Gebruiksovereenkomst site

I. BELANGRIJK! DIT IS EEN BINDENDE WETTELIJKE OVEREENKOMST (deze 'Overeenkomst'). LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN BEPALINGEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT.

Deze Overeenkomst beheerst uw gebruik van deze internetsite, die zich bevindt op hilton.com (gezamenlijk de ‘Site’) en is door en tussen Hilton Worldwide Holdings Inc. (hierin ‘HWI’, ‘we’, ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’ genoemd) en u, namens uzelf en de koper, het lid of de leverancier, afhankelijk van waarvoor u zich geregistreerd hebt (‘u’). Door de Site te gebruiken, bekijken, verzenden, in cache op te slaan, op te slaan en/of anderszins te gebruiken, de services of functies op of door de Site op enige wijze te gebruiken, hebt u ingestemd met elke en alle voorwaarden en bepalingen die hieronder uiteengezet worden en doet u afstand van elke recht om dubbelzinnigheid of fouten in deze overeenkomst te claimen. Als u niet instemt met elk van deze en al deze voorwaarden en bepalingen, gebruik de Site dan niet en verlaat de Site onmiddellijk. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken en in absolute discretie, om gedeelten van deze voorwaarden te wijzigen, aan te passen of verwijderen op elk gewenst moment en zonder kennisgeving en, tenzij anders aangegeven, dergelijke wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht; controleer deze voorwaarden daarom regelmatig op wijzigingen. De voortzetting van uw gebruik van de Site na plaatsing van deze wijzigingen in deze Overeenkomst betekent dat u deze wijzigingen accepteert.

II. GELDIGHEIDSVOORWAARDEN

De Site is alleen beschikbaar voor particulieren en entiteiten die onder toepasselijk recht wettelijk bindende contracten mogen aangaan. Zonder beperking van het voorgaande, zijn de Site en de door de Site aangeboden services niet beschikbaar voor minderjarigen. Als u hier niet aan voldoet, mag u de Site niet gebruiken. U garandeert dat u achttien (18) jaar of ouder bent om een kamer te reserveren op deze Site. Als u nog geen achttien jaar oud bent, kunt u rechtstreeks contact met het hotel opnemen voor hulp.

U garandeert ook dat u wettelijk gemachtigd bent om reisreserveringen en/of aankopen te doen voor uzelf of voor een andere persoon voor wie u gemachtigd bent om namens deze op te treden. U mag deze Site alleen gebruiken om legitieme reserveringen of aankopen te doen en u zult deze Site voor geen enig ander doel gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot, het maken van speculatieve, valse of frauduleuze reserveringen of enige reservering in anticipatie op vraag.

Wij behouden ons het recht voor om reserveringen te annuleren of aan te passen wanneer het lijkt dat een klant zich bezighoudt met frauduleuze of ongepaste activiteiten, of onder andere omstandigheden waarbij de reservering een fout lijkt te bevatten of een vergissing lijkt te zijn of bij een poging het beleid, de voorwaarden of bepalingen van HWI of het hotel te ontduiken.

U begrijpt dat extreem gebruik of misbruik van de reserveringsfaciliteiten van deze Site ertoe kunnen leiden dat u de toegang tot dergelijke faciliteiten wordt geweigerd.

Reserveringen die door één of meerdere personen of door een agentschap op de Site worden gedaan, namens één of meer voorgestelde gasten, en waarbij meer dan negen (9) kamers in hetzelfde hotel voor dezelfde periode betrokken zijn, moeten rechtstreeks bij het hotel worden gedaan. Als er meer dan negen (9) kamers bij hetzelfde hotel voor dezelfde verblijfsperiode via een andere wijze worden geboekt, behouden we ons het recht voor een dergelijke reservering te annuleren of aanvullende vereisten te stellen.

Bij sommige tarieven gelden speciale geldigheidsvoorwaarden zoals lidmaatschap van Hilton Honors, AAA of AARP. Het is uw verantwoordelijkheid te controleren of u in aanmerking komt voor het tarief dat u hebt geboekt. Hotels zijn niet verplicht tarieven te honoreren als u daar niet voor in aanmerking komt.

III. BEPERKINGEN OP GEBRUIK VAN MATERIAAL

Al het materiaal dat zich op de Site bevindt is auteursrechtelijk eigendom van HWI, of haar dochterondernemingen of geaffilieerde bedrijven en/of externe licentiegevers. Geen enkel materiaal van de Site of enige internetsite in eigendom van, geëxploiteerd door, in licentie gegeven door of beheerd door ons of onze geaffilieerden, mag worden gekopieerd, ‘scraped’ (scraping), gereproduceerd, opnieuw worden gepubliceerd, geüpload, geplaatst, verzonden of gedistribueerd op enigerlei wijze. Ten behoeve van deze voorwaarden, is het gebruik van dergelijk materiaal op een andere website, internet, intranet, extranet of andere site of computeromgeving verboden. Alle handelsmerken, servicemerken, handelsnamen en handelsuitingen zijn eigendom van ons. U mag geen frames of deelpaginatechnieken toepassen om enige van onze handelsmerken, logo's of andere informatie in eigendom in te sluiten (met inbegrip van afbeeldingen, tekst, pagina-indeling of formulier) zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag geen metatags of enige andere 'verborgen tekst' gebruiken met onze naam, handelsmerken of andere informatie in eigendom, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Tenzij anders aangegeven zijn alle namen, logo's, handelsmerken, servicemerken, handelsuitingen en handelsnamen eigendom van Hilton International Holding Corporation, Hilton Holding LLP of Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. in de Verenigde Staten en andere landen en mogen deze niet worden gebruikt door iemand voor enige reden, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. We beschouwen onze handelsmerken als waardevolle bezittingen en nemen inbreuk ervan serieus.

