton Honors-beloningsomwisseling is een voordeel van het Hilton Honors-Programma en is onderhavig aan alle Algemene voorwaarden van het Hilton Honors-Programma. Voor het boeken van de omwisseling hebben we 60 dagen nodig.

Beloningsverblijven hotel

Hotelbeloningsverblijven ('Beloningsverblijven') zijn verblijven in hotels binnen de Hilton-portfolio met het gebruik van Punten of Punten gecombineerd met betaling, waar beschikbaar, of een Beloningscertificaat. Als er enig gedeelte aan Punten is gebruikt voor het verblijf van het Lid, wordt het hele verblijf als Beloningsverblijf beschouwd.

Leden kunnen een Beloningsverblijf voor standaard- of premiumkamertypen boeken via nagenoeg elke combinatie van Punten en geld, in veelvouden van 1.000 Punten en te beginnen bij 5.000 Punten. Punten- en geldbeloningen zijn beschikbaar bij elk hotel in de Hilton-portfolio, dat deelneemt aan het Hilton Honors-programma, zonder black-outdata.

Leden kunnen volledig gebruikmaken van Hilton Honors-punten om een kosteloze standaard- of premiumkamer te boeken. Standaardkamer- en premiumkamerbeloningen zijn beschikbaar bij elk hotel in de Hilton-portfolio, dat deelneemt aan het Hilton Honors-programma, zonder black-outdata.

Bekijk de beschikbaarheid van typen Beloningsverblijven die beschikbaar zijn voor elk deelnemend hotel door de website van het hotel te bezoeken, 1-800-4HONORS (1-800-446-6677) te bellen vanuit de VS of Canada, of door https://www.hilton.com/en/hilton-honors/ te bezoeken. Leden buiten de VS en Canada moeten het dichtstbijzijnde kantoor van Hilton reserveringen en klantenservice bellen.

Deelnemende hotels binnen de Hilton-portfolio en Beloningstypen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, naar eigen goeddunken van Hilton Honors.

Beloningsverblijven zijn niet afhankelijk van black-outdata of capaciteitsmaatregelen. Alle Beloningen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en sommige Beloningsverblijftypen zijn wellicht niet beschikbaar op de datum die het Lid verzoekt.

Bij het inwisselen van Hilton Honors-punten voor een Beloningsverblijf moeten Leden hetzij een Beloningsverblijf online boeken of bellen naar 1-800-4HONORS (1-800-446-6677) vanuit de VS of Canada voor reserveringen en de medewerker er op dat moment van op de hoogte brengen dat ze Hilton Honors-punten gebruiken. Leden buiten de VS en Canada moeten het dichtstbijzijnde kantoor van Hilton reserveringen en klantenservice bellen. Bij online boeken van een Beloningsverblijf krijgen leden een bevestigingspagina te zien met de reservering van hun Hotelverblijfbeloning en het Beloningsbevestigingsdocument, in één online transactie. Als u een Beloningsverblijf via de telefoon reserveert, ontvangt u een Beloningsbevestigingsdocument via e-mail.

Niet naleven van deze procedure kan resulteren in annulering van reserveringen, het weigeren van accommodaties of betaling van het gepubliceerde retailtarief. Accommodaties moeten worden gereserveerd voorafgaand aan Hotelbeloningsovernachting.

Alle Beloningsverblijfreserveringen moeten worden gegarandeerd met een creditcard. Voor no-shows of annuleringen van Beloningsverblijfreserveringen buiten het tijdsbestek bepaald in het individuele annuleringsbeleid van het hotel, wordt één nacht inclusief belastingen in rekening gebracht voor het beste beschikbare tarief voor die datum. Algemeen annuleringsbeleid: annuleer 48 uur voorafgaand aan aankomst om annuleringskosten te voorkomen. Elk hotel heeft een aanvullend annuleringsbeleid ingesteld, dat kan afwijken van het algemene annuleringsbeleid; in dat geval is het individuele annuleringsbeleid van het hotel van toepassing.

