Przejdź do treści

Regulamin korzystania ze strony

I. WAŻNE! NINIEJSZY REGULAMIN (zwany dalej „Regulaminem”) JEST PRAWNIE WIĄŻĄCY. PRZED KORZYSTANIEM ZE STRONY UWAŻNIE PRZECZYTAJ NINIEJSZE WARUNKI.

Niniejsza Umowa określa zasady korzystania ze strony internetowej znajdującej się pod adresem hilton.com (zwanej zbiorczo „Stroną”), a jej stronami są spółka Hilton Worldwide Holdings Inc. (określana dalej zbiorczo skrótem „HWI” lub zaimkami „my”, „nasz”, „nasze” itp.) oraz użytkownik strony, występujący w imieniu własnym oraz nabywcy, uczestnika lub dostawcy, w imieniu którego się zarejestrował (zwany dalej „użytkownikiem”). Użytkując, przeglądając, przesyłając, zapisując w pamięci podręcznej, zachowując lub w inny sposób wykorzystując Stronę, oferowane przez nią lub na niej usługi lub funkcje i (lub) jej treść, użytkownik wyraża zgodę na wszystkie określone niżej warunki i zrzeka się wszelkich praw do roszczeń związanych z niejasnościami lub błędami w niniejszym Regulaminie. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na wszystkie te warunki, powinien zaprzestać korzystania ze Strony i niezwłocznie ją opuścić. Zastrzegamy sobie prawo do zmieniania, modyfikowania, uzupełniania lub usuwania części niniejszych warunków według naszego wyłącznego uznania, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, a – o ile nie zaznaczono inaczej – takie zmiany będą wchodzić w życie niezwłocznie; dlatego też użytkownik powinien okresowo sprawdzać, czy niniejsze warunki nie zostały zmienione. Dalsze korzystanie ze Strony po opublikowaniu zmian w niniejszym Regulaminie będzie oznaczać, że użytkownik zaakceptował rzeczone zmiany.

II. UPRAWNIENIA

Strona jest dostępna tylko dla osób fizycznych i prawnych mających zdolność do czynności prawnych zgodnie z obowiązującym prawem. Bez ograniczania powyższego warunku Strona i oferowane przez nią usługi nie są dostępne dla osób nieletnich. Użytkownicy, którzy nie kwalifikują się do tej ceny, nie mogą używać tej Strony. Aby rezerwować noclegi za pośrednictwem tej Strony internetowej, użytkownik musi mieć co najmniej osiemnaście (18) lat. Osoby w wieku poniżej osiemnastu lat mogą zwrócić się o pomoc bezpośrednio do hotelu.

Ponadto Użytkownik oświadcza, że jest prawnie upoważniony do składania rezerwacji podróżnych i/lub robienia zakupów dla siebie lub innej osoby, w imieniu której działa. Użytkownik może korzystać z tej Strony tylko do składania faktycznych rezerwacji i zakupów; nie będzie używać tej Strony do innych celów, w tym między innymi do składania spekulacyjnych, fałszywych lub oszukańczych rezerwacji lub rezerwacji w oczekiwaniu na przyszłe zapotrzebowanie.

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania i zmiany rezerwacji, gdy zachodzi podejrzenie, że Użytkownik uczestniczy w działaniach oszukańczych lub niewłaściwych oraz gdy zachodzi podejrzenie, że rezerwacje zawierają błędy lub wynikają z pomyłki lub błędu bądź próby obejścia zasad, warunków lub regulaminu hotelu lub HWI.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nadużywanie lub nieprawidłowe wykorzystywanie narzędzi do rezerwacji dostępnych na tej Stronie może skutkować pozbawieniem Użytkownika dostępu do takich narzędzi.

Rezerwacje składane przez jedną lub więcej osób lub przez biuro na Stronie w imieniu jednego lub większej liczby gości i obejmujące ponad dziewięć (9) pokoi w tym samym hotelu w tym samym okresie, muszą być rezerwowane bezpośrednio w hotelu. Jeśli więcej niż dziewięć (9) pokoi w tym samym hotelu w tym samym okresie pobytu jest rezerwowanych w jakikolwiek inny sposób, zastrzegamy sobie prawo do anulowania lub narzucenia dodatkowych wymagań wobec takiej rezerwacji.

Dla niektórych cen obowiązują specjale wymagania kwalifikowalności, takie jak członkostwo w programie Hilton Honors, AAA lub AARP. Użytkownik ma obowiązek upewnić się, że kwalifikuje się do ceny, którą zarezerwował. Hotele nie mają obowiązku honorować tej ceny, jeśli Użytkownik się do niej nie kwalifikuje.

III. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA MATERIAŁÓW

Wszystkie materiały znajdujące się na Stronie stanowią chronioną prawem autorskim własność HWI lub jej podmiotów zależnych lub stowarzyszonych i (lub) niezależnych licencjodawców. Nie wolno kopiować, reprodukować, powielać, publikować, przesyłać, przekazywać ani w inny sposób rozpowszechniać żadnych materiałów pochodzących ze Strony lub strony internetowej, która należy do nas lub naszych podmiotów stowarzyszonych bądź jest prowadzona, licencjonowana i kontrolowana przez nas i rzeczone podmioty. W celu spełnienia niniejszych warunków wykorzystanie takich materiałów na innej stronie internetowej, intranetowej, ekstranetowej lub w innej witrynie albo w innym środowisku komputerowym jest zabronione. Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i wzornictwo użytkowe są naszą własnością. Bez uprzedniego uzyskania naszej wyraźnej zgody na piśmie nie wolno wykorzystywać ramek ani technik związanych z ramkami do umieszczania na innych stronach naszych znaków towarowych, logotypów i innych zastrzeżonych informacji (w tym obrazów, tekstu, układu stron lub formularzy). Bez uprzedniego uzyskania naszej wyraźnej zgody na piśmie nie wolno używać metaznaczników ani „tekstu ukrytego”, zawierających naszą nazwę, nasze znaki towarowe lub inne informacje zastrzeżone.

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie nazwy, logotypy, znaki towarowe, znaki usługowe, wzornictwo handlowe i nazwy handlowe stanowią zastrzeżoną własność spółek Hilton International Holding Corporation, Hilton Holding LLP lub Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. w USA i w innych krajach i nie mogą być używane do żadnych celów bez uprzedniego uzyskania naszej wyraźnej zgody na piśmie. Nasze znaki towarowe uważamy za cenne aktywa, a naruszenie związanych z nimi praw traktujemy poważnie.