In het geval u software downloadt van de Site, wordt de software, inclusief alle bestanden, afbeeldingen opgenomen in of gegenereerd door de software, en gegevens bij de software (gezamenlijk de 'Software') uitsluitend aan u in licentie gegeven door ons of externe licentiegevers voor uw gebruik in verband met de Site. Wij dragen geen eigendom van de Software aan u over. U bent eigenaar van het medium waarop de Software is vastgelegd, maar wij (of externe licentiegevers) behouden het volledige en complete eigendom van de Software en alle daarin opgenomen intellectuele eigendomsrechten. U mag de Software niet herdistribueren, verkopen, decompileren, achteruit ontwikkelen, deassembleren of anderszins reduceren tot een voor mensen leesbare vorm.

IV. INDIENINGEN

We horen graag van onze gebruikers en verwelkomen opmerkingen betreffende de Site en de producten en services die in verband daarmee worden aangeboden. Helaas staat ons al lang bestaande bedrijfsbeleid ons echter niet toe creatieve ideeën, suggesties of materiaal te accepteren of in overweging te nemen, anders dan waarom wij specifiek hebben gevraagd. We hebben getalenteerde medewerkers en consultants in dienst die aan dezelfde of soortgelijke ideeën zouden kunnen werken. We hopen dat u begrijpt dat de bedoeling van dit beleid is de mogelijkheid van toekomstige misverstanden te voorkomen, als projecten die door onze eigen professionele staf en/of consultants zijn ontwikkeld, bij anderen de indruk zouden kunnen wekken overeen te komen met hun eigen creatieve werk. Stuur ons geen ongevraagd origineel creatief materiaal van enige soort. Hoewel we uw feedback op de Site en de services en producten die in verband daarmee worden aangeboden waarderen, verzoeken we u specifiek te zijn in uw commentaar met betrekking tot hetzelfde, en geen creatieve ideeën, suggesties of materiaal in te dienen(tenzij we hier uitdrukkelijk om gevraagd hebben).

Als u, op ons verzoek, bepaalde specifieke indieningen stuurt of u, ondanks ons verzoek, creatieve suggesties, ideeën, aantekeningen, tekeningen, concepten of andere informatie stuurt (gezamenlijk de 'Indieningen'), worden Indieningen geacht ons eigendom te zijn en te blijven. Geen van de Indieningen zal onderwerp zijn van enige verplichting tot vertrouwelijkheid van onze kant en we aanvaarden geen enkele aansprakelijk voor enig gebruik of enige openbaarmaking van enige Indiening. Zonder beperking van het voorgaande, zijn we exclusief eigenaar van alle nu bekende en hierna bestaande rechten op de Indieningen van elke soort en aard, in het hele universum en hebben we het recht op onbeperkt gebruik van de Indieningen voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder compensatie aan de aanbieder van de Indieningen.

V. FORUM EN OPENBARE COMMUNICATIE

'Forum' betekent een chatgedeelte, messageboard of e-mailfunctie aangeboden als deel van de Site. Als u deelneemt in een Forum binnen de Site, indien van toepassing, mag u niet: (i) anderen belasteren, misbruiken, lastigvallen of bedreigen; (ii) onverdraagzame, haatdragende of raciaal beledigende beweringen uiten; (iii) illegale activiteit aanbevelen of illegale activiteiten bespreken met de bedoeling ze te plegen; (iv) enig materiaal plaatsen of distribueren dat inbreuk maakt en/of een schending vormt van enig recht van een derde of enige wet; (v) vulgaire, obscene, onbeleefde of onfatsoenlijk taal of afbeeldingen plaatsen of distribueren; (vi) reclame maken of verkopen aan anderen of anderen werven; (vii) het Forum gebruiken voor commerciële doeleinden van enige aard anders dan een transactie op de Site te faciliteren; (viii) enige software of ander materiaal dat een virus of andere schadelijke component bevat plaatsen of distribueren; of (ix) materiaal plaatsen of beweringen doen die niet in het algemeen relevant zijn voor het betreffende onderwerp of thema van enige chatroom of enig bulletinboard. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de inhoud van uw berichten en vrijwaart en houdt de Gevrijwaarde partijen onschuldig voor de inhoud van dergelijke berichten. Wij behouden ons het recht voor om inhoud van enig Forum op elk gewenst moment en om wat voor reden dan ook te verwijderen of bewerken.

Door het uploaden van materiaal op enig Forum of het indienen van materiaal bij ons, verleent u ons automatisch (of garandeert u dat de eigenaar van dergelijk materiaal ons uitdrukkelijk verleent) een eeuwigdurend, royaltyvrij, onherroepelijk, niet-exclusief recht en licentie voor gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, openbaar vertonen en weergeven, afgeleide werken creëren en distribueren van dergelijk materiaal of om dergelijke materiaal op te nemen in enige vorm, medium of technologie nu bekend of later ontwikkeld, overal in het universum. Daarnaast garandeert u dat van alle zogenoemde 'morele rechten' in dit materiaal afstand is gedaan.

Veronderstel bij deelname aan een Forum nooit dat de mensen zijn wie ze zeggen dat ze zijn, weten wat ze zeggen te weten of geaffilieerd zijn aan degenen aan wie ze zeggen geaffilieerd te zijn in enige chatroom, messageboard of andere gedeelte met door gebruikers gegenereerde content. In een Forum verkregen informatie hoeft niet betrouwbaar te zijn en het is geen goed idee om te handelen of investeringsbeslissingen te nemen die uitsluitend of grotendeels gebaseerd is op informatie die u niet kunt verifiëren. We kunnen niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of juistheid van de informatie, en zijn niet verantwoordelijk voor enige handels- of investeringsbeslissing gebaseerd op dergelijke informatie.

VI. AAN DE SITE GEKOPPELDE CONTENT

Links naar andere sites waarvan we denken dat die voor u van belang kunnen zijn, worden voor uw gemak verschaft. Deze links verschaffen betekent niet dat we dergelijke sites of het materiaal dat wordt verspreid of de services die ze leveren, onderschrijven, sponsoren of aanbevelen, en we zijn niet verantwoordelijk voor het materiaal, de services of andere situaties bij of gerelateerd aan of van enige andere site.