Een Beloningsverblijfsreservering is geldig voor de kameraccommodaties die daarop vermeld staan voor één kamer bij één hotel voor één verblijf (zoals die term hierin is vastgelegd) en zoals vermeld op het Beloningsbevestigingsdocument. Om de locatie van een Beloningsverblijfreservering te wijzigen, moet het Lid eerst de bestaande Beloningsverblijfreservering annuleren en dan de nieuwe Beloningsverblijfreservering voor het gewenste hotel boeken. Om de data van een Beloningsverblijfreservering te wijzigen, moet het Lid contact opnemen met Hilton-reserveringen en -klantenservice vóór aankomst bij het hotel voor een Beloningsverblijf. Hotelagenten kunnen geen data van Beloningsverblijven van Leden wijzigen, en het Lid kan onderworpen worden aan het verlies van Punten.

Geen resortkosten op beloningsverblijven geboekt met enkel punten, of op promotionele gratis overnachtingen (bijv. uitgegeven door creditcardpartners enz.).

Promotionele Beloningen zijn alleen voor standaardkamers.

Bij Beloningsverblijven is er geen commissie voor reisbureaus.

Het aantal Beloningsverblijven en het aantal overnachtingen tijdens een Beloningsverblijf tellen mee voor het aantal verblijven en/of overnachtingen dat vereist is voor de Elite-statuskwalificatie.

Leden verdienen punten voor gecombineerde punten en geldelijke Beloningsverblijven binnen het Hilton-portfolio voor al het geld dat is besteed aan in aanmerking komende folio-toeslagen. Leden verdienen punten voor incidentele toeslagen voor volledige puntenbeloningsverblijven.

Er kan van ontvangers van Beloningen worden verlangd dat ze een aansprakelijkheidsafwijzing tekenen en een verklaring waarbij ze toestemming geven voor het gebruik van hun naam en/of foto voor promotionele doeleinden zonder bijkomende vergoeding.

De Beloningenbalie van Hilton reserveringen en klantenservice is geopend van 5.00 tot 1.30 uur CT, 7 dagen per week.

Event Planner Program - Wereldwijd

Alleen de persoon die in het contract wordt aangegeven komt in aanmerking om de Event Planner Bonus Points te ontvangen voor in aanmerking komende kosten die aan het evenement verbonden zijn. De persoon die het contract ondertekent hoeft niet degene te zijn die de Event Planner Bonus Points ontvangt. Event Planner Bonus Points moeten worden opgenomen in het evenementcontract.

De ontvanger van de Event Planner Bonus Points hoeft geen geregistreerde gast te zijn of aan de bijeenkomst deel te nemen. De ontvanger van de Event Planner Bonus Points moet lid zijn van Hilton Honors om punten te ontvangen in verband met het evenement.

Het Hilton Honors-programma voor Event Planner is beschikbaar voor alle Hilton Honors-leden, waaronder, maar niet beperkt tot, individuelen, professionele bijeenkomstplanners en Event Planners, individuelen die evenementen boeken namens hun werkgever (waaronder B2B Pooled Accounts), touroperators en reisbureaus/reisverkopers/conferentieplanners die een kwalificerend evenement boeken. Medewerkers van Hilton en hotelpersoneel komen niet in aanmerking voor het verdienen van punten als ze namens Hilton op werkbezoek zijn bij een vestiging uit het Hilton-portfolio.

Leden ontvangen 1 Hilton Honors-bonuspunt per $ 1 USD uitgegeven aan in aanmerking komende kosten voor in aanmerking komende evenementen. Punten worden gebaseerd op de omrekening van lokale valuta naar Amerikaanse dollars. Lokale valuta worden op de dag dat de laatste betaling voor het evenement wordt ontvangen omgerekend naar Amerikaanse dollars, waarbij gebruik wordt gemaakt van een gepubliceerde wisselkoers die geldt op het moment van omrekening. Deze koers wordt naar eigen goeddunken door Hilton Honors vastgesteld op basis van standaard valutaconversiemethoden.

Een in aanmerking komend evenement kan, maar is niet beperkt tot, een groeps- of zakelijke bijeenkomst, conferentie, kamerblok, bruiloftsreceptie, familiereünie of ander evenement waarvoor contracten zijn afgesloten via de afdeling verkoop of catering, en die verkocht zijn tegen gepubliceerde tarieven.

Aanbod geldt alleen voor nieuwe evenementboekingen.