Oprogramowanie pobierane przez użytkownika ze Strony, w tym wszystkie pliki, obrazy wchodzące w skład oprogramowania lub wygenerowane za jego pomocą oraz dane powiązane z oprogramowaniem (zwane zbiorczo „Oprogramowaniem”), jest licencjonowane przez nas lub zewnętrznych licencjodawców tylko do użytku związanego ze Stroną. Nie przekazujemy użytkownikowi tytułu własności Oprogramowania. Użytkownik jest właścicielem nośnika, na którym oprogramowanie jest zarejestrowane, ale my (lub licencjodawcy zewnętrzni) zachowujemy pełny tytuł własności Oprogramowania i wszelkie związane z nim prawa własności intelektualnej. Oprogramowania nie wolno redystrybuować, sprzedawać, dekompilować, dezasemblować, odtwarzać jego kodu źródłowego ani w żaden sposób sprowadzać go do postaci możliwej do odczytania przez człowieka.

IV. ZGŁOSZENIA

Z przyjemnością poznajemy opinie naszych użytkowników i komentarze dotyczące Strony oraz oferowanych w związku z nią produktów lub usług. Niestety, nasze obowiązujące od dawna zasady nie pozwalają nam akceptować ani rozważać kreatywnych koncepcji, sugestii ani materiałów innych niż te, które specjalnie zamówiliśmy. Zatrudniamy uzdolnionych pracowników i konsultantów, którzy mogą pracować nad takimi samymi lub podobnymi koncepcjami. Liczymy na to, że użytkownik zrozumie, że celem tej zasady jest unikanie potencjalnych przyszłych nieporozumień, gdyby projekty opracowane przez naszych profesjonalnych pracowników i (lub) konsultantów przypominały innym ich własne dzieła. Prosimy, aby nie przysłać nam żadnych niezamawianych materiałów kreatywnych. Choć cenimy opinie użytkowników na temat Strony i oferowanych w związku z nią usług i produktów, prosimy o konkretne opinie na ich temat i o nieprzesyłanie żadnych kreatywnych koncepcji, sugestii ani materiałów (o ile ich wyraźnie nie zamawialiśmy).

Jeśli użytkownik prześle nam określone materiały na naszą prośbę albo jeśli wbrew naszej woli wyśle nam kreatywne sugestie, koncepcje, notatki, rysunki, schematy lub inne informacje (zwane zbiorczo „Przesłanymi materiałami”), Przesłane materiały zostaną uznane za naszą własność i nią pozostaną. Żaden z Przesłanych materiałów nie będzie podlegać zobowiązaniu do zachowania poufności z naszej strony i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za wykorzystanie lub ujawnienie Przesłanych materiałów. Bez ograniczeń powyższych warunków zachowujemy wszystkie znane obecnie lub powstałe później prawa do Przesłanych materiałów wszelkiego rodzaju i charakteru oraz mamy prawo do ich nieograniczonego wykorzystania w dowolnym celu, komercyjnym lub innym, bez wynagrodzenia dla osoby, która je nam dostarczyła.

V. FORA I KOMUNIKACJA PUBLICZNA

„Forum” oznacza obszar czatu, tablicę ogłoszeń lub funkcję poczty elektronicznej oferowaną jako część Strony. W przypadku uczestnictwa w Forum w ramach Witryny, jeśli ma to zastosowanie, zabrania się: (i) obrażać, zniesławiać i molestować innych ani im grozić; (ii) formułować nietolerancyjnych, pełnych nienawiści ani rasistowskich stwierdzeń; (iii) nakłaniać do czynów nielegalnych ani omawiać czynów nielegalnych z zamiarem ich popełnienia; (iv) publikować ani rozpowszechniać materiałów, które naruszają prawa osób trzecich lub przepisy prawne; (v) publikować ani rozpowszechniać tekstów lub zdjęć o charakterze nieprzyzwoitym, obscenicznym, nieuprzejmym lub wulgarnym; (vi) reklamować oraz sprzedawać usług ani produktów ani nakłaniać do tego innych; (vii) używać Forum do celów komercyjnych innych niż zawarcie transakcji za pośrednictwem Strony; (viii) publikować ani rozpowszechniać oprogramowania ani innych materiałów zawierających wirusy lub inne szkodliwe składniki; ani też (ix) publikować materiałów lub też formułować stwierdzeń, które generalnie nie dotyczą tematu pokoju czatów lub tablicy ogłoszeniowej. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść swoich wiadomości i zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić Podmioty chronione z odpowiedzialności za treść rzeczonych wiadomości. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania lub edytowania treści Forum w dowolnym momencie i z dowolnego powodu.

Wysyłając materiały na dowolne Forum lub przesyłając je do nas, użytkownik automatycznie udziela nam (lub gwarantuje, że czyni to w sposób wyraźny właściciel rzeczonych materiałów) wieczystych, zwolnionych z honorariów autorskich (royalty-free), nieodwołalnych i niewyłącznych praw i licencji do użytkowania, powielania, modyfikowania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia, prezentowania i demonstrowania publicznego, rozpowszechniania takich materiałów i tworzenia na ich podstawie prac pochodnych lub wykorzystywania ich w dowolnych formach, nośnikach lub technologiach istniejących obecnie lub opracowanych później. Użytkownik zrzeka się też tzw. „praw moralnych” do rzeczonych materiałów.

Uczestnicząc w Forum, Użytkownik nie może zakładać, że pozostali użytkownicy pokojów czatów, tablic ogłoszeń lub innych obszarów treści generowanych przez użytkowników są tym, za kogo się podają, i utrzymują znajomości lub mają powiązania z osobami, o których w ten sposób mówią. Informacje uzyskane na Forum mogą nie być rzetelne, nie należy więc przeprowadzać transakcji handlowych ani podejmować decyzji inwestycyjnych wyłącznie lub w dużym stopniu na podstawie niepotwierdzonych informacji. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za treść lub rzetelność żadnych informacji ani za decyzje handlowe lub inwestycyjne podjęte na podstawie takich informacji.

VI. MATERIAŁY, DO KTÓRYCH PROWADZĄ ŁĄCZA ZE STRONY

Łącza do innych stron, które uważamy za potencjalnie interesujące dla użytkowników, są podane dla ich wygody. Udostępniając takie łącza, nie zachęcamy do korzystania z takich stron, rozpowszechnianych przez nie materiałów lub świadczonych przez nie usług, nie sponsorujemy ich ani nie rekomendujemy; nie ponosimy też odpowiedzialności za materiały, usługi ani inne sytuacje donoszące się do innych stron.

