Warunki Programu Hilton Honors

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2022 r. Poniższy dokument zastępuje wszystkie wcześniejsze warunki. Uczestniczenie w programie po dacie jego wejścia w życie jest równoznaczne z akceptacją następujących zapisów:

Poniższe informacje określają podstawowe zasady uczestnictwa w Programie lojalnościowym Hilton Honors („Hilton Honors” lub „Program”). Niniejsze Warunki (zwane „Warunkami”) mają chronić interesy uczestników programu Hilton Honors (zwanych „Uczestnikami”) oraz spółki Hilton Honors Worldwide, LLC (zwanej „Hilton Honors” lub określanej zaimkami „my”, „nas” itp.). Niniejsze Warunki regulują zasady uczestnictwa w programie, a obowiązkiem Uczestnika Programu jest ich przeczytanie i zrozumienie.

Aby uzyskać wyjaśnienia lub bardziej szczegółowe informacje, można skontaktować się z najbliższym działem rezerwacji i obsługi klienta Hilton lub wysłać wiadomość e-mail na adres HiltonHonors@hilton.com. Należy jednak pamiętać, że Warunki programu Hilton Honors mogą zostać zastąpione innymi lub zmienione wyłącznie przez Hilton Honors na piśmie.

Postanowienia ogólne

Członkostwo w programie Hilton Honors i płynące z niego korzyści są oferowane według wyłącznego uznania Hilton Honors, spółki zależnej należącej w całości do spółki Hilton Domestic Operating Company Inc. Hilton Honors oznacza spółkę Hilton Honors Worldwide, LLC, jej podmioty zależne i stowarzyszone, kadrę kierowniczą, dyrekcję, partnerów, pracowników i przedstawicieli.

Warunki programu Hilton Honors są regulowane i powinny być interpretowane zgodnie z przepisami stanu Nowy Jork, USA, bez skutków odnoszących się do wyboru jurysdykcji lub zasad dotyczących przepisów kolizyjnych, które spowodowałyby zastosowanie przepisów innych stanów. Roszczenia nie mogą być rozpatrywane w trybie pozwów zbiorowych. Biorąc udział w programie Hilton Honors, Uczestnicy Programu zgadzają się, że wszystkie związane z nim sprawy będą rozpatrywane w Dystrykcie Wschodnim w stanie Wirginia, lub w przypadku braku jurysdykcji federalnej, w sądach stanu Wirginia znajdujących się w hrabstwie Fairfax w stanie Wirginia. Niniejsze warunki zastępują wszystkie wcześniej obowiązujące warunki Programu.

Członkostwo i zgłoszenia do programu Hilton Honors są nieważne, jeśli zakazuje ich prawo obowiązujące w miejscu stałego zamieszkania Uczestnika Programu lub zgłaszającego się.

Program nie ma wstępnie określonej daty zakończenia i może trwać do momentu, w którym spółka Hilton Honors zdecyduje się go zakończyć, w dowolnym momencie, bez względu na to, czy zrobi to za wcześniejszym powiadomieniem, czy bez uprzedzenia. Uczestnicy będą mieli dwanaście miesięcy od daty ogłoszenia zakończenia Programu na zebranie Punktów i ich wymianę na wybraną Nagrodę. Oznacza to, że niezależnie od zakresu udziału w Programie, prawo uczestników do zbierania Punktów i odbierania Nagród może zostać wycofane przez Hilton Honors dwanaście miesięcy po ogłoszeniu zakończenia Programu przez Hilton Honors.

Spółka Hilton Honors zastrzega sobie prawo do dodawania, modyfikowania, usuwania i zmieniania wszystkich reguł, procedur, warunków, korzyści lub Nagród dotyczących Programu według własnego uznania, za wcześniejszym powiadomieniem lub bez uprzedzenia, nawet jeśli takie zmiany mogą wpłynąć na wartość już zgromadzonych Punktów, Certyfikatów Nagród lub Potwierdzeń. Oznacza to, że spółka Hilton Honors może wprowadzić zmiany, które wpłyną między innymi na hotele należące do sieci Hilton, współpracę z biurami podróży, reguły gromadzenia punktów programu Hilton Honors i ich wymiany, reguły i procedury korzystania z nagród, ciągłą dostępność i typy nagród oraz cechy ofert specjalnych.

Tylko osoby fizyczne pełnoletnie w swoim miejscu zamieszkania mogą zgłaszać się do programu Hilton Honors i zostawać jego Uczestnikami (zdefiniowanymi jako osoby fizyczne zaakceptowane jako Uczestnicy przez spółkę Hilton Honors). Korporacje, stowarzyszenia lub grupy nie mogą zgłaszać się do programu Hilton Honors. Małżeństwa, które zostały uczestnikami Funduszu wzajemnego Hilton Honors przed 1 kwietnia 2004 r. mogą brać udział w programie wspólnie, korzystając z Funduszu wzajemnego Hilton Honors](#mutual-fund).

Udział w programie upoważnia Uczestników do gromadzenia Punktów, które można wymieniać na Nagrody zgodnie z Warunkami Programu. Korzyści i Nagrody dla uczestników programu są oferowane w dobrej wierze, ale mogą być niedostępne, jeśli zabrania tego prawo lub regulacje w kraju zamieszkania Uczestnika.

Uczestnicy nie mogą korzystać z wielu kont jednocześnie ani gromadzić Punktów za ich pomocą.

Hilton Honors zastrzega sobie prawo do zawieszenia członkostwa lub odebrania statusu uczestnika, w tym również dowolnego statusu kategorii Elite (włącznie ze statusami Silver Elite, Gold Elite oraz Diamond Elite), dowolnemu uczestnikowi programu podejrzanemu o korzystanie z niego w sposób niezgodny z Warunkami albo sprzeczny z przeznaczeniem programu lub dowolnej jego części, w tym części dotyczących wymiany Punktów na Nagrody oraz korzystania z Certyfikatów. Hilton Honors zastrzega sobie również prawo do odebrania statusu Uczestnika dowolnej osobie, wobec której Hilton Honors posiada uzasadnione przesłanki, by podejrzewać (wedle własnego uznania), że: postąpiła ona w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, regulacjami lub rozporządzeniami prawa miejscowego lub federalnego; naruszyła lub złamała dowolną zasadę Programu zawartą w niniejszym dokumencie; dopuściła się oszustwa lub innego nieuczciwego działania, kradzieży, przewinienia lub wykroczenia powiązanego z korzystaniem z konta, włączając w to między innymi realizację Nagród oraz korzystanie z Certyfikatów lub innych korzyści członkowskich; dopuściła się nadużycia, oszustwa lub zakłócającego porządek, niewłaściwego, obraźliwego lub agresywnego zachowania, w postaci fizycznej, słownej lub pisemnej, wobec dowolnego hotelu należącego do sieci Hilton, gości lub pracowników takiego hotelu, lub też wobec spółki Hilton, jej pracowników czy kontrahentów; albo nie uiściła jakichkolwiek opłat lub płatności należnych spółce Hilton lub dowolnemu hotelowi należącemu do sieci Hilton.

Odebranie statusu uczestnika może skutkować utratą wszystkich nagromadzonych Punktów oraz anulowaniem Certyfikatów, korzyści i przywilejów związanych z programem Hilton Honors, włączając w to utratę jakiegokolwiek powiązanego statusu kategorii Elite. Oprócz zakończenia członkostwa uczestnika w programie Hilton Honors Hilton Honors ma również prawo do podjęcia odpowiednich działań administracyjnych lub prawnych, w tym między innymi postępowania karnego, jakie będą niezbędne według wyłącznego uznania Hilton Honors.

Sprzedaż lub przekazywanie w ramach barteru Punktów Hilton Honors, Certyfikatów i Potwierdzeń Nagród oraz innych korzyści Hilton Honors przez podmiot inny niż spółka Hilton Honors jest zabronione. Wszystkie Punkty, Certyfikaty lub korzyści, które – według wyłącznego uznania spółki Hilton Domestic Operating Company Inc. – zostały przekazane, sprzedane lub scedowane w sposób niezgodny z Warunkami Programu, mogą zostać skonfiskowane lub anulowane.

Wszystkie Warunki Programu interpretuje się według wyłącznego uznania spółki Hilton Honors.

Używany w niniejszych Warunkach termin „hotel należący do sieci Hilton” oznacza każdy hotel uczestniczący w programie Hilton Honors.

Uczestnicy, którzy nie wykonali czynności uprawniających do uzyskania punktów, zdefiniowanych w punktach od a. do d. poniżej, w okresie 24 kolejnych miesięcy, mogą zostać usunięci z Programu, a wszystkie zgromadzone przez nich Punkty mogą przepaść. Tacy Uczestnicy mogą, według własnego uznania Hilton Honors, uzyskać pozwolenie na pozostanie w Programie i zostać usunięci po pięciu latach braku aktywności. Aby zachować zgromadzone punkty programu Hilton Honors, Uczestnik Programu musi w okresie 24 kolejnych miesięcy wykonać jedną z poniższych czynności: (a) zatrzymać się na nocleg w hotelu należącym do sieci Hilton zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszym dokumencie; (b) uzyskać Punkty programu Hilton Honors z zewnętrznego źródła umożliwiającego gromadzenie punktów programu Hilton Honors, w tym za pomocą karty kredytowej oferowanej wspólnie z marką Hilton, zgodnie z obowiązującymi warunkami; (c) zakupić Punkty programu Hilton Honors; lub (d) podarować Punkty poprzez Program dzielenia się korzyściami Hilton Honors.

Niewykonanie opisanych wyżej czynności (a), (b), (c) lub (d) spowoduje przepadek wszystkich zgromadzonych Punktów, a po pięciu latach nieaktywności – dezaktywację konta Uczestnika. Gdy Punkty ulegną przepadkowi, Uczestnik nie może ich wykorzystać, ale ma prawo rozpocząć ponowne gromadzenie Punktów. Wszystkie Nagrody wykupione przez Uczestnika Programu przed przepadkiem Punktów (np. rezerwacja hotelowa lub voucher na wynajem samochodu) zachowują ważność. Ma to zastosowanie do dowolnego roku uczestnictwa, w tym między innymi roku pierwszego. Uczestnicy Programu, którzy nie płacą terminowo opłat hipotecznych należnych Hilton Grand Vacations®, w tym między innymi rat kapitałowych, rat odsetkowych, kar za spóźnienie i opłat za obsługę, podlegają przepadkowi Punktów o wartości równej liczbie Punktów zgromadzonych w związku z Hilton Grand Vacations®. Uczestnicy Programu, którzy nie regulują terminowo swoich zobowiązań wobec Hilton Grand Vacations®, mogą również utracić status Elite uzyskany dzięki udziałowi w programie Hilton Grand Vacations®.

Niezależnie od powyższego, wszystkie Punkty, które miały stracić ważność w 2022 roku, nie stracą jej do 31 grudnia 2022 r.

Każdego Uczestnika Programu obowiązuje znajomość bieżących Warunków Programu i liczby Punktów na swoim koncie. Spółka Hilton Honors może podjąć próbę (ale nie ma obowiązku) wysyłania do aktywnych Uczestników Programu korespondencji informującej o interesujących ich kwestiach, w tym powiadomień o przepadku Punktów albo zmianach w Programie. Ani spółka Hilton Honors, ani przedsiębiorstwa zewnętrzne uczestniczące w Programie w roli partnerów marketingowych (zwane „Partnerami Marketingowymi”) nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie tej czynności, nie odpowiadają więc za niepoprawny lub niedokładny zapis danych kontaktowych Uczestnika Programu, za problemy związane ze sprzętem lub oprogramowaniem należącym do Uczestnika Programu lub przez niego używanym, za błędy ludzkie, wszelkie zakłócenia, usunięcia, pominięcia, wady lub awarie dotyczące sieci telefonicznej lub transmisji elektronicznej, za problemy dotyczące sprzętu komputerowego, oprogramowania, braku dostępu do wszelkich stron internetowych lub usług online, za wszelkie inne błędy lub awarie techniczne i inne, ani za utracone, opóźnione, skradzione, nieczytelne, niekompletne, zniekształcone, niewłaściwie skierowane, uszkodzone albo dostarczone po terminie wiadomości wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną z jakiegokolwiek powodu.

Każdy Uczestnik Programu odpowiada za utworzenie swoich prywatnych danych dostępowych do konta i za ich bezpieczeństwo. W razie naruszenia bezpieczeństwa informacji przez Uczestnika lub osobę trzecią, spółka Hilton Honors nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieautoryzowane przez Uczestnika operacje, takie jak dostęp do konta, gromadzenie Punktów, wymiana Punktów na Nagrody ani inna aktywność na koncie, będące skutkiem tego naruszenia bezpieczeństwa, i w żadnym wypadku Hilton Honors nie odpowiada za zwrócenie Uczestnikowi Programu wszelkich wymienionych Punktów ani za wynagrodzenie mu innych szkód lub strat wynikających z rzeczonego nieautoryzowanego dostępu. Jeśli Uczestnik dowie się o jakichkolwiek nieuczciwych działaniach, w tym nieautoryzowanej wymianie jego Punktów lub Nagród, musi zgłosić to spółce Hilton Honors na piśmie w ciągu 90 dni od wystąpienia danego zdarzenia, a także współpracować ze spółką Hilton Honors i dostarczyć jej wszystkie dalsze żądane informacje niezbędne do ustalenia, czy jest uprawniony do zwrotu utraconych Punktów lub Nagród, przy czym zwrot taki zależy wyłącznie od uznania spółki Hilton Honors.

Każdy Uczestnik ma obowiązek informować spółkę Hilton Honors o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych.