Betracht voorzichtigheid bij browsen op internet en gebruiken van de Site. U moet zich ervan bewust zijn dat wanneer u de Site gebruikt, u naar andere sites geleid kan worden waarover wij geen controle hebben. Er zijn links op de Sitepagina's naar andere sites, waardoor u de Site verlaat. Als u bijvoorbeeld op een banneradvertentie of op een zoekresultaat 'klikt', kan het 'klikken' ervoor zorgen dat u de Site verlaat. Hiertoe behoren ook links van adverteerders, sponsors, en contentpartners die onze logo's kunnen gebruiken als onderdeel van een co-branding overeenkomst. Deze andere sites kunnen hun eigen cookies naar gebruikers sturen, gegevens verzamelen, persoonlijke informatie verwerven of ze kunnen informatie bevatten die u ongepast of beledigend vindt. Daarnaast kunnen adverteerders op de Site cookies verzenden naar gebruikers waarover we geen controle hebben.

We behouden ons het recht voor om links uit te schakelen van enige externe site naar de Site.

We doen geen beweringen betreffende de content van vermelde sites in enig overzicht op de Site. Dienovereenkomstig kunnen we niet verantwoordelijk worden gesteld voor de nauwkeurigheid, relevantie, auteursrechtnaleving, wettigheid of fatsoenlijkheid van materiaal dat zich op de sites bevindt, die vermeld worden in enig zoekresultaat of anderszins zijn gekoppeld aan een Site.

Houd er rekening mee dat wanneer u online informatie bekendmaakt, die informatie kan worden verzameld en gebruikt door mensen die u niet kent. Wij kunnen de veiligheid van enige informatie die u online bekendmaakt niet garanderen; dergelijke openbaarmakingen maakt u op eigen risico.

VII. DISCLAIMERS

ELEKTRONISCHE TRANSMISSIES, MET INBEGRIP VAN INTERNET, ZIJN PUBLIEKE MEDIA, EN ELK GEBRUIK VAN DERGELIJKE MEDIA IS OPENBAAR EN NIET BESLOTEN. INFORMATIE MET BETREKKING TOT OF ALS GEVOLG VAN DERGELIJK GEBRUIK IS OPENBAAR, OF HET EIGENDOM VAN DEGENEN DIE INFORMATIE VERZAMELEN, EN GEEN PERSOONLIJKE OF BESLOTEN INFORMATIE.

U STEMT ERMEE IN DAT U DE SITE OP EIGEN RISICO GEBRUIKT. DE CONTENT, SERVICES EN HET MATERIAAL OP DE SITE WORDEN GELEVERD OP BASIS VAN 'ZOALS DEZE IS' EN 'ZOALS DEZE BESCHIKBAAR IS' ZONDER BEWERINGEN OF GARANTIES VAN ENIGE AARD, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK. WE DOEN GEEN BEWERINGEN EN GEVEN GEEN GARANTIES OF ONDERSCHRIJVING BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, BRUIKBAARHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE SERVICES, DE CONTENT OF HET MATERIAAL OP DE SITE OF ENIGE SITE WAARNAAR IS GELINKT. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, WIJZEN WE ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM, NIET-INBREUKMAKENDHEID, ONTWERP, NAUWKEURIGHEID, MOGELIJKHEID, TOEREIKENDHEID, GESCHIKTHEID, CAPACITEIT, VOLLEDIGHEID, BESCHIKBAARHEID, COMPATIBILITEIT OF VOORTKOMEND UIT HANDELSGEBRUIK OF PRESTATIEGEBRUIK. WE GARANDEREN NIET DAT DE SITE OF DE SERVICES, CONTENT, MATERIAAL OF FUNCTIES OP DE SITE VOORTDUREND BESCHIKBAAR, ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZIJN, DAT GEBREKEN VERBETERD WORDEN, OF DAT DE SITE, SERVICES, CONTENT, MATERIAAL OF DE SERVERS DIE DE SITE OF SERVICES, CONTENT EN MATERIAAL BESCHIKBAAR MAKEN, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN OF DAT ZE NAUWKEURIG OF VOLLEDIG ZIJN. WE GARANDEREN NIET EN DOEN GEEN BEWERINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SERVICES, CONTENT, MATERIAAL, FUNCTIES OF PRODUCTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA DE SITE VOOR WAT BETREFT DE JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERS ERVAN. U DRAAGT DE VOLLEDIGE KOSTEN VAN AL HET NOODZAKELIJKE ONDERHOUD, REPARATIE OF CORRECTIE. HET IS MOGELIJK DAT TOEPASSELIJK RECHT DE UITSLUITING VAN VOORONDERSTELDE GARANTIES NIET TOESTAAT, DUS MOGELIJK GELDT DE BOVENSTAANDE UITSLUITING NIET VOOR U. In het geval we aansprakelijk worden gehouden voor enige schade met betrekking tot dergelijke zaken, is uw enige en exclusieve remedie beperkt tot terugbetaling aan de verantwoordelijk gehouden entiteit die niet aan uw geleverd zijn door dergelijke entiteit. U doet hierbij afstand van enig recht en alle rechten op enige vordering of actie in verband met dergelijke zaken in enig forum na één (1) jaar na het eerste plaatsvinden van het soort handeling, gebeurtenis, toestand of verzuim waarop de vordering of actie gebaseerd is.

We wijzen uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de nauwkeurigheid, content of beschikbaarheid van informatie die op de sites wordt aangetroffen die een link bevatten naar de Site of waarnaar gelinkt wordt vanaf de Site. We kunnen niet garanderen dat u tevreden zult zijn met enig product of enige service die u aankoopt via de Site of van een externe site die een link bevat naar de Site of waarnaar wordt gelinkt vanaf de Site of van content van derden op de Site. We onderschrijven geen van de koopwaar, noch hebben we stappen genomen om de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige van de informatie op dergelijke externe sites of in content te bevestigen. We doen geen enkele bewering en geven geen enkele garantie met betrekking tot de veiligheid van enige informatie (inclusief, zonder beperking, creditcard en andere persoonlijke informatie) waarvan u gevraagd wordt deze te verstrekken door enige externe partij, en u doet hierbij onherroepelijk afstand van eventuele vordering tegen de Gevrijwaarde partijen met betrekking tot dergelijke sites en content van derden. We adviseren u dringend om het onderzoek te verrichten dat u nodig of passend vindt, voordat u enige online of offline transactie voortzet met enige van deze externe partijen.