Podczas przeglądania Internetu i korzystania ze Strony należy posługiwać się rozwagą i własnym osądem. Użytkownik powinien mieć świadomość, że podczas korzystania ze Strony może zostać przekierowany do innych stron, nad którymi nie mamy kontroli. Na podstronach należących do Strony znajdują się łącza do innych, zewnętrznych stron. Kliknięcie reklamy banerowej lub wyniku wyszukiwania może na przykład przekierować użytkownika poza Stronę. Obejmuje to łącza udostępnione przez reklamodawców, sponsorów i partnerów merytorycznych, którzy mogą korzystać z naszych logotypów na mocy umowy dotyczącej wspólnej promocji marki. Rzeczone inne strony mogą wysyłać użytkownikom własne pliki cookie, gromadzić dane, nakłaniać do podania danych osobowych lub zawierać informacje uważane przez użytkownika za niewłaściwe lub obraźliwe. Reklamodawcy korzystający ze Strony mogą ponadto wysyłać użytkownikom pliki cookie, nad którymi nie mamy kontroli.

Zastrzegamy sobie prawo dezaktywacji łączy prowadzących do Strony ze stron osób trzecich.

Nie składamy żadnych oświadczeń co do treści stron wymienionych w katalogach znajdujących się na Stronie. Nie możemy więc zostać pociągnięci do odpowiedzialności za rzetelność, znaczenie, zgodność z prawem autorskim, legalność ani przyzwoitość materiałów znajdujących się na stronach wymienionych w wynikach wyszukiwania lub w inny sposób powiązanych ze Stroną.

Należy pamiętać, że informacje podawane online mogą być gromadzone i wykorzystywane przez nieznane osoby. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji ujawnianych online; użytkownik ujawnia je na własne ryzyko.

VII. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

TRANSMISJE ELEKTRONICZNE, W TYM INTERNET, SĄ MEDIUM PUBLICZNYM, A KAŻDA FORMA UŻYTKOWANIA TEGO MEDIUM MA RÓWNIEŻ CHARAKTER PUBLICZNY (NIE PRYWATNY). INFORMACJE ZWIĄZANE Z RZECZONYM UŻYTKOWANIEM LUB WYNIKAJĄCE Z NIEGO SĄ INFORMACJAMI PUBLICZNYMI LUB WŁASNOŚCIĄ PODMIOTÓW GROMADZĄCYCH DANE – NIE SĄ DANYMI OSOBOWYMI ANI INFORMACJAMI PRYWATNYMI.

UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ KORZYSTAĆ ZE STRONY NA WŁASNE RYZYKO. TREŚĆ, USŁUGI I MATERIAŁY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA STRONIE SĄ UDOSTĘPNIANE W ICH OBECNEJ POSTACI I W MIARĘ ICH DOSTĘPNOŚCI („AS IS” I „AS AVAILABLE”), BEZ ŻADNYCH WYRAŹNYCH, DOMNIEMANYCH LUB USTAWOWYCH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI. NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ I NIE DAJEMY GWARANCJI ANI REKOMENDACJI CO DO RZETELNOŚCI, WIARYGODNOŚCI, UŻYTECZNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI USŁUG, TREŚCI LUB MATERIAŁÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STRONIE LUB NA DOWOLNEJ INNEJ POWIĄZANEJ Z NIĄ STRONIE. W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ZAKRESIE WYŁĄCZAMY WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, W TYM DOMNIEMANE GWARANCJE UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU WŁASNOŚCI, NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH, PROJEKTU, RZETELNOŚCI, MOŻLIWOŚCI, ZAKRESU, ODPOWIEDNIOŚCI, KOMPLETNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI, POTENCJAŁU I ZGODNOŚCI Z PRAWEM, A TAKŻE GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z ZAWARTEJ UMOWY LUB JEJ REALIZACJI. NIE GWARANTUJEMY, ŻE STRONA LUB WCHODZĄCE W JEJ SKŁAD USŁUGI, TREŚCI, MATERIAŁY LUB FUNKCJE BĘDĄ STALE DOSTĘPNE, DZIAŁAJĄCE W SPOSÓB NIEZAKŁÓCONY I WOLNE OD BŁĘDÓW, ŻE WADY ZOSTANĄ NAPRAWIONE ANI ŻE STRONA, USŁUGI, TREŚCI, MATERIAŁY LUB SERWERY, ZA POMOCĄ KTÓRYCH SĄ ONE UDOSTĘPNIANE, NIE BĘDĄ ZAWIERAĆ WIRUSÓW ANI INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW I ŻE BĘDĄ RZETELNE LUB KOMPLETNE. NIE DAJEMY ŻADNYCH GWARANCJI I NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ CO DO UŻYTKOWANIA ANI WYNIKÓW KORZYSTANIA Z USŁUG, TREŚCI, MATERIAŁÓW, FUNKCJI LUB PRODUKTÓW UDOSTĘPNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY W ODNIESIENIU DO ICH POPRAWNOŚCI, RZETELNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB BRAKU TYCH CECH. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITY KOSZT NIEZBĘDNYCH OPERACJI OBSŁUGOWYCH, NAPRAW I POPRAWEK. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO MOŻE NIE DOPUSZCZAĆ WYŁĄCZENIA GWARANCJI DOMNIEMANYCH, POWYŻSZE WYŁĄCZENIE MOŻE WIĘC NIE DOTYCZYĆ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW. W razie pociągnięcia nas do odpowiedzialności za szkody związane z rzeczonymi kwestiami wyłącznym i jedynym zadośćuczynieniem przysługującym użytkownikowi będzie zwrot pieniędzy za usługi i produkty, za które użytkownik zapłacił odpowiedzialnemu podmiotowi i które nie były przez ten podmiot świadczone lub nie zostały dostarczone. Użytkownik zrzeka się niniejszym wszelkich praw do wnoszenia roszczeń lub wszczynania działań związanych z rzeczonymi kwestiami na jakimkolwiek forum po upływie (1) roku od pierwszego wystąpienia czynu, zdarzenia, sytuacji lub zaniechania, które stanowią podstawę roszczenia lub działania.