In aanmerking komende kosten omvatten alle evenement-gerelateerde uitgaven vermeld in het contract en betaald door de persoon die in de overeenkomst wordt vermeld (zoals huur van de vergaderruimte, hotelkamers, catering, audio/visueel) en zijn exclusief belastingen, servicekosten, kortingen en commissies. Event Planner Bonus Points moeten worden toegekend voor vergaderzaal- en hotelkamerkosten; het in aanmerking komen van alle andere kosten wordt geheel door het hotel bepaald. In het geval waar de huur van hotelkamers/kamers inclusief is als deel van een vergaderarrangement per persoon, is het toekennen van punten over een deel van het arrangement naar inzicht van het hotel.

Als er hotelkamers zijn opgenomen in het contract komen leden die kamers onder hun eigen account reserveren en daarvoor betalen, in aanmerking om punten te verdienen voor verblijven, overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van Hilton Honors. Indien hotelkamers zijn opgenomen in het contract en berekend op één hoofdrekening (waarbij kosten voor meerdere kamers op één hotelrekening worden geplaatst en aan een bedrijf of gezamenlijk adres worden gefactureerd, of die bij het uitchecken door één persoon worden afgehandeld), komen leden niet in aanmerking voor punten. Incidentele kosten (die ten laste van de kamer van een Lid zijn geboekt), waarvoor door het Lid direct wordt betaald bij het uitchecken, komen in aanmerking voor Punten toekenning. Incidentele kosten die via een hoofdrekening worden berekend, komen niet in aanmerking voor Puntentoekenning.

Event Planner Bonus Points kunnen worden toegekend over bedragen tot $ 100.000. Er is geen maximaal aantal punten dat kan worden toegekend per evenement.

Nadat het evenement volledig is betaald, zijn er 6-8 weken nodig voordat de punten op de account van het lid zijn bijgeschreven.

Het Hilton Honors Event Planner Program is wereldwijd beschikbaar bij deelnemende hotels in het Hilton portfolio. Deelnemende hotels staan vermeld op https://www.hilton.com/en/hilton-honors.com/events-planner/. Indien een lid Hilton Honors Event Planner Points aanvraagt van een van deze hotels voor een in aanmerking komend evenement, moet het hotel deze toekennen.

Er worden geen Hilton Honors-punten toegekend voor 'no-show' of geannuleerde evenementen, als een lid een evenement heeft geboekt dat gegarandeerd is met een creditcard, en het evenement vervolgens niet wordt gehouden, ongeacht of de creditcard van het lid wel of niet voor een deel van het evenement wordt belast, overeenkomstig het 'no-show'- of annuleringsbeleid van het hotel.

Hilton Honors-lidmaatschap, punten verdienen, en het inwisselen van punten zijn onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen van Hilton Honors. Event Planner-verdiensten zijn ongeldig daar waar verboden of door lokale wetgeving beperkt.

Hilton Honors Event Credits zijn bonnen die kunnen worden verkregen door het inwisselen van Hilton Honors-punten en die kunnen worden gebruikt als krediet voor toekomstige boekingen. Event Credit-bonnen kunnen worden ingewisseld bij elk hotel in het Hilton-portfolio, zelfs indien dat hotel niet deelneemt aan het programma voor Event Planner. Event Credit-bonnen zijn beschikbaar in de volgende waarden:

25.000 punten = $ 50 USD

50.000 punten = $ 100 USD

75.000 punten = $ 150 USD

125.000 punten = $ 250 USD

250.000 punten = $ 500 USD

Leden kunnen punten inwisselen voor Event Credits door het dichtstbijzijnde kantoor van Hilton reserveringen en klantenservice te bellen. De Event Credit-bon voor het overeenkomende bedrag wordt vervolgens per e-mail naar het lid verstuurd. Het lid presenteert de bon vervolgens aan het hotel tijdens de betaling, om de overeenkomstige korting te ontvangen (US $50, $100, $150, $250 of $500).

Voor andere valuta dan US Dollars, is de omrekening gebaseerd op de geldende wisselkoers aan het einde van de maand, op de dag dat de uiteindelijke rekening voor het evenement wordt gecreëerd. De wisselkoers kan worden opgevraagd bij de financiële afdeling van het hotel.