De Gevrijwaarde partijen zijn niet verantwoordelijk voor gebreken, storingen, vertragingen of moeilijkheden op het gebied van telefonie, elektriciteit, elektronica, netwerk, internet, computer, hardware of softwareprogramma's, of late, verloren, gestolen, onleesbare, onvolledige, verwarde, verkeerd verzonden, verminkte of portokosten verschuldigde post, e-mail, formulierplaatsingen, verbindingen, berichten of invoeren, of de veiligheid van enige en al deze dergelijke zaken.

Verder zijn de Gevrijwaarde partijen niet verantwoordelijk voor onjuiste of onnauwkeurige invoergegevens, ongeacht of deze zijn veroorzaakt door internetgebruikers of door enig apparaat of programma in verband met of toegepast door de Site of door enige technische of menselijke fout die zich voor kan doen tijdens het verwerken van enige informatie met betrekking tot de Site.

Wij kunnen u verbieden deel te nemen aan of gebruik te maken van de Site als u geheel naar ons eigen goeddunken en absolute discretie u minachting toont voor deze Overeenkomst of op een onsportieve manier handelt, met de intentie enige andere persoon te ergeren, misbruiken, bedreigen of lastig te vallen of op enige andere storende wijze. We behouden ons ook het recht voor om services te weigeren, accounts te beëindigen, content te verwijderen of bewerken of bestellingen te annuleren, naar eigen goeddunken en in absolute discretie.

Als om enige reden enig deel van de Site niet kan functioneren als gepland, met inbegrip van infectie door een computervirus, bugs, geknoei, onbevoegd ingrijpen, fraude, technische storingen of andere oorzaken buiten de redelijke controle van HWI, die een corrumperende of verstorende invloed hebben op de administratie, veiligheid, redelijkheid, integriteit of juiste houding van de Site, behouden wij ons het recht voor (maar hebben wij niet de plicht) naar eigen goed dunken en absolute discretie, om u en elk lid, kopers of leveranciers (en al uw en hun informatie) het gebruik van de Site te verbieden en de Site of een gedeelte daarvan te annuleren, beëindigen, aan te passen of op te schorten en dergelijke Informatie ongeldig te verklaren.

U stemt er tevens mee in dat de Gevrijwaarde partijen niet op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor letsel, verlies of schade aan uw computer of onderschepping of gebruik van creditcardinformatie, met betrekking tot of voortvloeiend uit gebruik van de Site of enige site, service of materiaal gelinkt of gerelateerd daaraan of daarvan en ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of schade in verband met of als gevolg van enig deel van de Site dat wel of niet werkt op computers of netwerken die door u gebruikt worden of tijdens communiceren met dergelijke computers of netwerken.

Voor zover we lijsten tonen of linken naar producten of services van externe partijen, treedt onze site op als verzamelplaats voor leveranciers om producten en services te verkopen (of, in voorkomend geval, aanbiedingen aan te bevelen voor verkoop) en voor kopers om deze producten en services te kopen. Wij zijn niet betrokken bij de daadwerkelijke transactie tussen kopers en leveranciers. Hierdoor hebben we geen controle over de kwaliteit, veiligheid of wettigheid van de aangeboden artikelen, de waarheid of nauwkeurigheid van de lijst, het vermogen van leveranciers om artikelen te verkopen of het vermogen van kopers om artikelen te kopen. Wij kunnen niet zeker stellen dat een koper of leverancier daadwerkelijk een transactie voltooid. Wij hebben geen controle over de door andere gebruikers verschafte informatie die via de Site beschikbaar wordt gesteld. U zou informatie van andere gebruikers beledigend, schadelijk, onjuist of misleidend kunnen vinden. Wees zorgvuldig en gebruik gezond verstand wanneer u de Site gebruikt. Merk op dat er ook het risico bestaat dat u te maken hebt met andere nationaliteiten, minderjarige personen of mensen die onder valse voorwendselen optreden.

Hoewel we de bedoeling hebben dat de productbeschrijvingen op de Site actueel en accuraat zijn, we geen garantie geven of de bewering doen dat beschrijvingen van producten op de Site accuraat, volledig, actueel of betrouwbaar zijn in enige of alle opzichten. In het geval dat een product dat op de Site wordt beschreven niet voldoet aan de beschrijving, is uw enige remedie het in ongebruikte staat en in overeenstemming met het retourbeleid van de leverancier te retourneren.

KENNISGEVING BETREFFENDE DE PRIVACYWET BETREFFENDE ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE (18 U.S.C. 2701-2711): WIJ GEVEN GEEN GARANTIE BETREFFENDE DE VERTROUWELIJKHEID OF PRIVACY VAN ENIGE COMMUNICATIE OF INFORMATIE VERZONDEN VIA DE SITE OF ENIGE WEBSITE GELINKT AAN DE SITE. WE ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE PRIVACY VAN DE INFORMATIE, E-MAILADRESSEN, REGISTRATIE- EN IDENTIFICATIEGEGEVENS, SCHIJFRUIMTE, COMMUNICATIES, VERTROUWELIJKE OF BEDRIJFSGEHEIME INFORMATIE, OF ENIGE ANDERE INHOUD VIA NETWERKEN WAARTOE DE SITE TOEGANG HEEFT OF ANDERSZINS IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE SITE.