Zgromadzone Punkty, Certyfikaty i Potwierdzenia Nagród nie stanowią własności Uczestników. Jeśli nie sprecyzowano inaczej, zebrane Punkty oraz Certyfikaty/Potwierdzenia Nagród nie mogą być zamienione z żadnego powodu, ani z mocy obowiązującego prawa. Punkty i Certyfikaty zebrane przez Uczestników Funduszu wzajemnego mogą być wykorzystane małżonka wyszczególnionego na koncie.

Określone korzyści i usługi Programu są oferowane wszystkim Uczestnikom; zakres korzyści i usług oferowanych przez hotele należące do sieci Hilton może się jednak różnić. Jeśli spółka Hilton Honors lub którykolwiek z Partnerów Marketingowych Hilton Honors niesłusznie odmówi Uczestnikowi naliczenia punktów lub korzyści, odpowiedzialność spółki Hilton Honors lub jej Partnera Marketingowego będzie ograniczona do wartości równoważnej naliczonym punktom lub korzyściom, określanej według wyłącznego uznania spółki Hilton Honors.

Spółka Hilton Honors nie ponosi i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za zmiany lub wycofanie usług lub produktów świadczonych lub udostępnianych przez Partnera Marketingowego, wpływające na oferowane w Programie Nagrody, naliczenie Punktów lub zmianę wartości Certyfikatów.

Żadnego z Warunków programu Hilton Honors nie należy interpretować jako zapisu tworzącego relację przedstawicielstwa, partnerstwa lub spółki joint-venture między spółką Hilton Honors Worldwide a Partnerami marketingowymi.

W przypadku śmierci Uczestnika Punkty na koncie Uczestnika mogą być przekazane na innego aktywnego Uczestnika po uzyskaniu i zatwierdzeniu przez Hilton Honors wymaganych dokumentów i informacji. Pokaż dokumentację wymaganą do przeniesienia korzyści zmarłego uczestnika. Aby móc przejąć punkty, należy zażądać transferu oraz przekazać wszystkie niezbędne dokumenty i informacje w ciągu jednego roku od daty śmierci Uczestnika. Każde przekazanie Punktów pozostaje wyłączną decyzją Hilton Honors. Decyzje podjęte przez Hilton Honors w odpowiedzi na żądanie transferu są ostateczne i nie podlegają ponownemu rozważeniu czy negocjacji. Status Elite nie może zostać przeniesiony, a Punkty otrzymane przez Uczestnika poprzez taki transfer nie będą zaliczane do statusu Elite.

Gwarantowana zniżka członkowska

Opłaty członkowskie są uzależnione od dostępności w uczestniczących hotelach i ośrodkach sieci Hilton. Dostępne są następujące zniżki:

Uczestnicy programu Hilton Honors otrzymują zniżkę – od 2% od stosownej ceny – zależnie od okresu rezerwacji, regionu lub kraju, dnia tygodnia oraz innych okoliczności ustalonych przez obsługę programu Hilton Honors. Dla niektórych cen zniżki Hilton Honors nie obowiązują. Opłaty za wczesny wyjazd oraz ograniczenia dotyczące depozytów i anulowania mogą być stosowane i różnić się w zależności od hotelu.

Obowiązują przedstawione warunki związane z rezerwacją, takie jak zasady dotyczące anulowania, wczesnego przyjazdu, Zakupu z wyprzedzeniem oraz inne warunki płatności.

Jeśli nie postanowiono inaczej, wspomniane ceny liczone są za jednodniowy pobyt w jednym pokoju dla jednej lub dwóch osób, nie zawierają podatków, napiwków i opłat pobytowych (jeśli takowe obowiązują). Rabat niedostępny w hotelach Hampton by Hilton w Chinach. Jeśli rezerwacja ma zostać dokonana telefonicznie, prosimy zadzwonić pod numer: +1-800-HILTONS (445-8667) lub skorzystać z numerów rezerwacji telefonicznej Hilton na całym świecie. Jeśli rezerwacja dokonywana jest telefonicznie, należy poprosić o „Rabat Hilton Honors”. Rabat Hilton Honors obowiązuje tylko dla dwóch pokoi na Uczestnika na pobyt.

Ta oferta nie może być łączona z innymi wybranymi promocjami, ofertami lub zniżkami i nie dotyczy aktualnych rezerwacji lub grup. Oferta cenowa jest niezbywalna i nie można jej wymienić na gotówkę ani wykorzystać przy kolejnym pobycie.

Gromadzenie punktów

Punkty programu Hilton Honors można otrzymywać wyłącznie za pobyt w hotelach należących do sieci Hilton. Lista hoteli uczestniczących w Programie i należących do sieci Hilton może zostać zmieniona w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Aktualną listę hoteli uczestniczących w programie można znaleźć na Hilton.com(https://www.hilton.com/en/) lub HiltonHonors.com. Jeśli dany hotel przestanie należeć do sieci Hilton, nie będzie można otrzymywać Punktów programu Hilton Honors za pobyt w tym hotelu po tej dacie, bez względu na termin dokonania rezerwacji.

Aby otrzymać punkty programu Hilton Honors lub kredyt potrzebny do uzyskania statusu członkowskiego, Uczestnik programu musi być zameldowanym, uiszczającym należności gościem hotelu należącego do sieci Hilton i spełnić wszystkie wymagania opisane w niniejszym dokumencie. Uczestnicy Programu mogą też uzyskać Punkty programu Hilton Honors za objęte programem obciążenia kart kredytowych Hilton Honors, których lista dostępna jest tutaj, zgodnie z warunkami określonymi w umowie posiadacza karty. Szczegółowe informacje można znaleźć w Warunkach dotyczących kart kredytowych. Punkty można też otrzymywać okresowo za inne działania wskazywane każdorazowo przez spółkę Hilton Honors.

„Pobyt” definiuje się jako łączną liczbę nocy spędzonych kolejno w tym samym hotelu, bez względu na to, czy gość się w tym czasie wymelduje i zamelduje ponownie. Z definicji „pobytu” wyłączone są w szczególności następujące rodzaje pobytów nieobjętych programem: pakiety hurtowe dla biur podróży/pakiety oferowane przez biura podróży; stawki dla personelu kontraktowego; stawki dla biur podróży; pakiety przeznaczone wyłącznie dla posiadaczy kart użytkowników kasyna; pobyty nieupoważnionych Uczestników programu korzystających z cen dla członków zespołu Go Hilton lub cen dla rodziny i przyjaciół; pobyty zamówione przez programy pobytów czasowych Hilton Grand Vacations Club i Hilton Club; pakiety marketingowe Hilton Grand Vacations z wymogiem prezentacji sprzedażowej; pokoje uzupełniające lub barterowe; stawki grupowe NET, stawki grupowe Series lub IT; stawki kontraktowe Entertainment lub Encore; rezerwacje za pomocą zewnętrznych stron internetowych (bez względu na zapłaconą stawkę) oraz „nieprzejrzyste” rezerwacje za pośrednictwem kanałów sprzedaży, w których marka hotelu nie musi być znana w momencie rezerwacji.

Punktów programu Hilton Honors (albo bonów pobytowych) nie można uzyskać (także jako korzyści My Way) podczas pobytów nieobjętych programem, co dotyczy też łącznych uwzględnionych na rachunku kosztów poniesionych podczas takich pobytów.

Żadne punkty ani kredyty pozwalające na zmianę statusu członkowskiego nie zostaną przyznane w razie niewykorzystania pobytu, gdy uczestnik programu dokona rezerwacji gwarantowanej kartą kredytową, ale później nie zamelduje się w hotelu – bez względu na to, czy karta kredytowa uczestnika programu zostanie obciążona kwotą za jakąkolwiek część zarezerwowanego pobytu zgodnie z zasadami hotelu dotyczącymi niewykorzystania pobytu.

Uczestnik programu może uzyskać Punkty podstawowe za maksymalnie cztery pokoje podczas danego pobytu („punktujące pokoje”), jeśli wszystkie objęte programem opłaty za punktujące pokoje zostaną pokryte w ramach jednego łącznego rachunku. Punkty podstawowe można uzyskać za wszystkie uwzględnione na rachunku opłaty objęte programem dotyczącym punktujących pokoi. Termin „uwzględnione na rachunku opłaty objęte programem” jest zdefiniowany poniżej. Punkty dodatkowe przyznane na podstawie punktów podstawowych, w tym premie za poziom członkowski (20%, 80% lub 100% w zależności od poziomu członkowskiego Uczestnika programu) oraz punkty dodatkowe uzyskane w ramach promocji polegających na przyznaniu podwójnej lub potrójnej liczby punktów podstawowych mają zastosowanie do łącznej sumy punktów podstawowych uzyskanych za oba pokoje. W przypadku wszystkich innych premii, w tym punktów dodatkowych Partnerów marketingowych Hilton Honors i innych premii promocyjnych (np. mil promocyjnych), Punkty dodatkowe będą przyznawane tylko za jeden pokój. Do celów związanych z uzyskaniem określonego statusu członkowskiego Uczestnik może otrzymać bon pobytowy za tylko jeden pokój.

„Podwójne punkty” oznaczają, że Uczestnik Programu otrzyma premię równą liczbie punktów podstawowych uzyskanych podczas pobytu, zaś „potrójne punkty” – że uzyskana premia będzie równa dwukrotności liczby Punktów Podstawowych uzyskanych podczas pobytu. Punkty dodatkowe uzyskane na podstawie punktów podstawowych nie są zaliczane na poczet kwalifikacji do kategorii Elite.

Uczestnicy Programu otrzymują Punkty podstawowe Hilton Honors za każdego objętego programem dolara amerykańskiego (lub jego odpowiednika w innej walucie) zaliczonego w poczet rachunku hotelowego danego Uczestnika Programu („rachunku objętego programem”) za pobyty w uczestniczących w programie hotelach należących do sieci Hilton.

Termin „uwzględnione na rachunku opłaty objęte programem” w ramach Portfela Hilton oznacza:cenę pokoju, napojów i wyżywienia, połączeń telefonicznych, pralni, filmów dostępnych za opłatą (pay-per-view), korzystania z obiektów rozrywkowych i rekreacyjnych oraz inne dodatkowe opłaty doliczone do rachunku pokoju Uczestnika Programu podczas jego pobytu. Opłaty restauracyjne lub inne opłaty niedoliczone do rachunku pokoju Uczestnika Programu podczas pobytu nie kwalifikują się do przyznania Punktów. Hotele należące do sieci Hilton mogą podczas naliczania Punktów pomijać opłaty dodatkowe dla niestowarzyszonych podmiotów hotelowych, które nie należą do hotelu i/lub nie są przez niego prowadzone, w tym między innymi sklepów spożywczych, sklepów z pamiątkami, aptek i drogerii, sklepów odzieżowych, galerii, sklepów specjalistycznych i koncesjonowanych placówek rekreacyjnych i rozrywkowych. Opłaty związane z bankietami lub innymi usługami cateringowymi nie są uznawane za „uwzględnione na rachunku opłaty objęte programem” dla celów naliczania punktów; wyjątkiem są punkty uzyskane podczas objętych programem spotkań lub wydarzeń w ramach Programu planowania wydarzeń Hilton Honors. Uwzględnionych na rachunku opłat poniesionych podczas pobytu nieobjętego programem nie uznaje się za „uwzględnione na rachunku opłaty objęte programem”.

Obowiązujące podatki federalne, stanowe i lokalne, w tym między innymi podatek za pobyt w danej miejscowości, nie są uznawane za „uwzględnione na rachunku opłaty objęte programem” i pomija się je podczas naliczania Punktów za pobyty w hotelach.

Nie ma ograniczeń co do liczby Punktów podstawowych, które Uczestnik programu może zdobyć podczas pobytu, jednak Hilton Honors może sprawdzić i skorygować liczbę Punktów podstawowych zdobytych podczas dowolnego pobytu celem zapewnienia dokładności i zgodności z niniejszym regulaminem.

Punkty przyznane za pobyty w hotelach należących do sieci Hilton poza USA są naliczane na podstawie kwot w walucie lokalnej przeliczonych na dolary amerykańskie. Kwoty w walucie lokalnej przelicza się na dolary amerykańskie raz w tygodniu przy użyciu podawanego publicznie kursu walut obowiązującego w momencie przeliczenia. Kurs ten będzie określany według wyłącznego uznania Hilton Honors na podstawie standardowych metod przeliczania walut, ale może różnić się od kursów walut stosowanych przez wystawców kart kredytowych.

Uczestnik Programu, którego indywidualny rachunek za pobyt w hotelu jest wystawiany bezpośrednio na firmę i który odpowiada za autoryzację rozliczenia przy wymeldowaniu, jest uprawniony do uzyskania punktów programu Hilton Honors zgodnie z opisanymi tu zasadami. Grupowe umowy dotyczące zbiorowych rozliczeń, gdzie opłaty za wiele pokojów są umieszczane na jednym rachunku wystawianym na firmę, na wspólny adres lub rozliczanym przy wymeldowaniu przez jedną osobę, nie uprawniają jednak do uzyskania Punktów programu Hilton Honors. Opłaty dodatkowe (doliczone do rachunku pokoju Uczestnika Programu) opłacone przez Uczestnika bezpośrednio przy wymeldowaniu uprawniają do uzyskania Punktów. Opłaty dodatkowe doliczone do rachunku zbiorczego nie uprawniają do uzyskania Punktów.

Miesięczne zestawienia aktywności są dostępne za pośrednictwem poczty e-mail, a Uczestnicy mogą uzyskać dostęp do [informacji o koncie online (https://www.hilton.com/en/hilton-honors/guest/my-account/).