Wyraźnie wyłączamy wszelką odpowiedzialność za rzetelność, treść lub dostępność informacji znajdujących się na stronach, do których łącza znajdują się na Stronie lub które zawierają łącza do Strony. Nie możemy zapewnić, że użytkownik będzie zadowolony z produktów lub usług kupionych za pośrednictwem Strony lub strony zewnętrznej, do której łącze znajduje się na Stronie lub która zawiera łącza do Strony, albo treści Strony udostępnianych przez osoby trzecie. Nie rekomendujemy żadnych towarów handlowych ani nie podjęliśmy żadnych kroków w celu potwierdzenia rzetelności lub wiarygodności informacji zawartych w rzeczonych stronach lub treściach udostępnianych przez osoby trzecie. Nie składamy żadnych oświadczeń i nie dajemy żadnych gwarancji co do bezpieczeństwa informacji (w tym między innymi danych osobowych i danych kart kredytowych), których podania może zażądać od użytkownika osoba trzecia, użytkownik zaś nieodwołalnie zrzeka się prawa do występowania wobec Podmiotów chronionych z roszczeniami dotyczącymi rzeczonych stron i treści udostępnianych przez osoby trzecie. Zdecydowanie zachęcamy użytkowników, aby przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji online lub offline z którąś z rzeczonych osób trzecich przeprowadzili wszystkie analizy, jakie uznają za niezbędne lub stosowne.

Podmioty chronione nie ponoszą odpowiedzialności za błędy, awarie, opóźnienia i problemy związane z działaniem systemów telefonicznych, elektrycznych, elektronicznych, sieci, Internetu, komputerów, sprzętu komputerowego lub oprogramowania, ani też za opóźnione, skradzione, nieczytelne, niepełne, zniekształcone, niewłaściwie skierowane, uszkodzone lub dostarczone po terminie wiadomości wysłane pocztą, pocztą elektroniczną lub za pomocą formularzy, połączenia, komunikaty lub wpisy, ani też za ich bezpieczeństwo.

Podmioty chronione nie ponoszą też odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych lub nierzetelnych informacji, bez względu na to, czy zostało to spowodowane przez użytkowników Internetu, przez sprzęt lub oprogramowanie mające związek ze Stroną lub na niej używane, czy też przez błąd techniczny lub ludzki mogący wystąpić podczas przetwarzania związanych ze Stroną informacji.

Jeśli użytkownik zlekceważy niniejszy Regulamin lub będzie postępować w sposób nieuczciwy, z zamiarem wyprowadzenia z równowagi, wykorzystywania lub molestowania innej osoby lub grożenia jej albo w inny szkodliwy sposób, możemy – według swojego wyłącznego uznania – zakazać mu korzystania ze Strony. Zastrzegamy sobie także prawo do odmowy świadczenia usług, zamknięcia konta, usuwania lub edytowania treści lub anulowania zamówień według naszego uznania.

Jeśli któraś część Strony nie może działać zgodnie z planem z jakichkolwiek powodów, obejmujących wirusy komputerowe, błędy, niepowołane manipulacje, nieupoważnione interwencje, oszustwa, awarie techniczne i wszelkie inne przyczyny leżące poza uzasadnionym zakresem kontroli HWI i zakłócające lub wpływające na administrowanie, bezpieczeństwo, uczciwość, integralność lub właściwe działanie Strony, zastrzegamy sobie prawo (ale nie mamy obowiązku), aby według swojego wyłącznego uznania uniemożliwić użytkownikowi i innym uczestnikom, nabywcom lub dostawcom (i wszystkim ich informacjom) korzystanie ze Strony oraz aby wyłączyć, przerwać, zmodyfikować lub zawiesić Stronę lub jej dowolną część i unieważnić takie Informacje.

Użytkownik akceptuje też fakt, że Podmioty chronione nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia, straty lub szkody dotyczące jego komputera, za przejęcie lub wykorzystanie danych kart kredytowych w związku z użytkowaniem Strony lub innych powiązanych z nią stron, usług i materiałów ani też za uszkodzenia, straty, roszczenia lub szkody związane z działaniem lub niedziałaniem dowolnej części Strony na komputerach lub w sieciach wykorzystywanych przez użytkownika do komunikowania się z rzeczonymi komputerami lub sieciami.

Jeśli chodzi o zestawienia produktów lub usług udostępnianych przez osoby trzecie i łącza do tych produktów i usług, nasza strona jest platformą umożliwiającą dostawcom sprzedaż produktów i usług (lub nakłanianie do ich zakupu), a kupującym – ich nabywanie. Nie jesteśmy stroną rzeczywistych transakcji między kupującymi a dostawcami. Nie mamy więc kontroli nad jakością, bezpieczeństwem ani legalnością reklamowanych przedmiotów, prawdziwością lub rzetelnością ofert, zdolnością sprzedawców do zawierania transakcji sprzedaży ani zdolnością kupujących do zawierania transakcji zakupu. Nie możemy zagwarantować, że kupujący lub dostawca faktycznie sfinalizują transakcję. Nie kontrolujemy informacji podawanych przez innych użytkowników i udostępnianych za pośrednictwem Strony. Użytkownik może uznać informacje podawane przez innych użytkowników za obraźliwe, szkodliwe, nierzetelne lub wprowadzające w błąd. Dlatego podczas korzystania ze Strony należy posługiwać się rozwagą i zdrowym rozsądkiem. Należy pamiętać, że istnieje także ryzyko związane z zawieraniem transakcji z osobami innej narodowości, nieletnimi lub podszywającymi się pod kogoś innego.

Choć dążymy do tego, aby opisy produktów zawarte na Stronie były aktualne i rzetelne, nie składamy żadnych oświadczeń i nie dajemy gwarancji co do ich rzetelności, kompletności, aktualności lub wiarygodności pod jakimkolwiek względem. Jeśli produkt opisany na Stronie jest niezgodny z opisem, jedyną formą zadośćuczynienia przysługującą użytkownikowi jest zwrot nieużywanego produktu zgodnie z zasadami zwrotów ustalonymi przez dostawcę.

INFORMACJA DOTYCZĄCA USTAWY O OCHRONIE TAJEMNICY W KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ (18 U.S.C. 2701-2711): NIE DAJEMY ŻADNEJ GWARANCJI CO DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI LUB OCHRONY PRYWATNOŚCI KOMUNIKACJI LUB INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY LUB INNEJ POWIĄZANEJ Z NIĄ STRONY INTERNETOWEJ. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OCHRONĘ PRYWATNOŚCI INFORMACJI, ADRESÓW E-MAIL, DANYCH REJESTRACYJNYCH I IDENTYFIKACYJNYCH, PRZESTRZENI DYSKOWEJ, KOMUNIKACJI, INFORMACJI POUFNYCH LUB STANOWIĄCYCH TAJEMNICE HANDLOWE ANI ŻADNYCH INNYCH TREŚCI PRZESYŁANYCH ZA POŚREDNICTWEM SIECI POŁĄCZONYCH ZE STRONĄ LUB W INNY SPOSÓB ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z NIEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

ŻADNE RADY UDZIELONE USTNIE, KORESPONDENCJA ANI INNE INFORMACJE PODANE PRZEZ NAS LUB PODMIOTY CHRONIONE NIE STANOWIĄ GWARANCJI ŻADNEGO RODZAJU, A UŻYTKOWNICY NIE POWINNI POLEGAĆ NA TAKICH INFORMACJACH LUB RADACH. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO, ABY WEDŁUG SWOJEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA I BEZ UPRZEDZENIA POPRAWIAĆ WSZELKIE BŁĘDY LUB BRAKI W DOWOLNEJ CZĘŚCI STRONY ALBO ZABLOKOWAĆ DO NIEJ DOSTĘP DOWOLNYM OSOBOM W DOWOLNYM MOMENCIE. ANI MY, ANI PODMIOTY CHRONIONE NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z POLEGANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA INFORMACJACH PODANYCH NA STRONIE.