Meerdere bonnen kunnen tegelijkertijd worden ingewisseld.

Bonnen vervallen één jaar vanaf de datum van uitgifte.

Indien de totale rekening lager is dan de waarde van de Event Credits, verbeurt het lid de resterende waarde.

Puntenaankoopprogramma

Niet-reserveringspuntenaankoop: Punten kunnen online. worden gekocht Leden kunnen maximaal 80.000 Hilton Honors-bonuspunten per kalenderjaar aanschaffen. Er kan een minimale Punten-drempel van toepassing zijn bij aankoop van Punten. De aankooplimiet, minimale Punten-drempel en kosten van Punten kunnen op elk moment zonder kennisgeving gewijzigd worden. De totale kosten van de Punten worden tijdens het aankoopproces aan het Lid getoond, voordat de aankoop wordt afgerond. Alle aankopen moeten in Amerikaanse dollars worden gedaan. Punten gekocht via dit kanaal worden verwerkt door Points.com en de aankoop valt onder de Algemene voorwaarden voor puntenaankoop van Points.com.

Punten die via het Puntenaankoopprogramma worden gekocht, zijn onderworpen aan de Algemene voorwaarden van het Hilton Honors-programma.

Een nieuw Hilton Honors-lid kan punten aankopen vanaf 30 dagen na de inschrijving als de account activiteit vertoont, inclusief een verblijf (zoals hierin gedefinieerd) of Hilton Honors-punten verdienen via een Hilton Honors-marketingpartner. Na 90 dagen van inschrijving komt een nieuw Lid in aanmerking Punten aan te kopen ongeacht de accountactiviteit.

De verkoop, ruilhandel, schenking of toewijzing van Hilton Honors-punten, Puntentoekenningen of andere voordelen, anders dan door Hilton Honors, is uitdrukkelijk verboden. Hilton Honors-punten, inclusief Punten aangeschaft via het puntenaankoopprogramma, kunnen worden overgedragen aan andere Hilton Honors-leden. Bij via het Puntenaankoopprogramma aangekochte Punten is restitutie niet mogelijk.

De via het Puntenaankoopprogramma aangekochte Punten worden onmiddellijk op de Hilton Honors-account van het Lid bijgeschreven (mits er geen technische problemen zijn die onmiddellijke boeking verhinderen).

Elk Hilton Honors-lid, of elke twee (2) leden met één Mutual Fund-account, wordt beperkt tot de aankoop van niet meer dan tachtigduizend (80.000) niet-reserveringspunten in enig kalenderjaar. Alle Punten voorbij deze beperkingen worden op geen enkele account van Leden bijgeschreven, ongeacht of een dergelijk Lid een betaling heeft verricht voor dergelijke Punten.

In het geval van enige discrepantie in Punten of bedragen, worden de berekeningen onder deze Voorwaarden en bepalingen gebaseerd op de gegevens in de administratie van Hilton Honors en de gegevens in de administratie van Hilton Honors krijgen voorrang op de gegevens in enige andere administratie. Elk ongepast gebruik van Hilton Honors-punten kan reden zijn voor onmiddellijke inbeslagname en verbeurdverklaring van dergelijke Punten, en kan reden zijn voor het verbeurd verklaren van alle Punten in de account van het Lid en/of de verwijdering van het Lid uit het Hilton Honors-programma, zoals bepaald naar eigen goeddunken van Hilton Honors.

Aangekochte punten vormen de eerste Punten bij inwisseling, wanneer het aankopende Lid Punten inwisselt voor een Beloning.

Door gebruik te maken van het Puntenaankoopprogramma bevestigt het Lid en geeft het Lid aan in te stemmen met deze Algemene voorwaarden.

Hilton Honors-lidmaatschap, punten verdienen, en het inwisselen van punten zijn onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen van Hilton Honors. Hilton Honors behoudt zich het recht voor om de Hilton Honors-programmaregels, -bepalingen, -voorwaarden, -reisawards en -drempels en speciale aanbiedingen, op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Hilton Honors behoudt zich tevens het recht voor het Puntenaankoopprogramma te beëindigen met een algemene kennisgeving, zes (6) maanden van te voren.