Uczestnicy nie otrzymają punktów ani mil promocyjnych za pobyty w hotelu wykupione za pomocą certyfikatu zniżkowego/bezpłatnego wystawionego przez partnera marketingowego (np. dla częstych klientów linii lotniczych lub biur podróży), o ile na certyfikacie nie zaznaczono inaczej. Uczestnicy nie otrzymają Punktów ani mil promocyjnych za opłaty dodatkowe podczas pobytów hotelowych wykupionych za pomocą certyfikatu zniżkowego/bezpłatnego wystawionego przez Partnera marketingowego, o ile na certyfikacie nie zaznaczono inaczej.

Uczestnicy nie otrzymają mil promocyjnych podczas pobytu w ramach nagrody (nawet jeśli podczas tego rodzaju pobytu na konto pokoju naliczane będą opłaty dodatkowe).

Uczestnicy mogą uzyskać punkty za opłaty dodatkowe w hotelu należącym do sieci Hilton podczas korzystania z nagrody w postaci pobytu za wszystkie punkty, pod warunkiem, że opłaty te uznaje się za uwzględnione na rachunku opłaty objęte programem w hotelach Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton®, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites®, Motto by Hilton™ i Hilton Garden Inn®. Uczestnicy Programu nie otrzymują Punktów za opłaty dodatkowe podczas korzystania z Nagrody w postaci pobytu w hotelach Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® lub Home2 Suites by Hilton. Uczestnicy programu zdobywają jednak Punkty odpowiadające wartości pieniężnej nagrody programu Points & Money Rewards™ we wszystkich uczestniczących w programie hotelach sieci Hilton, z wyłączeniem opłat dodatkowych w hotelach Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® i Home2 Suites by Hilton hotels. Przy naliczaniu pobytów i noclegów w celu kwalifikacji do poziomu członkostwa Elite (jak wyjaśniono poniżej), prawa do nadania statusu Elite (jak wyjaśniono poniżej) oraz premii specjalnych (jak wyjaśniono poniżej) nagrody w postaci pobytu są zaliczane do ogólnej liczby pobytów i noclegów.

Punkty programu Hilton Honors zdobywane przez indywidualnych Uczestników mogą być przekazywane zgodnie z [Programem przekazywania] i rejestrowania Punktów lub po śmierci Uczestnika, na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

Punkty oferowane w związku z konkretnymi pobytami w hotelu uznaje się za uzyskane, jeśli pobyt został zakończony, w pełni opłacony i dodany do konta Uczestnika Programu. Punktów nie można wymienić na nagrody, dopóki pobyt nie zostanie zakończony i opłacony, a Punkty nie zostaną dodane do konta Uczestnika Programu.

Jeśli Uczestnik Programu uważa, że nie otrzymał właściwej liczby punktów za pobyty w hotelach, powinien napisać w tej sprawie wniosek do najbliższego biura działu rezerwacji i obsługi klienta Hilton, załączając czytelną kopię swojego rachunku za pobyt w hotelu. Niedostarczenie odpowiedniej i niezmienionej dokumentacji może spowodować odmowę naliczenia Punktów. Dla ochrony swoich interesów Uczestnik Programu powinien zachować całą dokumentację podróży i pobytu w hotelu do momentu pojawienia się Punktów na jego zestawieniu Hilton Honors. Wnioski o naliczenie punktów muszą zostać odebrane przez dział rezerwacji i obsługi klienta Hilton (HRCC) w ciągu sześciu miesięcy od dnia czynności objętej programem. W przypadku nowych Uczestników Programu uznawane są punkty za każdy pobyt w ciągu 30 dni przed zgłoszeniem się do Programu. Pisemne wnioski muszą też zawierać imię i nazwisko Uczestnika Programu, numer jego konta Hilton Honors, adres i numer telefonu, pod którym jest dostępny w ciągu dnia.

Obecni pracownicy spółki Hilton Domestic Operating Company Inc., jej podmiotów nadrzędnych, stowarzyszonych i zależnych, a także pracownicy lub właściciele hoteli należących do sieci Hilton (zwani zbiorczo „Pracownikami”) mają prawo do udziału w Programie Hilton Honors na określonych w niniejszym dokumencie warunkach, podlegają jednak określonym wyjątkom od Warunków programu Hilton Honors zgodnie z zasadami dotyczącymi pracowników podanymi na stronie internetowej dla członków zespołu Hilton Honors.

Gromadzenie punktów dodatkowych programu Hilton Honors w ramach premii specjalnych

Po osiągnięciu odpowiedniej liczby kwalifikujących się noclegów w roku kalendarzowym uczestnicy zdobędą określoną liczbę punktów dodatkowych programu Hilton Honors (w ramach premii specjalnych).

Podczas roku kalendarzowego 2022 Uczestnicy programu Hilton Honors otrzymają 10 000 Punktów dodatkowych programu Hilton Honors po 30 kwalifikujących się noclegach oraz 10 000 Punktów dodatkowych za każde 10 dodatkowych kwalifikujących się noclegów. Po 31 grudnia 2022 roku uczestnicy otrzymają 10 000 Punktów dodatkowych programu Hilton Honors po 40 kwalifikujących się noclegach oraz 10 000 Punktów dodatkowych programu Hilton Honors za każde 10 dodatkowych kwalifikujących się noclegów po tym czasie, w roku kalendarzowym (od 1 stycznia do 31 grudnia).

Uczestnicy otrzymają 30 000 punktów dodatkowych programu Hilton Honors za 60. kwalifikujący się nocleg w roku kalendarzowym. Te punkty dodatkowe programu Hilton Honors otrzymuje się oprócz 10 000 punktów dodatkowych w ramach premii specjalnej po przekroczeniu wspomnianej liczby noclegów.

W ciągu roku kalendarzowego maksymalna liczba noclegów, które uczestnik może osiągnąć na poczet premii specjalnych, to 365 noclegów – równowartość 370 000 Punktów dodatkowych w 2022 roku lub 360 000 Punktów dodatkowych programu Hilton Honors w roku, po tym czasie.

Punkty będą przyznawane uczestnikom wyłącznie za doby spędzone w jednym pokoju. Jeżeli Uczestnik programu Hilton Honors zarezerwuje kilka pokoi na czas swojego pobytu, za dodatkowe pokoje nie będą przyznawane Punkty.

Punkty dodatkowe w ramach premii specjalnych są traktowane jako punkty dodatkowe i nie wliczają się do punktów podstawowych potrzebnych do zdobycia statusu na rok kalendarzowy.

Do aktywowania punktów dodatkowych w ramach premii specjalnych nie potrzebna jest dodatkowa rejestracja. Będą one przydzielane automatycznie na konta uczestników w ciągu roku kalendarzowego, zgodnie z warunkami Hilton Honors.

Punkty dodatkowe programu Hilton Honors za wynajem samochodu

Punkty dodatkowe programu Hilton Honors są przyznawane za wynajem samochodów w wypożyczalniach będących Partnerami Marketingowymi programu Hilton Honors. Sposób przyznawania Punktów premiowych różni się w zależności od Partnera marketingowego. Wyświetl listę wypożyczalni samochodów będących Partnerami marketingowymi programu Hilton Honors wraz z liczbami Punktów premiowych Programu Hilton Honors, które można zdobyć. W przypadku innych wypożyczalni samochodów będących Partnerami marketingowymi programu Hilton Honors, pobyt w hotelu nie jest wymagany, a Uczestnicy Programu muszą w momencie odbioru samochodu okazać kartę Hilton Honors lub podać numer swojego konta w Programie Hilton Honors.

Udogodnienia Hilton Honors dla wszystkich uczestników programu, w tym należących do kategorii Silver Elite, Gold Elite i Diamond Elite

Wyświetl korzyści dla Uczestników programu oraz mające do nich zastosowanie Warunki. Dla Uczestników Programu Hilton Honors dostępne są określone usługi i korzyści (zwane „Udogodnieniami”). Udogodnienia te są oferowane wyłącznie według uznania spółki Hilton Honors i danego hotelu. Nie wszystkie Udogodnienia są udostępnianie przez wszystkie hotele należące do sieci Hilton. Jeśli wymagana jest opłata za korzystanie z obiektów rekreacyjnych, należy sprawdzić dostępność Udogodnień w danym hotelu. By kwalifikować się do rabatów, uczestnicy programu Hilton Honors muszą być zarejestrowanymi i uiszczającymi należności gośćmi. Rabaty uczestnika nie mogą zostać przeniesione na inną osobę. Obecne Udogodnienia Hilton Honors obejmują:

 • Prywatny numer ds. rezerwacji Hilton Honors w USA i Kanadzie: 1-800-4HONORS. Poza USA i Kanadą należy zadzwonić do najbliższego biura Działu rezerwacji i obsługi klienta Hilton.
 • Specjalne biura Działu rezerwacji i obsługi klienta Hilton zajmujące się obsługą zapytań Uczestników Programu.
 • Kontakt e-mail: HiltonHonors@hilton.com
 • Meksyk, Ameryka Łacińska, Ameryka Południowa – MexicoHiltonHonors@hilton.com
 • Francja – HiltonHonorsfr@hilton.com
 • Wielka Brytania, Europa, Bliski Wschód, Afryka, kraje nordyckie (obsługa w j. angielskim) – HiltonHonors@hilton.com
 • Niemcy – HiltonHonorsde@hilton.com
 • Włochy – HiltonHonorsita@hilton.com
 • Hiszpania – HiltonHonorses@hilton.com
 • Bliski Wschód i Afryka – MEAHiltonHonors@hilton.com
 • Azja – AsiaHiltonHonors@hilton.com
 • Informacje o koncie online
 • Zautomatyzowana obsługa zapytań dotyczących konta: Infolinia dostępna całą dobę, siedem dni w tygodniu. W USA i Kanadzie (połączenie bezpłatne): 1-800-548-8690. Poza USA: +1-800-449-4155.
 • Wcześniejsza rejestracja i przyspieszone zameldowanie: Dostępne dla wszystkich Uczestników Programu Hilton Honors, którzy podali w swoich danych preferencje dotyczące pokoju i ważny numer karty kredytowej. Hotele należące do sieci Hilton mogą zablokować na karcie kredytowej gościa określoną kwotę oprócz obowiązujących stawek pokoi, przeznaczoną na pokrycie kosztów obsługi. Spółka Hilton Honors powiadomiła wszystkich wystawców kart kredytowych, że takie obciążenia zablokowane przez niektóre hotele należące do sieci Hilton w Nowym Jorku i niewykorzystane na pokrycie kosztów wyświadczonych usług powinny być zwolnione po wyjeździe gościa. Korzystając z opcji Expedited Check-In (przyspieszone zameldowanie), Uczestnik Programu wyraża zgodę na zablokowanie takiej kwoty przez hotel jako części uzgodnionego kosztu obsługi. Korzystając z programów Hilton Honors Expedited Check-In (przyspieszone zameldowanie), Uczestnik Programu zgadza się, na pełnienie przez Hilton Honors funkcji jego przedstawiciela wyłącznie w celu podpisania rejestru gości hotelu.
 • Wymiana Punktów na Nagrody w postaci pobytu w hotelu, realizowana online. Członkowie mogą uzyskać dostęp do swojego konta online, klikając zakładkę „Nagroda”.
 • Drugi gość gratis: Gość zatrzymuje się bezpłatnie w pokoju Uczestnika w ramach pobytów objętych programem w hotelach, w których obowiązują dodatkowe opłaty za pokój dwuosobowy. Nie dotyczy to pobytów w hotelach, gdzie cena obejmuje dodatkowe elementy (np. wyżywienie, rekreację, parking) lub stawki specjalne (np. stawki pakietowe, stawki obejmujące zakwaterowanie ze śniadaniem) lub podatki rozliczane według liczby osób lub za pokój.
 • Wymeldowanie w późniejszych godzinach: Należy wystąpić o nie wcześniej i zależy od dostępności.
 • Ekspresowe wymeldowanie: Wiele hoteli należących do sieci Hilton oferuje możliwość przyspieszonego wymeldowania. Należy zapytać o opcję ZipOut CheckOut® (błyskawiczne wymeldowanie) lub Video Check-Out (wymeldowanie wideo).
 • W hotelach Qasr al Sharq wszyscy Uczestnicy Programu otrzymują podczas pobytu dwie bezpłatne butelki wody.
 • Bezpłatny dostęp do internetu standard w pokoju i lobby podczas pobytu w hotelach Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton®, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™, Hilton Garden Inn® i Hilton Grand Vacations™. Dla uczestników kategorii Diamond bezpłatny dostęp do internetu premium w pokoju i lobby podczas pobytu w hotelach Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites Hotels™, Tru by Hilton™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® i Home2 Suites by Hilton®. Kwalifikacja do wszystkich korzyści programu Hilton Honors, w tym bezpłatny dostęp do internetu oraz programu MyWay, który obejmuje bezpłatne przekąski i napoje, bezpłatne śniadanie kontynentalne (tylko dla hoteli all inclusive, hoteli z salonem Executive i hoteli spoza USA), kredyt na & posiłki i napoje (tylko dla hoteli na terenie USA, gdy goście nie mają dostępu do salonu Executive) oraz podwyższenie standardu pokoju w miarę możliwości lokalowych, wymaga potwierdzenia rezerwacji za pośrednictwem jednego z poniższych kanałów: Dowolna oficjalna bezpośrednia witryna marki hotelu Hilton lub programu Hilton Honors (np. Hilton Honors.com, Hilton.com, Hampton.com itp.), infolinia do rezerwacji & i obsługi klienta sieci Hilton (1-800-4HONORS lub lokalne biuro rezerwacji sieci Hilton), aplikacja mobilna Hilton Honors lub Hilton, bezpośrednio w hotelu należącym do sieci Hilton lub poprzez rezerwację w profesjonalnym detalicznym biurze podróży posiadającym akredytację IATA (zwanym dalej „Biurem podróży”), za pośrednictwem serwisu Hilton bądź jednego z następujących Systemów Globalnej Dystrybucji: Amadeus, Apollo/Galileo, Worldspan lub SABRE.
 • Udogodnienia na terenie obiektu nie przysługują w następujących okolicznościach: Rezerwacje dokonane za pośrednictwem nienależącego do grupy Hilton Worldwide kanału rezerwacyjnego bądź niewytypowanego Systemu Globalnej Dystrybucji (GDS), niezależnej strony internetowej lub jakiegokolwiek innego kanału; Oferty cenowe dostępne na „nietransparentnych” witrynach internetowych, które nie podają marki oraz szczegółowych danych hotelu do momentu dokonania rezerwacji lub Niezależne pakiety hotelowe bądź podróżne, niezarezerwowane za pośrednictwem jednego z uprawnionych kanałów; Rezerwacja pobytów nieobjętych programem (zgodnie z postanowieniami części Zdobywanie Punktów), chyba że umowa z hotelem przewiduje określone korzyści.