ER WORDT DOOR ONS OF DOOR ENIGE VAN DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN GEEN MONDELING ADVIES OF SCHRIFTELIJKE CORRESPONDENTIE OF INFORMATIE VERSTREKT DIE EEN GARANTIE VAN ENIG SOORT CREËREN EN GEBRUIKERS MOETEN NIET VERTROUWEN OP ENIGE DERGELIJKE INFORMATIE OF ADVIES. WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ABSOLUTE DISCRETIE EN ZONDER KENNISGEVING, FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ENIG GEDEELTE VAN DE SITE TE CORRIGEREN, OF TOEGANG TOT DE SITE TE ONTZEGGEN AAN IEDERE PERSOON OP ELK MOMENT. NOCH WIJ NOCH ENIGE VAN DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN, IS OP ENIGE WIJZE AANSPRAKELIJK VOOR WAT VOORTVLOEID UIT UW VERTROUWEN OP DE INFORMATIE DIE OP DE SITE WORDT VERSCHAFT.

Zoeken en Gids zijn gratis diensten die in verband met de Site worden aangeboden. Omdat het web constant verandert, heeft geen enkele zoekmachinetechnologie op een gegeven moment de mogelijkheid alle sites tegelijk te bezoeken. Dus doen wij expliciet afstand van alle verantwoordelijkheid voor de inhoud of beschikbaarheid van gegevens in een zoekindex of gids die in verband met de Site wordt aangeboden.

De Site kan technische onvolkomenheden bevatten of typografische fouten of weglatingen in verband met de informatie die op de Site wordt weergegeven, inclusief maar niet beperkt tot, tarieven, kosten of beschikbaarheid met betrekking tot uw transactie. Hilton is niet verantwoordelijk voor enige typografische, fotografische, technische of prijstechnische (inclusief zonder beperking verkeerde hoteltarieven) fouten die op onze Site worden weergegeven. Hilton behoudt zich het recht voor om wijzigingen, correcties en/of verbeteringen op de Site aan te brengen, en in de producten en programma's die in dergelijke informatie beschreven staan, op elk moment zonder kennisgeving, ook na bevestiging van een reservering.

Wij behouden ons het recht voor om claims voor Ons beste tarief te bepalen. Gegarandeerd. zijn geldig en voldoen aan alle gedefinieerde vereisten en voorwaarden en bepalingen van het programma. Alle claims worden gecontroleerd en bevestigd. Als een claimvordering wordt geacht in aanmerking te komen, wordt er contact opgenomen met de eiser door Gastenservices en de claim wordt behandeld volgens de voorwaarden en bepalingen van het programma.

VIII. VRIJWARING

U bent volledig verantwoordelijk voor de handhaving van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en accountnummer en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw accountnummer. Hierbij vrijwaart u, verdedigt u en houdt u ons en ons hotel en elk van onze en hun eigenaren, partners, dochterondernemingen, filialen, franchisenemers en elk van de functionarissen, directeuren, agenten, contractanten, subcontractanten, gasten, bewoners, bezoekers, licentiehouders, genodigden, vergunnnghouders en werknemers (gezamenlijk de ‘Vrijgestelde partijen’) van dergelijke personen of entiteiten, onschuldig van en tegen enige en alle beschuldigingen, eisen, claims, aanspraken, schaden, boetes, straffen of kosten van welke aard dan ook (met inbegrip van redelijke advocatenkosten) en in het geval van overlijden van of letsel aan een persoon of verlies van enige materiële schade of anders ('Claims') die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met deze overeenkomst, de services of producten die u worden aangeboden door de Site of enig gerelateerd optreden of nagelaten optreden door u en of daar nu wel of niet aanleiding toe gegeven is of dit veroorzaakt is door de nalatigheid van HWI of elke agent of medewerker van de Gevrijwaarde partijen of iemand van hen (behalve als en voor zover toegestaan door toepasselijk recht) of Claims die voortvloeien uit uw account, inclusief zonder beperking, enige Claim in verband met schending door u van de intellectuele eigendomsrechten van enig persoon, inclusief zonder beperking, copyright, patent, handelsgeheim, handelsmerk, kunstenaarsrechten, morele rechten, privacy, publiciteit of rechten onder andere wetgeving inzake intellectuele eigendom. In het geval er een Claim wordt ingediend of enige actie of procedure wordt ingesteld tegen de Gevrijwaarde partijen, of iemand van hen, die voortvloeien uit of in verband met deze Overeenkomst, mag elk van dergelijke Gevrijwaarde partijen, via redelijke kennisgeving aan u van u verlangen dat u, op uw kosten, weerstand biedt aan een dergelijke Claim of dat u de verdediging van een dergelijk actie of procedure op u neemt en een raadsman inschakelt voor een dergelijke doel, waarbij dergelijke raadslieden onderworpen zijn aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van dergelijk Gevrijwaarde partij, welke goedkeuring hierbij geacht wordt te zijn gegeven in het geval de raadsman handelt voor uw verzekeraar, betrokken bij dergelijke weerstand of verdediging. U werkt samen met ons bij de verdediging van enige Claim. Wij behouden ons het recht, op onze eigen kosten, om de exclusieve verdediging en controle van enige zaak op ons te nemen, die anderszins onderworpen is aan vrijwaring door u.

IX. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID, ZULLEN WIJ AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR EVENTUELE VERLOREN WINST, KOSTEN VAN DEKKING, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE SCHADE, VERTROUWENSSCHADE, GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDINGEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN HET GEBRUIK VAN, OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK, DE SITE OF DE SERVICES OF FUNCTIES VAN DE SITE OF DIE VOORTVLOEIEN UIT UW TOEGANG TOT, OF ONVERMOGEN TOT TOEGANG TOT DE SITE OF UW VERTROUWEN OP DE SITE OF DE SERVICES, CONTENT OF MATERIALEN OP, OF FUNCTIES VAN DE SITE, DE VERLENING VAN SERVICES, OF NALATEN DE SERVICES TE VERLENEN, OF INFORMATIE, OF ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VANAF VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS, OF WINST, OF WE NU WEL OF NIET OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN OP ENIGE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE (INCLUSIEF NALATIGHEID). DAARNAAST HEBBEN WE GEEN PLICHT DE SITE OF CONTENT DAARVAN BIJ TE WERKEN. TOEPASSELIJK RECHT STAAT WELLICHT DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING GELDT MOGELIJK NIET VOOR U. IN GEEN GEVAL ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJK TEN OPZICHTE VAN U VOOR ALLE SCHADEN, VERLIEZEN EN OORZAKEN VAN HANDELING (HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID, OF ANDERS)) HET BEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT DOOR U BETAALD IS, INDIEN VAN TOEPASSING, VOOR TOEGANG TOT DE SITE. ALS U ONTEVREDEN BENT OVER DE SITE OF EEN VAN DE PRODUCTEN, SERVICES, LEDEN, LEVERANCIERS EN/OF KOPER AANGEBODEN IN VERBAND DAARMEE OF VERBONDEN DAARMEE, WAT HET GEVAL KAN ZIJN, DAN IS UW ENIGE EN ECLUSIEVE REMEDIE HET GEBRUIK VAN DE SITE TE STOPPEN EN DEZE OVEREENKOMST IN OVEREENSTEMMING MET DE VOORWAARDEN HIERVAN TE BEËINDIGEN.