Wyszukiwarka i Katalog to bezpłatne usługi, które mogą być oferowane w połączeniu ze Stroną. Ponieważ sieć WWW stale się zmienia, żaden mechanizm wyszukiwania nie może uwzględnić wszystkich dostępnych w danym momencie stron. Dlatego wyraźnie wyłączamy odpowiedzialność za treść lub dostępność informacji zawartych w indeksach wyszukiwania lub katalogach oferowanych w powiązaniu ze Stroną.

Strona może zawierać nieścisłości techniczne i błędy typograficzne oraz pominięcia dotyczące informacji wyświetlanych na Stronie, w tym bez ograniczenia, cen, opłat lub dostępności w odniesieniu do transakcji Użytkownika. Firma Hilton nie odpowiada za żadne błędy typograficzne, fotograficzne, techniczne lub dotyczące cen (w tym między innymi błędnie podane ceny noclegów w hotelach) znajdujące się na Stronie. Firma Hilton zastrzega sobie prawo do wprowadzania – w dowolnym momencie i bez uprzedzenia – zmian, poprawek i (lub) ulepszeń Strony oraz opisanych na niej produktów i programów.

Zastrzegamy sobie prawo do decydowania, czy roszczenia dotyczące naszej Najlepszej Stawki Zagwarantowane. są ważne i spełniają wszystkie zdefiniowane warunki programu. Wszystkie roszczenia zostaną zweryfikowane i potwierdzone. Jeśli roszczenie zostanie uznane za kwalifikujące się do uwzględnienia, dział obsługi klienta skontaktuje się z osobą występującą z roszczeniem i rozpatrzy je zgodnie z warunkami programu.

VIII. ZADOŚĆUCZYNIENIE

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła i konta oraz wszystkich działań realizowanych za ich pomocą. Użytkownik zobowiązuje się niniejszym zabezpieczyć i zwolnić nas, nasze hotele i każdego z naszych i ich właścicieli, partnerów, podmiotów stowarzyszonych, franczyzobiorców oraz ich kadrę kierowniczą, dyrekcję, przedstawicieli, kontrahentów, podwykonawców, gości, odwiedzających, licencjobiorców, osoby zaproszone, osoby korzystające z zezwoleń i pracowników (zwanych zbiorczo „Podmiotami chronionymi”) z odpowiedzialności za wszelkie domniemania, żądania, roszczenia, zobowiązania, szkody, kary, grzywny lub koszty dowolnej natury (w tym uzasadnione honoraria adwokackie), bez względu na to, czy wynikają ze śmierci lub obrażenia ciała osoby, czy ze straty lub szkody dotyczącej majątku, (zwane zbiorczo „Roszczeniami”), mające związek z niniejszym Regulaminem, usługami lub produktami udostępnianymi użytkownikowi za pośrednictwem Strony albo z powiązanym z nimi działaniem lub zaniechaniem użytkownika, bez względu na to, czy wynikło ono z zaniedbania po stronie HWI albo przedstawiciela lub pracownika Podmiotów chronionych (z wyjątkiem zakresu, w którym nie pozwala na to obowiązujące prawo), a także za Roszczenia związane z naruszeniem przez użytkownika cudzych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów, tajemnic handlowych, znaków towarowych, praw artysty, prawa moralnego, prawa do prywatności, prawa do ochrony wizerunku lub innych praw ochrony własności intelektualnej. W razie wystąpienia z Roszczeniem lub wszczęcia przeciwko Podmiotom chronionym działania lub postępowania związanego z niniejszym Regulaminem, dany Podmiot chroniony może, z uzasadnionym wyprzedzeniem, zażądać od użytkownika, na jego koszt, obrony Roszczenia albo działania lub postępowania i zatrudnienia w tym celu doradcy, który musi zostać wcześniej zaakceptowany na piśmie przez dany Podmiot chroniony, przy czym taką zgodę uznaje się za wydaną na mocy niniejszego Regulaminu, jeśli rzeczony doradca występuje w imieniu towarzystwa ubezpieczeniowego zaangażowanego do obrony roszczenia lub reprezentowania użytkownika w prowadzonym postępowaniu. Użytkownik ma obowiązek współpracować z nami przy obronie Roszczenia. Zastrzegamy sobie prawo, aby – na własny koszt – przejąć wyłączne prawo do obrony i kontroli we wszelkich sprawach, które w innym przypadku wymagałyby zadośćuczynienia ze strony użytkownika.

IX. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNEJ SYTUACJI, W TYM MIĘDZY INNYMI W RAZIE ZANIEDBANIA, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ ZYSKÓW, KOSZT OCHRONY ODSZKODOWAWCZEJ I SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE, ZWIĄZANE Z POLEGANIEM NA ZAWARTEJ UMOWIE, WTÓRNE LUB DOMNIEMANE, WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA STRONY LUB JEJ USŁUG I FUNKCJI; Z DOSTĘPU LUB BRAKU DOSTĘPU DO STRONY LUB Z POLEGANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA STRONIE LUB DOSTĘPNYCH NA NIEJ USŁUGACH, TREŚCIACH, MATERIAŁACH LUB FUNKCJACH; ZE ŚWIADCZENIA LUB NIEŚWIADCZENIA USŁUG ALBO Z UDOSTĘPNIENIA LUB NIEUDOSTĘPNIENIA INFORMACJI ANI TEŻ ZA ŻADNEGO RODZAJU SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY POWIADOMIONO NAS O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, I BEZ WZGLĘDU NA PODSTAWĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI (W TYM ZANIECHANIE). NIE MAMY RÓWNIEŻ OBOWIĄZKU AKTUALIZOWANIA STRONY ANI JEJ ZAWARTOŚCI. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO MOŻE NIE DOPUSZCZAĆ OGRANICZANIA LUB WYŁĄCZANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE LUB WTÓRNE, POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE WIĘC NIE DOTYCZYĆ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE SZKODY, STRATY I PODSTAWY DO WNIESIENIA POWÓDZTWA, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY WYNIKAJĄ ONE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ CZY DELIKTOWEJ (W TYM MIĘDZY INNYMI Z ZANIEDBANIA LUB INNYCH CZYNÓW), NIE MOŻE W ŻADNYM WYPADKU PRZEKROCZYĆ EWENTUALNEJ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA DOSTĘP DO STRONY. JEŚLI UŻYTKOWNIK JEST NIEZADOWOLONY ZE STRONY LUB POWIĄZANYCH Z NIĄ PRODUKTÓW, USŁUG, CZŁONKÓW, DOSTAWCÓW I (LUB) KUPUJĄCYCH, WYŁĄCZNYM I JEDYNYM PRZYSŁUGUJĄCYM MU ZADOŚĆUCZYNIENIEM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA ZE STRONY I WYPOWIEDZENIE NINIEJSZEGO REGULAMINU ZGODNIE Z JEGO WARUNKAMI.

X. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

KORZYSTAJĄC ZE STRONY, WSZYSCY UŻYTKOWNICY PRZYJMUJĄ DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJĄ FAKT, ŻE PODMIOTY CHRONIONE SĄ ZWOLNIONE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZABEZPIECZONE PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODNOSZĄCĄ SIĘ DO WSZYSTKICH ASPEKTÓW STRONY (W TYM MIĘDZY INNYMI ZA ZACHOROWANIA, STRATY, POSTĘPOWANIA SĄDOWE, URAZY CIAŁA, ŚMIERĆ, SZKODY MAJĄTKOWE I ROSZCZENIA OPARTE NA PRAWACH DO OCHRONY DÓBR OSOBISTYCH, ZNIESŁAWIENIA, NARUSZENIE PRYWATNOŚCI, UZASADNIONE HONORARIA ADWOKACKIE I KOSZTY SĄDOWE), KTÓRA MOŻE WYNIKAĆ Z KORZYSTANIA ZE STRONY LUB AKCEPTOWANIA, POSIADANIA, WYKORZYSTYWANIA LUB NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA INFORMACJI, MATERIAŁÓW, USŁUG LUB PRODUKTÓW ZWIĄZANYCH ZE STRONĄ LUB UZYSKANYCH ZA JEJ POMOCĄ. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO OGRANICZENIA LUB ODMÓWIENIA KOMUKOLWIEK — W DOWOLNYM MOMENCIE I BEZ PONOSZENIA ZA TO ODPOWIEDZIALNOŚCI — DOSTĘPU DO STRONY I ZAWARTYCH NA NIEJ USŁUG, TREŚCI, MATERIAŁÓW I FUNKCJI. ZASTRZEGAMY SOBIE RÓWNIEŻ PRAWO DO WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W CELU UZYSKANIA DOWOLNEJ FORMY ZADOŚĆUCZYNIENIA, W TYM MIĘDZY INNYMI POKRYCIA HONORARIÓW ADWOKACKICH, ZA OSZUKAŃCZE LUB NIELEGALNE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM ZE STRONY.

Ponieważ nie jesteśmy stroną faktycznych transakcji zawieranych między kupującymi a dostawcami, w razie sporów między użytkownikami użytkownik – działając w imieniu swoim, swoich poprzedników prawnych i wszystkich obecnych i byłych członków ich kadry kierowniczej, pracowników, dyrektorów, udziałowców, podmiotów nadrzędnych, oddziałów, osób występujących jako alter ego, podmiotów stowarzyszonych, partnerów, przedstawicieli, adwokatów, księgowych, spadkobierców, wykonawców testamentu, osób zarządzających majątkiem lub sprawujących nad nim nadzór konserwatorski, następców i cesjonariuszy – niniejszym w pełni i na zawsze zwalnia Podmioty chronione z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, żądania, obciążenia majątku, działania, umowy, pozwy, podstawy odpowiedzialności, obowiązki, kontrowersje, długi, koszty, honoraria adwokackie, wydatki, szkody, orzeczenia sądowe i dowolnego rodzaju zobowiązania, bez względu na to, czy bazują one na zasadach prawa, słuszności czy innych, i niezależnie od tego, czy o nich wiedziano lub je podejrzewano, które istniały, istnieją i mogą zaistnieć w przyszłości na podstawie faktów, wydarzeń lub zaniechań mających miejsce w dowolnym momencie podczas stosowania niniejszego Regulaminu lub wcześniej i które są w jakikolwiek sposób powiązane z niniejszym Regulaminem lub Stroną. Użytkownik przyjmuje też do wiadomości fakt, że istnieje możliwość, iż po zastosowaniu niniejszego Regulaminu odkryje fakty lub zostanie obciążony roszczeniami, których nie znano lub nie podejrzewano w czasie stosowania się do Regulaminu, i które – jeśli byłyby wówczas znane – mogłyby istotnie wpłynąć na decyzję użytkownika o stosowaniu się do Regulaminu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wskutek stosowania niniejszego Regulaminu i określonego w jego niniejszej części zwolnienia z odpowiedzialności przejmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z rzeczonymi nieznanymi faktami oraz nieznanymi i niepodejrzewanymi roszczeniami. Użytkownika informuje się o istnieniu części Kodeksu Cywilnego stanu Kalifornia (zwanej „Częścią 1542”), która stanowi, że:

OGÓLNE ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE OBEJMUJE ROSZCZEŃ Z KORZYŚCIĄ DLA WIERZYCIELA, O KTÓRYCH ISTNIENIU WIERZYCIEL NIE WIEDZIAŁ LUB KTÓRYCH NIE PODEJRZEWAŁ, A KTÓRE — JEŚLI BYŁYBY MU ZNANE — MUSIAŁYBY ISTOTNIE WPŁYNĄĆ NA JEGO ROZLICZENIA Z DŁUŻNIKIEM.