Sposoby gromadzenia punktów Double Dip®

Od 1 kwietnia 2018 r. program Sposobów gromadzenia punktów, w tym „Punkty i Punkty” oraz „Punkty i Mile”, przestaje być częścią Hilton Honors. Wszystkie roszczenia związane ze zdobywaniem punktów i/lub mil poprzez program Sposobów gromadzenia Punktów zgłoszone po 1 kwietnia 2018 r. będą nieważne.

Poziomy uczestnictwa w programie Hilton Honors

Zdobywanie statusów członkowskich

Uczestnicy Programu mogą zdobyć i zachować status członkowski Elite na podstawie liczby pobytów, noclegów lub Punktów podstawowych uzyskanych w jakimkolwiek roku kalendarzowym. „Rok kalendarzowy” oznacza okres od 1 stycznia do 31 grudnia w każdym roku. Uczestnicy muszą ponownie zakwalifikować się do uzyskania statusu Elite w każdym roku kalendarzowym. Punkty premiowe uzyskane na podstawie Punktów podstawowych nie są zaliczane na poczet kwalifikacji do kategorii Elite. Przechodzące noclegi dla członków Elite będą liczone na poczet uzyskania i utrzymywania statusu członkowskiego Elite oraz uzyskania odpowiedniej liczby kwalifikujących się noclegów w celu otrzymania każdego poziomu członkostwa Elite.

Przejście na wyższy poziom członkostwa Elite

Uczestnicy Programu mogą zdobyć wyższy poziom członkostwa Elite, jeśli w roku kalendarzowym uzyskają liczbę pobytów, noclegów lub punktów podstawowych kwalifikującą do kolejnego poziomu, jak to szczegółowo przedstawiono poniżej.

Utrzymanie poziomu członkostwa Elite

Gdy Uczestnik Programu uzyska określony poziom członkostwa Elite, może utrzymać go przez rok kalendarzowy, w którym poziom ten został uzyskany, i przez kolejny rok kalendarzowy. W 2022 roku wszyscy Uczestnicy Programu o statusie Elite, którzy mieli utracić ten status w 2022 roku, zatrzymają go do 31 marca 2023 r. Aby dany pobyt został uwzględniony w kwalifikacji do określonej kategorii członkostwa, jego dokumentacja (zdefiniowana w [punkcie nr części „(#accrual-of-points)”]) musi zostać dostarczona w ciągu 90 dni od rozpoczęcia pobytu.

Członkostwo Silver Elite

Podczas roku kalendarzowego 2022 kategoria członkostwa Hilton Honors Silver Elite jest przyznawana Uczestnikom Programu, którzy zgromadzili 3 pobytów, 7 noclegów lub 17 500 Punktów podstawowych uzyskanych w ciągu jakiegokolwiek roku kalendarzowego. Po roku 2022 poziom członkostwa Hilton Honors Silver Elite jest przyznawany uczestnikom programu, którzy w roku kalendarzowym zgromadzili 4 pobyty, 10 noclegów lub 25 000 Punktów podstawowych. „Nocleg” oznacza nocleg będący częścią „pobytu” w rozumieniu niniejszego dokumentu. Uzyskane Punkty podstawowe są zaliczane na poczet kwalifikacji do kategorii Silver Elite. Punkty premiowe uzyskane na podstawie Punktów podstawowych nie są zaliczane na poczet kwalifikacji do kategorii Elite. Przechodzące noclegi dla członków Elite będą liczone na poczet uzyskania i utrzymywania statusu członkowskiego poziomu Elite oraz uzyskania kwalifikujących się noclegów w celu otrzymania poziomu członkostwa poziomu Silver Elite. Posiadacze członkostwa Silver Elite otrzymują następujące korzyści:

 • Premia równą 20% Punktów podstawowych uzyskanych w okresie posiadania członkostwa Diamond Elite. Premie będą naliczane w odniesieniu do pobytów w kolejności, w jakiej są rejestrowane na koncie Uczestnika Programu.
 • Bezpłatny dostęp do Internetu klasy Standard w pokoju i lobby podczas pobytu w hotelach Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton®, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™, Hilton Garden Inn® i Hilton Grand Vacations™*.
 • Dwie bezpłatne butelki wody podczas pobytu w hotelach Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™ Embassy Suites by Hilton™ oraz Hilton Garden Inn.*
 • Piąty nocleg gratis: W przypadku każdej Nagrody w postaci pobytu w pokoju standardowym, obejmującego co najmniej pięć noclegów, co piąty nocleg jest bezpłatny. Uczestnicy Programu mogą skorzystać z opcji Piąty nocleg gratis podczas nieograniczonej liczby pobytów w ciągu roku. Oferta dotyczy tylko pięciu kolejnych noclegów w ramach tej samej nagrody w postaci pobytu w pokoju standardowym za wszystkie Punkty w tym samym hotelu, przy długości pobytu do 20 noclegów i przy potwierdzeniu podczas rezerwacji. W ciągu jednego pobytu można otrzymać maksymalnie cztery bezpłatne noclegi. W razie odrzucenia oferty bezpłatnego noclegu, anulowania rezerwacji lub wymeldowania się przed wykorzystaniem piątego noclegu, bezpłatny nocleg ulega przepadkowi, przestaje mieć wartość pieniężną lub punktową i nie może być wykorzystany jako Nagroda. Po skorzystaniu z opcji Piąty nocleg gratis cena za 5., 10., 15. i 20. noc pobytu dla członków kwalifikujących się do promocji będzie wynosić 0 pkt stosownie do przypadku. Wszystkie pozostałe noce pobytu zostaną naliczone według obowiązującej pełnej ceny pobytu w pokoju standardowym. Pokój standardowy jest definiowany przez każdy hotel i zależy od dostępności w uczestniczących w Programie hotelach należących do sieci Hilton. Oferta dotyczy tylko nagród w postaci pobytu w pokoju standardowym i nie ma zastosowania do pobytów opłaconych lub nagród programu Points & Money Rewards™. Oferta nie ma zastosowania, jeśli pobyt jest zarezerwowany jako część nagrody w postaci pobytu w hotelu, w ramach pakietu lub promocji oferowanych przez spółkę Hilton lub jej partnerów.
 • *Korzyści w postaci butelek wody mogą być zawarte w opłacie pobieranej przez ośrodek, tam gdzie ma to zastosowanie. Dostęp do internetu może nie być bezpłatny w salach konferencyjnych lub w hotelach, w których obowiązuje opłata naliczana przez kurort.

Członkostwo Gold Elite

Podczas roku kalendarzowego 2022 kategoria członkostwa Hilton Honors Gold Elite jest przyznawana Uczestnikom Programu, którzy zgromadzili 14 pobytów, 28 noclegów lub 52 500 Punktów podstawowych uzyskanych w ciągu jakiegokolwiek roku kalendarzowego. Po 2022 roku poziom członkostwa Hilton Honors Gold Elite jest przyznawany Uczestnikom Programu, którzy w jakimkolwiek roku kalendarzowym zgromadzili 20 pobytów, 40 noclegów lub 75 000 Punktów podstawowych uzyskanych. „Nocleg” oznacza nocleg będący częścią „pobytu” w rozumieniu niniejszego dokumentu. Uzyskane Punkty podstawowe są zaliczane na poczet kwalifikacji do kategorii Gold Elite. Punkty premiowe uzyskane na podstawie Punktów podstawowych nie są zaliczane na poczet kwalifikacji do kategorii Elite. Przechodzące noclegi dla członków Elite będą liczone na poczet uzyskania i utrzymywania statusu członkowskiego Elite oraz uzyskania kwalifikujących się noclegów w celu otrzymania poziomu członkostwa Gold Elite.

Uczestnicy Programu na poziomie Gold Elite otrzymają podczas pobytu następujące korzyści:

 • Premię równą 80% Punktów podstawowych uzyskanych w okresie posiadania członkostwa Gold Elite. Premie będą naliczane w odniesieniu do pobytów w kolejności, w jakiej są rejestrowane na koncie Uczestnika Programu.
 • Bezpłatny dostęp do Internetu klasy Standard w pokoju i lobby podczas pobytu w hotelach Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton®, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™, Hilton Garden Inn® oraz Hilton Grand Vacations™.*
 • Dwie bezpłatne butelki wody podczas pobytu w hotelach Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites oraz Hilton Garden Inn properties.*
 • Piąty nocleg gratis: W przypadku każdej Nagrody w postaci pobytu w pokoju standardowym, obejmującego co najmniej pięć noclegów, co piąty nocleg jest bezpłatny. Uczestnicy Programu mogą skorzystać z opcji Piąty nocleg gratis podczas nieograniczonej liczby pobytów w ciągu roku. Oferta dotyczy tylko pięciu kolejnych noclegów w ramach tej samej nagrody w postaci pobytu w pokoju standardowym za wszystkie Punkty w tym samym hotelu, przy długości pobytu do 20 noclegów i przy potwierdzeniu podczas rezerwacji. W ciągu jednego pobytu można otrzymać maksymalnie cztery bezpłatne noclegi. W razie odrzucenia oferty bezpłatnego noclegu, anulowania rezerwacji lub wymeldowania się przed wykorzystaniem piątego noclegu, bezpłatny nocleg ulega przepadkowi, przestaje mieć wartość pieniężną lub punktową i nie może być wykorzystany jako Nagroda. Po skorzystaniu z opcji Piąty nocleg gratis cena za 5., 10., 15. i 20. noc pobytu dla członków kwalifikujących się do promocji będzie wynosić 0 pkt stosownie do przypadku. Wszystkie pozostałe noce pobytu zostaną naliczone według obowiązującej pełnej ceny pobytu w pokoju standardowym. Pokój standardowy jest definiowany przez każdy hotel i zależy od dostępności w uczestniczących w Programie hotelach należących do sieci Hilton. Oferta dotyczy tylko nagród w postaci pobytu w pokoju standardowym i nie ma zastosowania do pobytów opłaconych lub opcji Points & Money Rewards™. Oferta nie ma zastosowania, jeśli pobyt jest zarezerwowany jako część nagrody w postaci pobytu w hotelu, w ramach pakietu lub promocji oferowanych przez spółkę Hilton lub jej partnerów.
 • Wybór korzyści My Way bezpośrednio w hotelu. Aby wyświetlić opcje dostępne we wszystkich hotelach należących do sieci Hilton, należy kliknąć tutaj. Podczas pobytu w hotelach Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™ oraz Tapestry Collection by Hilton™ członkowie programu Hilton Honors ze statusem Gold Honors mogą otrzymać podwyższenie standardu pokoju do preferowanej kategorii, nawet Executive Floor. Preferowane pokoje mogą również obejmować pokoje nieznajdujące się w strefie Executive, ale dające dostęp do salonu Executive (poza salonem Sakura Club w Conrad Washington i Club Signia w hotelach Signia by Hilton), następne najlepsze dostępne rodzaje pokojów z pożądanym widokiem lub udogodnieniami lub inne pokoje określone jako „preferowane” przez hotel i mogą się różnić w zależności od marki. Rezerwacje grupowe i określone stawki nie upoważniają do bezpłatnego podwyższenia standardu pokoju. Wszystkie podwyższenia standardu pokoju są przyznawane w zależności od dostępności miejsc podczas całego pobytu, określanej w momencie zameldowania. Podwyższenie standardu pokoju może dotyczyć tylko jednego pokoju dla Uczestnika Programu, bez względu na to, czy w momencie rezerwacji lub później zakupił on dodatkowe pokoje. Następujące marki hoteli nie oferują bezpłatnego podwyższenia standardu pokoju: Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™ , Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton® i Hilton Grand Vacations®.

* Korzyści w postaci dostępu do Internetu i butelek wody mogą być zawarte w opłacie pobieranej przez ośrodek, jeżeli dotyczy.

Członkostwo Diamond Elite

Podczas roku kalendarzowego 2022 kategoria członkostwa Hilton Honors Diamond Elite jest przyznawana Uczestnikom Programu, którzy zgromadzili 21 pobytów, 42 noclegów lub 84 000 Punktów podstawowych uzyskanych. Po 2022 roku poziom członkostwa Hilton Honors Diamond Elite jest przyznawany Uczestnikom Programu, którzy w jakimkolwiek roku kalendarzowym zgromadzili 30 pobytów, 60 noclegów lub 120 000 Punktów podstawowych uzyskanych. „Nocleg” oznacza nocleg będący częścią „pobytu” w rozumieniu niniejszego dokumentu. Uzyskane Punkty podstawowe są zaliczane na poczet kwalifikacji do kategorii Diamond Elite. Punkty premiowe uzyskane na podstawie Punktów podstawowych nie są zaliczane na poczet kwalifikacji do kategorii Elite. Przechodzące noclegi dla członków Elite będą liczone na poczet uzyskania i utrzymywania statusu członkowskiego poziomu Elite w celu spełnienia wymagań noclegów do otrzymania poziomu członkostwa Diamond Elite.