Hilton Honors-punten samenvoegen en overdragen

Hilton Honors-leden kunnen Hilton Honors-punten overdragen aan een ander Hilton Honors-lid via punten poolen of 1-op-1 overdragen in veelvouden van 1.000 punten en tot maximaal 500.000 punten. Ieder Hilton Honors-lid is beperkt tot het verzenden van niet meer dan vijfhonderdduizend (500.000) punten en het ontvangen van twee miljoen (2.000.000) punten via punten poolen of het overdragen van punten, bij elkaar, per kalenderjaar. Ieder Hilton Honors-lid is beperkt tot het uitvoeren van zes (6) overdrachten naar andere ledenaccounts en zes (6) pooltransacties van Hilton-punten per kalenderjaar. Uitnodigingen voor aansluiting bij een puntenpool worden niet beschouwd als transacties. Transacties verwijzen naar de overdracht van punten naar een ander ledenaccount via 1-op-1-accountoverdrachten of via punten poolen.

Punten die deze limieten overschrijden worden niet bijgeschreven op ledenaccounts. Limieten zijn naar goeddunken van Hilton Honors Worldwide L.L.C. en kunnen gewijzigd worden.

Een nieuw Hilton Honors-lid kan punten 30 dagen na inschrijving poolen, overdragen of ontvangen, mits er activiteit is op het ledenaccount. Na 90 dagen van inschrijving komt een nieuw lid in aanmerking punten te poolen, over te dragen of te ontvangen, ongeacht de accountactiviteit.

De verkoop van Hilton Honors-punten, toekenningen of andere voordelen, anders dan door Hilton Honors is uitdrukkelijk verboden. Elk ongepast gebruik van Hilton Honors-punten kan reden zijn voor onmiddellijke inbeslagname en verbeurdverklaring van dergelijke Punten, en kan reden zijn voor de verbeurdverklaring van alle Punten in de account van het Lid en de verwijdering van het Lid uit het Hilton Honors-Programma, zoals bepaald naar eigen goeddunken van Hilton Honors.

Een e-mailadres is vereist en wordt uitsluitend gebruikt voor transactie- en marketingcommunicatie in verband met deze transactie. Alle [Algemene voorwaarden van Hilton] (https://www.hilton.com/en/hilton-honors/terms/) zijn van toepassing.

Hilton Honors Gezamenlijke Fonds

Met ingang van 1 april 2004 zijn er geen nieuwe Hilton Honors Mutual Fund-accounts meer beschikbaar. Leden die op 31 maart 2004 over een Mutual Fund-account beschikten, blijven Mutual Fund-voordelen ontvangen.

Hilton Honors Mutual Fund-voordelen zijn ontworpen om wettelijk gehuwde paren de mogelijkheid te bieden hun verdiende punten voor Beloningen te combineren, en/of hun verblijfs-/puntenverdienste te combineren voor speciale promotiekwalificaties of Elite-kwalificatie. De Hilton Honors Mutual Fund is niet ontworpen voor het toekennen van dubbele bonussen en/of Beloningen.

Hilton Honors-ledenvoordelen voor Mutual Fund-accounts kunnen worden gebruikt voor maximaal twee kamers, zolang beide leden aanwezig zijn en er een kamer is geregistreerd in de naam van ieder individueel lid.

Hilton Honors Mutual Fund-accounts zijn alleen beschikbaar voor paren die wettelijk zijn getrouwd onder de wetten van de staat of provincie of land waarin het paar woont.

Voor alle Hilton Honors Mutual Fund-accounts die zijn gecombineerd tussen 1 januari 1990 en 31 maart 2004 wordt slechts één Hilton Honors-inschrijving of activeringsbonus toegestaan in de gezamenlijke account.

Beide huwelijkspartners die deelnemen aan een Hilton Honors Mutual Fund krijgen hetzelfde Hilton Honors-accountnummer toegewezen. Op het moment dat er een Hilton Honors Mutual Fund wordt aangegaan, worden de naam en het adres van één huwelijkspartner aangewezen als de ontvanger van alle Hilton Honors-mailings.