Bez uszczerbku dla tych zapisów, niniejsze zwolnienie z odpowiedzialności stanowi pełne zwolnienie z odpowiedzialności zgodnie z jego warunkami. Użytkownik świadomie i dobrowolnie zrzeka się praw wynikających z Części 1542, a także wszelkich innych praw wynikających z ustawy, prawa lub reguł i mających podobny skutek. W związku z takim zrzeczeniem się i rezygnacją z praw użytkownik potwierdza, że jest świadomy, że może później odkryć roszczenia nieznane lub niepodejrzewane w chwili obecnej albo fakty uzupełniające fakty, które użytkownik obecnie zna lub uważa za prawdziwie, albo też różniące się od nich, a odnoszące się do kwestii, których dotyczy niniejsze zwolnienie z odpowiedzialności. Bez względu na powyższe, zamiarem użytkownika jest, aby za pomocą niniejszego Regulaminu i z pomocą prawnika w pełni i ostatecznie rozstrzygnąć wszystkie rzeczone kwestie i wszystkie odnoszące się do nich roszczenia, które istniały, istnieją lub mogą zaistnieć między stronami Regulaminu, w tym Podmiotami chronionymi. Użytkownik potwierdza niniejszym, że skorzystał z rady swojego radcy prawnego i rozumie i przyjmuje do wiadomości znaczenie i konsekwencje niniejszego zwolnienia z odpowiedzialności oraz szczególnego zrzeczenia się praw w trybie Części 1542 i innych tego rodzaju przepisów.

XI. KWESTIE ZWIĄZANE Z JURYSDYKCJĄ

Produkty i (lub) usługi opisane na Stronie i dostępne za jej pośrednictwem mogą być niedostępne w kraju użytkownika. Nie gwarantujemy, że usługi lub produkty oferowane na stronie są odpowiednie lub dostępne do wykorzystania w danej lokalizacji. Osoby decydujące się na uzyskanie dostępu do Strony robią to z własnej inicjatywy i odpowiadają za zachowanie zgodności z lokalnymi przepisami w obowiązującym zakresie. Jeśli korzystanie ze Strony i (lub) wyświetlanie lub wykorzystywanie zawartych na niej materiałów lub treści albo oferowanych na niej usług narusza prawo obowiązujące w jurysdykcji użytkownika, użytkownik nie ma prawa do wyświetlania lub wykorzystywania Strony i musi ją niezwłocznie opuścić. Przeglądanie i (lub) wykorzystywanie Strony przez użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że ma on bezwarunkowe i nieograniczone prawa do wyświetlania i wykorzystywania Strony, zaś Podmioty chronione mogą polegać na takim oświadczeniu. Strona jest prowadzona w Stanach Zjednoczonych, a część znajdującego się na niej Oprogramowania może podlegać kontroli eksportu prowadzonej przez rząd Stanów Zjednoczonych. Żadnego Oprogramowania ze Strony nie można pobierać ani w inny sposób eksportować lub reeksportować (i) na teren (lub do obywateli lub mieszkańców) Kuby, Iraku, Libii, Korei Północnej, Iranu, Syrii lub innych krajów objętych embargiem lub sankcjami USA lub ONZ; lub (ii) do osób wymienionych na prowadzonej przez Departament Skarbu USA liście obywateli specjalnego traktowania (Specially Designated Nationals) albo osób podlegających takim samym lub podobnym ograniczeniom, nawet jeśli nie wymieniono ich w prowadzonej przez Departament Handlu USA tabeli zamówień niedopuszczalnych (Table of Deny Orders). Pobierając lub użytkując Oprogramowanie użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie znajduje się na terenie ani pod kontrolą rzeczonych krajów, nie jest ich obywatelem ani mieszkańcem i nie ma go na wymienionych wyżej listach ani nie podlega takim ograniczeniom.

XII. DOSTĘP I ZAKŁÓCENIA

Bez uprzedniego uzyskania naszej zgody na piśmie nie wolno używać żadnych programów indeksujących i innych narzędzi automatycznych ani procesów ręcznych do monitorowania lub kopiowania Strony lub znajdujących się na niej treści lub informacji (w tym Informacji). Użytkownik zobowiązuje się nie używać żadnych urządzeń, oprogramowania lub procedur, które zakłóciłyby lub próbowały zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Strony lub prowadzone za jej pośrednictwem transakcje. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie kopiować, powielać, zmieniać, modyfikować, prezentować publicznie ani nie będzie sporządzać opracowań żadnych treści (z wyjątkiem Informacji, w których ma udziały własnościowe) pochodzących ze Strony, jeśli nie uzyskał wcześniej wyraźnej pisemnej zgody zainteresowanej osoby trzeciej.

Informacje (w tym Informacje) przekazywane nam przez użytkownika (i) nie mogą zawierać wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb zegarowych, automatów (botów) wyłączających ani innych procedur komputerowych, których celem jest zniszczenie, zakłócenie funkcjonowania, potajemne przechwycenie lub przejęcie jakichkolwiek systemów, danych lub informacji; a także (ii) nie mogą prowadzić do (całkowitej lub częściowej) utraty możliwości korzystania przez nas z usług naszych dostawców internetowych lub innych dostawców.

XIII. STOSUNKI STRON

Użytkownik i HWI są niezależnymi kontrahentami, a niniejszy Regulamin nie tworzy między nimi stosunku przedstawicielstwa, spółki, przedsięwzięcia joint-venture, pracy ani franczyzy.

XIV. WYPOWIEDZENIE

Niniejsze warunki obowiązują do chwili wypowiedzenia ich przez którąś ze stron. Użytkownik może wypowiedzieć te warunki w dowolnym momencie, przestając korzystać ze Strony i niszcząc wszystkie uzyskane z wszystkich takich stron materiały, związaną z nimi dokumentację i wszelkie ich kopie i instalacje, bez względu na to, czy zostały one wykonane na mocy warunków niniejszego Regulaminu, czy w inny sposób. Dostęp użytkownika do Strony może zostać przez nas zablokowany niezwłocznie i bez uprzedzenia, jeśli według naszego wyłącznego uznania stwierdzimy, że użytkownik nie stosuje się do któregoś z warunków lub postanowień Regulaminu. Po wypowiedzeniu warunków Regulaminu użytkownik musi przestać korzystać ze Strony i zniszczyć wszystkie uzyskane za jej pośrednictwem materiały wraz z ich kopiami, bez względu na to, czy zostały one wykonane na mocy warunków niniejszego Regulaminu, czy w inny sposób. Niezależnie od rozwiązania niniejszej Umowy, użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomość, że te prawa i obowiązki, które – aby były w pełni skuteczne – ze względu na swój charakter muszą pozostać w mocy nawet po rozwiązaniu niniejszej Umowy, w tym, bez ograniczeń, następujące postanowienia niniejszego dokumentu: (i) Ograniczenia w korzystaniu z materiałów; (ii) Zgłoszenia; (iii) Zastrzeżenia; (iv) Odszkodowanie; (v) Ograniczenia odpowiedzialności; (vi) Zwolnienie; (vii) Dostęp i zakłócenia; (viii) Zawiadomienie i procedura zgłaszania roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich; (ix) Forum; (x) Brak agencji; oraz (xi) Zgodność z przepisami prawa.