Uczestnicy Diamond Elite będą mieć możliwość wzięcia udziału w ekskluzywnych aukcjach Hilton Honors, które będą dostępne wyłącznie dla uczestników Diamond. Te specjalnie określone wydarzenia będą dostępne wyłącznie dla uczestników Diamond, co będzie zaznaczone na [stronie] aukcji (https://experiences.hiltonhonors.com/). Dodatkowe warunki korzystania z platformy aukcyjnej znajdują się na tej stronie.

Uczestnicy Programu na poziomie Diamond Elite otrzymają podczas pobytu następujące korzyści:

 • Premia równą 100% Punktów podstawowych uzyskanych w okresie posiadania członkostwa Diamond Elite.
 • Bezpłatny dostęp do Internetu klasy Premium w pokoju i lobby podczas pobytu w hotelach Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites Hotels™, Hilton Garden Inn®, Hampton Inn by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® i Home2 Suites by Hilton®.*
 • Dwie bezpłatne butelki wody podczas pobytu (w hotelach Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites oraz Hilton Garden Inn®.*
 • Piąty nocleg gratis: W przypadku każdej Nagrody w postaci pobytu w pokoju standardowym, obejmującego co najmniej pięć noclegów, co piąty nocleg jest bezpłatny. Uczestnicy Programu mogą skorzystać z opcji Piąty nocleg gratis podczas nieograniczonej liczby pobytów w ciągu roku. Oferta dotyczy tylko pięciu kolejnych noclegów w ramach tej samej nagrody w postaci pobytu w pokoju standardowym za wszystkie Punkty w tym samym hotelu, przy długości pobytu do 20 noclegów i przy potwierdzeniu podczas rezerwacji. W ciągu jednego pobytu można otrzymać maksymalnie cztery bezpłatne noclegi. W razie odrzucenia oferty bezpłatnego noclegu, anulowania rezerwacji lub wymeldowania się przed wykorzystaniem piątego noclegu, bezpłatny nocleg ulega przepadkowi, przestaje mieć wartość pieniężną lub punktową i nie może być wykorzystany jako Nagroda. Po skorzystaniu z opcji Piąty nocleg gratis cena za 5., 10., 15. i 20. noc pobytu dla członków kwalifikujących się do promocji będzie wynosić 0 pkt stosownie do przypadku. Wszystkie pozostałe noce pobytu zostaną naliczone według obowiązującej pełnej ceny pobytu w pokoju standardowym. Pokój standardowy jest definiowany przez każdy hotel i zależy od dostępności w uczestniczących w Programie hotelach należących do sieci Hilton. Oferta dotyczy tylko nagród w postaci pobytu w pokoju standardowym i nie ma zastosowania do pobytów opłaconych lub opcji Points & Money Rewards™. Oferta nie ma zastosowania, jeśli pobyt jest zarezerwowany jako część nagrody w postaci pobytu w hotelu, w ramach pakietu lub promocji oferowanych przez spółkę Hilton lub jej partnerów.
 • Gwarantowaną dostępność rezerwacji, z zastrzeżeniem podanych w niniejszym dokumencie ograniczeń, w hotelach należących do sieci Hilton, jeśli opłacone rezerwacje zostaną dokonane przed północą czasu lokalnego hotelu, co najmniej dwa dni (48 godzin) przed planowanym przyjazdem. OGRANICZENIA: Niniejsza gwarancja nie dotyczy rezerwacji opłaconych częściowo lub w całości Punktami programu Hilton Honors lub certyfikatami na bezpłatne noclegi wydanymi przez Hilton. Niniejsza gwarancja nie dotyczy hotelu, w którym liczba już dokonanych rezerwacji przekracza 10% dostępnych pokoi (czyli zarezerwowano już co najmniej 110% pokoi). W przypadku niektórych hoteli należących do sieci Hilton niniejsza gwarancja nie obowiązuje, gdy liczba dokonanych rezerwacji przekroczy 2% dostępnych pokoi (czyli zarezerwowano już co najmniej 102% pokoi). Aby sprawdzić, czy ograniczenie 2% obowiązuje w danym hotelu, należy skontaktować się z hotelem lub wyświetlić hotele o ograniczeniu 2%. Niniejsza gwarancja nie dotyczy również dat szczególnie pożądanych, ustalanych przez hotel. Termin „daty szczególnie pożądane” oznacza daty ustalane według wyłącznego uznania przez dany hotel i Hilton Honors, które są datami rezerwacji stale popularnymi wśród gości, np. podczas istotnych wydarzeń w okolicy lub Sylwestra i Nowego Roku. Niniejsza gwarancja dotyczy tylko jednego pokoju zarezerwowanego przy użyciu ważnej karty kredytowej i zajmowanego przez Uczestnika Diamond Elite. Należy pamiętać, że niniejsza gwarancja nie wpływa na cenę pokoju, a rezerwacje dokonane w ramach tej gwarancji będą podlegać obowiązującej w hotelu stawce za żądane zakwaterowanie. Jeśli Uczestnik Programu nie przybędzie do hotelu zgodnie z planem ani nie skontaktuje się z nim w celu anulowania rezerwacji i otrzymania numeru anulowania, hotel obciąży jego kartę kredytową kwotą za jedną noc, wraz z podatkiem. 48-godzinna gwarancja rezerwacji dotyczy rezerwacji dokonanych online na stronie internetowej hotelu, za pośrednictwem Działu rezerwacji i obsługi klienta Hilton, w Dziale obsługi klientów ze statusem Diamond lub bezpośrednio w hotelu. Nagród promocyjnych nie można wykorzystać do dokonania rezerwacji z 48-godzinną gwarancją rezerwacji. 48-godzinna gwarancja rezerwacji może być okresowo ograniczona w hotelach Homewood Suites by Hilton i Home2 Suites by Hilton, ponieważ pobyty gości w hotelach marki Homewood Suites by Hilton i Home2 Suites by Hilton są zwykle dłuższe. Gwarancja wynosząca 48 godzin nie obowiązuje w hotelach Conrad Maldives Resort & Spa, Hilton Seychelles Northolme Resort and Spa, Ho'olei at Grand Wailea, Kingston Plantation Condos, Royale Palms, Conrad Koh Samui Resort & Spa, Hampton by Hilton™ hotels w Chinach ani Hilton Grand Vacation.
 • Wybór korzyści My Way bezpośrednio w hotelu. Aby wyświetlić opcje dostępne we wszystkich hotelach należących do sieci Hilton, należy kliknąć tutaj.
 • Uczestnicy Programu na poziomie Diamond Elite otrzymają podczas pobytu następujące korzyści: W hotelach Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™ oraz DoubleTree by Hilton™ i Tapestry Collection by Hilton™ uczestnicy programu Hilton Honors o statusie Diamond mogą otrzymać podwyższenie standardu pokoju do preferowanej kategorii, zależnie od dostępności w momencie przyjazdu. Podwyższenia standardu dla Uczestników programu o statusie Diamond Hilton Honors mogą obejmować podwyższenia standardu do kategorii apartamentów „junior”, „standard” lub „pojedynczego”. Podwyższenie standardu nie obejmuje apartamentów Executive, willi i specjalnych form zakwaterowania/pięter/wieży (w tym m.in. kategorii „Vista”, „Villa” i „Club”), według uznania hotelu. Rezerwacje grupowe i niektóre stawki nie upoważniają do zakwaterowania w apartamentach i mogą nie upoważniać do bezpłatnego podwyższenia standardu. Wszystkie podwyższenia standardu pokoju są przyznawane w zależności od dostępności miejsc podczas całego pobytu, określanej w momencie zameldowania. Preferowane pokoje są określane w każdym hotelu z osobna i mogą różnić się w obrębie każdej z marek. Podwyższenie standardu pokoju może dotyczyć tylko jednego pokoju dla Uczestnika Programu, bez względu na to, czy w momencie rezerwacji lub później zakupił on dodatkowe pokoje. Następujące marki hoteli nie oferują bezpłatnego podwyższenia standardu pokoju: Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™ , Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton® i Hilton Grand Vacations®.

* Korzyści w postaci dostępu do Internetu i butelek wody mogą być zawarte w opłacie pobieranej przez ośrodek, jeżeli dotyczy.

Przedłużenie statusu Diamond — Kwalifikujący się Uczestnicy Diamond będą mieli jedną okazję na przedłużenie swojego statusu członkowskiego Diamond, jeżeli nie zakwalifikują się do takiego przedłużenia poprzez liczbę pobytów/noclegów/punktów podstawowych. Wymogi kwalifikacyjne określone zostały poniżej:

 • Co najmniej trzy lata posiadania statusu Diamond (nie muszą to być trzy lata z rzędu);
 • Co najmniej 250 noclegów (opłaconych lub przyznanych w nagrodę) LUB powyżej 500 000 zgromadzonych Punktów podstawowych od momentu przystąpienia do Hilton Honors.
 • Uczestnicy mogą składać wnioski pod adresem https://www.hiltonhonors.com/en_US/diamond-status-extension-2020/landing/

Warunki statusu Lifetime Diamond

Status Lifetime Diamond będzie przyznany wybranym uczestnikom programu Hilton Honors, którzy będą posiadali status Diamond przez co najmniej 10 lat (nie z rzędu) oraz będą mieli na koncie łącznie co najmniej 1000 noclegów (opłaconych i/lub w formie nagrody) LUB którzy będą posiadali status Diamond przez co najmniej 10 lat (nie z rzędu) oraz przez cały okres członkostwa zebrali na koncie co najmniej 2 miliony punktów podstawowych, zgodnie z Regulaminem Hilton Honors. Po uzyskaniu statusu obowiązywać będzie standardowy Regulamin Hilton Honors. Status Lifetime Diamond przyznawany jest według uznania Hilton Honors Worldwide, L.L.C. i może być zakończony lub ulec zmianom w dowolnym momencie według uznania Hilton Honors, z powiadomieniem lub bez powiadomienia.

Aby zaliczyć okres jako jeden pełny rok posiadania statusu Diamond, uczestnik programu musi posiadać ten status przez 365 dni. Na przykład, jeżeli uczestnik osiągnie status Diamond 1 listopada 2020 r. (za rok bieżący lub w celu zachowania statusu na kolejny rok), rok posiadania statusu Diamond upłynie dopiero 1 listopada 2021 r. Jeśli uczestnik osiągnie status Diamond do następnej daty wygaśnięcia (np. status Diamond wygasa 31 marca 2020 r.), następny status będzie się liczył do statusu Lifetime Diamond po zakończeniu.

Przeniesienie kwalifikujących się nocy dla członków Elite

Uczestnicy na wszystkich poziomach Elite (Silver, Gold i Diamond) mogą przenosić wszystkie kwalifikujące się noclegi ponad te, które są potrzebne do uzyskania statusu Elite posiadanego przez tych uczestników, pod koniec roku kalendarzowego (31 grudnia).

Uczestnicy mogą przenosić wyłącznie kwalifikujące się noclegi ponad te, które są potrzebne do uzyskania statusu Elite, pod koniec roku kalendarzowego.

Przechodzące noclegi dla Uczestników Elite będą liczone na poczet uzyskania statusu Elite w kolejnym roku kalendarzowym (od 1 stycznia do 31 grudnia). Uczestnicy na poziomie podstawowym nie będą kwalifikować się do korzystania z opcji przechodzących noclegów dla Uczestników Elite. Z wymaganiami potrzebnymi do uzyskania poszczególnych poziomów uczestnictwa można zapoznać się w części Poziomy uczestnictwa Hilton Honors.

Przechodzące noclegi dla uczestników Elite kwalifikujące się do statusu w kolejnym roku obliczane są następująco: Suma kwalifikujących się noclegów na koniec roku (z noclegami przeniesionymi z poprzedniego roku) − przechodzące noclegi z poprzedniego roku dla statusu Elite (obecnie nieważne) − kwalifikujące się noclegi wymagane do odnowienia obecnego statusu członkowskiego Elite = przechodzące noclegi dla uczestników Elite na kolejny rok

Przenoszone noclegi są ważne tylko w kolejnym roku kalendarzowym do 31 grudnia, a następnie przepadają. Przechodzące noclegi nie mogą zostać przeniesione na drugi lub trzeci rok.

Uczestnicy Elite mogą przenosić wyłącznie noclegi. Pobyty oraz punkty podstawowe nie kwalifikują się do przeniesienia na kolejny rok kalendarzowy.

Uczestnicy Elite będą mogli przenieść kwalifikujące się noclegi, nawet jeśli ich status w ciągu roku spadnie. Liczba przechodzących noclegów wykraczających poza poziom kwalifikacji dla uczestników Elite będzie obliczona 31 grudnia, przed przeliczeniem statusu. Kwalifikujące się noclegi za pobyty opłacone lub przyznane w ramach nagrody (włączając pobyty w ramach programu Points & Money Rewards™) zaliczają się do noclegów kwalifikujących się do osiągnięcia statusu i można je przenieść do kolejnego roku kalendarzowego. Wszystkie kwalifikujące się noclegi dla uczestników Elite uzyskane poprzez ofertę promocyjną (np. za podwójny nocleg) również będą ważne i zostaną zaliczone do sumy przechodzących noclegów wykraczających ponad poziom kwalifikacji do statusu członkowskiego Elite.