Er wordt slechts één afschrift afgegeven per Hilton Honors Mutual Fund-account. De individuele reizen verzameld door elk van de huwelijkspartner, worden gecombineerd vermeld op een Hilton Honors Mutual Fund-afschrift. Wanneer er een Beloning wordt aangevraagd, worden de Punten op het gecombineerde saldo in mindering gebracht. Er worden geen individuele saldi aangehouden en deze zijn ook niet beschikbaar voor Hilton Honors Mutual Fund-deelnemers.

Elk van de huwelijkspartners is op zich gerechtigd elke en alle vergaarde Punten te gebruiken om een of meer Beloningen aan te vragen waarvoor de Hilton Honors Mutual Fund over voldoende punten beschikt. Hilton Honors is niet verantwoordelijk voor, en is niet aansprakelijkheid voor enig meningsverschil of geschil tussen de Leden betreffende het gebruik van de vergaarde Punten in de Hilton Honors Mutual Fund-account.

In het geval van overlijden van een van de Leden, gaan de Punten in de Hilton Honors Mutual Fund naar de achterblijvende huwelijkspartner. In het geval van ontbinding van het huwelijk, gaan 50% van de Punten in de Hilton Honors Mutual Fund naar elk afzonderlijke Lid. Beide (voormalige) huwelijkspartners moeten tekenen om ontbinding van de account aan te vragen. Hilton Honors kan officiële documentatie verlangen, waarmee het overlijden of ontbinding van het huwelijk wordt aangetoond. Hilton Honors is niet verantwoordelijk voor, en is niet aansprakelijkheid voor enig meningsverschil of geschil tussen de Leden betreffende de ontbinding van Hilton Honors Mutual Fund-accounts. Tenzij uitdrukkelijk hierin vermeld, kunnen noch vergaarde Punten, noch Certificaten worden overgedragen in het geval van overlijden, als onderdeel in zaken betreffende een huiselijke relatie of anderszins door toepassing van wetten.

Alle Programmavoorwaarden en bepalingen van Hilton Honors zijn van toepassing op Hilton Honors Mutual Fund-accounts en deelnemers. Alle interpretaties van de Voorwaarden en bepalingen van het Programma worden geheel naar eigen goeddunken bepaald door Hilton Honors.

Uw instemming met ons gebruik van persoonlijke informatie over u

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het Hilton Global Privacybeleid (het "Privacybeleid").

Verder kunnen we door uw deelname aan het Hilton Honors-programma aanvullende informatie over u verzamelen. We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken en delen op de hieronder beschreven manieren, naast wat wordt beschreven in het [Privacybeleid] (https://hiltonhonors3.hilton.com/en/policy/global-privacy-statement/index.html). Deze Algemene voorwaarden vormen een aanvulling op het Privacybeleid met betrekking tot onze verwerking van de persoonlijke informatie van Hilton Honors-programmaleden. ALS U HET NIET EENS BENT MET DEZE VOORWAARDEN, moet u ervoor kiezen NIET deel te nemen aan het Hilton Honors-programma.

Aanvullende persoonlijke informatie die we verzamelen omvat informatie die u verschaft wanneer u zich inschrijft voor het Hilton Honors-programma of wanneer u uw profiel online beheert. Tijdens het inschrijven vereisen wij dat u uw naam, woonadres en e-mailadres verstrekt. Als u uw profiel online beheert, heeft u de mogelijkheid om aanvullende informatie te verstrekken over uw voorkeursluchtvaartmaatschappijen en de accountnummers van uw loyaliteitsprogramma’s bij hen, uw voorkeurskamertypen, uw taalvoorkeuren, uw creditcardrekening(en), uw voorkeuren voor het ontvangen van nieuws, aanbiedingen en informatie van bedrijven die onderdeel uitmaken van de Hilton-portfolio, en om een gebruikers-ID met wachtwoord aan te maken.

Naast het gebruik en delen zoals beschreven staat in het Privacybeleid, kunnen we relevante delen van uw persoonlijke informatie gebruiken en delen om het Hilton Honors-programma te beheren. Dit kan uw persoonlijke informatie delen inhouden met onze zakelijke partners om u mijlen of andere voordelen toe te kennen die u door deelname aan het Hilton Honors-programma hebt verdiend.