XV. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Użytkownik ma obowiązek przestrzegać wszystkich obowiązujących praw, ustaw, rozporządzeń i regulacji dotyczących korzystania ze Strony oraz nakłaniania do skorzystania z ofert zakupu i (lub) sprzedaży produktów i (lub) usług. Niniejszy Regulamin jest regulowany i powinien być interpretowany zgodnie z przepisami stanu Nowy Jork, bez skutków odnoszących się do zasad dotyczących przepisów kolizyjnych. Użytkownik wyraża zgodę na fakt, że wszelkie bazujące na zasadach prawa lub słuszności pozwy związane z warunkami niniejszego regulaminu powinny być składane wyłącznie w sądzie okręgowym Stanów Zjednoczonych w Dystrykcie Wschodnim w stanie Wirginia, lub w przypadku braku jurysdykcji federalnej, w sądach stanu Wirginia znajdujących się w hrabstwie Fairfax w stanie Wirginia w Stanach Zjednoczonych. Użytkownik zgadza się niniejszym podporządkować właściwości osobowej rzeczonych sądów dla celów przeprowadzenia takiego postępowania. Wszelkie spory, które nie mogą zostać rozwiązane między stronami i dają podstawy do powództwa związanego z tą Stroną, będą rozstrzygane indywidualnie, bez korzystania z jakiejkolwiek formy pozwu zbiorowego. NINIEJSZYM UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ WSZELKIEGO PRAWA, KTÓRE POSIADA OBECNIE LUB MÓGŁBY POSIADAĆ W PÓŹNIEJSZYM CZASIE, DO ROZPRAWY Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH. Powyższego nie stosuje się w takim zakresie, w jakim prawo obowiązujące w kraju zamieszkania Użytkownika wymaga stosowania innego prawa i (lub) jurysdykcji, czego nie można wykluczyć warunkami umowy. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegoś powodu niewymagalne, zostanie uznane za rozdzielne od niniejszego Regulaminu i nie wpłynie na ważność i wymagalność jego pozostałych postanowień. Niniejszy dokument stanowi całość uzgodnień między stronami dotyczących omówionych tu kwestii i nie może być modyfikowany w sposób inny niż tu określony. Unieważnienia jakiegokolwiek warunku lub postanowienia niniejszego Regulaminu, bez względu na to, czy nastąpi to za sprawą postępowania stron umowy, czy w inny sposób, i czy będzie miało miejsce jednorazowo czy wielokrotnie, nie uznaje się za unieważnienie innych warunków lub postanowień Regulaminu ani za unieważnienie danego warunku w sposób trwały. Żadne unieważnienie nie będzie wiążące, jeśli nie zostanie sformułowane na piśmie przez stronę dokonującą unieważnienia.

XVI. PODPISY CYFROWE

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma prawo, uprawnienia i upoważnienia do zaakceptowania warunków niniejszego Regulaminu w imieniu swoim własnym oraz uczestnika, kupującego lub dostawcy korzystającego ze Strony. Użytkownik wyraża też zgodę na fakt, że korzystanie ze Strony jest równoznaczne ze złożeniem podpisu elektronicznego (zwanego „e-podpisem”) zgodnie z ustawą o podpisach elektronicznych w handlu globalnym i krajowym (Electronic Signatures in Global and National Commerce Act) oraz ustawą o transakcjach elektronicznych (Uniform Electronic Transaction Act, „UETA”) i że zaakceptował i zobowiązał się stosować warunki niniejszego Regulaminu, wyrażając przy tym zgodę na fakt, że Regulamin ten stanowi dokument elektroniczny dla celów e-podpisu, ustawy UETA i ustawy o transakcjach informatycznych (Uniform Computer Information Transaction Act), który jest w pełni ważny, ma skutek prawny, jest wymagalny, wiążący i nieodwołalny wobec użytkownika oraz uczestnika, kupującego lub dostawcy, w imieniu których użytkownik występuje.

XVII. ZAWIADAMIANIE O ROSZCZENIACH ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM PRAW AUTORSKICH I PROCEDURA ICH SKŁADANIA

Zgodnie z tytułem 17 części 512(c)(2) Kodeksu Stanów Zjednoczonych (United States Code) powiadomienia o roszczeniach związanych z naruszeniem praw autorskich należy kierować do naszego wskazanego przedstawiciela. Powiadomienia należy przesyłać do następującego wskazanego przedstawiciela:

 • Usługodawca/-y: Hilton Worldwide Holdings Inc.

 • Nazwa przedstawiciela wskazanego jako odbiorca roszczenia dotyczącego naruszenia: Kristin Campbell

 • Pełny adres wskazanego przedstawiciela, do którego ma być wysłane powiadomienie: 7930 Jones Branch Drive, McLean, VA 22102

 • Numer telefonu wskazanego przedstawiciela: 703 883 5100

 • Adres e-mail wskazanego przedstawiciela: CopyrightClaim@hilton.com

Aby powiadomienie było skuteczne, zgodnie z tytułem 17 części 512(c)(3) Kodeksu Stanów Zjednoczonych musi być sporządzone na piśmie i obejmować:

 1. Podpis fizyczny lub elektroniczny osoby upoważnionej do występowania w imieniu właściciela wyłącznych praw, które zostały rzekomo naruszone;

 2. Wskazanie dzieł chronionych prawami autorskimi, które zostały rzekomo naruszone lub, jeśli jedno powiadomienie dotyczy wielu dzieł chronionych prawami autorskimi znajdujących się na jednej stronie online, reprezentatywną listę takich dzieł;

 3. Wskazanie materiału, który rzekomo narusza prawa autorskie lub podlega działaniom naruszającym prawa autorskie i który ma zostać usunięty lub do którego dostęp należy zablokować, a także informacje wystarczające, aby umożliwić usługodawcy zlokalizowanie tego materiału;

 4. Informacje wystarczające, aby umożliwić usługodawcy skontaktowanie się z poszkodowanym, takie jak jego adres, numer telefonu i, w miarę możliwości, adres poczty elektronicznej;

 5. Oświadczenie, że poszkodowany ma powzięte w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie rzeczonego materiału w kwestionowany sposób nie zostało zatwierdzone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela ani prawo; a także

 6. Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są rzetelne, a poszkodowany jest – pod rygorem odpowiedzialności karnej – upoważniony do występowania w imieniu właściciela wyłącznych praw, które zostały rzekomo naruszone.

Ostatnia aktualizacja: listopad 2015 r.