Przechodzące noclegi dla Uczestników Elite nie będą zaliczane na poczet uzyskania Punktów dodatkowych w ramach premii specjalnych i zaliczają się wyłącznie na poczet uzyskania kolejnego statusu członkowskiego przez Uczestnika. Wymagania potrzebne do uzyskania Punktów dodatkowych w ramach premii specjalnych znajdują się w części Punkty dodatkowe w ramach premii specjalnych.

Przechodzące noclegi nie będą zaliczane na poczet prawa do nadania statusu Elite i zaliczają się wyłącznie na poczet uzyskania kolejnego statusu członkowskiego przez uczestnika. Wymagania uprawniające do nadania statusu Elite znajdują się w części Nadawanie statusu Elite.

Prezenty dla członków Elite

Uczestnicy, którzy osiągną 40 kwalifikujących się noclegów w 2022 roku lub 60 kwalifikujących się noclegów ciągu roku kalendarzowego po 2022 roku, uzyskają prawo do nadania statusu Gold innemu, wybranemu przez siebie uczestnikowi. Jeśli uczestnik osiągnie 70 kwalifikujących się noclegów w 2022 roku lub 100 kwalifikujących się noclegów ciągu roku kalendarzowego po 2022 roku, uzyska prawo do nadania statusu Diamond innemu, wybranemu przez siebie uczestnikowi.

Uczestnicy kwalifikujący się do nadania statusu do końca roku kalendarzowego będą mogli wybrać uczestnika, który otrzyma ten status. Wyboru uczestnika muszą dokonać do stycznia kolejnego roku. Uczestnik nadający status musi wybrać Uczestnika, który otrzyma tenże status do godziny standardowego czasu wschodniego (EST) 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.

Nadany status wejdzie w życie natychmiast i pozostanie ważny przez 365 dni od daty nadania. Po 365 dniach status uczestnika zmieni się na taki status członkowski, do jakiego kwalifikowałby się w poprzednim roku kalendarzowym bez nadanego mu przez innego uczestnika statusu.

Uczestnicy, którzy uzyskają prawo do nadania statusu w kolejnym roku, mogą przyznać status temu samemu uczestnikowi. Uczestnicy muszą ponownie wybrać konkretnego uczestnika, któremu nadadzą status w danym roku, ponieważ status nie zostanie nadany automatycznie.

Po nadaniu statusu drugiemu Uczestnikowi, nie można dokonać żadnych zmian dotyczących jego zniesienia lub zmiany w ciągu tego samego roku.

Uczestnik otrzymujący status musi być zarejestrowanym uczestnikiem programu Hilton Honors. Status nadany w prezencie nie może być przyznany komuś, kto nie posiada konta Hilton Honors.

Kwalifikujące się noclegi za pobyty opłacone lub przyznane w ramach nagrody (włączając pobyty w ramach programu Points & Money Rewards™) zaliczają się do noclegów kwalifikujących do otrzymania prawa do nadania statusu członkowskiego. Wszystkie kwalifikujące się noclegi dla Uczestników Elite uzyskane poprzez ofertę promocyjną (np. za podwójny nocleg) również będą ważne i zostaną zaliczone do sumy noclegów kwalifikujących do otrzymania prawa do nadania statusu Elite. Przechodzące noclegi Elite nie zaliczają się na poczet uzyskania prawa do nadania statusu.

Wymiana punktów na nagrody

Aby zyskać uprawnienia do Nagrody (zwanej „Nagrodą”), Uczestnik Programu musi mieć na swoim koncie liczbę Punktów wystarczającą do ich wymiany na Nagrodę, z następującym wyjątkiem: w momencie wymiany Punktów na nagrodę Uczestnik Programu może kupić punkty dodatkowe programu Hilton Honors, aby osiągnąć poziom niezbędny do wymiany punktów na Nagrodę (do 80 000 punktów na rok kalendarzowy). Pełne warunki zakupu Punktów można znaleźć w części „Zakup punktów”.

Wycena noclegów będących nagrodą zależy od czynników takich jak konkretny hotel, poziom dziennego zapotrzebowania i stawka za pokój. Ceny są stale aktualizowane i mogą zmieniać się w czasie rzeczywistym.

Zasięgnięcie informacji na temat programu i wystąpienie o konkretne Nagrody online lub za pośrednictwem Działu rezerwacji i obsługi klienta Hilton, przez telefon lub przy pomocy aplikacji mobilnej stanowi wyłączny obowiązek Uczestnika programu. W przypadku wystąpienia o Nagrodę telefonicznie, Uczestnik Programu zostanie poproszony o weryfikację konta. Podczas wymiany Punktów na Nagrody online niektóre nagrody można wydrukować.

Po wystąpieniu o Nagrodę liczba Punktów odpowiadająca danej kategorii Nagrody zostanie odjęta z konta Uczestnika Programu. Podczas wymiany Punktów online, telefonicznie lub przy pomocy aplikacji mobilnej na Nagrody w postaci pobytu w hotelu lub wymiany Punktów Hilton Honors na mile lotnicze w ramach Wymiany nagród, Punkty są automatycznie odejmowane z konta Uczestnika Programu po sfinalizowaniu transakcji wymiany.

Nagroda może być wystawiona na Uczestnika Programu Hilton Honors lub na dowolną inną wskazaną przez niego osobę. Po wystawieniu Nagroda nie może zostać przekazana innej osobie i może być wykorzystana tylko przez osobę wskazaną na Nagrodzie. W razie próby wykorzystania Nagrody przez osobę inną niż wskazana w dokumentacji nagrody, Nagroda zostanie uznana za nieważną i nie będzie można skorzystać z zakwaterowania lub transportu.

Dokument potwierdzający otrzymanie nagrody, który można wymienić na nagrodę wybraną przez Uczestnika programu, zostanie wystawiony za pośrednictwem strony internetowej podczas wymiany Punktów na Nagrody online, przy pomocy aplikacji mobilnej lub przez Dział rezerwacji i obsługi klienta Hilton.

Nagród nie można sprzedawać, wystawiać na aukcji, wymieniać w ramach barteru, pośredniczyć w, kupować lub w inny sposób przekazywać bez wyraźnej pisemnej zgody Hilton Honors. Każda Nagroda uzyskana w powyższy sposób bez wymaganej zgody zostanie uznana za uzyskaną w sposób nieuczciwy i uznana za nieważną. Wszelkie zmodyfikowane Nagrody będą nieważne. Unieważnione Nagrody nie będą przyznawane.

Wszystkie Nagrody podlegają określonym ograniczeniom. Szczegółowe informacje na temat warunków mających zastosowanie do danej Nagrody można znaleźć w poniższych Warunkach lub online na stronie Nagród.

Wykorzystanie nagród u Partnerów marketingowych zależy od ograniczeń ilościowych dotyczących dostępności samochodów do wynajęcia, wycieczek lub produktów oferowanych przez konkretną wypożyczalnię samochodów lub innych Parterów marketingowych Hilton Honors.

Nagrody w postaci wyjazdów są zwykle ważne przez jeden rok od daty ich wydania, choć Hilton Honors może każdorazowo oferować Nagrody o krótszym okresie ważności. Okres ważności nagród w postaci wyjazdów jest podany na pierwszej stronie Dokumentu potwierdzającego otrzymanie Nagrody.

Nagród nie można łączyć z innymi Certyfikatami, rabatami, pakietami ani ofertami promocyjnymi, o ile Hilton Honors wyraźnie nie postanowi inaczej na piśmie.

Nagród nie można wymieniać na gotówkę, nagrody rzeczowe ani kredyt pieniężny.

Punkty, które zostały odjęte z konta Uczestnika Programu po wymianie na Nagrodę, mogą zostać mu przyznane ponownie, według uznania Hilton Honors, jedynie pod warunkiem, że CAŁA dokumentacja związana z Nagrodą (w tym Certyfikaty dotyczące hotelu, samochodu i wycieczki) zostanie zwrócona niewykorzystana przed upływem jej ważności. Nagrody mogą być zwrócone tylko na oryginalne konto, z którego zostały odjęte Punkty.

Nagrody promocyjne niewiążące się z odjęciem Punktów nie podlegają wydłużeniu terminu poza datę ważności, wymianie ani zwrotowi na konto Uczestnika Programu do wykorzystania w przyszłości.

Dokumenty potwierdzające otrzymanie nagrody uznaje się za nieważne, jeśli zostały skopiowane albo jeśli zabrania ich obowiązujące prawo.

Wszystkie Nagrody muszą być wykorzystane w ścisłej zgodności z procedurami określonymi w Dokumencie potwierdzającym otrzymanie nagrody.

Nagrody od Partnerów Marketingowych Hilton Honors mogą zostać w dowolnym momencie i bez uprzedzenia zastąpione przez Hilton Honors inną Nagrodą o równorzędnej wartości. Określenie równorzędnej wartości Nagród zależy od wyłącznego uznania Hilton Honors.

Nagrody w postaci pobytu w hotelu mają zastosowanie w przypadku pełnej wymiany za Punkty lub wymiany za Punkty połączonej z wpłatą pieniężną. Pobyty wymienialne za punkty można wykorzystać w odniesieniu do pokojów Standard lub Premium; oba rodzaje Nagród dotyczą stawek za pokoje dwuosobowe. Dodatkowe osoby w wieku 19 lat lub starsze podlegają standardowym dopłatom za kolejne osoby. Uregulowanie wszelkich zobowiązań podatkowych powstałych w związku z odebraniem lub wykorzystaniem Nagród Hilton Honors, w tym między innymi podatków lokalnych, opłat klimatycznych, podatku od wyjazdu za granicę, opłat celnych, dopłat lotniskowych, opłat turystycznych dla osób niebędących rezydentami lub podatku dochodowego od osób fizycznych, jest wyłącznym obowiązkiem użytkownika. Pokrycie opłat dodatkowych jest obowiązkiem użytkownika. W hotelach z opłatą klimatyczną, w przypadku pobytów za nagrody zarezerwowanych za wszystkie punkty lub za nagrodę „Darmowe noclegi promocyjne” (np. za wydanie karty kredytowej partnera itp.), uczestnicy nie płacą opłaty klimatycznej.

Hilton Honors nie ponosi i nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za transport ani inne usługi wyświadczone lub niewyświadczone przez Partnerów marketingowych.

Uczestnicy Programu mieszkający w krajach, w których wymiana Punktów na Nagrodę Honors, Nagrodę Partnera lub w ramach Wymiany Nagród jest zabroniona, nie kwalifikują się do takich Nagród.

Wymiana nagród Hilton Honors

Wymiana może być zrealizowana tylko w określonych przedziałach liczbowych podanych na stronie dostępnej pod tym łączem. Właścicielem konta w programie Partnera marketingowego i konta Hilton Honors musi być ta sama osoba. Po dokonaniu Wymiany nie można jej odwrócić ani cofnąć, a opłaty za wysyłkę nie podlegają zwrotowi. Wymiana Nagród Hilton Honors stanowi korzyść w ramach programu Hilton Honors i podlega wszystkim Warunkom programu Hilton Honors. Wysyłka nagród w ramach Wymiany może potrwać 60 dni.

Nagrody w postaci pobytu w hotelu

Nagrody w postaci pobytu w hotelu (zwane też „Pobytami bonusowymi” to pobyty w hotelach należących do sieci Hilton zrealizowane poprzez pełną wymianę za Punkty lub za Punkty połączone z płatnością, lub Certyfikat Nagrody. Jeśli jakakolwiek część Punktów zostanie wykorzystana do zrealizowania pobytu Uczestnika Programu, cały pobyt uznaje się za Pobyt bonusowy.

Uczestnicy Programu mogą zarezerwować Pobyt bonusowy w pokoju standardowym lub premium, korzystając z praktycznie każdej kombinacji Punktów i środków pieniężnych, w pakietach co 1000 Punktów, począwszy od 5000 Punktów. Nagrody Points & Money Rewards™ są dostępne w każdym hotelu sieci Hilton, uczestniczącym w Programie Hilton Honors, bez okresów wyłączonych z promocji.

Uczestnicy Programu mogą wykorzystać wszystkie Punkty Hilton Honors w celu rezerwacji bezpłatnego pokoju standardowego lub premium. Nagrody w postaci pokoju Standard i Premium są dostępne w każdym hotelu sieci Hilton, uczestniczącym w Programie Hilton Honors, bez okresów wyłączonych z promocji.

Informacje o dostępności rodzajów Pobytów bonusowych w danym hotelu uczestniczącym w programie można znaleźć na stronie internetowej danego hotelu, dzwoniąc pod numer 1-800-4HONORS (1-800-446-6677) z USA lub Kanady albo odwiedzając stronę www.HiltonHonors.com. Uczestnicy Programu znajdujący się poza USA i Kanadą muszą zadzwonić do najbliższego biura Działu rezerwacji i obsługi klienta Hilton.

Uczestniczące w programie hotele należące do sieci Hilton oraz rodzaje Nagród mogą być okresowo i bez uprzedzenia zmieniane według wyłącznego uznania Hilton Honors.

Pobyty dodatkowe nie są objęte okresami wyłączonymi z promocji ani regulacjami obłożenia. Wszystkie Nagrody są uzależnione od ich dostępności, a niektóre rodzaje nagród w postaci Pobytów bonusowych mogą nie być dostępne w terminie podanym przez Uczestnika Programu.