Door in te schrijven stemt u ook in met de overdracht van uw informatie naar landen waar onze informatieverwerkende faciliteiten, bedrijfsuitoefening en hotels zich bevinden of plaatsvinden, inclusief de Verenigde Staten en andere landen waar wetten betreffende gegevensbescherming kunnen afwijken van die van uw thuisland.

Om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie juist en actueel is, kunnen we uw informatie ook delen met een externe partij met als doel het actualiseren en verbeteren van de kwaliteit en inhoud van de informatie die we over u bijhouden.

Als Lid kunt u aanvullende communicaties van ons ontvangen, waaronder Hilton Honors-overzichten, nieuws van derden en aanbiedingen speciaal voor Leden, en co-branded berichten van onze zakelijke partners. Leden van bepaalde niveaus in bepaalde staten kunnen ook e-mails van ons ontvangen na hun verblijf. U kunt de communicaties die u van ons ontvangt wijzigen door u online voor uw account aan te melden en uw subscripties te beheren, of door contact met ons op te nemen op de wijze die in het [Privacybeleid] beschreven staat (https://hiltonhonors3.hilton.com/en/policy/global-privacy-statement/index.html).

Voorwaarden van deelname

Wij kunnen deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen door de bijgewerkte Algemene voorwaarden op onze website te plaatsen. We kunnen het Privacybeleid ook van tijd tot tijd wijzigen zoals beschreven in het [Privacybeleid] (https://hiltonhonors3.hilton.com/en/policy/global-privacy-statement/index.html). Uw verdere deelname aan het Hilton Honors-programma na het plaatsen van wijzigingen aan deze Algemene voorwaarden, of in het Privacybeleid, geeft uw aanvaarding van de wijzigingen aan.

HILTON HONORS BIEDT HET HILTON HONORS-PROGRAMMA, DIT EN ANDER MATERIAAL, EN ANDERE SERVICES EN PRODUCTEN 'ZOALS DEZE ZIJN' EN WIJST UITDRUKKELIJK, IN DE RUIMSTE MATE TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ONTWERP, NAUWKEURIGHEID, MOGELIJKHEID, TOEREIKENDHEID, GESCHIKTHEID, CAPACITEIT, VOLLEDIGHEID OF BESCHIKBAARHEID. U stemt er ook mee in dat Hilton Honors niet beweert, waarborgt of garandeert dat het Hilton Honors-programma of enig dergelijk ander product of andere service ononderbroken, zonder ontbrekingen of foutvrij is of dat gebreken verbeterd zullen worden of veranderingen uitgevoerd. ONDER GEEN OMSTANDIGHEDEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID, IS HILTON AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET HILTON HONORS-PROGRAMMA OF EEN DERGELIJK ANDER PRODUCT EN ANDERE SERVICE, ZELFS IN HET GEVAL EEN DOOR HILTON HONORS GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DERGELIJKE SCHADEN. Sommige rechtsgebieden staan geen uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade toe, waardoor het mogelijk is dat dergelijke uitsluitingen niet voor u van toepassing zijn. In het geval Hilton Honors aansprakelijk wordt gehouden voor enige schade met betrekking tot dergelijke zaken, is uw enige en exclusieve remedie beperkt tot terugbetaling van diensten or producten die door u betaald zijn aan de verantwoordelijk gehouden entiteit die niet aan uw geleverd zijn door dergelijke entiteit. U doet hierbij afstand van enig recht en alle rechten op enige vordering of actie in verband met dergelijke zaken in enig forum na twee (2) jaar na het eerste plaatsvinden van het soort handeling, gebeurtenis, toestand of verzuim waarop de vordering of actie gebaseerd is. Als enige bepaling van deze officiële regels als ongeldig of niet afdwingbaar wordt gehouden, blijven alle overige bepalingen hiervan volledig van kracht en geldig. Het nalaten van Hilton Honors de rechten uit te oefenen die hieronder worden verleend aan Hilton Honors bij plaatsvinden van enige van de eventualiteiten die in deze overeenkomst uiteengezet zijn, vormen geen afzien van dergelijke rechten bij het opnieuw plaatsvinden van een dergelijke eventualiteit.