Tarava Pool Bar
Tarava logo

Tarava Pool Bar

Swim up to the bar for Polynesian-inspired cocktails beside the infinity pool.

Tarava Pool Bar swim up

A Bora Bora Swim-Up Bar

Couple in a pool

Experience Tarava