Wymieniając punkty programu Hilton Honors na Nagrodę w postaci pobytu, Uczestnicy programu muszą zarezerwować taki pobyt online lub zadzwonić pod numer +1-800-4HONORS (1-800-446-6677) z USA lub Kanady, aby dokonać rezerwacji i poinformować osobę przyjmującą rezerwację, że zamierzają wykorzystać Punkty programu Hilton Honors. Uczestnicy Programu znajdujący się poza USA i Kanadą muszą zadzwonić do najbliższego biura Działu rezerwacji i obsługi klienta Hilton. Podczas rezerwacji Nagrody w postaci pobytu w hotelu dokonywanej online Uczestnikom programu wyświetlona zostanie strona potwierdzenia, zawierająca informacje o rezerwacji pobytu i dokument potwierdzający otrzymanie Nagrody (w ramach jednej transakcji online). Rezerwując pobyt będący nagrodą przez telefon, Uczestnik otrzyma dokument potwierdzający otrzymanie Nagrody przez e-mail.

Nieprzestrzeganie tej procedury może spowodować anulowanie rezerwacji, odmowę zakwaterowania lub konieczność zapłacenia opublikowanej stawki detalicznej. Zakwaterowanie należy zarezerwować przed nagrodą w postaci pobytu w hotelu.

Wszystkie rezerwacje nagród w postaci pobytu w hotelu muszą zostać zagwarantowane kartą kredytową. Pobyty niewykorzystane i odwołane nagrody w postaci pobytu hotelu poza okresami ustalonymi w warunkach anulowania rezerwacji obowiązujących w danym hotelu będą rozliczane jako trwający jedną dobę hotelową pobyt za obowiązującą w danym dniu najniższą dostępną stawkę wraz z podatkiem. Ogólne zasady anulowania rezerwacji: aby uniknąć kar za anulowanie rezerwacji, należy anulować ją 48 godzin przed przybyciem. Każdy hotel ustala dodatkowe zasady anulowania rezerwacji, które mogą się różnić od ogólnych zasad dotyczących anulowania; w takim przypadku mają zastosowanie zasady obowiązujące w danym hotelu.

Rezerwacja nagrody w postaci pobytu w hotelu jest ważna w przypadku zakwaterowania w jednym pokoju w jednym hotelu na jeden pobyt (w rozumieniu zdefiniowanym w niniejszym dokumencie), zgodnie z informacjami podanymi w dokumencie potwierdzającym otrzymanie nagrody. Aby zmienić lokalizację rezerwacji nagrody w postaci pobytu w hotelu, Uczestnik Programu musi najpierw anulować istniejącą rezerwację nagrody w postaci pobytu w hotelu, a następnie dokonać nowej rezerwacji nagrody w postaci pobytu w hotelu w wybranym obiekcie. Aby zmienić daty rezerwacji Pobytu bonusowego, Uczestnik Programu powinien skontaktować się z działem obsługi klienta i rezerwacji Hilton przed przyjazdem do hotelu na pobyt bonusowy. Agenci hotelowi nie będą w stanie zmienić dat żadnych pobytów bonusowych Uczestników, a Punkty Uczestnika mogą ulec przepadkowi.

Za pobyt w ramach nagrody zarezerwowany za punkty lub za promocyjne, darmowe pobyty (np. za wyrobienie karty kredytowej u partnera) nie jest pobierana opłata klimatyczna.

Nagrody promocyjne obejmują tylko pokoje standardowe.

Nagród w postaci pobytu w hotelu nie można przekazywać biurom podróży.

Liczba nagród w postaci pobytu w hotelu i liczba noclegów podczas takiego pobytu jest zaliczana na poczet liczby pobytów i (lub) noclegów wymaganych do kwalifikacji do uzyskania statusu Elite.

Uczestnicy programu otrzymają punkty w ramach pobytów będących nagrodą opłaconych przy użyciu punktów w połączeniu ze środkami pieniężnymi za środki wydane na uwzględnione na rachunku opłaty objęte programem w hotelach sieci Hilton. Uczestnicy programu otrzymają punkty za opłaty dodatkowe poniesione podczas pobytów w ramach nagrody opłacanych w całości punktami.

Odbiorcy Nagród mogą być objęci wymogiem podpisania zrzeczenia się odpowiedzialności, a także zgody na wykorzystanie ich imienia i nazwiska i (lub) zdjęcia do celów promocyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Uwaga: biuro nagród w Dziale rezerwacji i obsługi klienta Hilton jest czynne od 05:00 do 13:30 czasu centralnego, 7 dni w tygodniu.

Program Event Planner – globalnie

Punkty dodatkowe Event Planner, naliczane za objęte programem opłaty związane z wydarzeniem, może otrzymać wyłącznie osoba wskazana w umowie. Punkty dodatkowe Event Planner mogą być przyznane innej osobie niż ta, która podpisuje umowę. Informacja o przyznaniu Punktów dodatkowych Event Planner musi zostać zawarta w umowie.

Odbiorca Punktów dodatkowych Event Planner nie musi być zarejestrowanym gościem ani brać udziału w spotkaniu. Aby móc otrzymać Punkty dodatkowe Event Planner, odbiorca punktów musi być uczestnikiem programu Hilton Honors.

Program Event Planner Hilton Honors dostępny jest dla wszystkich uczestników programu Hilton Honors, w tym między innymi osób fizycznych, osób zawodowo zajmujących się organizacją spotkań i wydarzeń, osób rezerwujących wydarzenia w imieniu swoich pracodawców (także w ramach wspólnych kont „B2B”), operatorów wycieczek oraz agentów biur podróży / sprzedawców wycieczek / koordynatorów konferencji, którzy rezerwują kwalifikujące się wydarzenie. Pracownikom firmy Hilton lub członkom zespołu hotelowego nie przysługują punkty za transakcje zawierane w imieniu firmy Hilton w obiektach należących do sieci Hilton.

Uczestnicy otrzymają 1 Punkt dodatkowy Hilton Honors za 1 USD wydany na objęte programem wydatki za kwalifikujące się wydarzenia. Liczba przyznawanych Punktów będzie obliczana na podstawie kwot w walucie lokalnej przeliczonych na dolary amerykańskie. Kwoty w walucie lokalnej przelicza się na dolary amerykańskie w dniu otrzymania ostatecznej płatności za wydarzenie, przy użyciu podawanego publicznie kursu walut obowiązującego w momencie przeliczenia. Kurs ten będzie określany według wyłącznego uznania spółki Hilton Honors na podstawie standardowych metod przeliczania walut.

Wydarzenie objęte programem to między innymi spotkanie biznesowe lub towarzyskie, konferencja, rezerwacja grupy pokoi, przyjęcie weselne, spotkanie rodzinne lub inne wydarzenie organizowane w ramach umowy z działem sprzedaży lub cateringu i sprzedane w podanej publicznie cenie.

Oferta dotyczy tylko nowych rezerwacji wydarzeń.

Opłaty objęte programem to wydatki związane z wydarzeniem wymienione w umowie i opłacone przez osobę wskazaną w umowie (np. wynajęcie sali konferencyjnej, pokoje dla gości, catering, sprzęt audio-wizualny itd.), z wyłączeniem podatków, opłat za obsługę, rabatów i prowizji. Punkty dodatkowe Event Planner muszą być przyznane za opłaty za sale konferencyjne i pokoje dla gości; punkty za inne opłaty będą przyznane według wyłącznego uznania hotelu. W przypadku, gdy wynajem pokoju jest częścią pakietu konferencyjnego, punkty za część pakietu będą przyznane według wyłącznego uznania hotelu.

Jeśli pokoje dla gości są uwzględnione w umowie, Uczestnicy programu rezerwujący i opłacający pokoje na własne konto mogą otrzymać Punkty za pobyt zgodnie z Warunkami programu Hilton Honors. Jeśli pokoje dla gości są uwzględnione w umowie i naliczane do rachunku zbiorczego (gdzie opłaty za wiele pokoi są umieszczane na jednym rachunku wystawianym na firmę, na wspólny adres lub rozliczanym przy wymeldowaniu przez jedną osobę), Uczestnikom nie przysługują Punkty. Opłaty dodatkowe (doliczone do rachunku pokoju Uczestnika Programu) opłacone przez Uczestnika bezpośrednio przy wymeldowaniu uprawniają do uzyskania Punktów. Opłaty dodatkowe doliczone do rachunku zbiorczego nie uprawniają do uzyskania Punktów.

Punkty dodatkowe Event Planner mogą być przyznawane za wydatki do 100 000 USD. Nie ma maksymalnej liczby Punktów, która może zostać przyznana za wydarzenie.

Zaksięgowanie punktów na koncie Uczestnika programu może nastąpić do 6–8 tygodni po uregulowaniu całej płatności za wydarzenie.

Program Event Planner Hilton Honors jest dostępny na całym świecie w uczestniczących w programie hotelach sieci Hilton. Lista hoteli uczestniczących znajduje się pod adresem https://www.hilton.com/en/hilton-honors.com/events-planner/. Jeśli Uczestnik poprosi jeden z tych hoteli o punkty Event Planner Hilton Honors za kwalifikujące się wydarzenie, hotel zobowiązany jest je przyznać.

Punkty programu Hilton Honors nie są przyznawane za niewykorzystane rezerwacje lub odwołane wydarzenia, jeśli uczestnik programu dokonał gwarantowanej kartą kredytową rezerwacji wydarzenia, którego następnie nie przeprowadził, niezależnie do tego, czy jego karta kredytowa została obciążona częścią kosztów wydarzenia zgodnie z zasadami hotelu dotyczącymi niewykorzystanych lub anulowanych rezerwacji.

Członkostwo Hilton Honors, zdobywanie punktów oraz wymiana punktów na nagrody podlegają Warunkom Programu Hilton Honors. Punkty Event Planner są nieważne, jeśli zakazuje ich lokalne prawo.

Event Credit Hilton Honors to vouchery, które można uzyskać za Punkty Hilton Honors i wykorzystać do opłacania przyszłych rezerwacji. Vouchery Event Credit mogą zostać zrealizowane w dowolnym hotelu sieci Hilton, nawet jeśli dany hotel nie jest hotelem uczestniczącym w programie Event Planner. Vouchery Event Credit są przyznawane według poniższego przelicznika:

25 000 Punktów = 50 USD

50 000 Punktów = 100 USD

75 000 Punktów = 150 USD

125 000 Punktów = 250 USD

250 000 Punktów = 500 USD

Uczestnicy mogą zamienić Punkty na vouchery Event Credit, dzwoniąc do najbliższego biura działu rezerwacji i obsługi klienta Hilton. Vouchery Event Credit na określone kwoty zostaną wysłane uczestnikowi za pośrednictwem wiadomości e-mail. Następnie podczas dokonywania płatności w hotelu uczestnik okaże voucher w celu otrzymania odpowiedniej zniżki (50 USD, 100 USD, 150 USD, 250 USD lub 500 USD).

W przypadku innych walut wymiana zostanie przeprowadzona na podstawie obowiązującego kursu na koniec miesiąca w dniu wystawienia końcowego rachunku za imprezę. Informacje na temat kursu wymiany można otrzymać w dziale finansowym hotelu.

Jednocześnie można zrealizować kilka voucherów.

Vouchery tracą ważność po jednym roku od daty ich utworzenia.

Jeśli całkowita należność jest mniejsza od wartości voucherów Event Credit, uczestnik straci pozostałą kwotę.

Program zakupu punktów

Zakup Punktów poza rezerwacją: Punkty można zakupić online. Uczestnicy Programu mogą kupić do 80 000 Punktów dodatkowych programu Hilton Honors w roku kalendarzowym. Podczas zakupu Punktów może mieć zastosowanie wymóg minimalnego progu zakupu Punktów. Maksymalna wartość zakupu, wymóg minimalnego progu zakupu Punktów oraz cena Punktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia. Łączny koszt zakupu Punktów będzie widoczny dla Uczestnika w trakcie dokonywania zakupu, przed ukończeniem transakcji. Za wszystkie zakupy można płacić wyłącznie dolarami amerykańskimi. Zakup Punktów niniejszą drogą realizowany jest za pośrednictwem Points.com, Inc. i podlega regulaminowi dokonywania zakupów punktów poprzez Points.com.

Zakup Punktów za pośrednictwem programu zakupu punktów podlega Warunkom programu Hilton Honors.

Nowy Uczestnik programu Honors może nabyć punkty po upłynięciu 30 dni od momentu dołączenia do programu, jeżeli na jego koncie zapisano odpowiednią aktywność, w tym pobyt (według zawartej tu definicji) lub zdobycie punktów programu Hilton Honors za pośrednictwem Partnera Marketingowego Hilton Honors. Po upływie 90 dni od dołączenia do programu nowy Uczestnik może kupować Punkty bez względu na aktywność zarejestrowaną na swoim koncie.

Sprzedaż, przekazanie w barterze, darowizna lub cesja Punktów programu Hilton Honors, nagród punktowych lub innych korzyści przez podmioty inne niż Hilton Honors są wyraźnie zabronione. Punkty Hilton Honors, w tym punkty zakupione w ramach Programu zakupu punktów, można przekazać innym uczestnikom programu Hilton Honors. Punkty kupione w ramach Programu zakupu Punktów nie podlegają zwrotowi.

Punkty kupione w ramach Programu zakupu Punktów są niezwłocznie księgowane na koncie Uczestnika Programu Hilton Honors (pod warunkiem, że nie ma problemów technicznych uniemożliwiających natychmiastowe zaksięgowanie).

Każdy Uczestnik programu Hilton Honors lub dwóch (2) Uczestników posiadających jedno konto Funduszu wzajemnego ma możliwość zakupu nie więcej niż osiemdziesięciu tysięcy (80 000) punktów bez rezerwacji w dowolnym roku kalendarzowym. Punkty przekraczające te limity nie zostaną zaksięgowane na koncie Uczestnika Programu bez względu na to, czy Uczestnik Programu za nie zapłacił.

W przypadku jakichkolwiek niezgodności dotyczących Punktów lub środków pieniężnych obliczenia dokonywane na podstawie niniejszych Warunków dokonywane będą w oparciu o dane zawarte w zapisach Hilton Honors. Dane zawarte w zapisach Hilton Honors traktowane będą nadrzędnie względem danych we wszelkich innych zapisach. Jakiekolwiek niewłaściwe użycie Punktów Hilton Honors stanowi podstawę do natychmiastowej konfiskaty i przepadku tych Punktów oraz może stanowić podstawę do przepadku wszystkich Punktów zgromadzonych na koncie Uczestnika lub do usunięcia Uczestnika z Programu Hilton Honors, według wyłącznego uznania Hilton Honors.

Punkty zakupione będą uwzględniane jako pierwsze podczas wymiany Punktów na nagrodę.

Korzystając z programu zakupu Punktów, Uczestnik wyraża zgodę na warunki określone w niniejszym regulaminie.

Członkostwo Hilton Honors, zdobywanie punktów oraz wymiana punktów na nagrody podlegają Warunkom Programu Hilton Honors. Hilton Honors zastrzega sobie prawo do zmiany reguł, regulacji, warunków, nagród w postaci wycieczek, a także limitów i ofert specjalnych dotyczących Programu Hilton Honors w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Spółka Hilton Honors zastrzega sobie także prawo do zakończenia programu zakupu punktów za sześciomiesięcznym (6-miesięcznym) powiadomieniem ogólnym.

Gromadzenie i przekazywanie punktów programu Hilton Honors

Uczestnicy programu Hilton Honors mogą przekazać punkty programu Hilton Honors innemu Uczestnikowi programu Hilton Honors poprzez funkcję gromadzenia punktów lub przelew przy kursie 1 do 1, wybierając Punkty w odstępach co 1000, przy górnym limicie 500 000 Punktów. Każdy uczestnik programu Hilton Honors może przesłać maksymalnie pięćset tysięcy (500 000) Punktów i otrzymać w sumie dwa miliony (2 000 000) Punktów w roku kalendarzowym poprzez funkcje gromadzenia oraz przekazywania Punktów. Każdy Uczestnik programu Hilton Honors może wykonać maksymalnie sześć (6) operacji przekazania Punktów na konta innych uczestników oraz sześć (6) transakcji gromadzenia punktów Hilton Honors w roku kalendarzowym. Zaproszenie do dołączenia do puli punktów nie jest uważane za transakcję. Transakcja oznacza przelew punktów na konto innego uczestnika poprzez przelew przy kursie 1 do 1 lub funkcję gromadzenia punktów.

Wszelkie punkty wykraczające poza te limity nie zostaną umieszczone na koncie Uczestnika. Limity podlegają wyłącznemu uznaniu Hilton Honors Worldwide L.L.C. i mogą ulec zmianie.

Nowy Uczestnik programu Hilton Honors może zacząć gromadzić w puli, przekazywać lub otrzymywać punkty w ciągu 30 dni od dołączenia do programu, pod warunkiem aktywności na koncie. Po upływie 90 dni od dołączenia do programu nowy Uczestnik może gromadzić w puli, przekazywać lub otrzymywać punkty bez względu na aktywność na koncie.

Sprzedaż Punktów Hilton Honors, Nagród lub innych korzyści przez podmioty inne niż Hilton Honors jest wyraźnie zabroniona. Jakiekolwiek niewłaściwe użycie Punktów Hilton Honors stanowi podstawę do natychmiastowej konfiskaty i przepadku tych Punktów oraz może stanowić podstawę do przepadku wszystkich Punktów zgromadzonych na koncie Uczestnika i/lub do usunięcia Uczestnika z Programu Hilton Honors, według wyłącznego uznania Hilton Honors.

Transakcje wymagają adresu e-mail, który będzie używany wyłącznie na potrzeby transakcji i związanych z nią wiadomości marketingowych. Obowiązują wszystkie Warunki Programu Hilton Honors.

Fundusz wzajemny Hilton Honors

Od 1 kwietnia 2004 r. nie ma możliwości zakładania nowych kont w ramach Funduszu wzajemnego Hilton Honors. Uczestnicy Programu, którzy posiadali konto w ramach Funduszu wzajemnego w dniu 31 marca 2004 r., będą nadal otrzymywać korzyści w ramach Funduszu wzajemnego.

Korzyści w ramach Funduszu wzajemnego Hilton Honors polegają na umożliwieniu parom pozostającym w związku małżeńskim łączenia uzyskanych Punktów wymienianych na nagrody lub łączenia uzyskanych pobytów/Punktów w celu kwalifikacji do promocji specjalnych lub kategorii członkostwa Elite. Fundusz wzajemny Hilton Honors nie służy do przyznawania podwójnych premii lub Nagród.

Korzyści Funduszu wzajemnego dla uczestnika programu Hilton Honors mogą być rozszerzone do dwóch pokoi, o ile obaj uczestnicy są obecni i są zameldowani w pokoju na swoje nazwisko.

Konta w Funduszu wzajemnym Hilton Honors są dostępne tylko dla par pozostających w związku małżeńskim zawartym zgodnie z prawem stanu, prowincji lub kraju ich zamieszkania.

W przypadku wszystkich kont w Funduszu wzajemnym Hilton Honors połączonych w okresie między 1 stycznia 1990 r. i 31 marca 2004 r. można otrzymać tylko jedną premię za zgłoszenie się do Programu Hilton Honors lub aktywację konta w Programie.

Każdy współmałżonek uczestniczący w Funduszu wzajemnym Hilton Honors otrzymuje ten sam numer konta Hilton Honors. W momencie zakładania Funduszu wzajemnego Hilton Honors imię, nazwisko i adres jednego z małżonków zostają wskazane jako dane odbiorcy całej korespondencji związanej z Programem Hilton Honors.

Dla każdego konta w Funduszu wzajemnym Hilton Honors wystawiany będzie tylko jeden wyciąg. Podróże indywidualne odbyte przez każde z małżonków będą uwzględniane na połączonym wyciągu z konta w Funduszu wzajemnym Hilton Honors. Po wystąpieniu o Nagrodę liczba Punktów odpowiadająca danej kategorii Nagrody zostanie odjęta z konta Uczestnika Programu. Salda indywidualne nie będą rejestrowane ani udostępniane uczestnikom Funduszu wzajemnego Hilton Honors.

Każdy współmałżonek może samodzielnie wykorzystać wszystkie zgromadzone Punkty, aby wystąpić o Nagrodę/Nagrody, na których uzyskanie pozwala liczba Punktów zgromadzonych w Funduszu wzajemnym Hilton Honors. Spółka Hilton Honors nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieporozumienia lub spory między Uczestnikami Programu dotyczące wykorzystania Punktów zgromadzonych na koncie w Funduszu wzajemnym Hilton Honors.

W razie śmierci Uczestnika Programu Punkty zgromadzone w Funduszu wzajemnym Hilton Honors zostaną przekazane owdowiałemu małżonkowi. W razie rozwiązania małżeństwa każdy Uczestnik Programu otrzyma 50% punktów zgromadzonych w Funduszu wzajemnym Hilton Honors. Wniosek o rozwiązanie konta musi być podpisany przez oboje małżonków. Hilton Honors może zażądać przedstawienia oficjalnych dokumentów potwierdzających śmierć małżonka lub rozwiązanie małżeństwa. Hilton Honors nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieporozumienia lub spory między Uczestnikami Programu dotyczące rozwiązania kont w Funduszu wzajemnym Hilton Honors. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, zgromadzone Punkty ani Certyfikaty nie podlegają przekazaniu w razie śmierci, w ramach rozliczeń rodzinnych ani przy zastosowaniu innych środków prawnych.

Wszystkie Warunki programu Hilton Honors obowiązują Uczestników Funduszu wzajemnego Hilton Honors i posiadaczy kont w tym funduszu. Wszystkie Warunki Programu interpretuje się według wyłącznego uznania spółki Hilton Honors.

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z Globalną Polityką prywatności Hilton (zwaną „Polityką prywatności”).

Udział w Programie Hilton Honors oznacza, że możemy gromadzić dodatkowe dane osobowe dotyczące użytkowników. Możemy też wykorzystywać i udostępniać ich dane osobowe w sposób opisany poniżej, uzupełniający sposoby określone w Polityce prywatności. Niniejsze Warunki uzupełniają Politykę prywatności w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych Uczestników Programu Hilton Honors. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA TE WARUNKI, NIE może dołączać do Programu Hilton Honors.

Dodatkowe gromadzone przez nas dane osobowe obejmują informacje podawane podczas zgłaszania się do Programu Hilton Honors lub zarządzania profilem online. Podczas rejestracji wymagamy od użytkownika podania imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i adresu e-mail. Zarządzając swoim profilem online, użytkownik ma możliwość podania dodatkowych informacji na temat preferowanych partnerów lotniczych oraz swojego numeru w programach lojalnościowych tych partnerów, określenia własnych preferencji dotyczących rodzaju pokoju, preferencji językowych, podania numerów kart kredytowych, określenia preferencji dotyczących otrzymywania wiadomości, ofert i informacji od spółek należących do sieci Hilton oraz utworzenia nazwy użytkownika i hasła.

Oprócz sposobów wykorzystania i udostępniania danych opisanych w Polityce prywatności możemy też wykorzystywać i udostępniać dane osobowe użytkownika do celów administrowania programem Hilton Honors. Może to obejmować udostępnianie danych osobowych użytkownika naszym partnerom biznesowym, aby przekazywać użytkownikowi mile lub inne korzyści uzyskane dzięki udziałowi w Programie Hilton Honors.

Zgłaszając się do Programu, użytkownik wyraża też zgodę na przesłanie swoich danych do krajów, w których znajdują się nasze placówki zajmujące się przetwarzaniem informacji, oddziały i hotele, w tym do USA i innych krajów, gdzie przepisy o ochronie danych osobowych mogą różnić się od tych obowiązujących w kraju użytkownika.

Aby zagwarantować rzetelność i aktualność danych osobowych użytkownika, możemy też udostępniać je osobom trzecim w celu aktualizacji i podniesienia jakości i treści przechowywanych przez nas informacji o użytkowniku.

Uczestnicy Programu mogą otrzymywać od nas dodatkowe informacje, w tym wyciągi z konta Hilton Honors, informacje i oferty od innych podmiotów przeznaczone dla Uczestników Programu Hilton Honors oraz wiadomości przesyłane wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi. W niektórych stanach Uczestnicy posiadający określony poziom członkostwa mogą też otrzymywać od nas wiadomości e-mail po pobycie w naszym hotelu. Aby zmienić zakres otrzymywanych od nas informacji, należy zalogować się na swoje konto online i zmodyfikować ustawienia subskrypcji lub skontaktować się z nami w inny sposób określony w Polityce prywatności.

Warunki uczestnictwa

Możemy okresowo modyfikować niniejsze Warunki, publikując ich zmienioną wersję na naszej stronie internetowej. Możemy też okresowo modyfikować Politykę prywatności, tak jak to opisano w Polityce prywatności. Dalsze uczestnictwo w Programie Hilton Honors po opublikowaniu zmienionej wersji Warunków lub Polityki prywatności oznacza akceptację wprowadzonych zmian.

HILTON HONORS UDOSTĘPNIA PROGRAM HILTON HONORS, NINIEJSZY DOKUMENT I INNE MATERIAŁY ORAZ INNE USŁUGI I PRODUKTY W ICH OBECNYM STANIE (NA ZASADZIE „TAK JAK JEST”) I – W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ZAKRESIE – WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, W TYM RÓWNIEŻ INNYMI GWARANCJE ICH UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, KONSTRUKCJI, RZETELNOŚCI, POTENCJAŁU, WYSTARCZALNOŚCI, ODPOWIEDNIOŚCI, MOŻLIWOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI. Użytkownik akceptuje także fakt, że Hilton Honors nie oświadcza ani nie gwarantuje, że Program Hilton Honors lub inne produkty i usługi będą działać w sposób niezakłócony, wolny od braków lub błędów, i że ich ewentualne wady zostaną usunięte, a zmiany wprowadzone. W ŻADNEJ SYTUACJI, W TYM MIĘDZY INNYMI W RAZIE ZANIEDBANIA, SPÓŁKA HILTON NIE ODPOWIADA ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE LUB WYNIKOWE ZWIĄZANE Z PROGRAMEM HILTON HONORS LUB INNYMI PRODUKTAMI I USŁUGAMI, NAWET JEŚLI UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL HILTON HONORS ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W niektórych jurysdykcjach wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne lub wtórne jest niemożliwe, takie wyłączenia mogą więc nie dotyczyć wszystkich użytkowników. W razie pociągnięcia Hilton Honors do odpowiedzialności za szkody związane z rzeczonymi kwestiami, wyłącznym i jedynym zadośćuczynieniem przysługującym użytkownikowi będzie zwrot pieniędzy za usługi i produkty, za które użytkownik zapłacił odpowiedzialnemu podmiotowi i które nie były przez ten podmiot świadczone lub nie zostały dostarczone. Użytkownik zrzeka się niniejszym wszelkich praw do wnoszenia roszczeń lub wszczynania działań związanych z rzeczonymi kwestiami na jakimkolwiek forum po upływie dwóch (2) lat od pierwszego wystąpienia czynu, zdarzenia, sytuacji lub zaniechania, które stanowią podstawę roszczenia lub działania. Jeśli któreś z postanowień niniejszego dokumentu zostanie uznane za nieważne lub niewymagalne, wszystkie jego pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy. Odstąpienie przez spółkę Hilton Honors od egzekwowania praw przysługujących jej na mocy niniejszego dokumentu w razie wystąpienia dowolnej przewidzianej w nim sytuacji nie oznacza zrzeczenia się takich praw w razie ponownego wystąpienia takiej sytuacji.