X. ONTHEFFING

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SITE ERKENNEN ALLE GEBRUIKERS EN STEMMEN ZE ERMEE IN DAT DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN WORDEN ONTHEVEN VAN, ONTSLAGEN VAN EN ONSCHULDIG WORDEN GEHOUDEN VAN EN NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT ALLE ASPECTEN VAN DE SITE (INCLUSIEF ZONDER BEPERKING, ENIGE ZIEKTE, VERLIEZEN, GESCHILLEN, PERSOONLIJK LETSEL, OVERLIJDEN SCHADE AAN EIGENDOMMEN EN CLAIMS OP BASIS VAN PUBLICITEITSRECHTEN, LASTER OF SCHENDING VAN PRIVACY, REDELIJKE ADVOCAATKOSTEN EN RECHTBANKKOSTEN) DIE ZICH VOORDOEN DOOR GEBRUIK VAN DE SITE OF DE AANVAARDING, HET BEZIT, GEBRUIK OF MISBRUIK VAN INFORMATIE, MATERIALEN, SERVICES OF PRODUCTEN DIE DAARMEE VERBAND HOUDEN OF DAARUIT ZIJN VERKREGEN. WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OP ELK GEWENST MOMENT EN ZONDER AANSPRAKELIJKHEID, TOEGANG TOT DE SITE, DE SERVICES, CONTENT, HET MATERIAAL EN FUNCTIES ERVAN VOOR IEDEREEN TE BEPERKEN OF TE WEIGEREN. WE BEHOUDEN ONS VERDER HET RECHT VOOR OM NAAR ELKE VORM VAN SCHADELOOSSTELLING TE STREVEN, MET INBEGRIP VAN ZONDER BEPERKING, ADVOCATENKOSTEN, IN RELATIE TOT FRAUDULEUZE OF ILLEGALE ACTIVITEIT VERBONDEN AAN HET GEBRUIK VAN DE SITE.

Omdat wij niet betrokken zijn bij de daadwerkelijk transactie tussen kopers en leveranciers, indien van toepassing, ontheft en ontslaat u, in het geval dat u een geschil met een of meer gebruikers, ook namens uzelf, uw voorgangers, indien van toepassing, en elk van hun huidige en voormalige functionarissen, werknemers, bestuurders, aandeelhouders, moedermaatschappijen, dochterondernemingen, alter ego's, geaffilieerden, partners, agenten, advocaten, accountants, erfgenamen, executeurs, beheerders, conservatoren, opvolgers en toegewezenen, indien van toepassing, hierbij volledig en voor altijd de Gevrijwaarde Partijen, van enige en alle claims, eisen, retentierecht, acties, overeenkomsten, rechtszaken, oorzaken van actie, verplichtingen, controverses, schulden, kosten, advocatenkosten, uitgaven, schaden, arresten, bevelen en verplichtingen van welke aard dan ook of in de wet, 'equity' of anderszins, of dit nu bekend is of vermoedt wordt te hebben bestaan of zou kunnen hebben bestaan, of welke bestaan of welke hierna zouden kunnen bestaan, zullen bestaan of kunnen bestaan, op basis van enig feit, enige gebeurtenis of weglating die zich van tijd tot tijd voordoet op of voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst wat voorkomt uit, betreft, betrekking heeft of op enige wijze gerelateerd is aan deze Overeenkomst of de Site. U bevestigt ook dat de mogelijkheid bestaat dat u volgend op de uitvoering van deze Overeenkomst, feiten kunt ontdekken of claims oploopt of ondergaat die onbekend of onvermoed waren op het moment dat deze Overeenkomst werd uitgevoerd, en die, indien bekend op dat moment, een aanzienlijke invloed zouden hebben gehad op de beslissing om deze Overeenkomst uit te voeren. U bevestigt en stemt ermee in dat om reden van deze Overeenkomst, en de ontheffing die in deze sectie van de Overeenkomst is opgenomen, u de risico's van dergelijke onbekende feiten en dergelijke onbekende en onverwachte claims op u neemt. U bent gewezen op het bestaan van Sectie 1542 van de 'California Civil Code' ('Section 1542'), die bepaalt:

EEN ALGEMEEN ONTHEFFING STREKT ZICH NIET UIT TOT CLAIMS WAARVAN DE SCHULDEISER HET BESTAAN NIET WEET OF VERMOEDT DIE IN ZIJN OF HAAR VOORDEEL ZIJN OP HET MOMENT VAN UITVOERING VAN DE ONTHEFFING, DIE, INDIEN GEKEND DOOR HEM OF HAAR, EEN AANZIENLIJKE INVLOED ZOU MOETEN HEBBEN GEHAD BIJ ZIJN REGELING MET DE SCHULDENAAR.

Niettegenstaande dergelijke bepalingen, blijft deze ontheffing een volledige ontheffing vormen in overeenstemming met de voorwaarden ervan. U doet willens en wetens en vrijwillig afstand van de bepalingen van Sectie 1542, alsmede van enig ander statuut, recht of regel met soortgelijk effect. In verband met dergelijke ontheffing en afstand, erkent u dat u zich ervan bewust bent dat u hierna claims kunt ontdekken die nu nog onbekend of onvermoed zijn, of feiten in aanvulling op of verschillend van de feiten die u nu bekend zijn of voor waar worden aangenomen, met betrekking tot de zaken die hierin zijn ontheven. Niettemin is het uw intentie, via deze Overeenkomst en met advies van een raadsman, een volledige en definitief regeling te treffen en al dergelijke zaken te ontheffen, en alle claims in relatie daartoe, die nu bestaan, kunnen bestaan of hebben bestaan tussen en onder de partijen hierbij, met inbegrip van de Gevrijwaarde Partijen. U bevestigt hierbij dat u bent geadviseerd door uw juridische raadsman, en dat u het belang en de consequenties van deze uitgave en van deze specifieke afstand van sectie 1542 en andere dergelijke wetten begrijpt en erkent.

XI. JURIDISCHE BEVOEGDHEIDSKWESTIES

De producten en/of services op en beschikbaar via de Site zijn mogelijk niet in uw land beschikbaar. We doen geen beweringen dat de services of producten die op de Site worden aangeboden passend of beschikbaar zijn voor gebruik op enige bepaalde locatie. Degenen die ervoor kiezen om toegang tot de Site te verkrijgen, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor naleving van lokale wetten, als en voor zover lokale wetten van toepassing zijn. Als gebruik van de Site en/of bekijken of gebruik van enig materiaal of content daarop of services die daardoor worden aangeboden enig toepasselijke wetgeving in uw rechtsgebied(en) schendt of er inbreuk op maakt, bent u niet geautoriseerd om de Site te bekijken of te gebruiken en moet u deze onmiddellijk verlaten. Uw bekijken en/of gebruik van de Site betekent uw verklaring dat het u onvoorwaardelijk en zonder beperking toegestaan is de Site te bekijken en gebruiken en dat de Gevrijwaarde Partijen op een dergelijke verklaring mogen vertrouwen. De Site wordt beheerd vanuit de Verenigde Staten en het is mogelijk dat sommige Software van de Site onder exportmaatregelen van de Verenigde Staten valt. Er mag geen Software van de Site worden gedownload of anderszins geëxporteerd of geherexporteerd (i) in (of naar een inwoner of iemand met de nationaliteit van) Cuba, Irak, Libië, Noord-Korea, Iran, Syrië of enig ander land dat onderworpen is aan een embargo of sanctie van de VS of VN; of (ii) naar iemand op de lijst van de US Treasury Department (Amerikaanse ministerie van Financiën) Specially Designated Nationals (speciaal aangewezen onderdanen) of iedereen die onderworpen is aan dezelfde of soortgelijke beperkingen, zelfs als deze niet voorkomt op een lijst of op de Table of Deny Orders (tabel van bestellingen weigeren) van de US Commerce Department (Amerikaanse ministerie van Handel). Door de Software te downloaden of te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, onder invloed staat van, of een persoon met de nationaliteit of inwoner bent van enig dergelijk land of op enige van de hierboven vermelde lijsten met beperkingen of dat u aan dergelijke beperkingen onderworpen bent.

XII. TOEGANG EN INTERFERENTIE

U gebruikt geen enkele robot, spider of ander geautomatiseerd apparaat of handmatig proces om de Site of de content of informatie (inclusief de Informatie) die hierin is opgenomen te monitoren of kopiëren, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. U stemt ermee in dat u geen enkel apparaat, geen enkele software of routine gebruikt om te interfereren of te pogen te interfereren met de juiste werking van de Site of met enige transactie die wordt uitgevoerd via de Site. U stemt ermee in dat u geen enkele content (met uitzondering van enige Informatie waarin u een eigendomsbelang hebt) van de Site te kopiëren, te reproduceren, te veranderen, aan te passen, er afgeleide werken van te creëren, of openbaar weer te geven, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de desbetreffende externe partij.

De informatie (met inbegrip van de Informatie) die u aan ons verstrekt (i) zal geen enig virus, Trojan horse, worm, tijdbom, cancelbos of andere computerprogrammeerroutine bedoeld om een systeem, gegevens of informatie te beschadigen, nadelig te storen, ermee te interfereren, heimelijk te onderscheppen of te onteigenen; en (ii) zal geen aansprakelijkheid voor ons creëren of ervoor zorgen dat we de services van onze ISP's of andere leveranciers (geheel of gedeeltelijk) verliezen.

XIII. GEEN AGENTSCHAP

U en HWI zijn onafhankelijke contractanten, en er wordt geen agentschaps-, partnerschap-, joint venture-, werknemer-werkgever- of franchiseverlener-franchisenemerrelatie beoogd of gecreëerd door deze overeenkomst.

XIV. BEËINDIGING

Deze voorwaarden zijn van kracht totdat deze door een van beide partijen worden beëindigd. U mag deze voorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door het gebruik van de Site te staken en alle van de Site en alle dergelijke sites verkregen materiaal en alle gerelateerde documentatie en alle exemplaren en installaties daarvan te vernietigen, of deze nu zijn gemaakt onder de voorwaarden van deze Overeenkomst of anderszins. Uw toegang tot de Site kan zonder kennisgeving van ons onmiddellijk worden beëindigd, als u naar onze mening en absolute discretie nalaat de voldoen aan alle voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst. Bij beëindiging moet u al het gebruik van de Site staken en al het materiaal en alle exemplaren ervan dat van dergelijke sites is verkregen vernietigen, of deze nu zijn gemaakt onder de voorwaarden van deze Overeenkomst of anderszins. Niettegenstaande de beëindiging van deze Overeenkomst erkent u en stemt u ermee in dat die rechten en verplichtingen die door hun aard bedoeld zijn van kracht te blijven na beëindiging van de Overeenkomst om volledig functioneel te zijn, na de beëindiging van deze Overeenkomst van kracht zullen blijven, inclusief, zonder beperking, de volgende bepalingen hiervan: (i) Beperkingen betreffende het gebruik van materiaal; (ii) Indieningen; (iii) Disclaimers; (iv) Vrijwaring; (v) Beperkingen van aansprakelijkheid; (vi) Ontheffing; (vii) Toegang en interferentie; (viii) Kennisgeving en procedure voor het maken van claims betreffende inbreuk op copyright; (ix) Forum; (x) Geen agentschap; en (xi) Naleving van wetten.

XV. ALGEMENE BEPALINGEN

U zal alle toepasselijke wetten, statuten, verordeningen en voorschriften betreffende uw gebruik van de Site en uw verzoeken voor aanbiedingen om te kopen en/of verkopen van producten en/of services naleven. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat New York, zonder effect te geven aan enig beginsel van wetsconflicten. U stemt ermee in dat elke wettelijke actie of actie voortvloeiend uit 'equity' of met betrekking tot de voorwaarden van deze Overeenkomst uitsluitend zullen worden ingediend bij United States District Court voor het Eastern District van Virginia, Verenigde Staten, of als er geen federale bevoegdheid is betreffende de actie, bij de rechtbanken van de staat Virginia, die zich in Fairfax Count in Virginia in Verenigde Staten bevinden. U stemt hierbij in met en onderwerpt zich aan de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken met als doel het voor de rechtbank brengen van dergelijke acties. Alle geschillen die niet kunnen worden opgelost door de partijen onderling, en oorzaken van actie die voorvloeien uit of in verband met de Site, zullen afzonderlijk worden opgelost zonder toevlucht tot enige vorm van groepsvordering. U DOET HIERBIJ AFSTAND VAN ENIG RECHT DAT U NU HEBT OF HIERNA BEZIT OP JURYRECHTSPRAAK. Het voorgaande is niet van toepassing voor zover de geldende wetgeving in uw land van verblijf de toepassing van een andere wet en/of jurisdictie vereist en dit niet per contract kan worden uitgesloten. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst onwettig, ongeldig of om enige andere reden niet af te dwingen is, dan zal die bepaling scheidbaar geacht worden van deze Overeenkomst en zal geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen. Dit is de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot het onderwerp hierin en deze mag niet worden aangepast, behalve zoals hierin anderszins uiteengezet is. Een verklaring van afstand van enige term, voorwaarde of bepaling in deze Overeenkomst, door gedrag of anderszins, in één of meerdere gevallen, wordt geen verklaring van afstand geacht te zijn of te vormen van enige andere term, voorwaarde of bepaling hiervan, of deze nu wel of niet soortgelijk is, noch zal enige verklaring van afstand een doorlopende verklaring van afstand van een dergelijke termijn, bepaling of voorwaarde hiervan vormen. Geen enkele verklaring van afstand zal bindend zijn, tenzij deze schriftelijk wordt vastgelegd door de partij die de verklaring van afstand doet.

XVI. BEPALINGEN DIGITALE HANDTEKENING

U verklaart en garandeert dat u het wettelijke recht, vermogen en autoriteit hebt om in te stemmen met de voorwaarden van deze Overeenkomst namens uzelf en het lid, de koper of leverancier die deelneemt aan deze Site. U stemt er verder mee in dat uw gebruik een elektronische handtekening vormt zoals gedefinieerd door de 'Electronic Signatures' in 'Global and National Commerce Act' ('E-Sign') en de 'Uniform Electronic Transactions Act' ('UETA') en dat u hebt gevormd, uitgevoerd, bent aangegaan, de voorwaarden aanvaardt van, en anderszins deze Overeenkomst authenticeert en bevestigt en stemt ermee in dat deze Overeenkomst een elektronische vastlegging is ten behoeve van E-Sign, UETA en de Uniform Computer Information Transactions Act en als zodanig volledig geldig is, rechtsgeldige gevolgen heeft, afdwingbaar en bindend is, en niet-weerlegbaar is voor u en het lid, de koper of leverancier namens wie u optreedt.

XVII. KENNISGEVING EN PROCEDURE VOOR HET MAKEN VAN CLAIMS BETREFFENDE INBREUK OP COPYRIGHT

Overeenkomstig 'Title 17, United States Code, Section 512(c)(2)', moeten kennisgevingen van geclaimde schendingen van copyright naar onze Aangewezen agent worden gestuurd. Dergelijke kennisgevingen moeten bij de volgende Aangewezen agent worden ingediend:

 • Serviceprovider(s): Hilton Worldwide Holdings Inc.

 • Naam van de Aangewezen agent die de kennisgeving van geclaimde schending moet ontvangen: Kristin Campbell

 • Volledig adres van de Aangewezen agent naar wie de kennisgeving moet worden verzonden: 7930 Jones Branch Drive, McLean, VA 22102

 • Telefoonnummer van de Aangewezen agent: 703 883 5100

 • E-mailadres van de Aangewezen agent: CopyrightClaim@hilton.com

Om geldig te zijn volgens 'Title 17, United States Code, Section 512(c)(3)', moet de kennisgeving een geschreven communicatie zijn die het volgende bevat:

 • Een fysieke of elektronische handtekening van de persoon die gemachtigd is te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarvan men van mening is dat het is geschonden;

 • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan men claimt dat het is geschonden, of als het meerdere auteursrechtelijk beschermde werken betreft op een enkele online site volstaat een enkele kennisgeving, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site;

 • Identificatie van het materiaal waarvan wordt geclaimd dat het geschonden is of dat het onderwerp van schendingsactiviteit is en dat het verwijderd moet worden of waarvan de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs toereikend is voor de serviceprovider om het materiaal te lokaliseren.

 • Informatie die redelijkerwijs toereikend is om de serviceprovider in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en indien beschikbaar, een e-mailadres via welke contact kan worden opgenomen met de klagende partij;

 • Een verklaring dat de klagende partij in goed vertrouwen van mening is dat gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt niet geautoriseerd is door de copyrighteigenaar, zijn of haar agent of de wet; en

 • Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving accuraat is, en op straffe van meineed, dat de aanklagende partij gemachtigd is te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop de vermeende inbreuk wordt gepleegd.

Laatst bijgewerkt: november 2015

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink